Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 486                                20.12.2013 година                        гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 20 ноември                                                                                 2013 година

В открито заседание в следния състав

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                    МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                    

СЕКРЕТАР: П.В. ……………………………………………….

ПРОКУРОР:………………………………………………………………………..

Като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1423 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по въззивна жалба на К.К.К. против решение № 1120 от 03.08.2013г., постановено по гр.дело № 5238/2012г. по описа на Старозагорския  районен съд.

Въззивницата е останала недоволна от горепосоченото решение, поради което го обжалва в законния срок в частта, с която се отхвърля иска за делба на движимите вещи, подробно изброени като неоснователен; в  частта,  с  която  се  отхвърля  предявения от нея насрещен иск  против Г.И.  Т., с който се претендира, на основание чл.23, ал.1  от СК, К. да бъде призната за изключителен собственик, по силата на пълна трансформация на лично имущество по чл.22, ал.1 СК, на недвижим имот: Дворно място с площ от 1141  кв.м., находящо се в с.Ракитница, община Стара Загора, в частта, с която се допускат до делба следните движими вещи: котлони за вграждане; холна секция - череша,  изкуствен фурнир,от три модула; холов диван, триместен-цвят      жълто-оранжев на цвят; трикрилен гардероб, светлобежов, с МДФ плоскости; кухненска маса от дърво, кафява на цвят, разтегателна, с правоъгълна форма; тонколони марка “Джамо” светли на цвят, стойка за телевизор, ширм “CRAWN”, спалня 120см от ПДЧ. Счита, че решението на Старозагорския районен съд в тази му част е незаконосъобразно   и   неправилно   поради   нарушение   на  материалния   и процесуалния закон.

Моли да се постанови решение, с което да бъде отменено решението на Старозагорския районен в обжалваната част като незаконосъобразно и неправилно и произнасяйки се по същество да се постанови решение, с което бъде уважена предявената от въззивницата претенция. Подробни съображения излага във въззивната си жалба и в писмена защита.

Въззиваемият Г.И.Т. моли да бъде оставена без уважение въззивната жалба, като му се присъдят направените разноски по делото. Счита, че обжалването на решението в частта,  в  която  е отхвърлен предявения от жалбоподателката насрещен иск, с който е поискала да бъде призната за изключителен собственик по силата на пълна трансформация на лично имущество по чл.22 ал.1 от СК на дворно място находящо се в с.Ракитница, община Стара Загора, ведно с построената в него жилищна сграда и постройки, подробно описани в решението е недопустимо, тъй като страните по делото постигнали извънсъдебно споразумение, че са съсобственици при равни квоти на имота, с оглед на което с молба, вх.№ 18910/09.08.2013 г. поискали от съда да допусне до делба процесния имот при равни квоти. Жалбата била неоснователна и в частта, в която оспорва решението по отношение на допуснатите до делба имоти. Наведените възражения, че вещите не са индивидуализирани, че не е доказано наличието им, в чие владение са, се правели за първи път в настоящата жалба. Неоснователни били оплакванията на жалбоподателката по отношение на недопуснатите до делба движими вещи, находящи се в с.Ракитница. Съдът правилно приел, че в тежест на ответницата е да докаже съществуването им и факта, че са придобити по време на брака, което същата не е сторила. Подробни съображения излага в писмен отговор и в писмена защита.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намира за установено следното:

 

Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Предявен е иск с правно основание чл.34 от ЗС във вр. с чл.27 и 28 от СК, обективно съединени с иск по чл.23 ал.1 от СК, както и насрещен иск с правно основание чл.23 ал.1 от СК.

Безспорно е установено по делото, че страните са бивши съпрузи, чийто брак е бил сключен на 11.11.2006г. и е прекратен с решение №187 от 23.02.2011 г., постановено по гр.д.№5911/2010 г. на Старозагорския районен съд.

Видно от нотариален акт №…, том …, рег.№…, дело …г. на нотариус М.И. на 14.04.2007г. Г.Т. и К. Т. придобили от М.М. и Р.М., по силата на покупко-продажба недвижим имот - дворно място, с площ от 1141 кв.м., находящо се в с.Ракитница, община Стара Загора, съставляващо урегулиран поземлен имот IV-189 от кв.12, по плана на селото, при граници: от север и изток - улици, от запад - УПИ XIV-188, от юг - УПИ V-187, заедно с построената в него жилищна сграда и всички останали постройки и подобрения, а именно: жилище с площ 60 кв.м., гараж с площ 27 кв.м., второстепенна сграда с площ 28 кв.м.  

С нотариален акт №…, том …, рег.№ …дело …на нотариус Д.Н. на 08.08.2008г. Г.И.Т. и ответницата К.К.Т. закупили от „Глобал строй" ЕООД недвижим имот -апартамент, който, съгласно одобрен от Община Стара Загора на 18.07.2008 г. проект за делба, е с №8-А, разположен на кота +14.20 метра на шестия подпокривен етаж от масивна жилищна сграда с гаражи и обекти за стопанска дейност, находящ се в гр.Стара Загора, ул….№…, построена в урегулиран поземлен имот ХV-2169 в квартал 111 по плана на гр.Стара Загора, който апартамент се състои от дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор и тераса. Този имот не е предмет на въззивната жалба.

Спорът между страните е досежно имот в с.Ракитница, за който и двамата са предявили иск с правно основание чл.23 ал.1 СК, като всеки един твърди, че този имот е придобит изцяло с негово лично имущество.

Не е спорно, че този имот е придобит на името на двамата съпрузи по време на брака им. При така събраните по делото доказателства, въззивният съд намира, че изводите на районния съд,  а именно: че процесния недвижим имот е съсобствен на страните при равни квоти за двете страни е правилен и законосъобразен и следва да бъде споделен напълно. Това произтича от обстоятелството, че процесният недвижим имот е закупен с нотариален акт за покупко-продажба, в който като купувачи са вписани двамата съделители, които тогава са били съпрузи. Правилно в случая районният съд е приел съгласно постоянната практика на ВКС, че когато в акта са вписани и двамата съпрузи независимо от това с какви средства е закупен имота – със семейни, лични на съпрузите или семейни и лични средства – при прекратяване на брака дяловете им са равни. В тези случаи се счита, че вложилият лични средства съпруг е приел приноса за придобиване на другия съпруг. В конкретния казус не е установено по делото за наличие на някакви уговорки между съпрузите, поради което не може да се приеме, че е налице частична или пълна трансформация на лични средства в семейното имущество.

Когато имуществените отношения между съпрузите се уреждат от законовия режим на общност вещните права придобити от правна сделка, страна по която е само единият от съпрузите стават съпружеска имуществена общност по силата на чл.21, ал.1 СК. В тези случаи съпругът, който не е страна по сделката придобива по силата на закона и установената в чл.21, ал.З от СК презумпция за съвместен принос.

Когато обаче, двамата съпрузи са страна по сделка с предмет придобиване на вещни права, както е в настоящия случай, е правно невъзможно, освен ако не бъде доказана персонална симулация, вещното право да бъде придобито само от единия съпруг. Това е така, защото като страни по сделката и двамата изразяват воля да придобият права. Затова в тези случаи пълна, респективно частична трансформация на имущество не може да настъпи, независимо от произхода на средствата, вложени от съпрузите. Само ако съпругът вложил средства докаже, че волята на другия съпруг е била симулирана, т.е. че той не е желаел да придобие за себе си, а е бил съгласен правата да се придобият само от съпруга извършил разпореждането с лично имущество, може да се приеме, че титуляр на правото, изцяло или отчасти е само единия съпруг.

Процесният имот е придобит по време на брака и е станал СИО, а след развода между страните, дяловете им във възникналата обикновенна съсобственост са равни.

В настоящия случай и двата недвижими имота, са закупени при съвместно участие в сделките и на двамата съпрузи. Доколкото по делото не е установено, че участвувайки в покупката на процесния имота, някоя от страните не е желаела да придобие правото на собственост, следва да се приеме, че не са налице предпоставките на чл.23, ал.2 от СК. Това се отнася како за иска, предявен от Г.Т., така и за насрещния иск на К.К., поради което и двата иска правилно са отхвърлени като неоснователни. Предвид факта, че никоя от страните не е направила своевременно искане при евентуално отхвърляне на тези искове процесния имот да бъде допуснат до делба при равни квоти, то правилно районният съд е постановил решението си.

По отношение на доводите, изложени във въззивната жалба досежно движимите вещи, въззивният съд намира, че същите са неоснователни, а  обжалваното решение е правилно и законосъобразно и в тази му част.

По делото пред първоинстанционния съд са допуснати и разпитани и свидетели.

Що се отнася до вещите: стъклена маса на две нива; микровълнова печка „Де лонги"; ъглов диван, кухненски - кафяв; телевизор „Филипс"; стереоуредба с две тонколони „МаххВазз", черна на цвят; преносим компютър „Асер"; кафемашина за еспресо „Де лонги"; кафемашина за таблетки „Саеко" - черна; кухненски робот „Филипс"; електрическа дрелка „Бош"; електрическа резачка за дърва „Хуксварна" - червена; бензинова косачка за трева /тример/; компресор; акумулаторен винтоверт „Бош" - зелен; хладилник „Мраз" -бял; настолен компютър с монитор DELL"; телевизор - черен 32 инча; кухненска печка - бяла Milde"; телевизор за кола „Elite"; плот с котлони за вграждане, произход Дания; градинска помпа за вода в комплект с тръби; багажник за кола - сив с капак; пистолет за боядисване „Бош"; легло единично - 80/200см -светлокафяво; по отношение на които районният съд е отхвърлил иска за делба и въззивницата счита това за неправилно, въззивният съд намира, че решението е правилно и в тази му част, тъй като за тях се твърди, че се намират в имота в с. Ракитница и доколкото същите са въведени като предмет на делбата с твърдение на ответницата К.К., тя носи тежестта да докаже съществуването им и факта, че са придобити по време на брака. Същата обаче не е представила доказателства за установяване на това си твърдение, поради което правилно и законосъобразно първоинстанционният съд е отхвърлил иска по отношение на тях като неоснователен.

От показанията на свидетелката Кръстника К., се установява, че семейството си е купило за къщата в Ракитница машина за рязане на дърва и ъглошлайф. Според другата свидетелка – Д.З. в жилището в Ракитница имало телевизор, маса, легло и хладилник, както и оборудване от всякакъв характер. Предвид обстоятелството, че показанията на Заимова не съдържат конкретно описание на вещите, както и данни за момента на придобиването им, съдът е счел, че ищцата е доказала единствено придобиването на ъглошлайфа „Бош" и електрическата резачка за дърва „Хуксварна", а по отношение на останалите вещи искът за делба правилно е  отхвърлен.

Въззивната жалба е неоснователна и в частта, в която се обжалва решението на СРС в частта, с която се допускат до делба следните движими вещи: котлони за вграждане; холна секция - череша,  изкуствен фурнир,от три модула; холов диван, триместен - цвят      жълто-оранжев на цвят; трикрилен гардероб, светлобежав, с МДФ плоскости; кухненска маса от дърво, кафява на цвят, разтегателна, с правоъгълна форма; тонколони марка “Джамо” светли на цвят, стойка за телевизор, ширм “CRAWN”, спалня 120см от ПДЧ. По отношение на тези вещи съдът правилно е приел, че не е спорно между страните, че вещите описани в исковата молба съществуват и са придобити по време на брака, тъй като в отговора си ответницата изрично го е заявила. Възразила е по отношение на някои движими вещи, по отношение, на които съдът е приел за доказано възражението на ответницата и ги е изключил от делбата с оглед събраните по делото доказателства.

По отношение на движимите вещи решенето на Старозагорския районен съд също е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Предвид гореизложените съображения, въззивният съд намира обжалваното решение за правилно и законосъобразно, поради което следва изцяло да бъде потвърдено. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд

 

          Р Е Ш И :     

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1020 от 03.08.2013 г., постановено по гр.дело № 5238/2012 г. на Старозагорския районен съд.      

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.

     

 

 

 


                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

ЧЛЕНОВЕ: