Р Е Ш Е Н И Е

 

394                                         25.10.2013 г.                     град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На четвърти октомври                                                                        2013 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: Н. Г.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик Трифон Минчев гражданско дело № 1168 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл. 124 от ГПК. 

 

Ищецът “Албена – С” АД гр. Сливен, твърди в ИМ, че е правоприемник на част от активите на Модна къща "Албена", създадена през 1968 г. През 1969 г. е придобил статут на самостоятелно предприятие. През 1991 г. със Заповед на Министерство па индустрията, търговията и услугите, е образувана фирма с държавно имущество с наименование "Албена-С" със седалище в гр.Сливен, на която е предоставен уставен капитал държавно имущество в размер на …лв., включващ съответната част от активите на ДФ "ЦНСМ" по баланса и към 31.03.1991 г., съгласно разделителен протокол от 10.06.1991 г. в капитала на дружеството е включен и предоставения на ЦНСМ "Албена" през магазин, който се владее и до днес от дружеството. В последствие със Заповед на МИТУ, "Албена-С"-Сливен и е преобразувана в ЕООД, което с вписано в търговския регистър при Сливенския окръжен съд. Въз основа на ПМС от 1991 г. е извършена експертна оценка на имуществото на дружеството към 31.12.1992 г. от лицензирани експерти. На базата на тази оценка със Заповед,  Министерството на промишлеността е увеличило капитала на дружеството, като това обстоятелство е вписано по партидата на дружеството. В сумата, представляваща новата стойност на капитала е включена и стойността на процесния магазин. През 1996 г. на основание Заповед на министъра на промишлеността е вписано преобразуване на едноличното дружество с ограничена отговорност в ЕАД. Непромененият по стойност капитал е разпределен в поименни акции. От тогава няма промяна в капитала и имуществото на дружеството, а магазина, предмет на иска, продължава да е включен като ДМА и да се владее от дружеството. През 1995 г. Министерството на промишлеността, поискал имотът да се актува като държавен, но установили, че това е станало още през 1969 г.. Едва при опита да подадат декларация по реда по ЗМДТ възникнал спор дали дружеството е собственик на имота. С писмо кметът на общината ги уведомил, че има съставен АЧОбС и че в едномесечен срок следва да освободят общинския имот. Счита, че дори представените с ИМ документи да са недостатъчни, за да бъдат признати за собственици на това основание или да ползват кратката придобивна давност като добросъвестни владелци, вече са придобили имота по давност, поради непрекъснато владение в продължение на повече от 10 години. Поради тази причина дружеството има правен интерес от предявяване на иск за установяване на правото на собственост върху посочения, по-горе недвижим имот.

 

Ответникът Община Казанлък оспорва изцяло предявения иск. Счита, че са налице предпоставките на §7, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗМСМА и обекта е преминал в собственост на Община Казанлък. Освен това, счита, че не е изтекъл 10 годишния давностен срок от 1999 г.  до 31.05.2006 г. , съгласно чл. 7 от ЗОС. Моли съда да отхвърли предявения иск като неоснователен и недоказан. Представя писмена защита.

 

Съдът, като обсъди представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

          

Със Заповед № РД-17-135 от 28.06.1991 г. на Министерство па индустрията, търговията и услугите , на основание чл.5 от ПМС №2/89 г., чл.2, ал.2 от ПМС №54/03.04.1991 г. и във връзка с чл.11, ал.З, т.1 от Указ 56 за стопанска дейност е образувана фирма с държавно имущество с наименование "Албена-С" със седалище в гр.Сливен.  

 

Съгласно разделителен протокол от 10.06.1991 г. на фирмата е предоставен уставен капитал държавно имущество в размер на 1 817 000 лв., включващ съответната част от активите на ДФ "ЦНСМ" по баланса и към 31.03.1991 г..

 

            Със Заповед №РД-17-314/05.08.1991 г., на МИТУ на основание параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество и във връзка с чл.147 от Търговския закон е изменена и допълнена Заповед № РД-17-135 от 28.06.1991 г. в приложението относно "Албена-С" Сливен и е преобразувана фирмата в ЕООД.

 

Това обстоятелство вписано в търговския регистър при Сливенския окръжен съд с Решение № 4103/18.11.1991 г. по ф.д. №2957/91 г., в което е вписано, че новосъздаденото дружество е правоприемник на Експериментално предприятие "Албена"-Сливен; поделение на ДФ "ЦНСМ"-София, като приема активите и пасивите, както и другите права и задължения на ДФ"ЦНСМ”-София по баланса и към 31.03.1991 г..

 

Въз основа на 179 ПМС от 1991 г. е извършена експертна оценка на имуществото на дружеството към 31.12.1992 г. от лицензирани експерти. Преоценката на имуществото е осчетоводена с приключването на месен октомври 1992 г.

 

Със Заповед № РД-17-49 от 14.04.1995 г., на основание чл.137, ал.1, т.4 и чл.147,ал.2 от Търговския закон във връзка с чл.10, ал. 1 и чл. 14, т.4 от ПРУПСДП, приет с ПМС № 7/94 г.. Министерството на промишлеността е увеличило капитала на дружеството на …лв. Това обстоятелство е вписано по партидата на дружеството с решение №878/22.05.1995 г. Сливенският окръжен съд,

 

С решение по ф.д. №405/1996 г. СлОС, на основание Заповед на министъра на промишлеността № РД-17-30/05.02.1996 г. е вписано преобразуване на едноличното дружество с ограничена отговорност в ЕАД.

 

Със Заповед № 256/09.03.1995 г. на Кмета на Община Казанлък на основание чл. 6, т. 1 от ЗС и §7, т. 6 от ПРЗ на ЗМСМА е наредено да се актува като общинска собственост процесния магазин. С Акт № 10066/09.03.1995 г. на Община Казанлък, имота е актуван като общински, на основание горецитираната Заповед. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №1280/17.05.2012 г. на Община Казанлък.

 

От назначената по делото съдебно техническа експертиза се установява, че от представената салдова ведомост на основните средства към 31.03.1991 г. във ДМА има отразена счетоводна сметка 203, като в това число е отразена и сграда – “магазин – Казанлък” със стойност …лв.. 

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

При преобразуването на държавните предприятия в търговски дружества, постоянната и непротиворечива съдебна практика по приложението на Указ № 56/1989 г. е в смисъл, че имуществото, включено в уставния фонд на създадените държавни фирми, остава собственост на държавната, която предоставя на фирмите само правото на стопанисване и управление на това имущество. Това произтича от действуващия към него момент режим на собствеността, уреден в Конституцията от 1971 г. и Закона за собствеността преди измененията от 1990 г.. С преобразуването на държавните предприятия в еднолични търговски дружества по ТЗ по реда на ЗОЕТДДИ от 1991 г. (отм.), впоследствие по реда на ЗППДОП от 1992 г. (отм.) се извършва промяна на собствеността, като внесеното в капитала на дружеството държавно имущество от уставния фонд на държавната фирма става собственост на новообразуваното дружество. Преминаването на собствеността от държавното предприятие става от момента на вписване на акта за преобразуването му. Държавата остава собственик на дяловете, респ. акциите на дружеството, но не и на неговото имущество. В тази връзка с оглед конкретните данни по делото настоящият съдебен състав счита, че до преобразуването на ДФ"Албена-С” Сливен в ЕООД, вписано с решение № 4103/18.11.1991 г. по ф.д. №2957/91 г. при Сливенския окръжен съд, държавата остава собственик на имуществото, включено в уставния фонд на държавната фирма - в т. ч. и на процесния магазин, след което правото на собственост върху същия е преминало в патримониума на търговското дружество-праводател на ищца и имотът е изгубил статута си на държавен.

 

С включването на процесния магазин в уставния капитал на държавната фирма, държавата губи собствеността върху недвижимия имот и тази собственост преминава в "Албена-С" Сливен, преобразувана впоследствие през 1991 г. в еднолично търговско дружество с държавно имущество, чийто правоприемник е ищеца. В тази връзка следва извода, че този имот не е преминал в собственост на общината съгласно § 7, ал. 1 от ПЗР на ЗМСМА, тъй като законът е влязъл в сила на 17.09.1991 г., към който момент процесният магазин не е бил вече държавен, а собственост на "Албена-С" Сливен. По тази причина съдът е приема, че актуването на магазина като общински не може да се противопостави на действителния му собственик.

 

Действително, към момента на влизане в сила на ЗМСМА процесният магазин все още е бил държавна собственост /актуван като държавен още през 1969 г./, а не собственост на търговско дружество, тъй като създадените при действието на УСД държавни фирми не са притежавали свое имущество. Независимо от това, обаче, Общината не би могла да придобие собствеността върху този имот по силата на § 7, ал. 1 от ПЗР на ЗМСМА, тъй като същият вече е бил включен в уставния фонд на държавната фирма, поела активите и пасивите на Търговското предприятие /като държавно имущество/, както и част от активите и пасивите на прекратената ДФ " ЦНСМ"-София" по силата на Заповед № РД-17-135 от 28.06.1991 г. на министъра на индустрията, търговията и услугите. Както вече беше посочено, държавата запазва собствеността върху имуществото на образуваните държавни фирми по Указ № 56, на които е предоставено само правото на стопанисване и управление на това имущество. Трансформирането на държавната собственост в дружествена се извършва с преобразуването на ДФ, тъй като по силата на Заповед № РД-17-314/05.08.1991 г., на министъра на индустрията, търговията и услугите уставният фонд на ДФ се превръща в капитал на образуваното дружество с държавно имущество-праводател на ищеца по делото. От учредяването на дружеството процесният магазин е в капитала на дружеството, включен е в преоценката, извършена през 1992 г.. като горните обстоятелства се потвърждават и от заключението на съдебно техническата експертиза.

 

Само по себе си обстоятелството, че към момента на влизане в сила на ЗМСМА имотът е бил държавна собственост и е включен в уставния фонд на държавна фирма изключва приложението на § 7, ал. 1 от закона и възможността същият да премине в собственост на Общината.

 

Ето защо съдът намери, че следва да уважи предявеният от ищеца установителен иск, като признае за установено по отношение на ответника, че ищеца е собственик на процесният магазин.

 

При този изход на делото следва да бъде осъдена ответника да заплати на ищеца направените разноски по делото в размер на 2550 лв..  

 

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Казанлък, бул. “Розова долина” № 6, представлявана от Кмета Галина Стоянова, че "Албена-С" гр. Сливен, е собственик на следния недвижим имот: ОБЕКТ
МАГАЗИН със застроена площ 89,04 кв.м., разположен между вход "В" и вход
"Г" на партерен етаж на сграда /жилищен блок на четири етажа/, масивна
конструкция, построен през 1961 г., с административен адрес: гр.Казанлък,
бул."Розова долина" № 3, ведно със съответните идеални части от общите
части на сградата и правото на строеж върху терена, представляваш имот
№671, включен в УПИ
I в кв. № 200, намиращ се в гр. Казанлък, ул. "Розова
долина" № 3, при граници: север - стълбищна клетка /вх."В"/; изток-
бул. "Розова долина", юг-стълбищна клетка /вх.Г"/ и запад-улица /вътрешно
квартално пространство/, горе- жилищен етаж /ап.№14 и ап.№22/ и долу-изби.

 

ОСЪЖДА Община Казанлък, бул. “Розова долина” № 6, представлявана от Кмета Галина Стоянова, да заплати на “Албена – С” АД гр. Сливен, ул. “Д-р Константин Стоилов” № 30, ЕИК 119011481, направените разноски по делото в размер на … лв. /…лева/.

 

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

           

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :