Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за

поправка на очевидна фактическа грешка

 

 

 451                                              02.12.2013г.                      град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  Гражданско отделение, Четвърти състав,

на втори декември, 2013 година

в закрито заседание в следния състав:                

        ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ.

Гражданско дело № 1152  по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

 

Производството е на основание чл.247, ал.1 и 4 от ГПК във вр. с чл.62, ал.1 и чл.63 от СК/2009г./.

 

Производството е образувано въз основа на инициатива на съда в резултат на писмена Молба вх. № 13933/11.11.2013г./л.128 от делото/ от третото за делото лице- Кмета на Община- Ямбол, с която се иска от настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора да поправи констатирана от него очевидна фактическа грешка в първоначалното първоинстанционно Решение № 349/03.11.2013г./л.121- 122 от делото/ относно имената на малолетното дете и задължението за вписване на новите факти и обстоятелства от Кмета на Община- Ямбол по местожителството на детето.

 

След проведената процедура по чл.247, ал.2 от ГПК, в законните 1- седмични срокове по делото са постъпили писмени Отговори- Становища от особения представител- адвокат на малолетното дете и от майката на детето- ответницата А.К., в които по същество се поддържа искането на поправка на ОФГ в първоначалното съдебно Решение в смисъла, поискан от молителя- Кмета на Община, Ямбол, ведно със законните последици.

 

Останалите страни по делото и ОП- Ст.Загора не са подали писмени отговори в законните 1- седмични срокове за това по реда на чл.247, ал.2 от ГПК.

 

СЪДЪТ констатира, че по делото е постановено първоначалното първоинстанционно Решение № 349/03.10.2013г./л.121– 122 от  делото/, като в мотивите му и в диспозитива е постановено, че следва да се издаде нов Акт за раждане на детето  П.М.М..

 

Видно от описателната част на Исковата молба и на съдебното Решение, искът по чл.62, ал.1 във вр. с чл.63 от СК/2009г./ се уважава изцяло, поради което следва да се промени името на малолетното дете-ответницата от П.М.М. на П. А. К., в графа БАЩА да се запише “неизвестен”, и за горното да се извърши отбелязване в Акта за раждане на детето, от Кмета на Община- Ямбол.

 

Следователно настоящият първоинстанционен съд следва да се произнесе по това искане на третото за делото лице, така, както е поискано, както съответства на Исковата претенция и съгласно действащото в страната законодателство- законово/СК и ЗТР/ и подзаконово/Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функционирането на ЕСГР/. Като в третия диспозитив на първоначалното съдебното Решение, втората част след поправката на допуснатата ОФГ, следва да придобие вида : “за изпращане на Кмета на Община- Ямбол за извършване на промяна в Акта за раждане на П.М.М., като имената й се впишат П. А. К.- ЕГН **********, родена на ***г. от майка А.Н.К.- ЕГН ********** ***, и като баща-“неизвестен”.

 

В останалата част не се констатира в съдебното Решение да е допусната друга ОФГ, поради което не се налага такава да бъде евентуално поправяна в хода на настоящото съдебно производство по делото.

 

Настоящото допълнително постановено Решение за поправка на очевидна фактическа грешка/ОФГ/ може да се обжалва в общия 2 седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд– гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд– гр.Пловдив.

 

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.247, ал.1 и 4 от ГПК във вр. с чл.62, ал.1 и чл.63 от СК/2009г./, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

 

 

                             Р   Е   Ш   И   :

 

 

ДОПУСКА поправка на ОФГ в Решение № 349/03.10.2013г. по настоящото гр.д.№ 1152/2013г. по описа на ОС- Ст.Загора, като в третия диспозитив втората част се поправя на “за изпращане на Кмета на Община- Ямбол за извършване на промяна в Акта за раждане на П.М.М., като имената й се впишат П. А. К.- ЕГН **********, родена на ***г. от майка А.Н.К.- ЕГН ********** ***, и като баща-“неизвестен”.

Решението за поправка на ОФГ може да се обжалва в общия 2 седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез Окръжен съд – Стара Загора пред Апелативен съд – Пловдив.

 

Окръжен съдия :