О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1282                                15.11.2013 г.                     гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

На петнадесети ноември                                две хиляди и тринадесета година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                  

                                                       ЧЛЕНОВЕ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                          МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА въззивно гр. дело   N 1435  по  описа  за  2013 година.

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на Е.Н.Х. против действието на ЧСИ Г.И., рег.№ 765, с район на действие - ОС - Стара Загора, по приемане на разноски по изпълнително дело № 1572/2013г. за адвокатско възнаграждение в размер на … лв.

 

Жалбоподателят твърди, че договореното  между страните възнаграждение за адвокат било прекомерно високо, съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, размера на вземането и обема на действия, извършени от процесуалния представител на взискателя.  Поради това на основание чл.78, ал.5 от ГПК моли да се намали претендираното адвокатско възнаграждение до минималния размер, предвиден в Наредбата – … лв.

 

В срока не е постъпил писмен отговор от другата страна.

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени мотиви на ЧСИ Г.И. рег.№ 765, с район на действие ОС – Стара Загора, в които се взема становище за  недопустимост, евентуално неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срока по чл. 436 от ГПК, от легитимирано лице – длъжник по изпълнението.

Съдът, като обсъди направените оплаквания и възражения и като прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело № 1572/2013г. по описа на ЧСИ Г.И., рег.№ 765, с район на действие ОС- Стара Загора, писмени доказателства, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № 1572/2013г. по описа на ЧСИ Г.И., с рег.№ 765 на Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС- Стара Загора е образувано по молба, подадена на 23.10.2013г. от Д.И.Д. против Е.Н.Х. въз основа на изпълнителен лист от 11.09.2013г., издаден по ч.гр.д.№ 576/2013г. по описа на РС – Раднево. По силата на цитирания изпълнителен лист, Длъжникът Е.Х. е осъдена да заплати на взискателя сумата от …лв. главница и мораторна лихва и …лв. разноски. Към молбата за образуване на изпълнително дело е приложено адвокатско пълномощно от 26.09.2013 г. в полза на адвокат адв. С.К. - писмен договор за правна защита и съдействие по смисъла на чл. 36 от Закона за адвокатурата, в който е уговорено адвокатско възнаграждение за образуване и водене на изпълнителното дело в размер на … лева.

С постановление от 04.10.2013г. ЧСИ е приел разноски по изпълнителното дело – … лв. – възнаграждение за един адвокат за образуване и водене  на изпълнителното дело; … лв. – авансови такси по ТТРЗЗЧСИ, … лв. – пропорционална такса по чл.26 от Тарифата.

На 08.10.2013 год. е връчена покана за доброволно изпълнение на длъжника по изпълнителното дело, в която е посочено, че задължението възлиза на … лв. неолихвяема сума, … лв. главница, … лв. лихви и … лева разноски по изп. дело, такса по т.26 от Тарифата за таксите и разноските по ЗЧСИ в размер на … лева, както и др.суми – … лв. – адв. възнаграждение.  

При така установената фактическа обстановка, съдът, от правна страна, намира следното:

Жалбата е недопустима.

Това е така, защото липсва подлежащ на обжалване акт на ЧСИ Г.И., с рег.№ 765 с район на действие ОС- Стара Загора. В изпълнителното производство на общо основание е приложима разпоредбата на чл.248 ГПК, съгласно която ЧСИ може да допълни или измени постановлението си за разноски, поради което въззивната жалба се явява недопустима.  Искането по чл.78, ал.5 от ГПК, най – напред по реда на чл.248 ГПК следва да бъде направено пред ЧСИ. Едва след постановяване на определение по реда на чл.248 ГПК, длъжникът ще има възможност да обжалва определението по изп. дело за определяне на разноски.

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че жалбата на длъжника Е.Н.Х. против действията на Частния съдебен изпълнител по изпълнително дело № 1572/2013г.  по описа на ЧСИ, с рег.№ 765 – Г.И., с район на действие – ОС Стара Загора, приемане на разноски за адв. възнаграждение, следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд     

        

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н.Х. против действията на Частния съдебен изпълнител по изпълнително дело № 1572/2013г.  по описа на ЧСИ, с рег.№ 765 – Г.И., с район на действие – ОС Стара Загора, приемане на разноски за адв. възнаграждение като недопустима.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1435/2013г. по описа на ОС-Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               

 

ЧЛЕНОВЕ: