Р Е Ш Е Н И Е

 

422                                                 07.11.2013 г.                                гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и трети октомври                                 две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

    МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                      АСЕН ЦВЕТАНОВ

 

Секретар П.В.

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1345 по описа за 2013 година.

      

Производството е образувано по въззивната жалба на “Мини Марица Изток” ЕАД гр.Раднево, представлявано от изпълнителния директор С.И.К., чрез юриск. Г.В. против решение № 91 от 10.07.2013г., постановено по гр.д.№ 253/2013г. по описа на Радневския районен съд, с което се признава за незаконно уволнението на Ж.М.Ж. от длъжността “Ръководител отдел в промишлеността – Инвестиции”, при “Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, като се отменя заповед № 2/27.02.2013 г., като незаконосъобразна и се възстановява на заеманата до уволнението длъжност “Ръководител отдел в промишлеността – Инвестиции”, при “Мини Марица Изток” ЕАД гр.Раднево; осъжда се “Мини Марица Изток” ЕАД гр.Раднево да заплати на Ж.М.Ж. сумата от … лв., представляваща обезщетение за времето, през което същият е останал без работа в резултат на уволнението - за периода 28.02.2013 г. - датата, следваща деня на уволнението - до 09.04.2013г. - датата на постъпване на друга работа, ведно със законната лихва върху сумата от … лв., считано от 23.04.2013г. - датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното й изплащане, както и сумата от … лева, представляваща обезщетение за времето, през което същият е бил на по-ниско платена работа, поради уволнението за периода 10.04.2013г. - датата на постъпване на нова работа до 21.06.2013г. - датата на последното заседание по делото, ведно със законната лихва върху сумата от … лв., считано от 23.04.2013г. -датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното й изплащане, и сумата от … лева, представляваща направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение, както и сумата от … лева, представляваща държавна такса върху исковете и възнаграждение за вещо лице.

 

Въззивникът “Мини Марица Изток”, ЕАД гр.Раднево, представлявано от изпълнителния директор Станимир Иванов Казлачев, чрез юриск. Г.В. моли да се отмени изцяло решението като неправилно и незаконосъобразно. Неоснователно и незаконосъобразно било релевирано като отменително основание – липсата на фактически състав, пораждащ правото на работодателя да прекрати ТПО с ищеца на основание чл. 328, ал.2 от КТ. Излага подробни съображения, които съдът е докладвал в съдебно заседание.Претендира за разноските и юрисконсултско възнаграждение.

Въззиваемият Ж.М.Ж., чрез пълномощника си адв. А.С. оспорва жалбата като неоснователна. Правилно и обосновано съдът, с оглед на всички събрани по делото доказателства, както и с оглед на нормативната уредба и съдебната практика стигнал до извода за основателност на предявените искове. Излага подробни съображения в отговора си, които са докладвани в съдебно заседание. Моли да се остави без уважение жалбата.

 

След като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, съдът намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

 

Предявени са искове за отмяна на незаконно уволнение, за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и за заплащане на обезщетение за оставане без работа, поради незаконното уволнение с правно основание чл. 344, ал.1, т.1, 2 и 3 от КТ, във вр. чл.225, ал.1 и ал.2 от КТ.

 

Ищецът Ж.М.Ж., твърди в исковата си молба, че работил при ответника по трудов договор в звено – “Управление”, дирекция “Инвестиции”, на длъжността “Директор дирекция – Инвестиции”. С допълнително споразумение № 781/09.11.2012г., на основание чл.119 от КТ, при одобрена Структура на Управлението на “Мини Марица-изток” ЕАД, в сила от 23.10.2012г. и утвърдено Щатно разписание в сила от 12.11.2012г., считано от последната дата, бил преназначен на длъжността “Ръководител отдел в промишлеността – инвестиции”. Със Заповед №2 от 27.02.2013г. трудовото му правоотношение било прекратено, на основание чл.328, ал.2 от КТ - поради сключване на договор за управление № РД-ЛС-ММИ-21/21.02.2013г. Твърди също, че уволнението му било незаконосъобразно, тъй като след преназначаването му на длъжността “Ръководител отдел”, с оглед на одобрените Структура на Управлението на “Мини Марица-изток”, Щатно разписание и длъжностна характеристика, длъжността “Ръководител отдел” не била “ръководна” по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на КТ. Твърди, че същата не попадала в онзи специфичен кръг от служители, от които зависи управлението на предприятието и нямала ръководни функции, а само изпълнителни такива - по  организация и контрол на изпълнението на одобрената Инвестиционна програма на дружеството. Твърди, че уволнението му било незаконосъобразно и поради неспазване на чл.22, ал.5 от КТД в “Мини Марица-изток” ЕАД, в сила от 01.04.2012г., а именно: информиране и предлагане на свободните работни места в дружеството преди връчване на предизвестието. Такава информация и/или предложение за заемане на свободните към датата на уволнението му работни места в дружеството не му била предоставяна под никаква форма. Сочи, че на 10.04.2013г. постъпил на работа в дирекция “Главен инспекторат” към Администрация Министерски съвет, на длъжност “държавен инспектор”, с по-ниско брутно трудово възнаграждение в размер на … лева. Поради това счита, че на основание чл.225, ал.1 от КТ, работодателят му дължи обезщетение за времето, в което е останал без работа поради незаконосъобразното му уволнение, считано от датата, следваща дата, посочена в заповедта -28.02.2013г., до 09.04.2013г., в размер на получаваното брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца на уволнението в общ размер на обезщетението по чл.225, ал. 1 от КТ за посочения период - … лева. На основание чл.225, ал.2 от КТ, претендира работодателят да му заплати обезщетение в размер на разликата в заплатите, за посочения по-горе шестмесечен период, в случай, че същият  работил на по-ниско платена работа в размер на … лева месечно или за 5 месеца -  …лева. Моли съда, да отмени Заповед № 2/27.02.2013г. като незаконосъобразна, да го възстанови на заеманата от него длъжност преди уволнението – “Ръководител отдел „Инвестиции”, както и да осъди ответното дружество да му заплати сумата от … лева, представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ и сумата от … лева, представляваща обезщетение по чл.225, ал.2 от КТ. Ответникът “Мини Марица Изток” ЕАД, чрез юрисконсулт В. оспорва исковете, като счита, че уволнението било законосъобразно. Моли исковете да бъдат отхвърлени.

Безспорно е по делото, че ищецът Ж.М.Ж. е бил назначен  с трудов договор № 5/08.03.2011г. на основание чл.70, ал.1, във връзка с чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда в ответното дружество “Мини Марица Изток” ЕАД гр.Раднево, в звено – “Управление”, дирекция “Инвестиции”, на длъжността “Директор дирекция – Инвестиции”. С Допълнително споразумение № 781 от 09.11.2012г., на основание чл.119 от КТ, одобрена Структура на Управлението на “Мини Марица-изток” ЕАД, в сила от 23.10.2012г. и утвърдено Щатно разписание на “Мини Марица-изток” ЕАД, в сила от 12.11.2012г., считано от 12.11.2012г., ищецът е бил преназначен на длъжността “Ръководител отдел в промишлеността – инвестиции”.Със Заповед № 2/27.02.2013г. трудовото му правоотношение е прекратено, на основание чл.328, ал.2 от КТ - поради сключване на договор за управление № РД-ЛС-ММИ-21/21.02.2013г.

От приложения по делото договор за възлагане на управление № РД- ЛС – ММИ – 21 от 21.02.2013г. се установява, че е налице сключен договор за управление на дружеството-ответник с Т.П.Д..  Представен е и предходен такъв договор за управление от 03.09.2012г., сключен също с Т.П.Д. със срок до 05.01.2013г.

От представената структура на Управлението на “Мини Марица – Изток” ЕАД, в сила от 23.10.2012г. /л.80 от делото на районния съд/ и щатно разписание н сила от 12.11.2012г. /л. 55-л.63 от делото на районния съд/ се установява, че дружеството се управлява от Съвет на директорите, който избира Изпълнителен директор. Следващият в структурата е заместник изпълнителен директор, а след него са управителите на рудниците и директор по производствени въпроси и директор по технико икономически въпроси. Подчинени на директора по техникоикономически въпроси са ръководителите на осем отдела, сред които и отдел “Инвестиции”. Ръководителят на отдел “инвестиции”, каквато длъжност е заемал ищеца, има на свое подчинение склад № 1 с.Трояново и 24 бр. служители.

 От представената по делото длъжностна характеристика за длъжността “Ръководител отдел в промишлеността – Инвестиции” се установява, че основните функции и задължения за тази длъжност са да: организира, координира и контролира дейността по изпълнението на одобрената Инвестиционна програма на дружеството; осигурява изпълнението на поставените му задачи в съответствие с утвърдената инвестиционна програма; участва в разработването на Инвестиционна програма на Дружеството; координира и контролира дейността по доставката и монтажа на нови машини и съоръжения; организира и контролира осигуряването на обектите с всички необходими машини и съоръжения; участва в организиране възлагането и изпълнението на инвеститорския контрол на подобектите на строителство и доставка на машини и съоръжения; организира изпълнението на строителството и контрола по изпълнение на договорите за строителство, независим строителен надзор, доставка на материали, доставка на машини и съоръжения и други, както от техническата, така и от финансова гледна точка; организира и контролира съхраняването на цялата техническа документация; организира и изготвя заповеди за комисии при приемане на обекти и подобекти; контролира спазване на правилниците и нормите за проектиране и изпълнение на строително монтажните работи; контролира прилагането на нормативните актове, свързани с възлагането, изпълнението, приемането и отчитането на СМР и въвеждане на обектите в експлоатация и др.

 

От представеното копие от трудова книжка и служебна бележка на Агенция по заетостта се установява, че от 01.03. 2013г. ищецът е регистриран като безработен. От представената заповед на главния секретар на МС от 09.04.2013г. се установява, че от 10.04.2013г., ищецът е постъпил на работа в дирекция “Главен инспекторат” към Администрация на Министерски съвет, на длъжност “държавен инспектор”, с брутно трудово възнаграждение в размер на …лева.

 

От заключението на приетата по делото съдебно-икономическа експертиза, се установява, че размерът на обезщетението по чл.344, ал.1,т.З, във вр. чл.225, ал.1 от КТ за периода от датата, следваща деня на уволнението - 28.02.2013г. до датата на постъпване на друга работа - 09.04.2013г., е в размер на … лв., а обезщетението по чл.225, ал.2 от КТ за периода от датата на постъпване на  работа -10.04.2013г., до датата на последното заседание по делото -21.06.2013г.е в размер на …лв.

Съгласно разпоредбата на чл.328, ал.2 от КТ, освен в случаите по ал. 1, служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл.326, ал.2 от КТ и поради сключването на договор за управление на предприятието, като уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца. Основанието за прекратяване на безсрочния трудов договор по реда на чл.328, ал.2 от КТ, представлява безвиновно основание за уволнение на служителите. Основанието за уволнение в този случай е сключването на нов договор за управление с управителя на дружеството. Такъв договор за управление се сключва в търговските дружества. Необходимостта от прекратяване на трудовото правоотношение в този случай е в резултат на поставените задачи за успешно управление на стопанската дейност и изпълнението на определена бизнес програма от новия управител, който следва да подбере екипа, с който да работи. За да може да направи преценка на качествата на стария екип и да провери тяхната способност да се справят с новите задачи, на новия управител е даден срок — 9 месеца от момента, в който е започнало изпълнение на договора. Това основание, обаче се прилага само за уволнението на ограничен кръг от служители - „служители от ръководството на предприятието”.Съгласно дадената в § 1, т.3 от ДР на КТ дефиниция, “Ръководство на предприятието” е ръководителят на предприятието, неговите заместници и други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес, включително и в поделение на предприятието, както и колективните изборни органи за управление. Установяването на законосъобразността на уволнението на това основание предполага доказване на фактическия състав, визиран в заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение.

Съобразно съдебната практика, характерът на длъжността като “ръководна”. се определя за всеки конкретен случай, в зависимост от Длъжностната характеристика на длъжността и Структурната схема на предприятието. От значение за преценката на конкретната длъжност като "ръководна” са конкретните функции, които са й възложени да изпълнява - организаторски, контролни или ръководни и мястото й в трудовия процес на конкретното предприятие. Без значение за преценката на длъжността като “ръководна” е включването й в Единния класификатор на длъжностите или в Националния класификатор на професиите и длъжностите, както и обстоятелството дали има подчинени други длъжности и лица. В този смисъл е Решение № 442 от 08.06.2010г. на ВКС по гр.д.І 1621/2009г. ІІІ ГО, ГК постановено по реда на чл.290 ГПК.

 

В процесния случай, от представената Длъжностна характеристика за длъжността “Ръководител отдел в промишлеността Инвестиции” се установява, че на длъжността не са възложени ръководни функции, а само организаторски, изпълнителни и контролни такива. Това се установява и при съпоставка между двете длъжностни характеристики за преди изпълняваната длъжност от ищеца  и настоящата. Сред задълженията на длъжността “Директор дирекция –Инвестиции” са да: ръководи и контролира работата на отделите в Дирекция “Инвестиции”, ръководи и контролира изготвянето на анализи по отношение на състоянието на текущото и перспективно развитие на Дружеството. Сред основните функции на изпълняваната към момента на уволнението длъжност – “Ръководител отдел в промишлеността – Инвестиции” са да: организира, координира и контролира дейността по изпълнението на одобрената Инвестиционна програма, осигурява изпълнението на поставените му задачи в съответствие с утвърдената Инвестиционна програма и др., подробно изброени по - горе.

Както бе посочено по – горе, от представената структура на Управлението от 23.10.2012г. се установява, че отдел “Инвестиции” е подчинено звено на дирекция “Технико-икономически въпроси”, която от своя страна е подчинена на Заместник изпълнителния директор, който е подчинен на Изпълнителния директор. От Структурата на Управлението и от щатното разписание се установява, че длъжността “Ръководител отдел в промишлеността - Инвестиции”, която ищецът е заемал преди уволнението, като част от Управлението на предприятието има значение за трудовия процес, но няма пряко отношение за постигането на конкретните стопански задачи и показатели на дружеството – ответник. От представената по делото Бизнес програма за периода 2013-2017г.,  чиято съставна част е Инвестиционната програма на дружеството-“Дейности с инвестиционен характер” /лист 16-24/ се установява, че инвестиционните и ремонтни дейности в дружеството са подробно регламентирани и конкретизирани, поради което следва да бъдат изпълнени по предвидените в нея начини и срокове. В този смисъл са и предвидените основни задължения на ищеца в длъжностната му характеристика: да организира, координира и контролира изпълнението на одобрената Инвестиционна програма. Не е предвидена възможност за вземане на самостоятелни решения и преценка и/или промяна на заложените инвестиционни и ремонтни дейности и параметри. Трайната съдебна практика приема, че за определянето на една длъжност като “ръководна” от значение са възложените и функции по ръководство на трудовия процес. В този смисъл, служители от ръководството на предприятието са освен ръководителят и неговите заместници, началници на отдели и служби, ръководители на цехове и други производства, когато отговарят за цялостния производствен процес. В този смисъл – Решение № 442 от 08.06.2010г. по гр.д.№ 1621/2009г. ІІІГО, ГК на ВКС. С оглед на изложените по – горе мотиви, въззивната инстанция намира, че заеманата от ищеца длъжност “Ръководител отдел в промишлеността – инвестиции”, не  попада сред кръга на предвидените длъжности в разпоредбата на чл.328, ал.2 от ГПК, тъй като определените и функции, съгласно длъжностна характеристика не са ръководни.

 

Предвид изложените съображения въззивната инстанция, споделя извода на първоинстанционния съд, че заеманата от ищеца длъжност “ръководител отдел в промишлеността – Инвестиции” не е ръководна по смисъла на § 1, т.3 от ДР на КТ. В този смисъл, по делото се установи, че прекратяването на трудовото правоотношение с ищеца на основание чл.328, ал.2 от КТ е незаконосъобразно, тъй като не са налице предпоставките за прилагането на тази разпоредба.  

 

По отношение на предявения иск с правно основание чл.344, ал.1, т.2 от КТ - за възстановяване на заеманата до уволнението длъжност - предвид акцесорен характер на този иск и резултата по главния иск за признаване незаконността на уволнението, съдът намира същия за основателен и доказан, поради което следва да бъде уважен, като ищеца Ж. бъде възстановен на заеманата  преди  уволнението длъжност “Ръководител  отдел   в промишлеността – Инвестиции”.

 

Основателен и доказан се явява и третия предявен иск, с правно основание чл.344, ал.1, т.3, във вр. чл.225, ал.1 и ал.2 от КТ, в установения от заключението на вещото лице размер, който след изменението на иска от ищеца съвпада с претендирания размер.

 

Предвид гореизложеното, въззивната инстанция счита, че решението на Радневския районен съд е законосъобразно, правилно и съобразено със събраните по делото доказателства, поради което следва да бъде потвърдено.

 

            Районният съд при постановяване на решението си е пропуснал да определи дължимата държавна такса по исковете по чл.344, ал.1 , т. 1 и т.2 от КТ, които са неоценяеми. Не е събрана и дължимата държавна такса за обжалване на решението по отношение на тези два иска. Ето защо, въззивната инстанция следва да определи и осъди въззивника да заплати държавна такса за двата неоценяеми иска в размер на …лв. за всеки от тях, както и такса за въззивното обжалване по … лв. за всеки от исковете.   

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 91 от 10.07.2013г., постановено по гр.д. № 253/2013г. по описа на Радневския районен съд.

 

            ОСЪЖДА Мини Марица Изток” ЕАД гр.Раднево, с ЕИК 833017552, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. Георги Димитров № 13 да заплати по сметката на Окръжен съд Стара Загора сумата  …/ …/ лева, представляваща държавна такса за двата неоценяеми иска по чл.344, ал.1, т.1 и т.2 от КТ и сумата … /…/ лв., представляващи дължимата държавна такса за обжалване по двата неоценяеми иска.

 

            Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: