Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

Номер 436                                  22.11.2013г.               Град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              Първи граждански състав

На двадесет и трети октомври                   две хиляди и тринадесета година               

В публичното заседание в следния състав:

                                             

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА 

                   

                                ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                                                                                                                   

 

     АСЕН ЦВЕТАНОВ                                                                                                         

 

Секретар П.В.…………………………………………

Прокурор………………………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия  М. МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело номер 1338 по описа за 2013 година.

 

Производството е образувано по въззивната жалба на М.Н.С., В.К.К. и Д.Д.В., действащи чрез адв. Ц.Ж. и по въззивна жалба на К.Д.К., чрез адв. Е.Б. против решение № 673 от 28.05.2013г., постановено по гр.д.№ 1850/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се осъжда К.Д.К. да заплати на П.П.М. сумата от … лв., осъжда се В.К.К. да заплати на П.П.М. сумата от …лв., осъжда се М.Н.С. да заплати на П.П.М. сумата от …лв.;  осъжда се Д.Д.В. да заплати на П.П.М. сумата от … лв., които суми представляват обезщетение в парична равностойност на вложените от ищеца средства в общата стойност на извършените СМР в недвижим имот с идентификатор 68850.503.76 с негово съгласие и без противопоставяне от негова страна въз основа на учредено право на строеж, с които извършени подобрения се е увеличила стойността на имота с административен адрес понастоящем гр. Стара Загора, ул. …№ ….и по-горе посочен идентификатор 68850.503.76, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда - 12.04.2011 г. до окончателното й заплащане; като се отхвърля претенцията на П.П.М. против К.Д.К., В.К.К., М.Н.С. и Д.Д.В. за солидарно осъждане над размера на присъдените общо … лева до общо търсените …лв., като неоснователна и недоказана; присъдени са разноски в полза и на двете страни, съразмерно на уважената и отхвърлена част от иска.

 

Въззивниците М.С., В.К. и Д.В. считат, че решението на районния съд страда от пороци, които водят до неговата недопустимост и до основание за обезсилване и връщане за ново произнасяне. Едва с решението си съдът дал правна квалификация на иска – чл.72 от ЗС и се произнесъл по непредявен иск, като едновременно уважил две взаимно изключващи се претенции- едната от които приел за предявена, а другата съдът сам извел в решението си. Разгледано по същество решението било неправилно, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и противоречие с правните норми. Излагат подробни съображения в подкрепа на твърденията си, които са докладвани в съдебно заседание. Молят да се обезсили решението и да се върне делото за ново разглеждане пред първата инстанция. В случай на разглеждане на спора като инстанция по същество- молят са се отмени решението на Старозагорски районен съд и вместо него да се отхвърли предявения иск, като неоснователен. Правят искане за направените по делото разноски.

 

Въззивникът К.Д.К., представляван от адв. Е.Б., счита, че обжалваното решение е неправилно, поради нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Излага подробни съображения, които са докладвани от председателя на състава в съдебно заседание. Моли да  се отмените обжалваното решение и да се постанови друго, с което да се отхвърли изцяло предявения от П.П.М. срещу К.Д.К. иск. Претендира за направените разноски за държавна такса.

Въззиваемият П.П.М., чрез адв. Ч. като негов пълномощник, оспорва жалбите като неоснователни. Моли да се оставят без уважение жалбите и да се потвърди решението на РС - Стара Загора, като справедливо, правилно, законосъобразно и постановено в съответствие с изискванията на закона.  Претендира за разноски.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, намери за установено следното :

 

Ищецът П.П.М. твърди в исковата си молба, че с предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 29.08.1995г. купил от „Астрей”ЕООД -Стара Загора, апартамент Б на терасовиден етаж на ул. “…” № …. Със същото дружество сключил и договор за строителство за същия обект. С нот.акт № 54 от 12.09.1995г. му било отстъпено право на строеж за 143 кв.метра - включващ площ на жилището, заедно с избено помещение и ид.части от общите части на сградата. На строителя превел суми в размер на …лева, като по този начин изпълнил всичките си задължения към строителя. Строителят имал задължение да завърши строежа съгласно договора за 18 месеца от издаване на строителното разрешение за строеж - т.е на 22.03.1997г. На място били изпълнени следните видове строително- монтажни работи: изкопни работи, основи, подземни комуникации - канализация и ел.захранване, изпълнение на сутерена с рампа, 8 гаража и мази, партер с магазини в него и ателиета, първи и втори етаж със стоманобетонна плоча - в груб строеж, частично зидария на третия етаж. С решение на съда било признато за установено, че прехвърленото на ищеца право на строеж било погасено по давност. Ищецът претендира ответниците да му заплатят солидарно обезщетение в размер на 13,410% от стойността на извършените строително-монтажни работи - което оценява на сумата от …лева. Обезщетението било дължимо солидарно от ответниците, предвид факта, че всички съсобственици на дворното място заедно ползвали и се обогатили с подобренията за сметка на ищеца и другите инвестирали в постройката по време на извършване на СМР от строителя „Астрей” ЕООД лица. Моли да се постанови решение, с което да се осъдят ответниците солидарно да му заплатят сумата …лв., представляваща обезщетение в размер на левовата равностойност на 13.410 % от общата стойност на извършени в недвижим имот, собствен на ответниците, находящ се в гр. Стара Загора, ул. … № …, строително-монтажни работи, изпълнени по  възлагане  и  със средства  на ищеца и трети лица от строителя “Астрей” ЕООД гр. Стара Загора в имота на ответниците с тяхното съгласие и без противопоставяне, въз основа на учредено от ответниците право на строеж в полза на строителя „Астрей” ЕООД, ищеца и трети лица, което право на строеж по-късно с решения на съда било признато за погасено по давност, като извършените СМР, представлявали подобрение в чужд имот, с които подобрения се увеличила стойността на имота на ответниците. Същите били използвани през 2010 г. за довършване строителството на сградата от друг строител „Тера Строй” ЕООД, в полза на когото ответниците са учредили през 2010 г. право на строеж.Претендира и за законната лихва върху присъдената сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане. Ответниците В.К.К., К.К.К., М.Н.С. и Д. Янков В. оспорват претенциите на ищеца, като сочат, че исковата молба е нередовна, а иска – недопустим. Не уточняването на основанието на претенцията ограничавало правото им на защита. Считат, че не били пасивно легитимирани да отговарят по тази претенция за дадени от ищеца на ответника парични суми. Оспорват основателността на иска.

 

         Ответниците по делото са учредили на „Астрей” ЕООД Стара Загора право на строеж върху процесния имот, а ищецът с предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 29.08.1995 г. е купил от строителя „Астрей” ЕООД Стара Загора апартамент Б на терасовидния етаж на ул. …№ ... На 11.09.1995 г. ищецът е  сключил договор за строителство, с който изпълнителят е приел да построи процесния апартамент с площ 143 кв.м заедно с мазе с площ 9,15 кв.м и 28,86 кв.м. от общите части на сградата, съгласно одобрения проект за строителство в дворното място в парцел XIII за план. номера № 3496 и № 3499 в кв.58 по плана на града. С нотариален акт № 54 от 12.09.1995 г. на нотариус Паунов на ищеца е отстъпено право на строеж за 143 кв.м. Ищецът е привел на строителя суми в размер на общо … неденоминирани лева. По договорът за строителство, строителят “Астрей” ЕООД се е задължил да завърши строежа съгласно изискванията на договора в срок от 18 месеца от издаване на строителното разрешение. Този срок по договора не е спазен, строителят не е изпълнил уговорените строителни работи. Изпълнени са: изкупни работи, основи, подземни комуникации - канализация и ел. захранване, изграждане на сутерена с рампа, 8 гаража и мазета, партерен етаж с магазини и ателиета, първи и втори етаж със стоманобетонни плочи в груб строеж и частична зидария на трети жилищен етаж. С влязло в сила решение е признато, че правото на строеж на ищеца е погасено по давност. По отношение на строителя „Астрей” ЕООД - Стара Загора, по предходно дело е установено със сила на присъдено нещо погасяването по давност на учреденото в негова полза право на строеж, като неупражнено в продължение на пет години.

 

         От заключението по назначената по делото съдебно - техническа експертиза се установява, че в процесния имот са изпълнени основите на сградата, изпълнена е канализация в основите, изграден е сутеренът, състоящ се от 8 броя гаражи и мази - без преградна тухлена зидария между мазетата кота -2,54, в партера, състоящ се от два броя магазини, три броя ателиета на кота 0,00, дебаркадер към гаражите, вход за жилищната част, стълбище за жилищните етажи и към мазетата са изпълнени всички носещи елементи на сградата и тухлената зидария; на първи и втори жилищни етажи са изпълнени всички носещи елементи на сградата и тухлената зидария кота +2,74 и кота +5,48 на трети етаж частично изпълнена зидарията, която е в много голяма степен компрометирана, поради пряко излагане на атмосферните влияние над 12 години, като на третия етаж не е имало изградена плоча, нито извършени СМР на четвърти и пети терасовиден етаж, както и по покривната конструкция. Вещото лице установява в заключението си, че обектът не е бил завършен в груб строеж по смисъла на § 5 от ДР на ЗУТ т.46. При определяне стойността на частта, изградена на груб строеж спрямо цялата стойност на сградата, експертът е изчислил процент на завършеност към момент на спиране на строителството в размер на 47 %, като е посочил, че внесената сума от страна на ищеца в изпълнение на задълженията му за плащане на право на строеж и възлагане на строителство към „Астрей” ЕООД - Стара Загора е 13,410 % от общо всички внесени средства, която съпоставена със стойността на извършените СМР в процесния недвижим имот е в размер на …лева.

 

При така установената фактическа обстановка, районният съд   неправилно е приел, че правното основание на предявените искове е чл.72 от ЗС, за заплащане стойността на подобренията, направени от добросъвестния владелец в чужд имот. В исковата молба не са налице твърдения на ищеца, за осъществяване на владение върху имота на ответниците, каквото е предвидено в разпоредбата на чл.72 от ЗС. Ищецът твърди, че е вложил средства в строителството на сградата, по силата на прехвърлено му право на строеж от строителя “Астрей” ЕООД, на който е учредена суперфиция от собствениците на имота. От обстоятелствената част и петитума на исковата молба се установява, че се претендира обезщетение в размер на левовата равностойност на 13.410 % от общата стойност на извършените в собствения на ответниците недвижим имот строително – монтажни работи, изпълнени от “Астрей” ЕООД – Стара Загора, описани подробно, с които се е увеличила стойността на имота. 

 

В мотивите на решението си, съдът е изложил съображения по обстоятелства, каквито не са били включени в исковата молба – че ищецът бил добросъвестен владелец, извършил подобрения, за които собственикът знаел, вземането по което станало изискуемо от момента на прекъсване на владението или най – късно в деня, когато владението било смутено. Такива обстоятелства, изобщо не се сочат в исковата молба.

 

В настоящия случай, въззивната инстанция намира, че от изложените в поправената искова молба обстоятелства и от петитума и може да се приеме, че правната квалификация на предявения иск е чл.59, ал.1 от ЗЗД – института на неоснователно обогатяване: Всеки, който се е обогатил без основание за сметка на другиго, дължи връщане на онова, с което се е обогатил, до размера на обедняването.

 

Правната квалификация на иска се определя от съда, съобразно въведените от ищците твърдения. Когато в нарушение на принципа на диспозитивното начало, съдът се е произнесъл по предмет, с който не е бил сезиран и е определил предмета на делото въз основа на обстоятелства, на които страната не се е позовала, тогава решението е недопустимо, тъй като е разгледан иск на непредявено основание. В този смисъл е съдебната практика – Решение № 16 от 24.03.2011г. на ВКС по т.д.№ 354/2010г. , І ТО.  

 

Поради изложените съображения, обжалваното решение се явява недопустимо и следва да бъде обезсилено, а делото – върнато на районния съд за ново разглеждане от друг състав, който да се произнесе по предявения иск, съобразно заявените в исковата молба обстоятелства и петитум.

 

В полза на въззивниците следва да се присъдят направените пред настоящата инстанция разноски за внесената държавна такса.

 

Предвид горните съображения, и на основание чл.270, ал.3 ГПК, Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 673 от 28.05.2013 г., постановено по гр.дело № 1850/2011г., по описа на Старозагорския районен съд.

 

ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за ново разглеждане от друг състав.

 

ОСЪЖДА П.П.М., ЕГН ********** ***. …№ …, ет…., ап…., съдебен адрес гр. Стара Загора, ул. Д. Наумов № 70, ет.З, оф.Е, чрез адв. Ч. да заплати на М.Н.С.,*** чучура - юг, бл.57, вх.А, ет.15, ап.89, съдебен адрес гр. Стара Загора, ул. …№ …, ет…., чрез адв. Ц.Ж. сумата от …/…/ лв., представляваща разноски по делото за държавна такса.

 

ОСЪЖДА П.П.М., ЕГН ********** ***. …№ …, ет…., ап…., съдебен адрес гр. Стара Загора, ул. Д. Наумов № 70, ет.З, оф.Е, чрез адв. Ч. да заплати на В.К.К., ЕГН ********** ***. …№ …, съдебен адрес гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 81а, ет.1, чрез адв. Ц.Ж. сумата … /…/ лв.,  представляваща разноски по делото за държавна такса.

 

ОСЪЖДА П.П.М., ЕГН ********** ***. …№ …, ет…., ап…., съдебен адрес гр. Стара Загора, ул. Д. Наумов № 70, ет.З, оф.Е, чрез адв. Ч. да заплати на Д.Д.В.,*** чучура - юг, бл.57, вх.А, ет.15, ап.89, съдебен адрес гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 81а, ет.1, чрез адв. Ц.Ж. сумата …/…/ лв., представляваща разноски по делото за държавна такса.

 

ОСЪЖДА П.П.М., ЕГН ********** ***. …№ …, ет…., ап…., съдебен адрес гр. Стара Загора, ул. Д. Наумов № 70, ет.З, оф.Е, чрез адв. Ч. да заплати на К.Д.К., ЕГН ********** *** сумата …лв. /…ст. /, представляваща разноски по делото за държавна такса.

 

         Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     

 

 

ЧЛЕНОВЕ: