О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1180                                   22.10.2013 г.                        град Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд,  Гражданско отделение, Четвърти състав

На двадесет и втори октомври 2013г.

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело 131 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

            Производството е на основание чл. 232, изр.1 във вр. с чл.336- 338 от ГПК и във вр. с чл.5 от ЗЛС.

 

            Производството по делото е образувано въз основа на първоначално  предявена Искова молба с вх. № 12650/17.10.2013г. от ищеца Община- Ст.Загора, против ответника- пълнолетния български гражданин А.Б.М. от ДДУИ- с.Сладък кладенец, общ.Ст.Загора, обл.Старозагорска, с иск по чл.5 от ЗЛС за поставянето му под пълно запрещение.

 

         Впоследствие с писмена Молба вх. № 12825/21.10.2013г. ищецът Община- Стара Загора отправя волеизявление до съда, че на основание разпоредбата на чл.232, пр.1 от ГПК оттегля Исковата  молба, подадена срещу ответника, и моли настоящия първоинстанционен съд да прекрати производството по настоящото гр.дело по описа на Окръжен съд- гр.Ст.Загора.

 

         Предвид всичко горепосочено съдът намира, че е  налице хипотезата на чл.232, изр.1  от ГПК, съгласно която ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото по делото съдебно заседание, какъвто е и настоящия конкретен случай.  

 

Настоящото прекратително съдебно Определение  може да се обжалва в законния  1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд– гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

            Ето защо предвид изложеното и на основание  чл.124, ал.1 във вр. чл. 232, изр.1 и във вр. с чл.336- 338 от ГПК, първоинстанционният Окръжен съд – гр.Стара  Загора

 

 

     О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по първоинстанционното гражданско дело 131/2013г. по описа на Окръжен съд – гр. Стара Загора, поради оттегляне на иска от ищеца преди първото съдебно заседание по делото.

 

        

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва в  1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез  Окръжен съд – гр.Стара Загора пред Апелативен съд -   гр. Пловдив.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :