ДОПЪЛНИТЕЛНО РЕШЕНИЕ 

 

№ 352                                               04.10.2013 г.                        град С.З.

 

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,            ІІІ ГРАЖДАНСКИ състав

На  четвърти октомври  2013 година

В публично заседание в следния състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : николай уруков                                                    

Секретар: НИКОЛЕТА ГОЧЕВА

Прокурор: …………………………………………………………………….

като разгледа докладваното от съдията-докладчик НИКОЛАЙ УРУКОВ

гр.дело №  1157  по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното :

 

Производството е на основание чл.250, ал.1 и 2 от ГПК/2008 г./.

 

Съдът намира, че след постановяването на Решението по делото под №**/19.07.2012 г. по гр.д. №1157/2010 г.,  ищецът по делото е подал писмена молба на основание чл.250 от ГПК във вр. чл.216 от ГПК, с която счита, че са налице основанията по чл.250, ал.1 от ГПК за допълване на същото решение по делото в частта му за разноските, като моли да бъдат допълнени издадените му изпълнителни листове, като съдът приеме, че Т.И.П., който по смисъла на чл.216, ал.2 от ГПК е задължителен другар-съпруг на Б.Т.П., тъй като липсата му на изписване като такъв, щяло да осуети ангажирането на отговорността му за разноските по делото на въззивната и касационната инстанция, каквато несъмнено счита, че той носел. Подробни съображения са изложени в писмената молба на ищеца подадена чрез адв.Ц.Н.. С оглед на това, молят съда да допълни решението си и издадените изпълнителни листове, като включи в същите Т.И.П., предвид удостоверяването на подлежащото на изпълнение вземане и срещу този длъжник по силата на закона, по начина подробно описан в същата писмена молба.

 

В законоустановения 1-седмичен срок по чл.250, ал.2 от ГПК ответниците по делото Б.Т.П., Т.М.А., Т.И.П., своевременно и редовно уведомени за постъпилата молба на ищеца по делото, не са представили отговор в дадения им едноседмичен срок.

 

В законоустановения 1-седмичен срок по чл.250, ал.2 от ГПК третото лице-помагач Б.Р.Г., своевременно и редовно уведомен за постъпилата молба на ищеца по делото, не е представили отговор в дадения му едноседмичен срок.

 

  Съдът след като се запозна с всички материали по делото, както и със становищата и доводите на страните, касаещи допълване решението по делото по това процесуално искане, първоинстанционният съд намери за установено следното:

На основание чл. 250, ал. 2, изречение второ от ГПК, съдът следва да се произнесе по молбата на ищеца за допълване на Решение № ** от 19.07.2012 година в закрито заседание, тъй като не счита, че има каквато и да било „неразрешена част от спора", за която да е нужно да се явяват и призовават страните по делото, след изчерпателното събиране на доказателства и съответно разглеждането на делото.

Съобразно разпоредбата на чл. 250, ал.1 от ГПК Страната може да поиска да бъде допълнено решението, ако съдът не се е произнесъл по цялото й искане. Молба за това може да се подаде в едномесечен срок от връчването на решението или от влизането му в сила.

Определението на касационната инстанция под № 756 на ВКС на РБ, ІІІ ГО е поставено на датата 18.06.2013г. по гр. дело №3242/2013г., със същото определение не е допуснато касационно обжалване на решение №8/07.01.2013г. по гр.дело № 1402/2012г. на ПАС. Същото определение на ВКС на РБ се явява окончателно и не подлежи на обжалване. Това определение е влязло в законна сила на същата дата 18.06.2013г., с което на практика са влезли в сила и първоинстанционното решение № **/19.07.2012г. по гр.дело № 1157/2010г. по описа на ОС гр.С.З., както и въззивното такова решение №8/07.01.2013г. по гр.дело № 1402/2012г. на ПАС.

 

          Молбата за допълване на решението по чл.250 от ГПК е постъпила на датата 23.07.2013г. съответно с вх.№ 9096 при ОС гр.С.З.. Налага се категоричният извод, че същата молба на ищеца се явява подадена извън законоустановения срок по чл.250, ал.1 пр. последно от ГПК, а именно извън 1-месечния срок от влизане на решението в сила.         

В таи връзка съдът счита, че молбата на ищеца за допълване на решението по делото, като и в тази връзка на издадените изпълнителни листове въз основа на него се явява просрочена и подадена извън законоустановения срок, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

 

В допълнение на горното настоящият първоинстанционен съд счита, че на практика с тази молба на ищеца заведена по реда на чл.250 от ГПК се иска допълване на решенията на въззивната и касационната инстанция, което не може да бъде извършено и направено от настоящия първоинстанционен съд.

 

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.250, ал.2 във връзка с ал.1  и във вр. с чл.216 от ГПК съдът

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането /молбата/ на ищеца  И.Д.Д. с ЕГН ********** ***  и със съдебен адрес: гр.С.З., ул.”***” №464, кантора №4, адв. А.С. ***, на основание чл.250 от ГПК, с която се иска допълване на решение №**/19.07.2012 г. по гр.д. №1157/2010 г. по описа на СтОС и допълване на издадените въз основа на него изпълнителни листове, като процесуално недопустимо.

 

 Допълнителното решение може да се обжалва по общия ред в 2- седмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, чрез ОС- Ст.Загора пред АС- Пловдив.

 

 

 

 

 

                                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :