О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1298                                   19.11.2013г.                        град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд,Гражданско отделение, Четвърти състав

На деветнадесети ноември 2013г.

в закрито заседание в следния състав:

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1058 по описа за 2011г.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.230, ал.1 и 2 във вр. с чл.229, ал.1, т.4 от ГПК и във вр. с чл.135 от ЗЗД.

 

    Производството по делото е било образувано въз основа на подадена първоначално Искова молба вх.№ 5369/21.04.2011г./л.4-5 от делото/ против 2 бр. ответници и уточняваща ИМ вх.№ 6482/17.05.2011г./л.32 от делото/ против 3 бр. ответници, с която ищецът П.Т.П. от *** е завел иск против 3 бр. ответници за обявяване спрямо него за относително недействителна сделка за продажба на недвижим имот- апартамент в *** по реда на чл.135 от ЗЗД.

 

Производството по настоящото новообразувано гр.д.№ 1058/2011г. на ОС- Ст.Загора е било спряно с влязло в законна сила Определение  № 56/19.10.2011г./л.76- 77 от делото/, до приключване на преюдициалното по- рано образувано и тогава още висящо гр.д.№ 1115/2010г. по описа на същия ОС- гр.Стара Загора. Това дело е окончателно приключено на 13.11.2013г.- видно от Определение № 316/13.11.2013г. по гр.д.№ 402/2012г. по описа на Четвърто ГО на ВКС- София.

 

    Поради което вече е отпаднало основанието за спиране на производството по настоящото дело и то следва да бъде възобновено, като се продължат съдопроизводствените действия по него.

 

    При извършената от съда служебна проверка се установи, че и в първоначалната ИМ от 21.04.2011г., и в уточняващата си Молба от 17.05.2011г. ищецът твърди, че вземането му е установено с Решение по гр.д.№ 1115/2010г., което не отговаря на обективната истина към онзи момент- пролетта на 2011г., тъй като окончателното установяване и осъждане за дължимите суми е станало едва на 13.11.2013г. С влизане в законна сила на основното и окончателно по съществото на спора касационно Решение № 72/29.07.2013г. по к.гр.д.№ 402/2012г. по описа на Четвърто ГО на ВКС- София/л.80- 84 от това дело/, окончателно се разрешават фактически и правни взаимоотношения, които имат непосредствено и пряко отношение към предмета на разглеждания спор по нашето спряно гр.д. и по отношение на част от страните по него/страни и по предишното преюдициално гр.д./.

 

    Следователно от днешна гледна точка, още към датата на подаването на първоначалната ИМ в съда на 21.04.2011г. твърдяното от ищеца е неистина, не е имало по преюдициалното дело влязъл в законна сила окончателен съдебен акт, който да има силата на присъдено нещо и да е разрешил със силата на присъдено нещо спора между тях, и съответно подадения от него през пролетта на 2011г. иск по чл.135 от ЗЗД против 2 бр. ответници/с първоначалната ИМ/ и против 3 бр. ответници/с уточняващата ИМ/ е бил преждевременно заведен пред настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора.

 

    Поради което след възобновяване на производството по делото, същото следва да се прекрати изцяло като преждевременно, и исковата молба/ИМ/- първоначалната и уточняващата се върнат обратно на ищеца, ведно със законните последици от това.

 

    Определението в частта му за прекратяване може да се обжалва в 1- седмичен срок от всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора пред въззивния му ПАС- Пловдив по правилата на чл.274, ал.1, т.1 във вр. с чл.275 от ГПК.

 

    В тази връзка след влизане в законна сила на настоящото прекратително Определение, няма процесуална пречка ищецът да заведе отново аналогичен иск по чл.135 от ЗЗД против тези 3 бр. ответници, с оглед окончателното приключване на предишния спор на 13.11.2013г. пред ВКС- София.

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.230 във вр. с чл.229, ал.1, т.4 и във вр. с чл.274 и 275 от ГПК, и във вр. с чл.135 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

 

    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ПРИЛАГА приключеното окончателно преюдициално гр.д.№ 1115/2010г. по описа на ОС- гр.Стара Загора.

 

ВЪЗОБНОВЯВА производство по настоящото спряно първоинстанционно гр.д.№ 1058/2011г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази му част не прегражда пътя на делото и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

    ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по гр.д.№ 1058/2011г. по описа на ОС- Ст.Загора.

 

    ВРЪЩА обратно на ищеца П.Т.П.- ЕГН********** ***  :

1.Първоначалната Искова молба вх.№ 5369/21.04.2011г./л.4-5 от делото/ против 2 ответници, и

2.Уточняваща Искова молба вх.№ 6482/17.05.2011г./л.32 от делото/ против 3 ответници.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази му част прегражда по- нататъшния път на делото и може да се обжалва от всяка от страните с частна жалба чрез ОС- Ст.Загора пред по- горния му ПАС- Пловдив.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :