О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 1262                                             12.11.2013 г.                    град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на дванадесети ноември 2013г.

в закрито заседание в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1087 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

Производството е на основание чл.126, ал.1 от ГПК във вр. с чл.74, ал.1 от ЗЗД.

 

     Производството по делото е образувано въз основа на постъпила Искова молба от ищцата- пълнолетната българска гражданка В.И.     Ч.И. от гр.Ст.Загора, против ответника- публично правния субект “Регионален инспекторат по образованието”/РИО/- гр.Стара Загора, с иск по чл.74, ал.1 от ЗЗД за сумата в размер на общо 45 000 лв.

 

След като се запозна с изложеното в уточняващата Искова молба, съдът констатира, че преди образуването на 01.08.2011г. настоящо гр.д.№ 1087/2011г. по описа на ОС- Ст.Загора, е било вече образувано по- рано на 11.01.2010г. първоначално друго аналогично адм.д.№ 16/2010г. по описа на АдмС-Ст.Загора, преобразувано впоследствие на 30.03.2010г. в гр.д.№ 1051/2010г.- също по описа на ОС- гр.Стара Загора, между същите страни, със същия предмет и за същите суми.

 

     Поради което настоящото по- късно образувано гр. д. № 1087/2011г. се явява второто по ред висящи производства, пред един и същ съд, между едни и същи страни, с едно и също фактическо и правно основание, и с едно и също искане, поради което по- късно образуваното дело настоящо гр.д.№ 1087/2011г. по описа на ОС - Ст.Загора следва да се прекрати служебно от настоящия съд, ведно с всички законни последици от това.

 

     Тъй като това постановено в закрито заседание съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на настоящото повторно дело, то може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с частна жалба чрез настоящия Окръжен съд - гр. Ст.Загора пред въззивния му Апелативен съд - гр. Пловдив по правилата на чл. 252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т. 1 и чл.275 от ГПК.

 

 Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.126, ал.1 от ГПК във вр. с чл.74, ал.1 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

    ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по настоящото по-късно заведено първоинстанционно гр.д.№ 1087/2011г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :