Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

Номер 1977                    10.10.2013 г.                                Град Стара Загора

 

Окръжен съд Стара Загора                                 Втори граждански състав

На десети октомври                                                                  Година 2013

в закрито заседание в следния състав:

                            

                             Съдия-докладчик: НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ въззивно гражданско дело номер 1381 по описа за 2013 година, взе предвид следното:

 

 

Постъпила е жалба вх. № 11843/01.10.2013 г. от С. К. в качеството му на изпълнителен директор на Мини “М.” ЕАД-Р. – длъжник по изп. дело № ... по описа на частен съдебен изпълнител К.А., рег. №871, район на действие ОС – Стара Загора, с искане да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно постановление на съдебния изпълнител за разноските, поради прекомерното им завишаване. Подробни съображения са изложени в писмената жалба на този жалбоподател.

 

Взискателят по изпълнителното дело Д.Г.Г. е депозирал възражение чрез адвокат С.В.К., като счита, че жалбата следва да се остави без уважение и да се потвърди обжалваното действие на съдебния изпълнител.

Частният съдебен изпълнител на основание чл. 436, ал. 3 ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

          При извършена служебна проверка на жалбата и приложеното от съдебния изпълнител копие на изпълнителното дело, съдията-докладчик намира, че по изпълнителното дело не е налице произнасяне с постановление на съдебния изпълнител по отношение на определените такси и разноски съгласно Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители по изпълнителното дело. Такова искане е отправено до съдебния изпълнител с молба вх. № 5870 от 16.08.2013 г., поради което следва да се изпрати жалбата в тази й част на съдебния изпълнител за произнасяне по искането за намаляване на таксите и разноските поради прекомерност.

          Настоящият съд намира, че ЧСИ Кр. Ангелов е постановил резолюция от дата 16.08.2013г., но същата няма характер на постановление за определянето на точния размер на дължимите разноски и тяхното конкретно правно основание. Освен това, съобразно императивната разпоредба на чл. 79, ал. 1 от ЗЧСИ за събиране на таксите по изпълнението се изготвя сметка в два или повече еднообразни екземпляра, подписани от ЧСИ, единият от които се връчва на задълженото лице. Съдът намира, че действително такава сметка е била изготвена от ЧСИ /на л.4 от изп. дело/, но не са налице данни същата да е била надлежно връчена на задълженото лице – жалбоподател.

           

Водим от горното, съдията-докладчик

 

   Р  А  З  П  О  Р  Е  Д  И :

 

ВРЪЩА жалба вх. № 11843/01.10.2013г., подадена от С. К. в качеството му на изпълнителен директор на Мини “М.” ЕАД-Р. – длъжник по изп. дело № ... по описа на частен съдебен изпълнител К.А., рег. № 871, район на действие ОС – Стара Загора, за произнасяне с изрично постановление по искането за намаляване на таксите и разноските по изп. дело № ..., по описа на съдебния изпълнител, както и за връчването на длъжника на екземпляр от сметката по чл. 79, ал. 1 от ЗЧСИ, подписана от ЧСИ.

 

Разпореждането e окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

СЪДИЯ – ДОКЛАДЧИК: