О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 1335                                  27.11.2013 г.                    град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на двадесет и седми ноември 2013г.

в закрито заседание в следния състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 124 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното :

 

          Производството е на основание чл.129, ал.3 и във вр. с чл.252- чл.254 от ГПК, и във вр. с чл.105 от СК/2009г./.

         

          Постъпила е Искова молба вх. № 11472/25.09.2012 г. от ищцата- пълнолетната българска гражданка Т.П.Т. *** с иск за разкриване на тайната на осиновяване по реда на чл.105 от СК/2009г./.

 

          Исковата молба е оставена без движение, като на ищцата с Определение от з.з. на 27.09.2013г./л.4 от делото/ е даден законния 1- седмичен срок по чл.127- 129 от ГПК да отстрани нередовностите в исковата си молба и в приложенията към нея, като внесе съответната дължима ДТ, уточни кои важни обстоятелства налагат разкриване тайната на твърдяното осиновяване и представи преписи и за ОП- Ст.Загора.

 

Това Определение е било връчено на молителката- ищца лично на 16.10.2013г.- видно от Разписките към Съобщението/л.6 от делото/.

 

          По- късно на 11.11.2013 г. е връчено и второ, напомнително съобщение на ищцата, което е получено от етървата на същата С.П./л.9 от делото/.

 

          Законният 1- седмичен срок по чл.47, ал.2 от ГПК за ищцата е започнал да тече от 11.11.2013г./понеделник/, и е изтекъл на 18.11.2013г./понеделник/.

 

Въпреки това и въпреки двукратните уведомявания, към днешна дата- 27.11.2013г./сряда/ ищцата не е отстранила първоначалните нередовности в Исковата молба и в приложенията към нея.  

         

Следователно е налице законовата хипотеза на чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 от ГПК, поради което Исковата молба следва да се върне обратно на ищцата, ведно с всички законни последици от това, като се прекрати производството по делото.

 

          Тъй като това постановено в закрито заседание настоящо съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в 1- седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК.

 

          Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2  във вр. с чл.252- чл.254 и във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК, и във вр. с чл.105 от СК/2009г./, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

 

                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

          ВРЪЩА обратно Исковата молба вх.№ 11472/25.09.2013г. на молителката- ищца Т.П.Т. - ЕГН ********** ***.

 

          ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по първоинстанционното гр.д.№ 124/2013г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на молителката- ищца, с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

                                               

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :