Р Е Ш Е Н И Е

 

431                                         15.11.2013г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на шестнадесети октомври                              две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА

 

                                                                       РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                  ЧЛЕНОВЕ:

                                                                        МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1318 по описа за 2013 година.

         

Производството е образувано по въззивната жалба на И.К.И. против решение № 688 от 31.05.2013г., постановено по гр.д.№ 7082/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се признава за установено по отношение на И.К.И., че дължи на П.К.К. сумата от лв., представляваща неизплатено задължение по запис на заповед от 28.10.2011 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 21.09.2012г. до изплащането й, за което вземане е издадена Заповед за незабавно изпълнение № 3318/21.09.2012г. и изпълнителен лист по ч.гр.д. № 5012/2012г. по описа на СтРС; присъдени са разноски.

 

Въззивникът е останал недоволен от постановеното решение, като счита, че е неправилно и незаконосъобразно. Излага подробни съображения в жалбата си, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли да се отмени решението като неправилно и да се постанови решение по съществото на спора, с което да се отхвърли иска като неоснователен. Претендира за разноски. 

 

Въззиваемияст П.К.К., чрез пълномощнвика си адв. Д.Г. оспорва жалбата като неоснователна. Моли да бъде оставена без уважение, а решението на РС - Стара Загора - в сила. Излага подробни съображения в отговора си, които са докладвани в съдебно заседание.

 

След като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, съдът намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

 

Производството е образувано по предявен иск с правно основание в чл.422 вр. с чл. 415 от ГПК с цена на иска 2200 лв.

 

Ищецът П.К.К. твърди в исковата си молба, че ответникът И.К.И. издал в негова полза запис на заповед, по силата на която поел неотменно задължение да му заплати на 20.11.2011г. сумата от 2200лв. Ответникът не изпълнил паричното си задължение, поради което ищецът подал заявление по реда на чл. 418 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и издаване на изпълнителелист срещу длъжника - ответник. По образуваното ч.гр.д. 5012/2012г. по описа на СтРС, била издадена заповед за незабавно изпълнение № 3318/21.09.2012г. и изпълнителен лист, с която длъжникът в заповедното производство - ответник бил осъден да заплати на заявителя - ищец сумата от 2 200 лв. , ведно със законната лихва върху нея и направените по делото разноски. В срока по чл. 414 от ГПК ответникът подал възражение срещу издадената заповед за изпълнение, поради което ищецът е предавил този иск. Моли, съдът да се произнесе с решение, с което да приеме за установено, че ответникът И.К.И. му дължи сума в общ размер от лева, представляваща неизплатено задължение по запис на заповед от 28.10.2011г., законната лихва върху тази сума лв. , считано от датата на образуване на ч.гр.д.№ 5012 по описа за 2012 г. на Районен съд Стара Загора до окончателното изплащане на задължението, които задължения са предмет на Заповед за изпълнение по частно гражданско дело 5012/2012 г. на Районен съд - Стара Загора. Ответникът И.К.И.  оспорва иска и подписването на записа на заповед.

Видно от приложеното ч.гр.дело № 5012/2012 г. по описа на СтРС, на основание чл. 417 ГПК, съдът е издал заповед за изпълнение № 3318/21.09.2012 г. и изпълнителен лист, по силата на които ответникът И.К.И. е осъден да заплати на П.К.К. сумата от лв. за неизпълнено задължение по запис на заповед от 28.10.2011г., ведно със законната лихва върху сумата от 21.09.2012г., както и разноски, в размер на лв. В  срока  по  чл.  414  ГПК  е  депозирано  писмено възражение от длъжника. В предвидения в чл. 415, ал. 1 от ГПК едномесечен срок,  заявителят - ищец е предявил настоящия иск против длъжника - ответник по делото.

Видно от представения по приложеното ч.гр.дело № 5012/2012 г. на СтРС запис на заповед от 28.10.2011г., ответникът И.И., в качеството си на издател на записа на заповед, се е задължил да заплати на ищеца П.К. сумата от лв. на падеж - 20.11.2011г.

В производството по чл. 422 ГПК взискателя следва да докаже факта, от който произтича вземането му, а длъжникът - възраженията си срещу вземането. В настоящия случай, ответникът не е предприел действия по събиране на доказателства, относно оспорване подписването на записа на заповед. Доказателствената тежест за спорните факти е разпределена с оглед на конкретните твърдения на страните. При твърдение, досежно пороците на волята по записа на заповед, то същите следва да се докажат от длъжника - ответник по иска по чл. 422 ГПК. Едва след установяването на тези твърдения, кредиторът - ищец би могъл да доказва съществуването на вземането си по каузално правоотношение с длъжника – ответник.

По делото липсват данни дължимата по записа на заповед сума да е заплатена в полза на ищеца от страна на ответника. Ето защо, съдът следва да признае за установено спрямо ответника И.И., че дължи на ищеца П.К. сумата от 2 200 лв. - неизпълнено задължение по запис на заповед от 28.10.2011г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 21.09.2012г. до окончателното й изплащане, за което вземане е издадена Заповед № 3318/21.09.2012г. по ч.гр.д. № 5012/2012г. по описа на СтРС.

Неоснователно е оплакването на въззивника, че след като длъжникът е оспорил вземането, с възражение по чл.414ГПК, то в тежест на ищеца било да установи вземането си като докаже наличието на каузалното основание, от което произтича, въпреки абстрактния характер на записа на заповед. Не почива на закона твърдението на въззивника, че неустановявайки действителните отношения между страните, от които произтичало задължението по записа на заповед, водило до недоказване на вземането по смисъла на чл.415, ал.1 от ГПК. Записът на заповед с определен падеж, е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу издателя. При липса на възражение на длъжника – издател на редовен от външна страна запис на заповед за съществуването на каузално отношение за обезпечаването на изпълниението, на което е издаден менителничният ефект, кредиторът – поемател не е длъжен да доказва съществуването на каузална сделка. В този смисъл е налице постоянна  и задължителна за съдилищата практика на ВКС по реда на чл.290 от ГПК. /Решение № 5 от 02.02.2012г. на ВКС по т.д.№ 75/2011г. на І ТО, Решение № 159 от 20.12.2012г. на ВКС по т.д.№ 960/2011г. на І ТО, Решение № 173 от 12.01.2011г. на ВКС по т.д.№ 901/209 на І ТО/ В този смисъл, след като ищецът не е посочил каузалното правоотношение от което произтича вземането в исковата си молба, същият не носи тежестта да го доказва по делото. Това е така и защото общото оспорване на вземането по редовна от външна страна запис на заповед не представлява възражение на длъжника врещу вземането. В случай, че длъжникът е направил конкретни възражения срещу вземането, то тогава поемателя на записа на заповед ще трябда да докаже фактите от които вземането произтича, включително и каузалното правоотношение.

 

При така установеното по делото, съдът намира, че предявения иск за установяване съществуването на вземането от лв., за което е издадена заповед за незабавно изпълнение №3318/21.09.2012г. и изпълнителен лист по ч.гр.дело №5012/2012г. на СтРС се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.

 

Предвид гореизложеното, въззивната инстанция счита, че решението на Старозагорския районен съд е законосъобразно и правилно, и при постановяването му не са допуснати процесуални нарушения, поради което  следва да бъде потвърдено.

         

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд в настоящия съдебен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 688 от 31.05.2013г., постановено по гр.д.№ 7082/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

          Решението не подлежи на обжалване.               

                                                                              

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

                  

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: