Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  362                                   10.10.2013 Година                Град Стара Загора

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,    ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 10 октомври   …………………………...две хиляди и тринадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

 

             Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

Членове: РУМЯНА ТИХОЛОВА    

                МАРИАНА МАВРОДИЕВА                            

Секретар………………………...………………………………….…………….

като разгледа докладваното от     зам.председателя ТЕЛБИЗОВА ………….        

въззивно гражданско дело номер 1380…………...…по описа за 2013 година

                               

Производството е по реда на  чл. 435 и следващите от ГПК.

Постъпила е жалба, подадена от “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД гр.Раднево, против действията на ЧСИ К.А. по изп.д.№2944/2013г. по описа на същия – постановлението за разноските от 16.08.2013г, изразяващи се в отказ да намали присъдено адвокатско възнаграждение

                Въззивникът моли да се отмени постановлението на ЧСИ относно разноските по горното изпълнително дело изцяло, като същите се определят наново, като прави възражение за прекомерност на претендирания размер за адвокатско възнаграждение, който счита, че надвишава предвидения минимален размер по Наредбата за минималните размери на адвокатски възнаграждения и ако такъв се претендира, то счита, че следва да бъде намален до минималния размер. С оглед на това счита, че извършените действия на ЧСИ са незаконосъобразни и неправилни, поради което моли съдът да ги отмени. Подробни съображения излага в жалбата си.

Въззиваемият Г.Т.М. чрез пълномощника си адв. С. моли да не се отменя обжалваното действие, тъй като счита, че договореното и присъдено от ЧСИ възнаграждение е в рамките на трикратния размер, посочен в Наредбата, поради което моли да бъде събрано от длъжника в този размер.

          На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ с район на действие Окръжен съд  - Стара Загора К.А..

 

           Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, извършено по и.д. №2944/2013 по описа на ЧСИ К.А.с район на действие ОС-Стара Загора, намери за установено следното:

 

Жалбата е постъпила в срок, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество същата е неоснователна.

Изпълнително дело № 2944/2013 г. е образувано по молба на Г.Т.М. и приложен към същата изпълнителен лист, издаден по гр.д.№297/2012г. по описа на РС-Раднево, по силата, на който “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД гр.Раднево е осъден да заплати на Г.Т.М. общо сумата в размер на … лв., представляваща направените разноски от страната по делото пред РС и пред въззивната инстанция. С молбата е представено и адвокатско пълномощно, от което  е видно, че страната е заплатила на адвоката си сумата от … лв. във връзка с изготвяне на молба за образуване на изпълнително дело както и представителство и защита по него. 

Изпълнителното дело е образувано на 13.08.2013г. и на същата дата е изпратена на длъжника покана за доброволно изпълнение. С писмо от 16.08.2013г. длъжникът възразява по отношение на размера на адвокатския хонорар и прави искане за разясняване на начислените такси. Със съобщение от 16.08.2013г. ЧСИ е пояснил, че на основание чл.78 ал.5 от ГПК във вр. с чл.10 и пар. 2 от Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения няма основание за намаляване на адвокатското възнаграждение. ЧСИ описва подробно и какви са другите дължими от длъжника такси и разноски по делото. По същество това представлява отказ да се намали размера на адвокатското възнаграждение, поради което въззивният съд намира, че това действие е предмета на обжалване.

По отношение на присъденото адвокатско възнаграждение въззивният съд намира следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 78, ал. 5 от ГПК, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.  Такова искане - за намаляване на размера на присъденото адвокатско възнаграждение поради прекомерност, по изпълнителното дело е направено своевременно от длъжника. Същото обаче е неоснователно. Член 36 ал.2 от ЗА предвижда, че размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката или адвоката от Европейския съюз и клиента, като този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа.

Разпоредбата на  чл.10 от Наредба № 1/2004 г.за минималните размери на адвокатските възнаграждения за защита по изпълнително дело е както следва: … лв. за образуване на дело и за водене на делото и извършване на изпълнителни действия с цел удовлетворяване на  парични вземания- 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл.7 ал.2 от Наредбата, т.е. в случая е … лв. Така общото минимално адвокатско възнаграждение става … лв.

В § 2 от ДР на Наредба №1 е предвидено присъденото възнаграждение в случаите на  чл. 78, ал. 5 ГПК да не може да бъде по-ниско от трикратния им размер, в които граници попада внесеното възнаграждение. Настоящият въззивен  съд счита, че следва да се съобрази с посочените разпоредби, тъй като след като Закона за адвокатурата изрично препраща към посочената Наредба, то не може да се дерогира това обстоятелство. Настоящия състав не споделя изложените в жалбата съображения, че при прилагането на чл.78 ал.5 от ГПК съдът не бил ограничен с намаляване на размера на адвокатското възнаграждение до трикратния минимален такъв, а до минималния такъв според Наредба №1. След като изрично в пар.2 от ДР на Наредба №1/2004г. е посочено, че в случаите на чл.78 ал.5 от ГПК присъденото възнаграждение не може да бъде по-ниско от трикратния размер на възнагражденията, посочени в тази наредба, то съдът не разполага с преценка дали да приложи тази разпоредба или не.

 

          Предвид гореизложеното, жалбата на МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД гр.Раднево против действията на ЧСИ К.А. по изп.д.№2944/2013г. по описа същия – постановлението за разноските от 16.08.2013г. е неоснователна и следва да бъде отхвърлена като такава.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                          Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД СЪС СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ : гр.Раднево 6260, УЛ.”Г. Димитров” №13 ЕИК833017552 против действията на ЧСИ К.А. по изп.д.№2944/2013г. по описа същия – постановлението за разноските от 16.08.2013г., като неоснователна.

 

          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: