Р Е Ш Е Н И Е

 

405                                  31.10.2013 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД    І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На втори октомври                                        две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                       

    РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ:

                                                                     МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N  1300  по описа за 2013 година.

        

Производството е образувано по въззивната жалба на адв. Д.Е. като пълномощник на Г.С.П. против решение № 693 от 03.06.2013г., постановено по гр.д.№ 7125/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се отхвърля предявения от Г.С.П. против М.К.М. иск с правно основание чл. 422 от ГПК за признаване за установено по отношение на М.К.М., че същият дължи на Г.С.П. сумата от … лв. - по договор за покупко -продажба на вещите: Къртач ВОСSН-GВН- 11 DЕ- 1 бр. - … лв.; Къртач ВОСSН - GВН - 4 - DSС - 1 бр. - …лв. ; НILТI -ТЕ-55 - 1 бр. - …лв.; Винтоверт „Макitа” - 6821 - 1 бр.-…лв. ; Бургии ф26 - 3 бр. - …лв./бр. Общо: …лв. ; Бургии ф38 - 2 бр. - …лв./бр. Общо: …лв.; Лопатка - голяма - 2 бр. - …лв./бр. Общо: …лв.; Шило - дебело - 1 бр. - …лв.; Шила -тънки - 1 бр. - …лв. ; Лопатка - малка - 1 бр. - …лв. и Шило - тънко - 1 бр. - …лв., ведно със законната лихва считано от 02.11.2012г. до изплащането на сумата, за което вземане е издадена заповед за незабавно изпълнение № 4179/05.11.2012г. и изпълнителен лист по ч.гр.д. № 6185/2012г. по описа на СтРС, като неоснователен и недоказан; присъдени са разноски.

 

Въззивникът П. счита, че решението е неправилно и незаконосъобразно. По делото били налице достатъчно доказателства относно сключен договор между страните.Съдът не бил изложил ясни мотиви, в по–голямата си част липсвали такива, като по този начин не изяснил всички обстоятелства и доказателства, събрани в производството. Предвид изложеното моли да се отмени решението на районния съд и да се постанови ново, с което да се уважи въззивната жалба. Претендира за разноските.

 

Въззиваемият М.К.М., чрез пълномощника си адв. Е.С. оспорва жалбата като неоснователна. Излага съображения в  съдебно заседание и моли да се потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно. 

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становищата на страните и събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 422 от ГПК вр. чл. 200, ал.1, вр. чл. 79, ал.1 от ЗЗД.

Ищецът Г.С.П. твърди в исковата и уточняващата си молба, че през месец септември 2011 г. продал на ответника М.К.М. следните движими вещи: Къртач ВОСSН-GВН- 11 DЕ- 1 бр. ; Къртач ВОСSН - GВН - 4 - DSС - 1 бр. ; Къртач НILТI -ТЕ-55 - 1 бр.; Винтоверт „Макitа” - 6821 - 1 бр.; Бургии ф26 - 3 бр. ; Бургии ф38 - 2 бр. ; Лопатка - голяма -2 бр. ; Шило - дебело - 1 бр.; Шила -тънки - 1 бр.; Лопатка - малка - 1 бр. и Шило - тънко - 1 бр. , на обща стойност - …лв., с уговорката и задължението да му ги заплати, на посочената цена до края на месец октомври 2011 г. Тъй като длъжникът не заплатил посочената по-горе цена в уговорения срок, ищецът подал в РС - гр. Стара Загора заявление по реда на чл. 410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение срещу длъжника. Съгласно заповед № 4179 от 05.11.2012 г., издадена по ч.гр.д. № 6185/2012г., Старозагорският Районен съд разпоредил длъжникът М.К.М., да заплати на ищеца, сумата от …лв. - главница за неизплатено парично задължение по предоставените движими вещи, законна лихва върху главницата от 02.11.2012 г. до изплащане на вземането, както и сумата от … лв., разноски по делото. В срока по чл. 414 от ГПК ответникът подал възражение. Моли съда да постанови решение, с което да се приеме за установено, по отношение на ответника, че последният му дължи сумата в размер на …лв., представляваща неизплатено парично задължение по договор за покупко - продажба на посочените движими вещи, ведно със законната лихва върху тази сумата, считано от 02.11.2012 г. до окончателното изплащане. Ответникът М.К.М.  взема  становище за  неоснователност  на иска. Сочи, че не бил закупил посочените движими вещи като физическо лице, а като управител и  представител на търговско дружество. Не оспорва факта, че е взел от ищеца процесните движими вещи. Оспорва цената, която дължи за същите, тъй като вещите били втора употреба и неоригинални. 

        

От приложеното ч.гр.дело № 6185/2012 г. по описа на СтРС, на основание чл. 410 ГПК, се установява, че съдът е издал заповед за изпълнение № 4179/05.11.2012г., с която е разпоредил ответникът по настоящото дело М.М. да заплати на ищеца - Г.П. сумата … лв., представляваща главница за неизпълнено задължение по предоставени движими вещи Къртач ВОСSН-GВН- 11 DЕ- 1 бр. - …лв.; Къртач ВОСSН - GВН - 4 - DSС - 1 бр. - …лв.; Къртач НILТI -ТЕ-55 - 1 бр. - …лв.; Винтоверт „Макitа" - 6821 - 1 бр. - …лв.; Бургии ф26 - 3 бр. - …лв. /бр. Общо: …лв. ; Бургии ф38 - 2 бр. - …лв. /бр. Общо: …лв.; Лопатка - голяма - 2 бр. - …лв. /бр. Общо: …лв. ; Шило - дебело - 1 бр. - … лв.; Шила -тънки - 1 бр. - …лв.; Лопатка - малка - 1 бр. - …лв. и Шило - тънко - 1 бр. -…лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 02.11.2012г. до окончателното й изплащане. Тъй като в срока по чл. 414 ГПК е депозирано писмено възражение от длъжника М.М., на осн. чл. 415, ал. 1 от ГПК заявителят - ищец по настоящото дело е предявил иск по реда на чл. 422 от ГПК за вземането си.

 

За изясняване на делото от фактическа страна, по делото са допуснати като свидетели лицата Т.Т., И.Х., В.М.и О.С., които са изслушани в съдебно заседание. От  показанията  на свидетелите Т.Т. и И.Х. се установява, че ответникът по делото няколко пъти оглеждал посочените в исковата молба машини и инструменти, които били изложени за продан с обявена на етикети цена. Свидетелите твърдят, че впоследствие вещите били предадени на човек, изпратен от ответника. Свидетелите М. и С. заявяват, че ответникът е взел процесиите вещи за фирмата, която представлява, като лично св. С. е участвал в товаренето им. Последните двама свидетели установяват, че вещите били фалшиви и с дефекти.

От заключението на назначената по делото съдебно икономическа експертиза се установява, че пазарната стойност на посочените в исковата молба вещи е …лв.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнение заедно с обезщетение за забавата. Уважаването на иска за реално изпълнение предполага кумулативното наличие на три предпоставки: наличие на облигационно правоотношение, по силата на което да възниква задължение за изпълнение; пълно или частично неосъществяване на дължимия резултат от страна на длъжника; реалното изпълнение на облигационното задължение да е възможно.

Разпоредбата на чл. 183 от ЗЗД, предвижда, че с договора за продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или друго право срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати. Съгласно чл.187 ЗЗС, задължението на продавача е да предаде на купувача продадената вещ, в състояние, в което се е намирала по време на продажбата. Купувачът от своя страна е длъжен да плати цената и да получи вещта. Плащането трябва да стане едновременно с предаването на вещта и на мястото, където то се извършва./чл.200 ЗЗД./

 

От свидетелските показания и от твърденията на ответника в отговора му се установява по безспорен начин реалното вземане на вещите от страна на ответника, както и че между страните е сключен договор за покупко – продажба за претендираните в исковата молба вещи. Спорът по делото е относно цената на движимите вещи, като основен аргумент на ответника е, че процесните вещи били втора употреба, неоригинални и с дефекти. В настоящия случай, неустановяването от ищеца по категоричен начин на уговорката относно цената, не може да доведе до липсата на договор за покупко – продажба на движимите вещи между страните. Цената е определяема и стойността на процесните движими вещи е установена в заключението на вещото лице по пазарни цени. Ето защо, относно цената на движимите вещи, която се оспорва от ответника, съдът следва да вземе предвид размера, определен в заключението на вещото лице, в което се установяват реалните пазарни цени на процесните вещи, в състоянието в което се намират при ответника. 

Твърдението на ответника, че продажбата на движимите вещи е осъществена между търговските дружества, управлявани и представлявани от страните не се подкрепят от събраните по делото писмени доказателства. Липсват каквито и да е писмени доказателства за осъществяването на такава сделка, която би следвало да бъде отразена документално и при двете търговски дружества, поради което съдът намира тези възражения за недоказани.

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че претенцията по чл. 422 от ГПК за установяване спрямо ответника, че същият дължи на ищеца заплащане на стойността на процесните движими вещи е основателна и доказана до размера, установен от вещото лице - …лв., по договора за покупко - продажба между страните на вещите, както следва: Къртач ВОСSН-GВН- 11DЕ- 1 бр. - …лв.; Къртач ВОСSН - GВН - 4 - DSС - 1 бр. - …лв.;  Къртач НILТI -ТЕ-55 - 1 бр. - …лв.; Винтоверт „Макitа" - 6821 - 1 бр.  - …лв. ; Бургии   ф26 - 3 бр. - …лв., общо …лв.; Бургии ф38 - 2 бр. - …лв., общо …лв.; Лопатка - голяма - 2 бр. - …лв., общо …лв.; Шило -дебело - 1 бр. - …лв.; Шила -тънко - 1 бр. - …лв.; Лопатка - малка - 1 бр. - …лв. и Шило - тънко - 1 бр. - …лв. , и до този размер следва да бъде уважен.

 

Предвид гореизложеното съдът намира, че решението на Старозагорския районен съд, с което предявения иск е отхвърлен като незаконосъобразно, следва да бъде частично отменено до размера на сумата 1120 лв., като вместо това предявения установителен иск следва да бъде уважен до този размер. В останала си част решението като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

 

По претенцията за установяване дължимостта на разноските в заповедното производство, която неправилно е предявена в настоящото производство, тъй като липсва произнасяне в решението на районния съд, въззивната инстанция намира, че не следва да се произнася.

 

Предвид изхода на делото, в полза на въззивника следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на …лв., съразмерно на уважения иск, а в полза на въззиваемия следва да се присъдят разноски в размер на … лв., съразмерно на отхвърлената част от иска.

 

Водим от горните мотиви, съдът

 

                                                               Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 693 от 03.06.2013г., постановено по гр.д.№ 7125/2012г. по описа на  Старозагорския районен съд в частта му, относно претендираната сума от …лв., както и в частта за разноските, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на М.К.М., ЕГН **********,***., № …, ет…., ап…., че същия дължи на Г.С.П.,*** сумата от …/…/ лв. , представляваща задължение по договор за покупко продажба на следните движими вещи:  Къртач ВОСSН-GВН- 11DЕ- 1 бр. - …лв.; Къртач ВОСSН - GВН - 4 - DSС - 1 бр. - …лв.;  Къртач НILТI -ТЕ-55 - 1 бр. - …лв.; Винтоверт „Макitа" - 6821 - 1 бр.  - …лв. ; Бургии   ф26 - 3 бр. - …лв., общо …лв.; Бургии ф38 - 2 бр. - …лв., общо …лв.; Лопатка - голяма - 2 бр. - …лв., общо …лв.; Шило -дебело - 1 бр. - …лв.; Шила -тънко - 1 бр. - …лв.; Лопатка - малка - 1 бр. - …лв. и Шило - тънко - 1 бр. - …лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 02.11.2012 г. до изплащането й, във връзка с което е издадена Заповед № 4179/ 05.11.2012г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, по ч.гр.д.№ 6185/2012г. по описа на Районен съд - гр.Стара Загора.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата обжалвана част.

 

ОСЪЖДА  М.К.М. с п.а. да заплати на Г.С.П., с п.а. сумата от … /…/ лв., представляващи направените разноски пред двете инстанции, съразмерно на уважения иск.  

 

ОСЪЖДА  Г.С.П. с п.а. да заплати на М.К.М., с п.а. сумата от … /…/ лв., представляващи направените разноски пред двете инстанции, съразмерно на отхвърлената част от иска.  

 

                РЕШЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

ЧЛЕНОВЕ: