Р Е Ш Е Н И Е

 

488                                       20.12.2013г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на двадесет и седми ноември                          две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА

 

                                                                    РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                  ЧЛЕНОВЕ:

                                                                     МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1416 по описа за 2013 година.

         

            Производството е образувано по въззивната жалба на “Лъки 9” ООД - гр.Стара Загора, представлявано от управителя З.К.Т., чрез адв. Д.Д. против решение № 997 от 29.07.2013г., постановено по гр.д.№ 2380/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се осъжда „Лъки 9 ООД - гр.Стара Загора да възстанови изцяло пода на собствения на „Неса ООД - гр.Севлиево склад за сухи продукти от 7,45 кв.м., представляващ част от обекта на „Неса  ООД кафе-аперитив, находящ се на първи етаж в сграда, с адм.адрес: гр.Ст.Загора, ул.Цар Симеон Велики №117, построена в дворното място, представляващо имот с планоснимачен № 1736 в кв. 62Б по плана на гр. Стара Загора; да възстанови изцяло разрушеното еднораменно стоманобетоново стълбище, свързващо обекта на „Неса ООД кафе-аперитив с приземния етаж; да премахне изградената вентилационна уредба - въздухопровод, който е изведен на фасадата на жилищния блок на етажа на „Неса ООД - през северната стена на обекта кафе-аперитив; да възстанови неправомерно включения в площта на Заведението за бързо обслужване „фаст-фууд коридор на приземния етаж, обслужващ входа от север и разрушеното стоманобетоново стълбище, както и стълбите от този коридор към склада в сутерена; да осигури достъп до складовото помещение в сутерена през разрушеното стълбище, коридора на приземния етаж и стълбите от коридора към склада в сутерена, представляващи общи части; да премахне преградните стени, поставени в част от складовото помещение в сутерена и да възстанови неправомерно включените площи от складовото помещение към площта на Заведението за бързо обслужване „фаст-фууд, всички находящи се в сграда, с адм.адрес: гр.Ст.Загора, ул.Цар Симеон Велики №117, построена в дворното място, представляващо имот с планоснимачен № 1736 в кв. 62Б по плана на гр. Стара Загора, тъй като с тези СМР „Лъки 9 ООД пречи на „Неса ООД да упражнява правото си на собственост на обекти в сутерена на масивна сграда с обекти за стопанска дейност, находяща се в гр.Ст.Загора, бул.Цар Симеон Велики №117, построена в дворно място, съставляващо парцел II, имот с планоснимачен № 1734 в кв.62Б по плана на гр.Стара Загора, присъдени са държавна такса и разноски.

 

Въззивникът е останал недоволен от обжалваното решение, поради което го обжалва в срока. Счита, че решението е порочно, като постановено в нарушение на материалния закон и необосновано. Излага подробни съображения в жалабата си, които са докладвани в съдебно заседание. Моли да се отмени обжалваното решение и да се постанови ново, с което да се отхвърлил иска.     

 

Въззиваемата страна “Неса” ООД - гр.Севлиево, представлявано от управителя Р.И.Р., чрез пълномощника си адв. Д.П. оспорва жалбата и възраженията на въззивника. Счита, че обжалваното решение е правилно, законосъобразно и обосновано. Изложените подробни съображения в отговора са докладвани от съда в съдебно заседание. Моли да се постанови решение, с което да се остави в сила обжалваното решението като правилно, законосъобразно и обосновано. 

 

След като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, съдът намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

Предявени са негаторни искове с правно основание чл. 109 от ЗС.

Ищецът твърди в исковата си молба, че бил собственик на двуетажна масивна сграда с обща разгърната застроена площ от 672 кв.м., състояща се от клуб с площ от 224 кв.м. на първия етаж, зала с площ от 224 кв.м. на втория етаж и сутерен с площ от 224 кв.м., находяща се в гр.Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики № 117, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, съставляващо парцел II, имот с планоснимачен номер № 1734 в кв. 62Б по плана на гр.Стара Загора; магазин на първия етаж ведно с покрита тераса с обща застроена площ от 694,60 кв.м., находящ се в Двуетажна масивна сграда, находяща се в гр.Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики № 117; склад със застроена площ от 97,22 кв.м. в сутерена на горепосочената двуетажна масивна сграда, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо парцел II, имот с планоснимачен номер № 1736 в кв. 62Б по плана на гр.Стара Загора. Ответникът „Лъки 9 ООД  бил собственик на съседен имот, разположен    под  закупения  от него магазин с покрита тераса, представляващ: магазин - като обособена част, находящ се в гр.Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики № 117, състоящ се от търговски зали на финансово - брокерска къща, магазин за промишлени стоки и кафе - аперитив, складове, коридори и санитарен възел, с обща застроена площ от 368,26 кв.м. и склад от 180,93 кв.м., заедно с принадлежащото му право на строеж върху 549,19 кв.м. върху дворното място, представляващо имот с планоснимачен № 1736 в кв. 62Б по плана на гр.Стара Загора. Ищецът сочи, че стопанисвал повече от 10 години собствените си обекти, като необезпокоявано ползвал склада си от 97,22 кв.м. в сутерена през склада за сухи продукти на кафе-аперитива. Подът на склада за сухи продукти представлявал метална платформа, в която се отварял метален капак и по стоманобетоново еднораменно стълбище се слизало до приземния етаж, след което по коридор и стълби се стигало до склада в сутерена. Коридорът и стълбите, които водели от приземния етаж към сутерена, ползвали съвместно с ответника. Складовете на ищеца и ответника в сутерена не били реално разделени, в тях влизали през една врата, която се намирала в края на коридора и стълбите, които водели от приземния етаж към сутерена. Единственият достъп на ищеца до склада им от 97,22 кв.м. в сутерена бил от склада за сухи продукти на кафе аперитива, през еднораменното стоманобетоново стълбище и коридора и стълбите от приземния етаж. Твърди, че в средата на 2010г. ответното Дружество „Лъки 9 ООД започнало да извършва преустройство на партерния и сутеренния етаж за изграждане на заведение за бързо хранене, без одобрени строителни книжа и без съгласието на ищеца. Издаденото по - късно Разрешение за строеж пета категория за „Заведение за бързо обслужване тип фаст – фууд се отнасяло за „преустройство на част от съществуващ склад и част от избено помещение със застроена площ от 41,47 кв.м., разгъната застроена площ от 68,03 кв.м. В хода на преустройството „Лъки 9 ООД извършили СМР, които засегнали собствените им обекти и обслужващите ги общи части, а именно: Премахнат бил изцяло пода на собствения им склад за сухи продукти с площ от 7,45 кв.м., представляващ част от обекта им кафе-аперитив, находящ се на първи етаж в сграда, с административен адрес гр.Стара Загора, ул.Цар Симеон Велики №117; Разрушено било изцяло еднораменно стоманобетоново стълбище, свързващо обекта им кафе- аперитив с приземния етаж; Изградена била вентилационна уредба, монтиран бил въздохопровод, който бил изведен на фасадата на жилищния блок не през стената на приземния етаж, а през северната стена на обекта им кафе-аперитив; Неправомерно била увеличена площта и обема на заведението за бързо хранене в резултат на премахването на стълбището и пода на склада им за сухи продукти; Коридорът на партерния етаж, обслужващ входа от север и разрушеното стаманобетоново стълбище, както и стълбите от този коридор към склада им в сутерена, били включени в площта на заведението фаст-фууд. Преустройствата засегнали собствени на „Неса” ООД помещения и такива, които представлявали общи части на сградата. В резултат на извършените СМР била увредена тяхна собственост, унищожени били общи части, променено било предназначението на други общи части, променена била площта и границите на складовото помещение в сутерена и те били лишени напълно от достъп до последното. По тяхна жалба до РДНСК - ЮИР, гр.Стара Загора било отменено Разрешението за строеж от 21.07.2010г. на Гл.Архитект на Община Стара Загора, а с решение на АС Стара Загора – потвърдена заповедта на РДНСК.  Ето защо извършените от “Лъки 9” ООД СМР по изпълнението на разрешеното с него преустройство били незаконен строеж и подлежали на премахване. Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника „Лъки 9 ООД, да възстанови изцяло пода на собствения на ответника склад за сухи продукти от 7,45 кв.м., представляващ част от обекта на ищеца кафе-аперитив, находящ се на първи етаж в сграда, с адм.адрес гр.Ст.Загора, ул. Цар Симеон Велики №117; да възстанови изцяло разрушеното еднораменно стоманобетоново стълбище, свързващо обекта на ищеца кафе-аперитив с приземния етаж; да премахне изградената вентилационна уредба – въздохопровод, който е изведен на фасадата на жилищния блок на етажа на ищеца - през северната стена на обекта кафе-аперитив; да възстанови неправомерно включения в площта на Заведението за бързо обслужване „фаст-фууд коридор на приземния етаж, обслужващ входа от север и разрушеното стаманобетоново стълбище, както и стълбите от този коридор към склада в сутерена; да осигури достъп до складовото помещение в сутерена през разрушеното стълбище, коридора на приземния етаж и стълбите от коридора към склада в сутерена, представляващи общи части, през които е единствено възможен достъпа на ищеца до избеното помещение в сутерена; да премахне преградните стени, поставени в част от складовото помещение в сутерена и да възстанови неправомерно включените площи от складовото помещение към площта на Заведението за бързо обслужване „фаст-фууд. Ответникът оспорва иска като неоснователен. Оспорва твърдението, че ищецът ползвал посочения склад. Такъв не бил обособен и тези 97 кв.м., били идеална част от едно общо помещение, което по неговия документ за собственост бил избено помещение. Нямало учредено право на преминаване за ищеца, по силата на което той да преминава през склада на дружеството ответник. Не било вярно твърдението, че е имало изградени метален под с метален капак и метално стълбище, по което ищеца да слиза в склада. Не съществувало посоченото стълбище и никой не е ползвал посоченият „склад. Твърди, че преди около 10 години се споразумял с ищеца да ползва част от неговия обект, представляващ тоалетна /по проект/, намираща се на приземния етаж, а ответника да ползва неговата идеална част от мазето /според тях СКЛАД/ в подземния етаж. Оспорва твърдението, че собственост на „Неса” ООД била преустройвала. Моли съда да отхвърли предявения иск.  

От представените писмени доказателства е безспорно установено, че ищецът „Неса” ООД е собственик на следните недвижими имоти: двуетажна масивна сграда с обща разгърната застроена площ от 672 кв.м., състояща се от клуб с площ от 224 кв.м. на първия етаж, зала с площ от 224 кв.м. на втория етаж и сутерен с площ от 224 кв.м., находяща се в гр.Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики №  117, заедно със съответнитеидеални части от правото на строеж върху мястото, съставляващо парцел II, имот с планоснимачен номер № 1734 в кв. 62Б по плана на гр.Стара Загора; магазин на първия етаж ведно с покрита тераса с обща застроена площ от 694,60 кв.м., находящ се в Двуетажна масивна сграда, находяща се в гр.Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики № 117; склад със застроена площ от 97,22 кв.м. в сутерена на горепосочената Двуетажна масивна сграда, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо парцел II, имот с планоснимачен номер № 1736 в кв. 62Б по плана на гр.Стара Загора. Установява се също, че ответникът „Лъки 9 ООД е собственик на съседен имот, разположен под закупения от ищеца магазин, представляващ: магазин - като обособена част, находящ се в гр.Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 117, състоящ се от търговски зали на финансово -брокерска къща, магазин за промишлени стоки и кафе - аперитив, складове, коридори и санитарен възел, с обща застроена площ от 368,26 кв.м. и склад от 180,93 кв.м., заедно с принадлежащото му право на строеж върху 549,19 кв.м. върху дворното място, представляващо имот с планоснимачен № 1736 в кв. 62Б по плана на гр.Стара Загора.

За изясняване на обстоятелствата по делото са назначени и изслушани първоначална и допълнителна съдебно-техническа експертиза и са допуснати и събрани гласни доказателства.

          От заключението на вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза се установява, че няма под на склада за сухи продукти на кафе-аперитив „Какао. Този склад е включен в обема на заведението фаст-фууд. Към момента на проверката въздуховод в т.нар. заведение фаст-фууд не е налице, както и не е налице преминаване през приземния етаж и през склад за сухи продукти на ищеца поради причината, че такъв към момента на проверката няма. Има изведена част от въздуховод на северната фасада от към улица Пазарска посредством тръба от поцинкована ламарина с диаметър ф400. Не съществува еднораменно стомано-бетоново стълбище в приземния етаж на заведение за фаст-фууд, сързващо кафе аперитив „Какао с приземния етаж. В площта на заведението фаст - фууд са включени коридора на приземния етаж и стьлбищната клетка. Част от склада в сутурена е включена в площта на заведението фаст-фууд. Площта на тази включена част е 38,70 кв.м., както и са изградени преградни стени, които приобщават част от склада към заведението фаст - фууд. Достъп от заведението фаст - фууд до останалата част от склада в сутерена е налице посредством коридор, стълби и врати. Достъп от кафе аперитив „Какао до склада в сутерена няма. Издадена е заповед № ДК-10-ЮИР 67 от 08.07.2010г. на Началник РДНСК Югоизточен район за отмяна на Разрешение за строеж № РС-И 421 от 21.07.2011г., издадено от Главен архитект на Община Стара Загора. Съставени са Констативен протокол № 107 от 17.05.2011г. и писмо изх.№ СЗ-144-00-547от 28.05.2011г. и Констативен протокол № 195 от 29.09.2012г. и писмо с изх.№ СЗ-144-01-076 от 02.10.2012г., издадени и подписани от Регионален отдел „НСК Стара Загора. Не съществува т.нар. „склад за сухи продукти. В случая няма изградени ЕЛ, ВиК инсталации, вентилации. Достъпът до складовото помещение в сутерена се осъществява посредством стълби, водещи до въпросното складово или избено помещение, както се нарича в документите за собственост на ищеца и ответника. За да се осъществи достъпът до това помещение се влиза през вход от към улица Пазарска, помещение, което е било обект на преустройство от страна на ответника. Помещенията са в добро видимо състояние. Има настилки от теракот - гранитогрес, стените са боядисани. „Лъки 9 ООД гр.Стара Загора има достъп до сутерена. Достъпът е единствено по стълбите, водещи към сутерена за складовото или избено помещение и може да бъде осъществен от към ул. Пазарска и от собствения на ответника обект кафе - аперитив. „Неса” ООД гр.Севлиево има достъп до цялото складово помещение в сутерена от към ул. Пазарска. Няма достъп от етажа, на който е разположено заведението кафе-аперитив „Какао. Площта на складовото помещение в сутерена е 304,50 кв.м. Включената част към кафе-аперитива е с площ 39,50 кв.м. - по проекта, отменен със заповед на Дирекцията по строителен контрол. Състоянието на складовите помещения в сутерена е много добро. Отделни части са преградени, като са обособени няколко отделни помещения. На тези помещения са монтирани входни врати. Има прекарани ВиК, ЕЛ и отоплителни инсталации, стените са боядисани. Сутеренът се използва като складови площи на ответника. По данни на страните, целият сутерен се използва от ответника. По проект, одобрен от 22.09.1995г. и издаден акт за узаконяване № 180 от 22.09.1995г. отразените площи на помещенията са както следва: Заведение за бързи закуски - 238,04 кв.м.; Магазин за промишлени стоки -161,26 кв.м.; Финансово - брокерска къща - 19,47 кв.м. Общата застроена площ предмет на този проект е 418,77 кв.м. Площта по Нотариален акт за собственост на недвижим имот е 368,26 кв.м. и 180,93 кв.м. – избено помещение. Описаното в проект одобрен от 22.09.1995г. заведение за бързи закуски е с площ от 238,04 кв.м. Площта по нотариален акт следва да бъде 171,27 кв.м. Разликата от 66,77 кв.м. е част, попадаща в друг имот - с пл.№ 1735. В проект одобрен от 22.09.1995г. е отразено стълбище, което води към сутерена на сградата и на стълбищно рамо в етажната височина на първи етаж. В проекта за преустройство в обект за бързо хранене тип фаст-фууд на ЕТ „З.К.- Лъки 9, одобрен на 09.07.2010г. от Община Стара Загора, отменен, е показана съществуваща плоча на кота + 2,80 м. между първи и втори етаж. В момента не съществува плоча в спорното помещение, което е част от неосъщественото преустройство на заведението фаст-фууд. Извеждането на въздуховода, предвидено по проекта е на етажа на кота + 2,80 м. В проекта е отразено стълбище, водещо към сутерена, но не е отразено стълбище, свързващо кота +0,00 м. с кота + 2,80 м. видно от вертикален разрез А-А. Показани са три броя стъпала от кота +0,00 м. до кота +0,42 м. В чертеж: „Плоча на I етаж -плоча на мястото на стълбище от I за II етаж към обект: Търговски център, проектантът в част „Строителни конструкции показва съществуващо стълбище от I към II етаж. Това стълбище е показано в поле № 25 съответстващо на чертеж „Разпределение на II етаж - помещение № 25 в част архитектура на проекта от 1999г. В чертежа на проектанта в част „Строителни конструкции е показано, че въпросното стълбище се предвижда да бъде премахнато и на негово място да се изпълни стомано - бетонова плоча. В проекта от 1999г. помещението означено като № 25 на II етаж съвпада с помещението, посочено като „Склад сухи продукти в проекта одобрен от 2010г. от Община Стара Загора и с издаденото Разрешение за строеж № 635 от 05.11.1999г. След извършване на оглед на място вещото лице е установило съществуването на съборено стълбище между приземния /първи/ и първия /втори/ етажи. След зачистване покритието на стената, на предполагаемото място на стълбището е установено наличието на бетонна греда и арматурно желязо, вкопано в тухления зид на мястото на сечението на рамото към стената. Така наречените закотвени и чакащи арматурни железа са били захванати към металното стълбище, свързващо кота +0,00 и плочата на кота +2,80. В т.нар. „Склад напитки и амбалаж - № 11 на мястото, където е посочена врата за помещението „Склад за сухи продукти - № 12 - в чертеж „Разпределение,    вещото   лице   е   премахнало   стена   от   гипсокартон   в северната част на „Склад напитки и амбалаж, зад която стена е установено наличието на метална врата, а зад нея иззидана тухлена стена на варов разтвор. Площта на изградените обекти за търговска дейност на обект „Търговски център /преустройство на: сутерен, част от I и II етажи на съществуваща 2 МЖ, магазин с покрита тераса на първи ет. /над приземния/ от съществуваща МЖ в търговски център, обменно бюро, 3 бр.магазини за промишлени стоки, книжарница, зала с игрални автомати, кафе-аперитив с козирка по източна фасада и 9 бр.складове в сутерен /в парцел П-ЖС и КОО в кв. 62Б по плана на гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 117, по така одобрените проекти от 1999г. е 1234,64 кв.м. По документи за собственост квадратурата на помещенията е 1366,60 кв.м., като в тази квадратура не е включена площта на сутерена от 97,22 кв.м., тъй като той не е предмет и не е включен в нито един проект за преустройство. Помещението под № 15 от одобрения проект от 1994г. с инвеститор „Лъки 9 ООД гр.Стара Загора е част от имот пл.№ 1735 в УПИ II - Жилищно строителство и КОО в кв.62Б по плана на гр.Стара Загора. Помещението се използва в момента от ищеца „Неса” ООД гр.Севлиево, като склад към магазин за промишлени стоки съгласно одобрения проект от 1999г. и означено с № 9 като помещение в чертеж : „Разпределение на първи етаж от проекта одобрен от 1999г.

От приложеното към делото адм.д. № 409/2011г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора се установява, че със Заповед № ДК -10 - ЮИР - 67 от 08.07.2011г. на Началника на РДНСК- Югоизточен район е отменено Разрешение за строеж № РС - И 421 от 21.07.2010г. на Главния архитект на Община Стара Загора за строеж пета категория за „Заведение за бързо обслужване тип фаст – фууд в УПИ П-жсо и коо от кв.62Б, по плана    на Стара Загора,  с административен адрес: гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №117. С влязло в сила на 22.12.2011г. решение № 302 по адм.дело №409/2011г., Административен съд гр.Стара Загора отхвърля като неоснователна жалбата на Главния архитект на Община Стара Загора срещу Заповед № ДК - 10 - ЮИР - 67 от 08.07.2011г. на Началника на РДНСК Югоизточен район.  Ето защо, Разрешението за строеж № РС - И 421 от 21.07.2010г. на Главния архитект на Община Стара Загора и извършените от Лъки 9 ООД въз основа на него преустройства са незаконосъобразни.

Ищецът „Неса” ООД гр. Севлиево е поканил  Лъки 9 ООД да премахне доброволно, в едноседмичен срок от получаване на нотариалната покана, получена на 24.01.2012г., извършения от последния незаконен строеж - Заведение за бързо обслужване тип „фаст-фууд в сграда с административен адрес: гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики № 117, както и да възстанови в предишния им вид собствения им имот -склад за сухи продукти от 7,45кв.м., представляващ част от обекта им кафе-аперитив; общите части - стоманобетоново стълбище, свързващо обекта им кафе-аперитив с приземния стаж, коридор на приземния етаж, обслужващ входа от север и разрушеното стаманобетоново стълбище и стълбите от този коридор към склада в сутерена; складовото помещение в сутерена на сградата. Не се спори, че ответникът не е предприел действия след поканата.

За изясняване на делото от фактическа страна са събрани и гласни доказателства. От показанията на свидетелите П. и С.се установява, че от кафенето на втория етаж, собственост на ищеца към избеното помещение се е стигало по стоманобетонно стълбище, долепено до стената, като входа към стълбището се е намирал на пода на офиса на заведението и се е затварял с метален капак или капандура. Свидетелят  П. установява, че през 2007г., съществували и стълбището и капандурата, а свидетеля С. - че през 2010г. бетонните стълби били разрушени. Всички свидетели твърдят, че вход към това помещение има и от към ул. Пазарска, но според свидетеля П. ищецът не е имал ключ от тази врата, тъй като помещението се е ползвало само от Лъки 9 ООД. Свидетелят Г. също заявява, че мазето се е ползвало само от ответника. Същият твърди, че не е знаел, че собственик на мазето е друг, а не ответника, но от последния разбрал, че страните имали договорка да си отстъпят взаимно ползването на помещения от сградата. Свидетелят Г. твърди, че в складовото помещение, в което ответникът съхранява безалкохолните напитки, има процеп на тавана. Свидетелят Тенев също заявява, че не знае, че мазето има двама собственици и не е виждал метална платформа към втория етаж.  Двамата свидетели Г. и Т. сочат, че не е имало стълбище, което да свързва първия и втория етажи.

Предвид противоречието в показанията на двете групи свидетели, досежно, наличието на стълбище, свързващо двата етажа, съдът счита, че следва да кредитира показанията на свидетелите П. и С., тъй като те се потвърждават от приложените писмените доказателства и от заключенията на първоначалната и допълнителната съдебно- техническа експертиза, в тази им част. В този смисъл съдът намира, че следва да даде вяра на показанията на св. Петров и Стойчев и в останалите им части, в които е налице противоречие с показанията на другите двама свидетели.

Ето защо, от събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът приема за установено, че е премахнат пода на склада за сухи продукти на кафе-аперитив „Какао”. Този склад е включен в обема на заведението фаст-фууд, съществува изведена част от въздухопровод на северната фасада на сградата от към улица Пазарска посредством тръба от поцинкована ламарина с диаметър ф 400, разрушено е еднораменно стомано-бетоново стълбище в приземния етаж на т.нар. заведение фаст-фууд, свързващо кафе аперитив „Какао с приземния етаж, в площта на заведението фаст - фууд са включени коридора на приземния етаж и стълбищната клетка, част от склада в сутерена с площ от 38,70 кв.м. е включена в площта на заведението фаст-фууд, както и са изградени преградни стени, които приобщават част от склада на ищеца към заведението фаст - фууд на ответника. Достъпът от заведението фаст - фууд до останалата част от склада в сутерена е налице посредством коридор, стълби и врати, а достъп от кафе аперитив „Какао до склада в сутерена няма. Установи се, че в северната част на „Склад напитки и амбалаж е иззидана тухлена стена, с която е затворена съществуващата на мястото метална врата. Отделни части на складовото помещение са преградени, като са обособени няколко отделни помещения. На тези помещения са монтирани входни врати и са прекарани ВиК, ЕЛ и отоплителни инсталации, стените са боядисани. Сутеренът се използва като складови площи на ответника.

Като собственици на самостоятелно обособени обекти за стопанска дейност в учредената етажна собственост в масивна сграда в гр.Ст.Загора, бул.Цар Симеон Велики №117, страните по делото са съсобственици на общите части на етажната собственост. Независимо от това дали общите части от сградата са споменати изрично в акта за собственост като принадлежаща част на съответния обект, следва да се приемат като негова неотделима собственост, размерът, на която се определя от правилата на чл.40 ал. 1 от ЗС.  В настоящия случай безспорно съществувалото в сградата еднораменно стоманобетоново стълбище до приземния етаж, коридорът на приземния етаж и стълбите от коридора към склада са общи части и принадлежат на всички собственици по силата на закона, тъй като свързват отделните етажи в сграда, която е етажна собственост. По стълбището се е осъществявал единствения достъп на „Неса ООД до притежавания от дружеството склад от 97,22 кв.м. в сутерена и ищецът няма друг достъп до собствения му склад. Ответникът е разрушил съществувалото в сградата еднораменно стоманобетоново стълбище, пода в склада за сухи продукти от 7,45 кв.м., изградил е преградни стени в част от складовото помещение в сутерена, включил е коридора и стълбите от коридора към склада в сутерена в площта на заведението за бързо обслужване фаст-фууд на търговската сграда на бул.Цар Симеон Велики №117.

Процесното стълбище свързва етажи, принадлежащи на различни собственици, а също така представлява връзка между кафе аперитив „Какао и приземния етаж. С разрушаването на процесното стълбище е налице промяна на предназначението на тази обща част на сградата, тъй като стълбището вече не може да бъде използвано по предназначение - за осъществяване на връзка между отделните етажи. Такава промяна е налице и чрез изграждането на въздухопровод от ответника по фасадата на сградата, с приобщаването на коридор на приземния етаж и стълбите от този коридор към склада на ищеца към заведението за бързо хранене, собственост на ответника. Промяна на предназначението на общата част на сградата би могла да бъде реализирана само при спазване на изискванията на чл. 185 ал.2 от ЗУТ - да се вземе по установен ред решение на общото събрание на собствениците, при изрично писмено съгласие на всички собственици. В случая няма данни, както за наличието на решение на общото събрание на собствениците, така и на изрично писмено съгласие на всички собственици.

Искът по чл. 109 ЗС предоставя защита на правото на собственост срещу всяко пряко и/или косвено неоснователно въздействие, посегателство или вредно отражение над обекта на правото на собственост, което може и да не накърнява владението, но ограничава, смущава или пречи на допустимото пълноценно ползуване на имота според неговото предназначение. В случаите на извършен строеж без разрешение или в отклонение на издаденото разрешение и/или други строителни книжа заинтересованият собственик /съсобственик/ не е длъжен да търпи и понася ограниченията, които произтичат за неговото право на собственост от създаденото състояние, когато то е нетърпимо според закона. Факта на извършените от ответника СМР, без да е налице решение, съгласие на всички собственици за промяна на предназначението на тези общи части, представлява нарушаване правото на собственост, което може и следва да бъде защитено с негаторен иск по чл. 109 ЗС.

С разрушаването на процесното стълбище, изграждането на въздухопровод от ответника по фасадата на сградата, с приобщаването на коридор на приземния етаж и стълбите от този коридор към склада на ищеца към заведението за бързо хранене, собственост на ответника, разрушаването на пода на склада за сухи продукти, ответникът е лишил неправомерно ищеца от пълноценното ползване на собствените му помещения по предназначение, както и на помещенията в режим на етажна собственост. Налице е неоснователно действие по смисъла на чл. 109 ЗС, което пречи на собственика на обекти в първия и втория етаж да упражнява пълноценно правото си на собственост и да ползва стълбището съобразно предназначението му. При иска по чл. 109 ЗС ищецът постига не само отричане на основанието за въздействие над неговия имот, но може да иска и премахване на източника на въздействие, за да се възстанови състоянието на имота такова, каквото е било преди нарушението и да се прекрати неоснователно създаденото състояние.

При така установената фактическа обстановка, съдът споделя изцяло мотивите на районния съд,  към които препраща на основание чл.272 ГПК. Предявеният иск по чл. 109 ЗС се явява основателен и доказан и следва да бъде уважен - ответникът следва да бъде осъден да преустанови неоснователните си действия, с които пречи на ищеца да упражнява правото си на собственост, като възстанови изцяло пода на собствения на „Неса” ООД склад за сухи продукти от 7,45 кв.м., представляващ част от обекта на ищеца кафе-аперитив, находящ се на първи етаж в сграда, находяща се в  гр.Ст.Загора, ул.Цар Симеон Велики №117; възстанови разрушеното еднораменно стоманобетоново стълбище, свързващо обекта на ищеца кафе-аперитив с приземния етаж; премахне изградената вентилационна уредба - въздохопровод, който е изведен на фасадата на жилищния блок на етажа на ищеца - през северната стена на обекта кафе-аперитив; възстанови неправомерно включения в площта на Заведението за бързо обслужване „фаст-фууд коридор на приземния етаж, обслужващ входа от север и разрушеното стаманобетоново стълбище, както и стълбите от този коридор към склада в сутерена; осигури достъп до складовото помещение в сутерена през разрушеното стълбище, коридора на приземния етаж и стълбите от коридора към склада в сутерена, представляващи общи части, през които е единствено възможен достъпа на ищеца до избеното помещение в сутерена; премахне преградните стени, поставени в част от складовото помещение в сутерена и възстанови неправомерно включените площи от складовото  помещение  към  площта  на  Заведението  за  бързо обслужване „фаст-фууд.

 

          Неоснователно е опракването, че били игнорирани необосновано показанията на свиделите на ответника. Показанията на тези свидетели са в противоречие с заключенията на вещото лице досежно съществуването на стълбище, свързващо първи и втори етаж. Доколкото в заключението на вещото лице категорично е установено, чрез извършване на оглед на място и използване на технически средства, съществуването на премахнатото стълбище, съдът намира, че правилно и обосновано съдът е дал вяра на показанията на свидетелите на ищеца, в тази им част, вместо на показанията на на свидетелитена ответника, които са в обратния смисъл.

          Наистина, установи се по делото, че съществува проект на ищеца за премахване на процесното стълбище, за да се изгради бетонна плоча – под на склада на сухи продукти, който проект обаче не е изпълнен от него, тъй като не е изпълнена такава бетонна плоча на мястото на металния под на склада за сухи продукти, поради което не е било премахнато от ищеца съществуващото стълбище. От друга страна от събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява, че процесното стълбище е премахнато при извършването на строителни действия от страна на ответника, като това е станало през 2010г., във връзка с преустройство на  собствения му имот.  

          Оплакването в жалбата, че съдът не е посочил на базата на кои установени факти и обстоятелства е направил извода си, че ответникът е извършил действията, посочени от ищеца, съдът намира също за неоснователно. Това е така, защото съдът подробно е обсъдил събраните по делото писмени и гласни доказателства. Обосновал е мотивите си на заключенията на вещото лице, представени и изслушани по делото, поради необходимостта на специални технически познания, както и на събраните писмени и гласни доказателства, които взаимно се подкрепят по между си.

 

Предвид гореизложеното, въззивната инстанция счита, че решението на Старозагорския районен съд е законосъобразно и правилно, и изцяло съобразено със установените по делото релевантни факти и обстоятелства, поради което  следва да бъде потвърдено.

 

          Въпреки направеното искане за присъждане на разноски, доколкото въззиваемата страна не е представила доказателства за извършени разноски, такива не следва да се присъждат.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд в настоящия съдебен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 997 от 29.07.2013г., постановено по гр.д.№ 2380/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

          Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.              

                                                                              

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ: