О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 1333                            27.11.2013г.               град Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд,  Гражданско отделение, Четвърти състав

На двадесет и седми ноември 2013 г.

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Г.,

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело 118 по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е на основание чл.104, т.4, пр.1 от ГПК във вр. с чл.26, ал.2 и съответно по чл.87 от ЗЗД.

 

            Производството по делото е образувано въз основа на първоначална и уточняваща Искова молба от пълнолетните български граждани И.П.Н. и Н.Д.И.- и двамата от ***, против ответницата- също пълнолетната българска гражданка М.Г.И. ***, с която се иска на осн. чл.26, ал.2 от ЗЗД да се обяви за недействителен между страните на договора за съдебна спогодба по вече приключеното гр.д.№ 2245/1990г. по описа на РС- Ст.Загора поради липса на форма, и евентуално  по чл.87, ал.3 от ЗЗД за разваляне на договора за издръжка и гледане, обективиран в съдебния протокол от 10.10.1990г. по същото  вече приключеното гр.д.№ 2245/1990г. по описа на РС- Ст.Загора, поради неизпълнение на преобретателя.

Претендират и всички направени от тях разноските по делото.

 

         С исковата молба са предявени 2 бр. съединени при условията на евентуалност иска по чл.26, ал.2 от ЗЗД и съответно евентуално по чл.87, ал.3 от ЗЗД. При евентуалното обективно и субективно съединяване на исковете/ каквото е налице в конкретния случай/ родовата подсъдност следва да се определи не с оглед сбора на цените на отделните искове, а с оглед цената на всеки един от тях.

Видно от уточняващата писмена Молба вх.№13 500/04.11.2013г./л.75 от делото/ и от Удостоверението изх.№ 10-01-1-12832/13.11.2013г./л.68 от делото/, за по 1/6 идеална част от двата имота/апартамента в *** и имота в ***/, общата цена на двата иска е в размер на 13 234, 50 лв., като всеки един от тях е с размер под 25 000 лв. по смисъла на чл.104, т.4, пр.1 от ГПК. С оглед на което всички те подлежат на разглеждане от Районен съд като първа родова и местна инстанция, и като такъв се явява РС- Ст.Загора по местожителството на всички страни по делото, и по местонахождението на двата недвижими имота.

 

         С оглед на изложеното и на основание чл.118, ал.1 и 2 във вр. с чл.104, т.4, пр.1 и чл.121 от ГПК, съдът счита, че въпреки разпоредената, започнала и неприключила размяна на книжа между страните по реда на чл.131- 133 от ГПК, производството пред настоящия първинстанционен ОС – Стара Загора следва да се прекрати поради родова некомпетентност на предявените искове пред настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора, и делото да се изпрати на надлежния родово и местно компетентен първоинстанционен РС- Ст.Загора, ведно със законните последици от това.

 

         Настоящото съдебно Определение, постановено в закрито заседание, може да се обжалва от всяка заинтеросована страна, с частна жалба  в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр. Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд  - гр.Пловдив по правилата на чл. 121 от ГПК.

 

         Ето защо предвид всички гореизложени сьображения и на основание чл.104, т.4, пр.1 във вр. с чл.118, ал.1 и ал.2 и чл.121 от ГПК,  първоинстанционният Старозагорски окръжен съд

 

О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

            ПРЕКРАТЯВА          пред себе си производството по първоинстанционното гр.д. № 118/2013г. по описа на Окръжен съд – гр.Стара Загора, като родово некомпетентен първоинстанционен съд.

 

         ИЗПРАЩА  прекратеното гр.д. № 118/2013г. по описа на настоящия Окръжен съд – гр.Стара Загора, по правилата на родовата и местната подсъдност на надлежния първоинстанционен Районен съд- Ст.Загора за образуване на гр.дело под нов номер и продължаване на съдопроизводствените действия по делото.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1 – седмичен срок от връчването на препис от настоящето Определение на всяка от страните, чрез  Окръжен съд – гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр. Пловдив.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :