Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер № 361 /09.10.2013г.               Година 2013               Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                                   Граждански състав

На 09.10.                                                                                           Година 2013

в закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                      Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                  

                                                                   Членове:1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                                                   2. АСЕН ЦВЕТАНОВ

 

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1220 по описа за 2013 година.

 

 

Производството е образувано по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

 

Производството по делото е образувано по постъпила писмена жалба от адв. Е. М. като пълномощник на жалбоподателя Д.Н.Й., против отказа на ЧСИ И. С. от 16.05.2013г. за извършване на изпълнителни действия по изп. дело № ......, по описа на същия ЧСИ с рег. № 870 и район на действие ОС-С., с която жалба обжалват именно този отказ на ЧСИ – да бъдат извършени изпълнителни действия по това дело, като считат същия за незаконосъобразен, поради което молят да бъде отменен.

 

Твърдят в жалбата, че с молба вх. № 3962/16.05.2013г. Д.Й. е поискал на основание чл. 429, ал. 1 ГПК да бъде конституиран като взискател по изп.дело, като е представил и писмени доказателства за извършено от негова страна като поръчител плащане на дълга на И.Д.Т. към “С. Ж. Е.” АД – гр. В.. Било е поискано и възобновяването на изпълнителното дело, или образуване на ново такова по същия издаден в полза на банката изпълнителен лист, което се явявало въпрос на администриране. Със съобщение връчено им на 20.05.2013г. ЧСИ ги уведомил, че към момента горепосоченото изп.дело е приключено и липсва правно основание за неговото възобновяване, поради което отказал такова. Считат този отказ за неправилен и недоказан по съображенията подробно изложени в писмената жалба на жалбоподателя Й..

 

Молят въззивният съд да постанови решение, с което да отмени отказа на ЧСИ И. С. за възобновяване на изп. дело № ......, по описа на същия ЧСИ с рег. № 870 и район на действие ОС-С. /или съответно образуване на ново изп.дело/, за събиране на изплатената от поръчителя Д.Н.Й. сума от 9 316.40 лева, ведно с дължимите върху нея лихви и разноски, ведно със законните последици от това.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ И. С., като моли жалбата на жалбоподателя да бъде оставена без уважение по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Въззивният съд намира, че в кантората на ЧСИ И. С. е образувано процесното изп.дело под № 20118700400862 със страни Д.Н.Й. като взискател и   И.Д.Т.   като длъжник.

Делото е образувано на 14.12.2011 год. по искане на взискателя, за продължаване на изпълнението по вече образувано изп.дело № .... по описа на ЧСИ Т. К. с район на действие - района на ОС Б. /лист 182 от делото/.

Първоначално образуваното дело е било със страни - „С. Ж. Е.” АД - В. като взискател и И.Д.Т. и Д.Н.Й. като солидарно отговорни длъжници. В хода на делото са извършени плащания от страна на поръчителя Д.Й., при което до 18.10.2010 год. цялото задължение към банката е било погасено /лист 113 от делото/.

Съдът намира, че на 15.10.2010 год, поръчителят и жалбоподател Д.Й. е заявил, че желае да встъпи в правата на взискателя при условията на чл. 429, ал.1 от ГПК, при което иска изпълнителните действия срещу основния длъжник И.Д.Т. да продължат, за да му бъде възстановена изплатената по делото сума. В молбата не се посочва точния размер на претендиралата сума, но е посочено, че към молбата са приложени копия от вносни бележки за „платени суми и такси" /лист 126 от делото/.

На 25.11.2010 год. ЧСИ Т. К. изготвя протокола, в който констатира извършените от поръчителя и жалбоподател Д.Й. плащания и конституира в правата на взискателя същия поръчител за сума в размер от 9 371,08 лева /лист 128 от делото/. На основния длъжник е изпратена нова ПДИ в която му се съобщава като ново задължение именно сумата, определена от ЧСИ  Т. Колев.

С молба от 10.11.2011 год. взискателят Д.Й. е поискал делото да бъде изпратено на ЧСИ И. С. за продължаване на действията и на 07.12.2011 год. делото е изпратено /лист 177 и 182 от делото/. При образуването на новото дело в кантората на ЧСИ Стръмски, вземането на взискателя е прието в размера определен от ЧСИ Т. К., ведно с дължимата законна лихва върху тази сума. След уведомяването на длъжника за новообразуваното дело, по делото са извършени множество плащания /лист 207 - 219 от делото/, при което ЧСИ е приел, че е изплатен пълния размер на задължението и дължимите такси. С оглед на тези констатации на ЧСИ и според същият поради погасяването на задължението, на 03.12.2012 год. изпълнителното дело е приключено и на страните са връчени съобщения за приключване на производството /лист 221-228 от делото/.

 

                По делото е била назначена, изслушана и приета като доказателство по делото съдебно-икономическа експертиза изпълнена от вещото лице В.Е.Н., която е била приета без възражения от страните по делото. Видно от заключението на експертизата 1. Д.Н.Й. в качеството си на поръчител и длъжник по плащане на дълга на И.Д.Т. към „Сосиете Женерал Експресбанк"АД - гр.Варна по изпълнително дело №20087080400144 образувано от ЧСИ Т. К. - рег.№708 и взискател по изп. дело №20118700400862 по описа на ЧСИ И. С. е платил общо 17267,83лв., в това число:

6945,14лв. - удържани от трудовото възнаграждение за периода
от 13.06.2008г. до 10.11.2010г.;

9316,40лв.   по   сметката   на   И.  Д.   Т.     в   С
Ж
 Е  АД с основание; Погасяване на кредит на клиент
от поръчител;

925,79лв.   - за такси на ЧСИ Т. К. - рег.№708 с район  на
действие Окръжен съд Б
;

80,50лв. - за такси по изп. дело №     по описа на
ЧСИ И. С. с район на действие Окръжен съд
– гр. С

По суми и дати на внасяне подробно отразено в точка 2 от констативно-съобразителната част на заключението.

2. Във   връзка   с   направените   плащания   жалбоподателят и
поръчител Д.Н.Й. е получил от И.Д.Т.
общо  11315,60лв.,  подробно  отразени  в  точка  3.1. от  констативно-
съобразителната част на заключението, в това число:

 -1351,49лв. - за такси;

                 -4080,84лв.   -   за   лихви   за   забава,   изчислени   до   датата   на
последното плащане;

                 -5883,27лв. - главница

 3.          След като са взети в предвид всички платежни документи, в
това число - приложените като доказателства по делото, както и
предоставените под формата на справка платени суми при ЧСИ по
изпълнително дело №       , образувано от ЧСИ Т. К.
- рег.№ 708, е установено, че жалбоподателят и поръчител Д.
Н.Й. към момента на прекратяване на изпълнително дело
   по описа на ЧСИ И. С. - 03.12.2012г. следва
да получи от И.Д.Т.:

-9954,57лв. - главница;

-84,28лв. - лихви, изчислени до 03.12.2012г. и

- 0.00 лева – разноски.

 

С оглед на гореизложеното се налага безспорният извод, че не са изплатени всички дължими суми от главния длъжник И.Д.Т. на жалбоподателя и негов поръчител – Д.Н.Й.. Дължими са към момента на прекратяване на процесното изпълнително дело главница в размер на 9 954.579 лева и лихви изчислени до 03.12.2012г. в размер на 84.28 лева. Следва категоричното заключение, че ЧСИ неправилно е отказал да възобнови производството по това дело, като в тази връзка същото е било и неправилно прекратено.

 

     С оглед на тези констатации въззивният съд счита, че следва да постанови решение, с което да отмени отказа на ЧСИ И. С. за възобновяването на процесното изпълнително дело за събиране на платената от поръчителя Д.Н.Й. горепосочена дължима сума, ведно със законните последици от това, като следва да бъде отменено и постановлението на ЧСИ за прекратяване на изпълнителното дело поради пълно плащане на дължимите суми от главния длъжник И.Т., към поръчителя Д.Й..

 

                 С оглед на гореизложените съображения въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателя се явява основателна и доказана и като такава следва да бъде уважена, ведно с всички законни последици от това.

 

               На основание чл. 78, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 273 и чл. 278, ал. 4 от ГПК, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на въззиваемия направените от последния разноски по делото, общо в размер на 272 лева, представляващи ДТ в размер на 31 лева, възнаграждението за вещото лице заедно с таксата за превода в размер на 201 лева и сумата от 40 лева възнаграждение за един адвокат – адв. Е. ***, по договор за правна защита и съдействие от 22.01.2013г.

 

          На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

          Водим от горното, Окръжен съд – гр.С в настоящият си състав

   Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ отказа от 16.05.2013г. на ЧСИ И. С. за възобновяване на изпълнителните действия по изпълнително дело №        , по описа на ЧСИ  И. С., с рег. № 870 и район на действие ОС-С., както и постановление от 03.12.2012г., с което е приключил производството по изпълнително дело №       , по описа на ЧСИ  И. С., с рег. № 870 и район на действие ОС-С., като НЕПРАВИЛНИ и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

 

ВРЪЩА изпълнително дело №    , по описа на ЧСИ  И. С., с рег. № 870 и район на действие ОС-С., за продължаване на изпълнителните действия по делото.

 

ОСЪЖДА И.Д.Т. ***, втори известен адрес: гр. С , ул. “А . Х  Д ” №  , вх.  , ет.  , ап.   и трети адрес гр. П , област Б ул. “К ” №  , с  ЕГН **********,  да заплати на Д.Н.Й. ***, с ЕГН ********* сумата 272 /двеста седемдесет и два/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски пред настоящата съдебна инстанция.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:  1.

         

                  

 

                                                                                                    2.