Р Е Ш Е Н И Е

 

№482                                           18.12.2013 г.                     град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На тринадесети декември                                                                  2013 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: П.Г.,

Прокурор:………………………..,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 128 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл. 95 от ЗАПСП, във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК.

 

Постъпила е Искова молба Г.Р.Х. ***, против ответника ИК “Гълъбовски вести” ЕООД, гр. Гълъбово, обл. Старозагорска, с искане от съда да признае за установено спрямо ответника, че той е нарушил авторското му право върху процесната кръстословица. Ищеца твърди, че ответникът търговско дружество ИК “Гълъбовски вести” ЕООД, гр. Гълъбово, обл. Старозагорска, издава вестник „Гълъбовски вести", който е регионален седмичник за град Гълъбово, обл. Старозагорска. Твърди още, че в бр. 8 (1071) от 25.02.2009 г. на вестник „Гълъбовски вести" е публикувана негова кръстословица без негово знание и съгласие, като при публикуването й е премахнат надписа: „съставил:Г.Х.", обозначаващ неговото авторство, както и речника с трудните думи, който е съществена част от кръстословицата. Сочи, че кръстословиците му представляват обект на авторско право и съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗАПСП се ползват от закрилата на закона. Счита, че това поражда правото му да търси установяване на факта на нарушението на авторското му право от страна на издателството- ответник. Твърди, че авторското ми право е нарушено чрез следните действия:

Използването на негово произведение без разрешението му- в нарушение на чл. 18, ал. 1 и чл. 35 от ЗАПСП.

Премахване на надписа, обозначаващ авторството му- в нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗАПСП.

Премахването    на    речника    с    трудните    думи- в    нарушение    на чл. 15, ал. 1, т. 5 от ЗАПСП.

Като доказателство, че е автор на процесната кръстословица, представя бр.04(724) от 30.01.2004 г. на вестник „7 дни Стара Загора" - регионален седмичник за град Стара Загора, където същата е публикувана преди това. Според него, съгласно чл. 6 от ЗАПСП: „До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки/. В публикацията на вестник „7 дни Стара Загора" се вижда надписа: „Съставил: Г.Х.", доказващ авторството му както и наличието на речник с трудните думи. При сравняване на двете кръстословици лесно може да се установи, че кръстословицата, публикувана във вестник „Марица- изток" е идентична с тази, публикувана във вестник „7 дни Стара Загора". Ето защо и предвид гореизложеното, за него се пораждал интерес от водене на настоящия установителен иск с правно основание чл. 95 от ЗАПСП. Моли съда да ги призовете на съд и като се убедите в основателността на претенциите му, да приемете за установено, че ответникът търговско дружество "Издателска къща – Гълъбовски вести" ЕООД с ЕИК 833034847, е нарушило авторското му право върху процесната кръстословица. Също така моли съда да осъди ответника да му заплати направените по делото разноски. Представя писмена защита.

 

Ответникът ИК “Гълъбовски вести” ЕООД, гр. Гълъбово не оспорва процесуалната допустимост на иска против себе си, но оспорва исковите претенции изцяло, като излага своите съображения за това. Моли съда да постанови решение, с което да отхвърли предявения иск, като неоснователен и недоказан. Подробни съображения излага в писмена защита. Претендира за направените разноски.

 


 

След като се запозна със събраните по делото доказателства, съдът намери за установено следното от фактическа страна:

 

            Между страните не се спори, че кръстословиците във бр.04(724) от 30.01.2004 г. на вестник „7 дни Стара Загора" и в бр. 8 (1071) от 25.02.2009 г. на вестник „Гълъбовски вести" са еднакви, както и че в публикацията на вестник „7 дни Стара Загора" се вижда надписа: „Съставил: Г.Х.", както и наличието на речник с трудните думи.

 

Видно от отговорите на ищеца Г.Х. по въпросите, зададени по реда на чл.176 от ГПК се установява, че графичното оформление на процесната кръстословица е направено чрез софтуерното приложение Coreldraw, като първо се очертава правоъгълна рамка, а в нея се разчертават хоризонтални и вертикални линии така, че да се получи мрежа с необходимия брой клетки, след това на определените места се поставят квадрати със заоблени ъгли, до тях се поставят стрелки, които указват в каква посока се попълва съответната дума, а в квадратите се изписват дефинициите на всяка от използваните думи. В конкретния случай по искане на издателя в средата е оставил празно каре с размери 6 х 4 квадрата, в което издателя поставя реклама. Сочи, че при публикацията на вестник “Гълъбовски вести” това каре е оставено празно. В подкрепа на горното представя 1 бр. СД, приложен към делото.

 

От събраните по делото гласно доказателство се установява, че по споразумение на управителя на вестника и ръководство на фирмата, където ищцата работи, пожелават да усвояват направата на кръстословица в изданията, в които няма достатъчно материал. Материалите осигуряват сами от стари вестници, от закупени книжки от вестници, откъдето падне. Просто я прерисуват кръстословицата, тъй като не може да се сканира, защото се получава лошо качество и веднага си личало, че е сканирано. Ходила в библиотека, преснемала си няколко различни кръстословици, като ползвала стари издания, в които знае, че публикуват кръстословици. Във в. “Старозагорски новини” редовно публикували и от техните стари издания вземала, Свидетелства, че няма нищо общо с в. “7 дни Ст.Загора”, тъй като те вече не съществуват. Мисли, че и от него е вземала, но точно не може да кажа. Не е било целево, а хаотично.

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

Съгласно чл.2 от ЗАПСП, авторското право върху произведенията на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението, а в чл.6 от същия закон е постановено, че до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин.

 

Съгласно разпоредбата на чл.3 от ЗАПСП, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма.

 

В този смисъл и всяка една кръстословица е резултат на творческа дейност и се обективира със своя текстово-графичен вид. Разпоредбата на чл.3, ал.1, т.9 от ЗАПСП изрично посочва графичното оформление на периодично издание като обект на авторското право. Графичното оформление на една кръстословица, като част от едно периодично издание, също се явява обект на авторско право. От своя страна графичното оформление на една кръстословица включва рамка, полета, в които се пишат въпросите, самия текст на въпросите, оформен по подходящ начин, стрелки и полета с различна форма, в които пише читателя, както и комбинирането на всички тези елементи по подходящ начин, за да се получи едно крайно и завършено произведение.

 

  Ответникът макар формално да оспорва авторството на ищеца върху процесната кръстословица, по същество не оспорва авторството на ищеца върху двете идентични процесни кръстословици, което е отразено в Отговора му на Исковата молба, поради което съдът счита, че авторството върху процесните кръстословици на ищеца се явява безспорно установено.

 

Установи се от събраните по делото гласни доказателства, че едно трето, външно за ответника лице е включило тази кръстословица за запълване на останалото свободно “каре” в този брой на изданието- седмичник. Наред с това ответникът не установи и доказа по какъвто и да е несъмнен и безспорен начин, че ответното търговско дружество - издател на това периодично издание не е извършило нарушението. Напротив от гласните доказателства на свидетелката А.С. се установява още че прерисуват кръстословицата, като ползват стари вестници, а съгласно чл.95 “б”, изр.1, пр.3 от ЗАПСП юридическите лица носят гражданска отговорност за нарушаването на авторските права по този закон, извършени виновно от лицата, наети от тях, какъвто очевидно се явява наетия графичен дизайнер.

 

Тоест ответникът не е оборил законова презумпция по чл.95 б, изр.2 от ЗАПСП, че вината по изр.1, пр.3 на чл.95б от ЗАПСП се предполага до доказване на противното.

 

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установи, че ищецът Г.Р.Х. е автор на процесната  кръстословица, публикувана бр. 8 (1071) от 25.02.2009 г. на вестник „Гълъбовски вести", в която не е посочен автор, издаван от ответното търговско дружество “Гълъбовски вести” ЕООД, гр. Гълъбово. Абсолютно същата идентична кръстословица е публикувана във бр.04(724) от 30.01.2004 г. на вестник „7 дни Стара Загора", където се вижда надписа: „Съставил: Г.Х.", както и наличието на речник с трудните думи.

 

Следователно ищецът се явява автор и на графичното оформление на кръстословиците, тъй като според разпоредбата на чл.10 от ЗАПСП, авторското право върху отделните части, включени в периодично издание, принадлежи на авторите им и ищеца е носител и на това авторско право изцяло и неделимо.

 

По отношение на възражението на проц. представител на ответника в писмената защита по делото, че ищеца програмата която използва е представена официално едва през 2010 г. следва да се отбележи, че последния използва този софтуер за графичното оформление на процесната кръстословица, което в никакъв случай не е свързано с датата на нейното първоначално съставяне.

 

Ето защо, съдът намира, че ищецът е авторът на публикуваната от ответника процесната кръстословица, няма сключен съгласно ЗАПСП договор между страните, в които да бъде уговорено дължимото изрично писмено съгласие от автора за публикуване на неговата кръстословица от ответника, възнаграждение и други.

 

Според чл. 95, т.1 от ЗАПСП е предвидено, че носителят на нарушеното авторско право лично може да иска по съдебен ред установяване факта на това нарушение против нарушителя, което е установено и доказано по несъмнен и безспорен начин в хода на съдебното дирене по настоящото дело. Поради което установителният иск следва да се уважи изцяло.

 

С оглед изхода на делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, следва да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца направените разноски по делото в размер на 330,70 лв..

 

 Ето защо, съдът

 

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответникът ИК “Гълъбовски вести” ЕООД, гр. Гълъбово, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово обл. Старозагорска, ул. “Димитър Благоев” № 53, ЕИК 833034847, че е нарушил авторското право на ищеца Г.Р.Х., ЕГН ********** ***, върху неговата кръстословица, публикувана в бр. 8 (1071) от 25.02.2009 г. на вестник „Гълъбовски вести", издаван от ответника.

 

ОСЪЖДА ИК “Гълъбовски вести” ЕООД, гр. Гълъбово, гр. Гълъбово, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово обл. Старозагорска, ул. “Димитър Благоев” № 53, ЕИК 833034847, да заплати на Г.Р.Х., ЕГН **********,***, сумата от 330,70 лв./триста и тридесет лева и 70 ст./, представляваща направените по делото разноски.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от днес 18.12.2013 г., с въззивна жалба чрез ОС- Ст.Загора пред АС- гр.Пловдив.

 

 

                                                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :