Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за

поправка на очевидна фактическа грешка

 

 

 441                                            27.11.2013г.                      град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  Гражданско отделение, Четвърти състав,

на двадесет и седми ноември 2013 година

в открито заседание в следния състав:           

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар П.Г.

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ.

Гражданско дело № 1119  по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

 

Производството е на основание чл.247, ал.4 от ГПК във вр. с чл.87, ал.3 от ЗЗД.

 

Производството е образувано въз основа на Определение № 2093/22.10.2013г. по в.гр.д.№ 759/2013г. по описа на ПАС- Пловдив, с което делото е върната на настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора, за поправка на констатирана от въззивния ПАС- Пловдив очевидна фактическа грешка в първоначалното първоинстанционно Решение № 162/11.04.2013г./л.59- 63 от делото/.

По делото е постановено Решение № 162/11.04.2013г./л.59– 63 от  делото, като в мотивите му/л.63, стр.2, абзац последен от Решението/ е изложено, че по така изложените съображения “предявеният иск за сумата от 14 000 евро, представляваща двойния размер на платения по предварителните договори задатък, се явява изцяло основателен и доказан, и следва да бъде уважен в пълен размер, ведно с всички законни последици от това”, а в третия му диспозитив е постановено, че се осъжда  ответника да заплати на ищцата,  сумата от 7 000 евро/седем хиляди евро/, представляваща задатък, и сумата от 7 000 евро/седем хиляди евро/, представляваща неустойка, дължими по два предварителни договори за покупко продажба на недвижими имоти Сушилня № 3 и Сушилня № 1 и 2 – респективно от 25.08.2011г. и 26.08.2011г.- или общо сумата 14 000 евро”.

Видно от описателната част на Исковата молба/л.2, абзац 3, пр.2 от първоначалното гр.д.№ 3370/2012г. по описа на РС- Ст.Загора /, искането е за “връщане на даденото капаро в двоен размер- тоест сумата 14 000 евро”, а в диспозитива на Исковата молба на ищцата/л.2- 3 от първоначалното гр.д.№ 3370/2012г. по описа на РС- Ст.Загора/, тя претендира след развалянето на двата договора, ответникът да бъде осъден да й върне даденото капаро от 7 000 евро в двоен размер- сумата 14 000 евро, ведно със законната лихва.

Следователно съдът следва да се произнесе по това ищцово искане/искова претенция/, така, както е предявена в диспозитива на ИМ, като предвид гореизложените съображения и обосновката в първоначалното си Решение, в мотивите на Решението остане съществуващия израз “предявеният иск за сумата от 14 000 евро, представляваща двойния размер на платения по предварителните договори задатък, се явява изцяло основателен и доказан, и следва да бъде уважен в пълен размер, ведно с всички законни последици от това”, а в третия диспозитив на Решението се допусне поправка на допуснатата очевидна фактическа грешка/ОФГ/, като досегашният израз “сумата от 7 000 евро/седем хиляди евро/, представляваща задатък, и сумата от 7 000 евро/седем хиляди евро/, представляваща неустойка, дължими по два предварителни договори за покупко- продажба на недвижими имоти Сушилня № 3 и Сушилня № 1 и 2 – респективно от 25.08.2011г. и 26.08.2011г.- или общо сумата 14 000 евро”, следва да се поправи, като добие вида “сумата от 14 000 евро/четиринадесет хиляди евро/, представляваща двойния размер на задатъците от по 3 000 евро и 4 000 евро, дължими по два предварителни договори за покупко- продажба на недвижими имоти Сушилня № 3 и Сушилня № 1 и № 2 от 25.08.2011г. и 26.08.2011г., ведно със законната лихва върху сумата 14 000 евро.”

В останалата част не се констатира в съдебното Решение да е допусната друга ОФГ, поради което не се налага такава да бъде евентуално поправяна в хода на настоящото съдебно производство по делото.

Настоящото допълнително постановено Решение за поправка на очевидна фактическа грешка/ОФГ/ може да се обжалва в общия 2 седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд– гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд– гр.Пловдив.

 

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.247, ал.4 от ГПК във вр. с чл.87, ал.3 от ЗЗД, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

 

 

                             Р   Е   Ш   И   :

 

 

ДОПУСКА поправка на ОФГ в Решение № 162/11.04.2013г. по настоящото гр.д.№ 1119/2012г. по описа на ОС- Ст.Загора, като в третия диспозитив досегашния израз: “сумата от 7 000 евро/седем хиляди евро/, представляваща задатък, и сумата от 7 000 евро/седем хиляди евро/, представляваща неустойка, дължими по два предварителни договори за покупко- продажба на недвижими имоти Сушилня № 3 и Сушилня № 1 и 2– респективно от 25.08.2011г. и 26.08.2011г.- или общо сумата 14 000 евро”, се поправя на “сумата от 14 000 евро/четиринадесет хиляди евро/, представляваща двойния размер на задатъците от по 3 000 евро и 4 000 евро, дължими по два предварителни договори за покупко- продажба на недвижими имоти Сушилня № 3 и Сушилня № 1 и № 2 от 25.08.2011г. и 26.08.2011г., ведно със законната лихва върху сумата 14 000 евро.”

Решението за поправка на очевидна фактическа грешка може да се обжалва в общия 2 седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез Окръжен съд – Стара Загора пред Апелативен съд – Пловдив.

 

Окръжен съдия :