Р Е Ш Е Н И Е

 

№427                                                12.11.2013 година              град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД         ІІІ ГРАЖДАНСКИ състав

На първи октомври                                                                            2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ                                                     

 

Секретар: Н. Г.А

Прокурор:

като разгледа докладваното от СЪДИЯ НИКОЛАЙ УРУКОВ

гр.дело   1037  по описа за 2012 година и за да се произнесе, съобрази:

 

    

Производството е на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗД, във вр. ал.2 и във връзка с чл. 55 и сл. от ЗЗД.

 

Постъпила е Искова молба с вх.№ 3007/02.03.2012 г. от „ЛЕНА 2005” ЕООД, ЕИК 123684537, с. К., общ. Р., представлявано от Д.И. – управител, чрез пълномощник адв.А.Ж., срещу ответниците С.Т.С., ЕГН********** ***, Е.Д.Т. ЕГН********** *** и Д.Н.Д., ЕГН **********,***, с която молят да се образува съдебно производство, по което след като съда се увери в изложените твърдения да постанови решение, с което да бъдат осъдени ответниците да заплатят на „ЛЕНА 2005”ЕООД, всеки от тях, съобразно дяловете си в съсобствения имот, общо сумата в размер на 70 000 лв., с която сума се е увеличила стойността на имуществото им, чрез изграждане и получаване в собственост на масивна жилищна  сграда от 225 кв.м., подробно описана в обстоятелствената част на молбата.

 

          След като се запозна с изложеното в Исковата молба, както и с писмените доказателства към исковата молба и като взе предвид приложимите по случая материално-правни и процесуални норми, съдът счита за изяснено следното :

 

Исковете са процесуално допустими, исковата молба е редовна, отговаря на изискванията по чл.127, чл.128 и чл.129, ал.1 от ГПК/2008г./, не са налице пречки по смисъла на чл.129, ал.2-6 и чл.130 от ГПК.

 

По делото е проведена процедурата по чл.131, ал.1 от ГПК/2008г./ за размяната на книжа /исковата молба и всички приложения към нея/.

 

          В законния 1-месечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК/2008г./ има постъпили Писмени отговори на Исковата молба и от тримата ответници по делото – С.Т.С., Е. Д.Т. и Д.Н.Д. /и трите отговори подадени от адв.И.И. ***/,  с които отговори искът се посочва като процесуално допустим, но неоснователен и недоказан, като се сочат подробни съображения за това в трите писмени отговора на тримата ответници, депозирани чрез пълномощника им адв.И.И..

 

          Ищецът „ЛЕНА 2005” ЕООД, ЕИК 123684537, с. К., общ. Р., редовно и своевременно призован, явява се управителя на дружеството Д.И. заедно с пълномощника си  адв.А.Ж., като заемат становище, че искът се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен, ведно с всички законни последици от това по съображенията, подробно изложени в съдебното заседание по съществото на делото.

 

          Ответниците  С.Т.С., Е.Д.Т.Д.Н.Д., редовно и своевременно призовани, явява се първия ответник С.Т. заедно с пълномощника на тримата ответници  адв.И.И., като заемат становище, че искът се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде изцяло отхвърлен, ведно с всички законни последици от това по съображенията, подробно изложени в съдебното заседание по съществото на делото.

 

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност във връзка със становищата и доводите на страните, както и като взе предвид показанията на допуснатите и разпитани в открито с.з. по делото, намери за установено следното :

 

По делото е безспорно установено, че ответниците се намират в родствена връзка помежду си и са роднини - първият от тях е син на втората и внук на третия от тях.

 

Първият ответник С.Т.С. е собственик по силата на покупко-продажба, на УПИ V -134, в кв.12, по стар план на село К., с площ от 645 кв.метра.

 

Втората ответница Е.Д.Т. е придобила собственост по силата на дарение от дядо си Н.Г., върху дворно място от 980 кв.метра, УПИ VІ-50 в кв.12 по стария план на с.К..

 

Третият  ответник Д.Н.Д. е собственик по дарение от своя баща Н.Г., на дворно място от 980 кв.метра. УПИ VІІ-50, в кв. 12 по плана на село К..

 

Понастоящем тези три недвижими имота са обединени в новообразуван общ имот - УПИ V- 365 в кв.12 по плана на с.К.. с обща площ 2570 кв.метра.

 

Ищецът „ЛЕНА 2005" ЕООД -с. К., общ. Р. е собственик по силата на отстъпено право на строеж  на СТОПАНСКА СГРАДА - навес с гаражи с площ от 547 кв.метра, находяща се в същото дворно място. Изграждането на тази постройка започва през 2007 година и завършва в края на 2008 година. Строителството е било  извършено по стопански начин - със собствени средства на дружеството, с лични средства на едноличния собственик на капитала, с работници на фирмата и наети отделни помощници-специалисти. Лично самият управител Д.И. е осъществявал контрол за извършването на строителството.

 

Не се спори също така между страните по делото, че в същото дворно място, към 2007 година е съществувала стара паянтова жилищна сграда от две стаи с полуетаж, както и прилежащи към нея паянтови постройки - навес и плевня.

Наред с извършването на строителството на Стопанската сграда от 547 кв.метра е било извършено със съгласието на собствениците на дворното място, събаряне и цялостно премахване на тази стара жилищна сграда с навеса и плевнята. На същия терен, където съществувала старата сграда, в североизточния край на дворното място, паралелно с изграждането на новата стопанска постройка в западната част на двора, със средства на „ЛЕНА 2005" ЕООД е започнало изграждането на нова жилищна многофамилна едноетажна сграда със застроена площ от 225 кв.метра. Видно от заключението на комплексната съдебно-техническа и икономическа експертиза жилищната сграда се  състои от офис, дневна - столова с кухня, три спални, три бани с тоалетни и  три склада, заедно с коридор.

 

В тази насока, видно  от показанията на свидетеля М.Б.Г., разпитан в съдебно заседание на 16.04.2013 г. дворното място ответниците го имали от много години, като е имало двуетажна къща с пристройка. по време на създаването на фирмата съборили старата къща и построили нова с помещение за работниците. Свидетелят твърди, че Д. го познавал от 2007 г., когато започнал работа при него и работил там като тракторист. Свидетелят си спомня, че Д. имал връзка със сестрата на С. – П. и счита, че още я поддържа, като имали и дете. Според свидетеля цялото имущество било на фирмата и средствата за строежа идвали от нея. Фирмата се занимавала със земеделие основно, а материалите за строежа се докарвали от Г.. Свидетелят лично е разтоварвал строителни материали, като уточнява, че става въпрос за тухли, керемиди, а дограмата се поставяла от фирма от “Пет могили”. Свидетелят си спомня, че имало навес в този двор, като едната част съществувала, а другата вече я нямало. Този, който го имало преди сградата да се построи, бил съборен и на негово място била построена друга постройка, в която в момента живее дядото на С.. Свидетелят Г.  твърди, че Д. от 2-3 години не живеел в къщата, която построил, а си купил друга къща и сега живеел в нея.

В аналогичен смисъл са и показанията на свидетеля  Ж.Г.Г., разпитан в същото съдебно заседание на 16.04.2013 г., който  от 2006 г. работил като шофьор във фирмата на ищеца и от тогава познавал Д.. Също познава и ответниците, като твърди, че Д.Н. му се явява дядо, С.Т. е брат на жена му,  а Е. му е баба – тъща. Той твърди, че те имали дворно място със стари постройки в него. В момента имало ново строителство, което било построено през 2008 г. Построили си навес и къща, като навеса бил построен по-рано, а къщата след около една година. Свидетелят твърди, че жилищната сграда се построила от фирмата, като собствениците били Д. и С.. Материалите се карали от Г., а също и от Б.. Той лично е возил тези материали, които били заплащани от тази фирма. Освен това свидетелят не е виждал ответниците да плащат на работниците, а също и да закупуват материалите. Само един път ходили със С. в Г. за тухли, но той тогава бил съдружник. В момента в тази къща живеел дядо Д., като от тях никой друг не я ползвал. Имало стая за офис, баня с тоалетна, стая за работниците, което било отделно от жилището. Д. живял  тази къща от 2006 г., като в момента не поддържал контакти с Е. и Д. и от 2010 г. не бил вече в тази къща. Свидетелят също си спомня, че навеса е правен от каменни блокчета, а жилищната сграда е от тухли. Транспортът си бил техен, а парите за тухлите били от фирмата. Свидетелят е категоричен, че документите, въз основа на които се плащали материалите, били на фирма “Лена 2005”.

 В този смисъл, от заключението на съдебно-икономическата експертиза, изготвено от вещото лице А.Д.Д., от 30.11.2012 г., се установява, че от представените по делото от НАП СД по ЗДДС с изх. №320-1/22.10.2012 г., ведно с дневниците за покупки и продажби от 01.02.2007 г. до 31.12.2008 г.,  е видно, че всички описани фактури са отразени в дневниците за покупки и СД по ЗДДС, с изключение на фактура №221/14.02.2007 г.

Видно от допълнителното заключение на същата съдебно-икономическа експертиза от 20.03.2013 г. покупките на строителните материали по процесните фактури, издадени през 2007 – 2008 г.,  са отразени в счетоводните сметки 207/2  “разходи за придобиване на  ДМА” и 601/6 “разходи за строителни материали” в счетоводството на ищцовото дружество.

Дружеството няма издавани ревизионни актове и на същото не са извършвани ревизии за периода от 01.01.2007 до 31.12.2008 г.

Материалите са заведени по сметка 601/6 “разходи за материали”.    

Видно от взетите предвид счетоводни операции от вещото лице, фактурите са отнесени като разход в Кредит на сметка 601/6 “разходи за материали” и Дебит на сметка “разходи за придобиване на ДМА”.

 

Видно от заключението на комплексната съдебно-техническа и икономическа експертиза, изпълнена от вещите лице инж. Ж.К.К. и П.М.К. /на л.271-281 вкл./ за сградата има одобрени и съгласувани проекти на основание заключение на ЕСУТ с Протокол № 4 от 04.03.2010 год. За сградата има издадено Строително Разрешение под №10/10.03.2010 год. от Община Р..

Процесната постройка е разположена в североизточната част на имота. Представлява едноетажна монолитна сграда, изпълнена от стоманобетонови колони греди и пояси. Тавана е гредоред, покривната конструкция е дървена, покрита с битумни керемиди върху летвена обшивка. Стените са тухлени, дограмата по прозорците е алуминиева на вратите - метална, алуминиева.

Видно от същото заключение функционалното разпределение е следното : в сградата има обособени следните помещения , които са завършени както следва :

 

 

Помещение

Таван

Стени

Под

Дограма

Оборудване

 

 

Дневна - столова

гипсокартон,

гипсокартон

ламиниран

прозорци -

контакти - 14бр.

 

 

; кухненски бокс

шпакловка,

шпакловка

паркет

РУС

ключове - 5 бр.

 

 

-50,17 кв.м.

латекс

латекс

 

врата

тав. осветители - 4 бр.

 

 

 

 

 

 

метална

комин но тяло

 

 

 

 

 

 

 

кухненска мивка

 

 

Офис    -     13,50

гипсокартон,

гипсокартон

ламиниран

прозорци -

контакти - 4бр.

 

 

кв.м.

шпакловка,

шпакловка

паркет

РУС

ключове - 2 бр.

 

 

 

латекс

латекс

 

врата

осветител - 1 бр.

 

 

 

 

 

 

метална

 

 

 

Спалня 8,47 кв.м.

гипсокартон,

гипсокартон

ламиниран

прозорци -

контакти - Збр.

 

 

 

шпакловка,

шпакловка

паркет

РУС

ключове- 1 бр.

 

 

 

латекс

латекс

 

врата

осветител - 1 бр.

 

 

 

 

 

 

алуминиева

 

 

 

Спалня-

гипсокартон,

гипсокартон

ламиниран

прозорци -

контакти - бор.

 

 

14,25 кв.м.

шпакловка,

шпакловка

паркет

РУС

ключове - 1 бр.

 

 

 

латекс

латекс

 

врата

осветител - 1 бр.

 

 

 

 

 

 

метална

 

 

 

Спалня   -   13,47

гипсокартон,

гипсокартон

ламиниран

прозорци -

контакти - Збр.

 

 

кв.м.

шпакловка,

шпакловка

паркет

РУС

ключове - 1 бр.

 

 

 

латекс

латекс

 

врата

осветител - 1 бр.

 

 

 

 

 

 

метална

 

 

 

Склад           14.10

гипсокартон,

гипсокартон

ламиниран

вратопрозорец

контакти -2бр.

 

 

кв.м.

шпакловка.

шпакловка

паркет

- алуминиев

ключове - 1 бр.

 

 

 

латекс

латекс

 

 

осветител - 1 бр.

 

 

Склад - 15,31 кв.м.

гипсокартон

шпакловка, латекс

гипсокартон шпакловка латекс

ламиниран паркет

вратопрозорец - алуминиева

контакти -4бр. ключове - 1 бр.

осветители - 1 бр.

Коридор - 16,24 кв.м.

шпакловка, латекс

мазилка латекс

цим. замае ка

врата алуминиева

контакти - 2бр. ключове - 1 бр.

осветител - 3 бр.

Баня 6,00 кв.м.

шпакловка, латекс

мазилка фаянс

теракот

врата алуминиева

осветител - 1 бр. мивка,    тоалетна    чиния,

душ,

Баня -6,13 кв.м.

мазилка

мазилка

цимламаска

врата алуминиева

 

Склад външен 19,44 кв.м.

мазилка шпакловка,

латекс

мазилка

латекс

иим.замаска

вратопрозорец РУС

 

Баня тоалетна -външна 5,17 кв.м.

шпакловка латекс

мазилка

фаянс

теракот

врата алуминиева

ключ - 1 бр. осветител - 1 бр.

 

 

Външните стени са изпълнени от тухли четворки със лист стиропор между тях. По южната, източната и западната фасада са измазани с вароциментова мазилка, северната фасада не е измазана.

Според вещите лица за определяне на пазарната оценка на процесния имот е използван метода на Възстановителната стойност за определяне пазарната стойност на сградата и метода на пазарните аналози за определяне на пазарната стойност на земята. Същност на методите: Метод на амортизираната възстановителна стойност

Същността на метода е определяне настоящата стойност за създаване (построяване ) на имота, като се определят разходите за изграждане на този обект, при положение ,че това се извършва сега.Отчитат се настоящите цени на строителните материали и строителни работи, необходими да се вложат и изпълнят за изграждането. Основна величина е и средната за страната статистическа цена , която посочва цената за 1 кв.м. застроена площ на този обект. След получаване на възстановителната стойност (настоящите инвестиционни разходи за построяване), е отчетена и амортизираната стойност, в която е отразено - обезценяването от възрастта на сградата, строителните повреди и недостатъци, икономическо и функционално обезценяване.

Вещите лица са взели предвид и отразили в заключението си  и обезценяването на сградата от възраст, което се определя по  посочената формулата, за да бъде определена точната пазарна цена на процесния имот.

Бил е използван и сравнителния метод - метод на пазарните аналози.

При този метод се определя пазарната стойност на имота, като се използват данни от пазара за недвижими имоти. Подбират се еталонни имоти, за които има информация ,че са продадени или са в процес на продажба . Необходимо е имотите да са близки по показатели с оценявания имот. Съществуващите разлики в местоположение, квадратура, функционално предназначение, състояние, се отчитат с корекционен коефициент, който се определя след внимателен анализ на данните.Информацията ,която се използва е от различни източници - действащите агенции за недвижими имоти, предложени за продажба имоти, сключени сделки за подобни имоти и др.

Величината, която се определя е цената на 1 ( един ) кв.м. застроена площ. 1.1. Определяне на пазарната стойност на сградата :

За определяне на пазарната стойност са използвани средни строителни цени за кв.м. бруто площ, съгласно „ СТРОЙЕКСПЕРТ СЕК „ , еталон №2 „ Двуетажна еднофамилна къща„, като средната стойност е редуцира, предвид факта, че постройката е едноетажна. При определяне на пазарната стойност с икономическото обезценяване е отчетено местоположението на населеното място съотнесен към пазарния интерес към него.

 

№ по ред

Общи данни

Измер.

Стойност

 

 

 

 

1.

Година на въвеждане на сградата в експлоатация

год.

не е въведена

2.

Обща експлоатационна годност на сградата

год.

80

3.

Остатъчна експлоатационна годност на сградата

год.

80

4.

Застроена площ на имота

м2

225

 

Разходи за изграждане

 

 

5.

Уедрена цена приета в изчисленията

лв./м2

454

6.

Възстановителна стойност на сградата за 100 % завършеност

лв.

102 127

7.

Стехен на завършеност

%

90

8.

Възстановителна стойност при 90 % степен на завършеност

лв.

91 915

9.

Икономическо обезценяване

%

25

10.

Икономическо обезценяване

лв.

22 980

11.

Стойност на имота

лв.

68 935

Пазарната стойност на земята е 5 лв./ кв.м. и е определена на база сравнителен анализ на предложения на парцели в с. К. и околните села. Получената пазарна цена е коригирана от вещите лица, поради факта, че в част от парцела има отстъпено право на строеж за стопанска сграда с площ от 547 кв.м.

площ на дворното място

2 570 кв.м.

ед. пазарна цена

5 лв. / кв.м.

застроена площ от парцела

799 кв.м.-31 %

изчислителна площ   на дворното място -

28%

1870 кв.м.

пазарна стойност на дворното място

9 350 лв

 

Определена към дата 02.07.2013 год. пазарната стойност на процесния имот е  78 285 лева, от които стойността на сградата е в размер на 68 935 лева , а стойността на земята е в размер на 9 350 лева .

 

2)   ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА СГРАДАТА КЪМ МЕСЕЦ XII - 2008 год. Пазарната стойност на сградата към месец Декември 2008 год. е определена по метода на Възстановителната стойност .

№ по ред

Общи данни

Измер.

Стойност

 

 

 

 

1.

Година на въвеждане на сградата в експлоатация

год.

не е въведена в експлоатация

2.

Обща експлоатационна годност на сградата

год.

80

3.

Остатъчна експлоатационна годност на сградата

год.

80

4.

Застроена площ на имота

м2

225

 

Разходи за изграждане

 

 

5.

Уедрена цена приета в изчисленията към месец Декември 2008 год. - Еталон № 2

лв./м2

568

6.

Възстановителна стойност на сградата за 100 % завършеност

лв.

127 800

7.

Степен на завършеност

%

90

8.

Възстановителна стойност при 90 % степен на завършеност

лв.

115 020

9.

Икономическо обезценяване

%

25

10.

Икономическо обезценяване

лв.

28 755

11.

Стойност на имота

лв.

86 265

 

Пазарната стойност на сградата към месец Декември 2008 год. е в размер на 86 265 лева.

 

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА КЪМ 2007 - 2008 год.

А . КСС на изпълненените СМР по цени от 2007 - 2008 год. Използвани са средните за страната цени за стр.материали и СМР ,според „ Справочник за цените в строителството ,„ издателство на „ Стройексперт СЕК"

 

Вид СМР

ед.м.

количество

ед.цена

стойност

 

 

ЧАСТ Архитектура

 

 

 

 

1.

Тухлена зид.-външни стени 2x12

м2

250,64

26,51

6644,466

2.

Тухлена зидария - 12 см

м2

19

26,51

503,69

3.

Тухлена зид. - вътр.стени 25 см

мЗ

18,47

191,64

3539,591

4.

Гипсокартон тавани

м2

129,27

10,52

1359,92

5.

Гипсокартон стени

м2

300

10,52

3156

6.

Шпакловка по тавани

м2

125,95

2,84

357,698

7.

Мазилка по тавани

м2

16,24

8,87

144,0488

8.

мазилка по стени вътр.

м2

110,76

8,87

982,4412

9.

циментова замаска

м2

41,81

6,95

290,5795

10.

Латекс по тавани

м2

125,95

5,41

681,3895

11.

Шпакловка по стени

м2

464

2,84

1317,76

12.

Латекс по стени

м2

329,42

5,41

1782,162

13.

Ламинат

м2

129,28

26,5

3425,92

14.

грундиране дъсч.обш.

м2

51

1,46

74.46

15.

лакиране дъсч.обш.

м2

51

1,88

95,88

 

16.

дъсчена обшивка таван и скара за нея

м2

51

22,59

1152,09

 

17.

Външна мазилка

м2

114

10,82

1233,48

 

18.

дъсчена обшивка стреха

м2

62

22,59

1400,58

 

 

дограма

 

 

 

0

 

20.

Прозорци 1,25/2,10 - 3 бр.

м2

7,87

168,04

1322,475

 

 

прозорци 1,4/2,1  - 4 бр

м2

7

168,04

1176,28

 

 

прозорци 1,25/1,25 - 3 бр.

м2

4,7

172,04

808,588

 

21.

Врати -100 / 200 - 2 бр - метални

м2

4,3

121,96

524,428

 

 

Врати - 90/200 - 3 бр. - алумун.

м2

5,4

17

91,8

 

 

врати -80/200-2 бр. - алум.

м2

3,2

121,96

390,272

 

 

врати - 85 / 200 - 2 бр.- алум.

м2

3,4

121,96

414,664

 

 

 

 

 

 

0

 

22.

Стиропор - 4 см

м2

163

15,62

2546,06

 

23.

покриване с битумни керемиди

м2

300

42,81

12843

 

24.

фаянс по стени

м2

39,4

43,38

1709,172

 

25.

теракот

м2

11,17

35,41

395,5297

 

 

СУМА:

 

 

 

50364,43

 

 

 

 

 

 

 

 

Вещите лица са изчислили  и  извършените СМР по строителната конструкция за скрити работи и са отчетени на база представен проект, същото се отнася и за Ви К и ЕЛ. инсталациите, а именно:

 

Строителни конструкции

 

видове работа

мярка

к-во

ед.цена

стойност

 

ЗЕМНИ РАБОТИ

 

 

 

 

1

Почистване на хумусен пласт до 10 см

м2

330

0,92

303,6

2

Ивичен ръчен изкоп в з.п. с ширина до 1.2 м

мЗ

61

23,05

1406,05

3

Ивичен ръчен изкоп в з.п. с ширина до 0.6 м

мЗ

15

22,7

340,5

4

Ръчен изкоп за подравняване с Н до 0.1 м

мЗ

9

72,07

648,63

5

Прехвърляне на земни маси до Зм хор. И 2м вер.

мЗ

85

4,66

396,1

6

Масов изкоп с багер

мЗ

200

2,37

474

9

Превоз на земни маси с камион на 5 км

мЗ

85

37

3145

10

Превоз на земни маси със самосвал на 5 км

мЗ

200

30

6000

11

Доставка баластра

мЗ

70

19,42

1359,4

 

КОФРАЖНИ РАБОТИ

 

 

 

 

12

Кофраж за основи до кота -0.05

м2

450

13,11

5899,5

13

Кофраж за колони

м2

32

9,84

314,88

14

Кофраж за греди и ст.б.пояси

м2

95

17,86

1696,7

 

БЕТОНОВИ РАБОТИ

 

 

 

 

15

Подложен бетон В7.5

мЗ

10

108.56

1085,6

16

В20 за основи до кота -0.05

мЗ

85

131.2

11152

17

В20 за колони

мЗ

4,5

131,15

590,175

18

В20 за греди и пояси

мЗ

11,5

131,15

1508,225

19

В20 за ст.б.настилки

мЗ

29

131,2

3804,8

20

Превоз на бетон

мЗ

140

15

2100

 

ДРУГИ ВИДОВЕ РАБОТИ

 

 

 

 

21

Дървен гредоред

мЗ

8

597,83

4782,64

22

Дървена покривна конструкция

мЗ

10

597,83

5978,3 0

 

АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ

 

 

 

 

23

Изработка и монтаж на стомана клас А1 озн. с "ф"

 

1815

1,55

2813,25

 

24

Изработка и монтаж на стомана клас А1М озн. с "1М"

кд

1625

1,44

2340

 

СУМА                                                                                                               58139,35

 

          ВОДОПРОВОД

№ по ред

Наименование на работите

Ед. мярка

Общо

Ед.Цена

Стойност

1

3

4

5

 

 

1

Направа улей в тухлен зид

Т

37

8,24

304,88

2

Измазване улей

Т

37

4,29

158,73

3

Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф20с.в.

Т

13

6,75

87,75

4

Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф20т.в.

Т

14

7,42

103,88

5

Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф25с.в.

Т

25

8,38

209,5

6

Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф25т.в.

Т

7

9,44

66,08

7

Доставка и монтаж на тръби ПЕВПф25мм

Т

3

3,4

10,2

8

Доставка и монтаж на смесителни батерии

бр.

4

32,89

131,56

9

Доставка и монтаж на душ батерии

бр.

3

87,37

262,11

10

Доставка и монтаж на СКф20

бр.

4

170,50

682

11

Доставка и монтаж на бойлер 80л

бр.

2

216,19

432,38

 

СУМА

 

 

 

2442,07

 

 

КАНАЛИЗАЦИЯ

 

№ по ред

Наименование на работите

Ед. мярка

Общо

Ед.Цена

Стойност

1

Доставка и монтаж на Р тръби ф50мм

Т

12

10,91

130,92

2

Доставка и монтаж на РVС тръби ф50мм-уст.ултра лъчи

Т

5

10,91

54,55

3

Доставка и монтаж на РVС тръби ф160мм

Т

52

15,37

799,24

4

Доставка и монтаж на клозетно седало

бр.

3

37,5

112,5

5

Доставка и монтаж на тоалетен умивалник

бр.

1

64.52

64.52

6

Доставка и монтаж на кухненски умивалник

бр.

1

79,83

79,83

 

СУМА

 

 

 

1241,56

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ

СМР

Ед. Мярка

Количество

Ед.Цена

Стойност

1.

Направа на лампен излаз СВТ 8м.

бр.

17

23,05

391,85

2.

Направа на лампен излаз ПВВМ 8м.

бр.

7

23,05

161,35

3.

Монтаж на висяща фасонка

бр.

12

5,3

63,6

4.

Доставка на порцеланов аплик

бр.

7

34

238

5.

Доставка на влагозащ. плафониера

бр.

5

18

90

6.

Монтаж плафониера. аплик, пендел

бр.

12

5,16

61,92

7.

Доставка на проводник ПВВМ 3x4 мм2

м.

165

3,54

584,1

8.

Доставка на проводник ПВВМ 3x2,5 мм2

м.

190

2,13

404,7

9

Полагане на мостов пров. под маз.

м.

355

0

0

10.

Монтаж на разклон, кутия

м.

24

1,51

36,24

11.

Монтаж на конзола

м.

30

 

0

12

Доставка на контакт тип "шуко"

бр.

30

1,5

45

13

Монтаж на контакт тип "шуко"

бр.

30

1,51

45,3

14

Доставка на конт. противовл.

 бр.

3

1,78

5,34

15

Монтаж на конт. Противовл.

бр.

3

1.51

4,53

16

Доставка на проводник СВТ Зх2,5мм2

м.

15

1,22

18,3

17

Полагане на Р\/С тр. 3/4 цола скрито

м.

15

4,53

67,95

18

Изтегляне на СВТ в тръба

м.

15

1.51

22,65

19

Доставка на табло бойлер

бр.

2

10,53

21,06

20

Монтаж на табло бойлер

бр.

2

15,2

30,4

 

СУМА

 

 

 

2292,29

Общата сума СМР според цени към 2007 - 2008 е в размер на : 114 487   лева

 

Вещите лица, след анализ на предоставените фактури са установили, че закупените материали са необходими за изпълнение на конструктивните елементи на сградата - зидария, мазилки, замаски, покривна конструкция, обшивки, покритие с битумни керемиди, В и К инсталация.

 

В следващата таблица от заключението е направено сравнение, между количеството закупени материали и вложените в строежа , като изчисленията са направени на база разходните норми в строителството за изпълнението на съответните СМР. Експертизата се е ограничила само с материалите , които са закупени по предоставените към делото фактури . За определяне на средната цена на материлите за периода 2007 - 2008 год. са използвани данните за средните цени на строителните материали според „ Справочник за цените в строителството „ — издателство на „ Стройексперт СЕК „

 

Вид материал

Вложено количество

Закупено количество

Средна цена по фактури

Средна цена според Стройексперт СЕК

1.

Тухли четворки

5102бр.

864бр.

0,78 лв /бр.

0,67 лв./ бр.

2.

Игл.греди и ребра

21.66мЗ

5,76 мЗ

340 лв/мЗ

ЗЗОлв/мЗ

3.

Иглолистни дъски

3,40мЗ

2мЗ

275 лв / мЗ

ЗЗОлв/мЗ

4.

Битумни керемиди

300м2

ЗООм2

9,72 лв/м2

11,90лв/м2

5.

Пирони

55 кг

20 кг

6,33 лв/кг

5,10 лв/кг

6.

Грунд

10 бр.

Юбр.

3,25

3,20 лв./бр.

7.

Лак за дърво

29 кг

8бр.

12,67

9,28 лв./бр.

8.

Армировка

3, 440 тона

0,259 тона

1050 лв/тон

1080 лв/тон

9.

Комин обикновен

1 бр.

1 бр.

3,33 лв

3,35 лв

10.

Шапка за комин

1 бр.

1 бр.

50,00 лева

50,00 лв

11.

Стиропор

180бр.

163 м2

1,00 лв./бр.

4,00 лв/м2

 

От заключението на същата комплексна експертиза става ясно, че по отношение на закупените цимент и пясък е изпълнено следното: Представени са две таблици:

 Таблица № 1  е за изразходените цимент и пясък за изпълнение на варовоциментов разтвор за зидарията, вароциментовата мазилка , циментовата замаска.

В Таблица № 2 е посочено необходимото количество цимент, пясък и чакъл за приготвянето на вложените в строежа бетони. Бетоните са отчетени на база представените проекти, тъй като са скрити работи и не биха могли да се установят от оглед на място.

Експертизата счита,  че така определените бетони, не биха могли да се приготвят на място, още повече, че от фактурите не е видно, че е закупуван чакъл, а той е една от основните съставки за приготвяне на бетоните. Освен това бетоните за конструкциите на сградите следва да се приготвят в специализирани бетонови центрове, които издават сертификат за якостните характеристики на бетона. Поради това в експертизата са посочени необходимите количества пясък, чакъл и цимент за приготвянето на бетона.

 

Таблица № 1 - цимент и пясък за приготване на вароциментовите разтвори за зидарията и мазилката и циментовата замаска

Вид материал

Вложено количество

Закупено количество

Средна цена по фактури

Средна цена според Стройексперт СЕК

1.

Цимент

1167 кг

48 750 кг.

0,16 лв/ кг

0,14 лв/ кг

2.

Пясък

12 480 кг

 

12,00 лв/т

11,10 лв Ат

3.

Вар

1,14 мЗ

няма фактура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 2 за приготвяне на В 7,5, В20 –обощени количества

 

Вид материал

Необходимо количество

Закупено количество

Средна цена по фактури

Средна цена според Стройексперт СЕК

1.

Цимент

50,020 т

48,750 т

 

 

2.

Пясък

92,250 т

84,22 т

 

 

3.

Чакъл

155,35 т

няма предоставена фактура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнителна таблица  за сумарните стойности на  необходимо  и закупено количество пясък и цимент

Вид материал

Необходимо

Закупено

Средна цена

Средна цена

 

 

количество

количество

по фактури

според

 

 

 

 

 

Стройексперт

 

 

 

 

 

СЕК

1.

Цимент

51, 187 т

48,750 т

0,16 лв/кг

0.14 лв/кг

2.

Пясък

104.730 1

84.22 т

12.00 лв/т

11,10лв/т

 

По предоставените фактури са закупени матириали за изпълнение на В и К инсталацията. Всички те са необходими за изпълнението на В и К инсталация, но Експертите не са ВиК инженери и не биха могъли да определят с точност , дали са вложени в обекта,при това ,част от В и К инсталация е скрита. При направа на съпоставка на стойността СМР за В и К инсталация и стойността на закупените материали се установи следното :

Стойност на СМР за В и К инсталация ( материали и труд ) е 3 690,63 лева

Стойност на закупените материали за В и К инсталация по    предоставени фактури - 1217,82 лева. Според вещите лица би могло да се приеме, че закупените В и К материали са вложени за изпълнение на В и К инсталацията.

 

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ЦЕНИТЕ НА В и К МАТЕРИАЛИТЕ

 

Материал

ед.м

Средна Ед.Цена по фактури

Сравнителна единична стойност по СЕК

1.

тръба ф20

м

1,31

0,59

2.

тръбаф50

м

1,29

1,23

3.

Коляно ф20

бр

0,29

0,27

4.

коляно ф50

бр

0,8325

0,80

5.

коляно ф110

бр

2,33

2,35

6.

коляно

бр

0,5

0,53

7.

коляно

бр.

3,5

3,76

8.

муфа ф50

бр.

0,833

0,85

9.

муфа

бр

0,375

0,40

10.

муфа ф 110

бр

2,52

2,50

11.

удка ф50

бр

2,5

2,46

12.

удка

бр

1,5

1,48

13.

удка

бр

3

 

14.

тетка

бр

0,375

 

15.

тетка ф 25

бр

2,83

 

16.

тетка ф 40

бр

7,58

 

17.

изолация

бр.

1,0835

1,20

18.

спирателен

кран 3/4"

бр

4,75

5,67

19.

дъга ф20

бр

0,29

0,30

20.

дъга ф50

бр.

0.83

0,85

21.

дъга ф110

бр.

2.92

2,90

22.

редукция 110/50

_бр__

1,25

1,24

23.

преход

бр

3,91

3,92

24.

преход 20x3/4"

бр

4,1

4,00

25.

нипел

бр.

2,16

1,20

26.

ВРН

бр.

1,585

 

27.

тефлонова лента

бр.

0,3325

 

28.

РУС лепило

бр.

1,58

1,50

29.

кръста ч

бр

2,83

2,50

30.

тапи с резби

бр

0,5

0,58

31.

скоби

бр

0,33

0,30

32.

видия

бр.

0,083

 

33.

права връзка ф 25

бр.

1,92

1,90

34.

права връзка ф20

бр.

2,17

2,19

35.

РЕ маркуч ф25

м

0,9167

 

 

 

 

 

 

36.

ф 110x3,2 Р1РЕ5т

бр

25

 

37.

ф32х2РМ 10

м

0,875

 

38.

Водомер 5мЗ

бр.

34,83

31,00

 

 

Вещите лица от комплексната съдебно-техническа и икономическа експертиза в откритото съдебно заседание на 01.10.2013 год. са внесли някои уточнения и корекции по извършениете от тях изчисления, които са били и надлежно отразени в съдебния протокол от същата дата, както следва:

1.Първо на стр.7 по отношение таблицата за водопроводи и канализации, позиция № 8 доставка и монтаж на смесителни батерии са 3бр. вместо 4бр., както е отбелязано в таблицата и крайната сума от 131,56 лв. се променя на 98,67лв. в колона “стойност”.

2. Позиция № 9 в същата таблица доставка и монтаж на душ батерии е 1 бр. и промяната в колона стойност е 87,37 лв.

3. Позиция № 11 доставка и монтаж на бойлер 80л, броят е 1 и 216,19лв. в колоната за стойност.

След направените корекции общата сума става 2018,25 лв. вместо неправилната 2442,07лв.

4. В таблица канализация – позиция № 4 доставка и монтаж на клозетно седало 2 бр. вместо 3бр. на стойност 75 лв. вместо неправилното 112,50лв. След направените корекции общата сума става 1204,06 лв. вместо неправилната 1241,56лв.

5. В таблица ЕЛ инсталации има две корекции  - първо позиция № 12 доставка на контакти тип “шуко” вместо 30бр. количеството е 35 бр. и съответно има промяна на крайната стойност 52,50 лв. вместо 45лв.

6. Както и позиция № 13 в същата таблица ЕЛ инсталации монтаж на контакт тип “шуко” пак промяната е 35бр.  и стойността става 52,85лв. вместо 45,30лв.

7.Позиция №19 в същата таблица доставка на табло бойлер – имаме брой 1 и стойност 10,53лв.

8. Позиция № 20 монтаж на табло бойлер – 1бр. стойност 15,20лв.

9. Допълнителна позиция № 21 доставка и монтаж на ключове за осветление – бр.14 по 3,04 лв. и обща стойност 42,56 лв.

Общата стойност на ЕЛ инсталации става 2324лв. вместо посочената 2292,29лв. В резултата на което общата сума на СМР според цени към 2007г.-2008г. е в размер на 114 058лв. вместо посочената сума от 114 487 лв.

 

От доказателствата по делото се установява, че тази нова къща е била построена изцяло до завършен вид до края на 2008 година. Към този период дружеството е носело наименование „ЕЛЕНА 2005" и било дружество с ограничена отговорност, а първият ответник С.Т.С.    и    настоящия едноличен собственик Д.И. са били съдружници при дялово участие - 90% от капитала - за Д.И. и 10 % от капитала - за С.С.. Д.И. и сестрата на С.С. /дъщеря на втората ответница и внучка на третия ответник П. Т. С./ са живели на семейни начала от 2002 година и от съжителството си имат малолетно дете - Е.Д.И..

 

През месец ноември 2009 година след възникнал спор и неблагополучия във връзка с ежедневната дейност на фирмата между ответниците и управителя на ищцовото дружество Д.И. са възникнали сериозни разногласия, като последният е напуснал къщата, построена на практика от него и с негови средства. Ответникът С.Т.С. е напуснал дружеството през 2010 година и фирмата е била прересгистринана като ЕООД, с ново наименование „ЛЕНА 2005" ЕООД и едноличен собственик-Д.И..

 

Безспорен е и факта, че към момента на завеждане на исковата молба ответниците не са изпълнили задължението си да предадат по предвидения ред на ищеца процесния недвижимия имот, предмет на настоящия спор, нито са му заплатили сумите вложени от него за построяването на същия имот. Това се потвърждава, както от събраните по делото писмени доказателства, така и от показанията на всички разпитани по делото свидетели.

Освен това съобразно разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗЗД вън от горните случаи /нормативно уредени в ЗЗД/, всеки, който се е обогатил без основание за сметка на другиго, дължи да му върне онова, с което се е обогатил, до размера на обедняването. Според ал.2 това право възниква, когато няма друг иск, с който обеднелият може да се защити.

Налага се извода, че ответниците без основание са се обогатили за сметка на ищеца, поради което следва да му върнат онова, с което са се обогатили до размера на неговото обедняване, а именно да му върнат реалната пазарна стойност на имота, с която сума на практика са се обогатили неоснователно.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи съдът счита, че искът се явява основателен и доказан до размера, определен от комплексната експертиза, от 114 058 лева, уточнен и конкретизиран в откритото съдебно заседание на 01.10.2013 год. /стр. 3 от съдебния протокол от същата дата/ и като такъв следва да бъде уважен, до този размер, ведно с всички законни последици от това, като в останалата му част относно претендирания му пълен размер от 114 487 лева /съобразно допуснатото от съда изменение на иск в същото съд. заседание – стр. 6 от съд. протокол/, следва да се отхвърли като неоснователен и недоказан ва тзи му част.

 

На основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца направените разноски по делото общо в размер на 5460 лева, от които сумата от 1400 лева първоначално внесена държавна такса по делото за завеждане на същото, сумата от 1780 лева – представляваща допълнително внесена от ищеца държавна такса за увеличението на иска, както и сумата от 500 лева, представляваща възнаграждение за вещите лица от комплексната съдебно-техническа и икономическа експертиза, внесено и заплатено от ищеца, както и сумата от 1 780 лева, представляваща възнаграждение за един адвокат – адв. А.Ж. ***, съобразно представеният договор за правна защита и съдействие № 38789/04.11.2011г. /на л. 8 от делото/.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.59, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗЗД и във вр. с чл.55 и сл. от ЗЗД, съдът

 

                                Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА ответниците С.Т.С. с ЕГН **********,***, Е.Д.Т. с ЕГН **********, живуща *** и Д.Н.Д. с ЕГН **********,***, да заплатят на  ищеца “ЛЕНА 2005” ЕООД с ЕИК 123684537, село К., община Р., област Стара Загора, представлявано от Д.И. – управител, със съдебен адрес гр. Стара Загора, ул. “Цар Иван Шишман” № 81а, ет. 1, адв. А.Ж. сумата в размер на 114 058 лева /сто и четиринадесет хиляди и петдесет и осем лева/, с която сума се е увеличила стойността на имуществото на ответниците, чрез изграждане и получаване в собственост на масивна жилищна сграда от 225 кв. метра, която се състои от офис с площ от 13.50 кв.м., дневна – столова с кухня с площ от 50.17 кв.м., три спални, от които спалня с площ от 8.47 кв.м., спалня с площ от 14.25 кв.м. и спалня с площ от 13.47 кв.м. и три бани с тоалетни, от които – баня с тоалетна с площ 6 кв.м. /до дневна със столова  с кухня/, баня с тоалетна с площ 6.13 кв.м. /до дневна – столова с кухня/ и баня – тоалетна с площ 5.17 кв.м. и три склада, от които склад /стая/ с площ 15.31 кв.м., склад/стая/ от 14.10 кв.м. и коридор с площ 16.24 кв.м., както и лятна кухня /коригирана от проектанта в склад/ с площ 19.44 кв.м., както и сумата от 5460 лева /пет хиляди четиристотин и шестдесет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото.

 

ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до размера на общо претендираните 114 487 лева /сто и четиринадесет хиляди и четиристотин осемдесет и седем лева/, като неоснователен и недоказан ва тзи му част.

 

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2-седмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :