Р Е Ш Е Н И Е

 

392                                 24.10.2013 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На девети октомври                                      две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА                                                         

        РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ:

                                                                         МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1339 по описа за 2013 година.

        

Производството е образувано по въззивната жалба на М.З.И. против решение № 725 от 10.06.2012г., постановено по гр.дело №  1638/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, което се изменя    размера    на    издръжката,    определена    по    гр.д.№ 3665/2010 г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора, като се осъжда М.З.И. да заплаща на детето И.П.Т., действащ чрез неговия дядо И.Т.Г. ежемесечна издръжка в размер на …  лева, считано от датата на предявяване на иска - 01.04.2013г. до настъпване на законни основания за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до окончателното й заплащане, като отхвърля иска в останалата му част до размера на претендиралите …лева, като неоснователен и недоказан, определена е дължимата държавна такса.

 

Въззивницата е останала недоволна от постановеното решение, с което е увеличен размера на издръжката  на детето и И.П.Т. от … лв. на … лв. Твърди, че имала втори брак и родено от него дете – Д.Д.И.. Съпругът й Д.П.И. имал сериозно заболяване.

 

Въззиваемият И.П.Т., действащ със съгласието на дядо си И.Т.Г., чрез назначения си представител адв. К.А., оспорва жалбата като неоснователна. Счита, че присъдената издръжка била съобразена с възрастта и нуждите на детето, както и с възможностите на ответницата.

Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора, редовно призовани, не изпращат представител и не вземат становище по жалбата. 

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

Производството е по предявен иск е за увеличаване на присъдена издръжка и намира правно основание в чл.150 от СК.

Ищецът И.П.Т., действащ със съгласието на дядо си И.Т.Г. твърди, че ответницата била негова майка. Бракът й с баща му П.И.Т. бил прекратен с влязло в сила решение на РС- Стара Загора, като родителските права били предоставени на баща му. С решение по гр.д. №7095/2010г. на СтРС бил настанен в семейството на баба му и дядо му по бащина линия. Баба му И.П.Т. починала на 02.01.2013г. Твърди, че майка му била осъдена да му заплаща ежемесечна издръжка в размер на …лева, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. Майка му се дезинтересирала от него и грижи полагал единствено дядо му. От последно присъдената издръжка минало време, обстановката в страната се променила чувствително и се променили икономическите условия. Тази сума към настоящия момент била крайно недостатъчна за него. С увеличаване на възрастта му нараствали и нуждите му. Бил ученик в 10 клас на ПГЕ „Джон Атанасов”. Моли съда да постанови решение, с което да увеличи присъдената издръжка от … лева в размер на …лева, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законни основания за изменение или прекратяване на същата. Ответницата М.З.И. в законния срок не представя писмен отговор и не взема становище по иска. В съдебно заседание изразява становище, че няма възможност да заплаща издръжка на детето си в размер на … лева. Моли съда да отхвърли иска. Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора представя социален доклад по делото.

От приложеното към настоящото дело гр.д. № 3665/2010г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора се установява, че ответницата М.З.И. е осъдена да заплаща за детето си И.П.Т. издръжка в размер на … лева, чрез неговия баща и законен представител П.И.Т., считано от 29.06.2010г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законни основания за изменяването или прекратяването и. С Решение № 77/18.01.2012г. постановено по гр.д.№ 6669/2012г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора, детето И.П.Т. е настанено в семейството на неговите баба и дядо И.П.Т. и И.Т.Г..

От приетите като доказателства по делото разпореждане № ********** на НОИ и декларация за СИС на И.Т.Г. от 29.03.2013г. се установява, че дядото на детето, при когото то е настанено по съдебен ред, получава пенсия в размер на … лева и няма други доходи.

Ответницата не представя  доказателства за доходите си, семейно и имотно състояние пред първата инстанция, а искането за приемане като доказателства на приложени документи пред въззивната инстанция е оставено без уважение поради преклузия. /чл.266 ГПК/

 

Съгласно разпоредбата на чл.143 ал.2 СК родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи, като минималната издръжка на едно дете е равна на ¼ от размера на минималната работна заплата. Нуждите на лицето, което има право на издръжка, се определят съобразно обикновените условия на живот за него, като се вземат предвид възрастта, образованието и т.н., а възможностите на дължащия издръжка - според неговите доходи, имотното му състояние, квалификация. Присъдената издръжка следва да задоволява поне минимално необходимите нужди от средства за отглеждане на детето. При определяне на необходимите средства за издръжка на детето следва да се вземат предвид и особените му нужди и потребности, в зависимост от здравословното му състояние, необходимите средства за лекарства, за образование и др. При определяне на издръжката, чието изменение се иска не е необходимо винаги кумулативно да са се изменили всички обстоятелства, които са взети предвид при определяне на първоначалната издръжка. Възможно е да е настъпило изменение само досежно нуждите на този, който търси издръжката, което обуславя увеличаването или намаляването на нуждите му, за да е налице основание по чл. 150 от СК.

 

От постановяване на последната издръжка са изминали повече от две години, като през това време детето е пораснало и с това са нараснали нуждите и потребностите му. Предвид порастването на детето, за развитието  му  са необходими  повече  средства за изхранването  му, облеклото и закупуване на учебни помагала и други пособия, поради което следва да се направи извода, че детето се нуждае от допълнителни средства. Следва да се има предвид и изменената икономическа обстановка в страната, довела до многократно поскъпване на стоките и услугите, както и обстоятелството, че дядото който полага грижи за отглеждане на детето  получава пенсия в размер на … лева. и няма други доходи.

При преценка на материалните възможности на родителите, съдът намира, че за пълното задоволяване нуждите на детето И. с оглед правилното му отглеждане, възпитание и хармонично развитие е необходима сумата от …лв., като майката съобразно нейните възможности следва да заплаща … лв., а останалата част от издръжката е в тежест на бащата, независимо, че детето живее при своя дядо. По тези съображения съдът намира, че предявеният иск по чл. 150 от СК за изменяне размера на присъдената издръжка е основателен и следва да бъде уважен до размера на … лв., считано от датата на предявяване на иска - 01.04.2013г. до настъпване на основания за изменяне или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

 

Изложените във въззивната жалба оплаквания, въззивната инстанция намира за неоснователни, тъй като твърдените от ответницата обстоятелства не са подкрепени с доказателства, поради забраната на чл.266 от ГПК. С пасивното си поведение в първата инстанция, ответницата И. е пропуснала възможността да вземе становище по исковата молба и да представи доказателства. 

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Старозагорския районен съд е правилно и законосъобразно и при постановяването му не са допуснати процесуални нарушения. Ето защо, обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло. 

        

         Предвид изхода на делото във въззивната инстанция разноски не следва да се присъждат.

 

         Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 725/10.06.2012г., постановено по гр.дело № 1638/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.

        

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: