Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 413  ………………….31.10.2013 година………………Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На девети октомври..…………………………………………………..Година 2013              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                               

                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.……………………………..………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1343…………по описа за 2013………година.

 

        Обжалвано е решение № 355 от 16.07.2013 г., постановено по гр.дело № 56/2013 г. на Казанлъшкия районен съд, с което са отхвърлени предявените от Х.Х.Д. против Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев” гр. Мъглиж искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1- 3 КТ  за признаване за незаконно и отмяна на уволнението й, извършено на основание чл.328, ал.1, т.6 КТ със заповед № 565/28.11.2012 г., възстановяването й на длъжността „учител по физическо възпитание и спорт” и за заплащане на обезщетение по чл.225, ал.1 КТ в размер на 4028.22 лв.

 

        Въззивницата Х.Х.Д., чрез пълномощника си по делото адв.М.Д., счита, че решението е неправилно, незаконосъобразно и постановено в противоречие със съдопроизводствените правила. Моли същото да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените искове бъдат уважени и й се присъдят разноските за двете съдебни инстанции. Подробните съображения, изложени във въззивната жалба, са докладвани в с.з.

 

        Въззиваемият ПГСС „Гео Милев” гр.Мъглиж, чрез процесуалния си представител адв.В.Ц., взема становище, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а първоинстанционното решение- в сила. Подробните съображения, изложени в отговора по чл.263, ал.1 ГПК, са докладвани в с.з.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:

 

        Пред районния съд са предявени искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1- 3 КТ. Ищцата Х.Х.Д. твърди, че уволнението й е незаконосъобразно, тъй като притежава необходимото образование за изпълняваната длъжност съгласно чл.124а, ал.4 ППЗНП. Работодателят извършил недопустимо съчетание на длъжността „учител по физическо възпитание и спорт”, на която длъжност била възстановена със съдебно решение на ВКС, с нововъведени изисквания за изпълняване и на „учител по философия, свят и личност”. Единствената бройка „учител по физическо възпитание” се трансформирала в „учител по физическо възпитание, философия, свят и личност” и следователно това не била промяна в изискванията за заемане на длъжността, а промяна в трудовите функции чрез добавяне на нови такива, или това било основание за прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата чрез трансформиране на една длъжност в друга, което било различно от посоченото в заповедта за уволнение основание. Твърди също така, че работодателят извършил уволнението, злоупотребявайки с предоставените му субективни материални права, тъй като изменението на изискванията за образование след назначаването на ищцата очевидно целяло да послужи за незабавното й уволнение. Освен това заповедта не била мотивирана. Претендирала е същата да бъде отменена и уволнението признато за незаконно, да бъде възстановена на предишната работа и ответната гимназия да й заплати обезщетение по чл.225, ал.1 КТ в размер на … лв. за шест месеца, в които е останала без работа поради уволнението.

 

        В отговора си по чл.131, ал.1 ГПК ответникът е оспорил предявените искове. При условията на евентуалност е направил възражение за прихващане на претендираното обезщетение по чл.225 КТ с изплатеното на ищцата обезщетение за неспазено предизвестие в размер на … лв.

         

        От приложеното в.гр.дело № 395/2011 г. на Старозагорския окръжен съд е видно, че с влязло в сила решение № 259/15.11.2011 г., ищцата Х.Х.Д. е била възстановена на длъжността „учител по физическо възпитание и спорт”, след отмяната на заповед № 6 от 04.01.2011 г. на директора на ПГСС „Г.Милев”- Мъглиж, с която трудовото й правоотношение е било прекратено. Не е спорно по делото, че на 12.11.2012 г. ищцата Д. подала молба за възстановяване на работа, поради което директорът на ПГСС на основание чл.345 КТ издал заповед № 553/12.11.2012 г. В длъжностна характеристика за длъжността „учител по физическа култура в системата на средните училища” от 21.09.2010 г. като вид и равнище на образованието е посочено- висше педагогическо образование. Видно от копие от диплома за завършено висше образование, серия МА № 010974, Х.Д. е завършила ВИФ „Г. Димитров” по специалността „физическа култура” и с квалификация „треньор по лека атлетика”.

 

        Със заповед № 157/08.10.2012 г. на директора на ответната гимназия е било утвърдено Структурно и поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати на персонала към 05.10.2012 г., като в структурното разписание не фигурира длъжността „учител по физическо възпитание и спорт”, а „старши учител общообразователен предмет в гимназиален етап”. От поименното разписание в сила от тази дата Б.А.Н. е заемал длъжността учител по философия, свят и личност, физическо възпитание и спорт”.

 

        След възстановяването на ищцата със съдебно решение на заеманата от нея преди уволнението й длъжност „учител по физическо възпитание и спорт”, със заповед № 186/ 12.11.2012 г. директорът е извършил промяна в  щатното разписанието на длъжностите в гимназията, по силата на което 1 бр. от длъжността „физическо възпитание и спорт” е възстановена в разписанието на длъжностите, считано от 12.11.2012 г., а с последваща заповед № 188/19.11.2012 г. е утвърдено Щатно разписание на длъжностите в гимназията, в сила от 19.11.2012 г., с което длъжността „учител по физическо възпитание и спорт” е трансформирана в длъжността „старши учител по общообразователен предмет”, т.е. така, както е било в щатното разписание в сила от 05.10.2012 г. На същата дата- 19.11.2012 г., на ищцата е предложено да подпише Допълнително споразумение /ДС/ № 558/19.11.2012 г. за заемане на длъжност  „учител по физическо възпитание и спорт”, което същата отказала да подпише с мотива, че има над 10 години педагогически стаж -старши учител и 39 години трудов стаж. Отново на същата дата- 19.11.2012 г., между страните е подписано ДС № 559, с което трудовото правоотношение е изменено по взаимното им съгласие- чл.119 КТ, по отношение на заеманата длъжност, като с подписването на това споразумение, длъжността на ищцата се е променила със съгласието на същата на „старши учител по общообразователен предмет”. В изпълнение на тази длъжност, на ищцата е възложена преподавателска работа по учебните предмети: „Физическо възпитание и спорт, Философия, Свят и личност”, като на 27.11.2012 г. й е връчена длъжностна характеристика, съдържаща изискванията за изпълнение на тази длъжност. Със заповед № 191 от 28.11.2012 г. е извършена промяна в изискванията за изпълняваната от ищцата длъжност, като е утвърдена нова длъжностна характеристика, която й е връчена на 28.11.2012 г. Със Заповед № 1229/2012г. Началник на РИО гр. Стара Загора е съгласувал промени в Сведение за организиране на дейността на ПГСС „Гео Милев" гр.Мъглиж за учебната 2012/2013 г. Съгласно новата длъжностна характеристика, изискванията за заемане на длъжността са изменени по отношение притежавано образование, което от „висше, магистър” е променено на „висше образование, образователна квалификационна степен „магистър" по специалност „Спорт" и „Философия" с професионална квалификация „Учител”.

 

        На 28.11.2012 г. на ищцата е връчено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.6 КТ поради непритежавано от нея образование за заемане на длъжността. На същата дата- 28.11.2012 г., й е връчена заповед № 565/28.11.2012 г. за прекратяване на трудовото й правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.6 КТ. В заповедта, като причини за прекратяване на трудовия договор са записани: „промяна в изискванията за заемане на длъжността „старши учител по общообразователен предмет- физическо възпитание и спорт, философия, свят и личност”, съгласно заповед № 191/28.11.2012 г. и връчена на 28.11.2012 г. длъжностна характеристика. Лицето не притежава изискуемото образование- висше образование, образователно квалификационна степен „магистър” по специалност „спорт” и „философия с професионална квалификация „учител”.

       

        От заключението на назначената  съдебно- икономическа експертиза /СИЕ/ се установява, че съгласно утвърдено Структурно щатно разписание на персонала на ПГСС „Гео Милев" към 05.10.2012 г., валидно до 12.11.2012 г., общият брой на персонала е: педагогически персонал- 17 бр.; непедагогически персонал- 12 бр.; извънщатни- 2 бр. Съгласно поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати в ПГСС „Г. Милев" гр. Мъглиж към 12.11.2012г., часовете по Физическо възпитание и спорт, Философия и Свят и личност за учебната 2012/2013 г. са възложени на Х.Д.- учител по физическо възпитание и спорт, философия; свят и личност- пореден № 9 в цитираното щатно разписание. Съгласно Структурно щатно разписание на персонала на ПГСС „Гео Милев" към 12.11.2012 г., валидно до 19.11.2012 г., общият брой на педагогическия персонал- 17 е запазен; непедагогически- 12 бр., а извънщатните бройки са увеличени на  3 бр. Съгласно същото часовете по Физическо възпитание и спорт, Философия и Свят и личност за учебната 2012/2013 г. са възложени на Х.Д.- старши учител по общообразователни предмети в гимназиален етап- учител по физическо възпитание и спорт; философия; свят и личност - пореден № 9 в цитираното щатно разписание. Длъжността на ищцата фигурира в щатно разписание от 29.12.2012 г. пореден № 9, където за длъжност „старши учител по общообразователни предмети в гимназиален етап - учител по физическо възпитание и спорт;  философия;  свят  и личност, в  колона 3  „име,  презиме,  фамилия” е отразено „свободна”. Няма намаление /съкращаване/ на числеността на персонала след 19.11.2012 г., видно от двете Структурни щатни разписания на персонала, съответно към 19.11.2012 г. и към 29.11.2012 г. броят на персонала е 17 щатни бройки и 3 нещатни бройки.

        При така установените факти, от правна страна съдът намира за установено следното: Трудовото правоотношение с ищцата е било прекратено на основание чл.328, ал.1, т.6 КТ. Осъществяването на фактическия състав на чл.328, ал.1, т.6 КТ е обусловено от наличието на промени в изискванията за образование или професионална квалификация за изпълнение на длъжността, на които работникът или служителят не отговаря. Тези изисквания могат да бъдат установени в закони, подзаконови нормативни актове, а също така в щатното разписание или длъжностната характеристика, съответно и с тези актове или документи да бъдат променяни.

 

        Неоснователно е твърдението на ищцата, че притежава необходимото образование за длъжността. Това е било така към 12.11.2012 г., но не и към 19.11.2012 г., когато е подписала ДС № 559, с което се е съгласила да заеме друга длъжност, различна от длъжността „учител по физическо възпитание и спорт”. Съгласно чл.328, ал.1, т.6 КТ работодателят може едностранно да прекрати трудовото правоотношение щом като работникът или служителят нямат изискуемото се образование или квалификация както при сключване на трудовия договор, така и след това /Р 436- 2010- ІV г.о. на ВКС, постановено по реда на чл.290 ГПК/.

        Неоснователно е и възражението за недопустимо съвместяване на предмети при новата длъжност. Съвместяване на два и повече учебни предмети в една длъжност е допустимо с оглед предоставената от Наредба № 3/  18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета /ДВ, бр.27/2008 г./ възможност за разкриване на работни места за длъжността „учител” при недостиг на часове по съответен учебен предмет. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от тази Наредба, работно място за учителска длъжност може да се открива при наличие на учебни часове по определен учебен предмет, вкл. и от свободноизбираемата подготовка /СИП/, за изпълнение на минимална норма задължителна преподавателска работа. В ал.2 на чл.4 е предвидено, че работно място за учителска длъжност може да се открива и когато по учебен предмет са налице учебни часове повече от половината минимална норма задължителна преподавателска работа, при условие че работното място е единствено по съответния учебен предмет или всички други работни места по същия учебен предмет са формирани по реда на ал.1. Съгласно чл.7, ал.1 от Наредбата, когато работното място е открито при условията на чл.4, ал.2, минималната норма задължителна преподавателска работа може да се допълва с часове по други учебни предмети, с часове от СИП и с часа на класа. Ако учебните предмети са с различни минимални норми, часовете за допълване се привеждат към минималната норма за учебния предмет, за който е открито работното място, съгласно приложение № 2. В конкретния случай заеманата от ищцата длъжност е възстановена в разписанието на длъжностите на училището с постъпването на ищцата на работа след отмяна на предходното й уволнение. След възстановяването на ищцата на работа, работодателят се е възползвал от предоставената му в чл.4, ал.2 от Наредба № 3 възможност за запазване на длъжността, въпреки недостига на часове, формиращи минималната норма задължителна преподавателска работа. С цел формиране на пълна преподавателска заетост за изпълнение на длъжността „Старши учител по общообразователен предмет”, на ищцата е възложена преподавателска работа по предмети: „Физическо възпитание и спорт”, „Философия”, „Свят и личност”. Предприетите от работодателя действия не са извършени с цел прекратяване на трудовото правоотношение на ищцата, а с оглед обезпечаване на нормалния учебен процес.

        С оглед възражението на ищцата за наличието на злоупотреба с право, съдът следва да провери дали работодателят е действал добросъвестно в съответствие с разпоредбата на чл.8, ал.1 КТ. Преподавателска работа по няколко учебни предмета, осъществявана от един преподавател е допустимо да се съвместява. От данните по делото се установи, че съвместяване по отношение на учебните предмети „Физическо възпитание и спорт”, „Философия” и „Свят и личност” е било налице и преди възстановяване на ищцата на работа в ответната гимназия. По тези предмети е преподавал Б.А.Н.. Съгласно заключението на СИЕ длъжността на ищцата фигурира в щатно разписание от 29.12.2012 г.- пореден № 9, в колона 3 и след прекратяване на трудовото й правоотношение, като към момента на изготвяне на заключението е отразено, че длъжността е  „свободна”. Когато от данните по делото се установява по несъмнен начин, че въведените нови изисквания не са обосновани по никакъв начин и нямат връзка с характера на работа на съответната длъжност, т.е. става въпрос за фрапиращо несъответствие между логично относимите изисквания за заемане на определена длъжност и въведените нови такива от работодателя, може да се прави извод за злоупотреба с права. Пред вид горепосочените данни обаче не може да се направи несъмнен извод, че работодателят в случая е злоупотребил с правомощието си да въвежда нови изисквания за заемане на процесната длъжност.

 

        Процесната заповед е мотивирана. Работодателят е посочил правното и фактическото основание за прекратяване на трудовия   договор.   Констатирана  е   промяна   в   изискванията  за  заемане  на длъжността „старши учител по общообразователен предмет - физическо възпитание и спорт, философия, свят и личност” съгласно заповед № 191/28.11.2012 г. и връчена на 28.11.2012 г. длъжностна характеристика, както и че ищцата не притежава изискуемото се образование за тази длъжност- висше образование, образователно квалификационна степен „магистър” по специалност - „спорт” и „философия” с професионална квалификация „учител”. Мотивировката в уволнителната заповед „не притежава необходимото образование и професионална квалификация за изпълняваната работа” е достатъчна за обосноваване на фактическия състав на уволнението /Р 838- 2009- ІV г.о. на ВКС, постановено по реда на чл.290 ГПК/.

 

        С подписването на допълнително споразумение от 19.11.2012 г. е извършена промяна в трудовото правоотношение на ищцата по отношение на заеманата от нея длъжност, а именно: от длъжност „Учител по физическо възпитание и спорт” на длъжност „Старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап” и както бе посочено по- горе, в изпълнение на изискванията за тази длъжност, на ищцата е възложена преподавателска работа по учебните предмети физическо възпитание и спорт, философия, свят и личност.

 

        По гореизложените съображения съдът намира, че работодателят е упражнил законно правото си да прекрати едностранно трудовото правоотношение при наличие на предпоставките на чл.328, ал.1, т.6 КТ, поради което искът с правно основание чл.344, ал.1, т.1 КТ като неоснователен и недоказан следва да бъде отхвърлен. Неоснователни при това положение са и исковете по чл.344, ал.1, т.2 и 3 КТ, тъй като уважаването им и предпоставено от признаването на уволнението за незаконно. Поради това и тези искове следва да бъдат отхвърлени.

 

        С оглед гореизложеното, въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено. С оглед изхода на делото на въззивницата не следва да се присъждат разноски по съдебното производство.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

                                      Р  Е  Ш  И :

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 355 от 16.07.2013 г., постановено по гр.дело № 56/2013 г. на Казанлъшкия районен съд.

        Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.                                                       

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: