Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 487                              20.12.2013 Година                      гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД       ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 27  ноември                                                                                                   2013 година

В открито заседание в следния състав

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                              ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: П.В. ……………………………………………

Като разгледа докладваното от зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1425 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на А.Г.Х. чрез адв. С.Т. против решение № 876 от 04.07.2013г., постановено по гр.дело № 6641/2012г. по описа на Старозагорския  районен съд.

Въззивникът А.Г.Х. е останал недоволен от горепосоченото решение, с което е отхвърлен изцяло предявеният от него иск. Счита, че същото е порочно поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, неправилно приложение на материалния закон и необоснованост.  Подробни съображения излага в жалбата и в с.з. Моли да се отмени решението и бъде уважен изцяло предявеният установителен иск, като му се присъдят разноските за двете съдебни инстанции.

 

Въззиваемият А.Х.Х. не е подал отговор в срока по чл.263 ал.1 от ГПК. В с.з. се явява пълномощника му, който заявява, че  въззивната жалба е необоснована и недоказана по основание и размер и моли да бъде оставено в сила решението като правилно и обосновано. Претендира да му бъдат заплатени направените разноски по делото.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намира за установено следното:

 

Жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

Предявен е иск с правно основание чл.422 от ГПК  и чл.86 от ЗЗД.

От приложеното ч. гр. д. № 2989/2012г. по описа на СРС се установява, че А.Г.Х.  е подал заявление по чл.417 от ГПК, по което е  издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК срещу ответника А.Х.Х. на 10.05.2012г. за сумата от …лв. за неизпълнено задължение по запис на заповед от 19.08.2009г. Посочено е, че вземането се основава на документ по чл.417 от ГПК, който е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника.

В законоустановения срок  длъжникът А.Х. е подал писмено възражение срещу издадената заповед. На заявителя е указано, че може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок от получаване на уведомлението. В указания му срок е предявил иск относно съществуване на вземането си.

В исковата си молба ищецът А.Г.Х. сочи, че вземането му произтича от издаден от ответника запис на заповед от 19.08.2009г. който е с падеж 30.09.2009г. и тъй като падежът е настъпил, а плащане не е извършено от длъжника, намира че вземането му по ценната книга е изискуемо. С оглед на това моли да се признае за установено по отношение на ответника че същия му дължи сумата … лв., представляваща неизплатено задължение по запис на заповед, издаден на 19.08.2009г. с падеж 30.09.2009г. ведно със законната лихва върху тази сума считано от 08.05.2012г. до окончателното й изплащане във връзка, с което е издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист от 10.05.2012г. по ч.гр.д.№ 2989/2012г. по описа на СРС.

В срока за отговор на исковата молба такъв не е подаден от ответника. Ответникът не е взел становище по предявени иск,  не се е явил в нито едно съдебно заседание и не е изложил възражение относно наличието на каузално отношение между страните, не е посочил и представил доказателства.

При така установената фактическа обстановка въззивният съд намира, че неправилно първоинстанционният съд е задължил ищеца да посочи каузално правоотношение, във връзка с което е издаден записа на заповед. Неправилни са изводите на районния съд, че ответника е възразил с факта на подаване на възражение по чл.414 ал.2 от ГПК в производството по ч.гр.д.№ 2989/2012г. по описа на СРС.

Записът на заповед с определен падеж, който не е предявен за плащане е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу издателя. При липса на възражение от длъжника - издател на редовен от външна страна запис на заповед за съществуването на каузално отношение, за обезпечаването на изпълнението по което е издаден менителничният ефект, кредиторът - поемател не е задължен да доказва съществуването на каузална сделка.

В Решение № 52/22.05.2009 г. по т. д. № 695/08 г. на ВКС, ТК, I отд. и Решение №78/17.07.2009 г. по т. д. № 29/09 г. на ВКС, ТК, I отд., постановени по реда на чл. 290 ГПК, е прието, че основанието за сключване на определена сделка не може да се презюмира, а подлежи на доказване от страната, която се позовава на него, както и че не във всички хипотези на нередовен запис на заповед, същият има характер на разписка, доказваща изпълнение по договор за заем между издателя и поемателя. Изложени са съображения, че при поето задължение за плащане по менителничния ефект каузата съществува, но стои извън съдържанието на документа, като кредиторът е освободен от необходимостта да доказва основанието на вземането си.

 

Кредиторът, независимо от процесуалното си качество, следва да докаже юридическия факт, от който произтича вземането му, а длъжникът - възраженията си. Когато длъжникът - издател не е изложил конкретни факти и възражения срещу ценната книга, то кредиторът - поемател по ефекта не е задължен да ангажира доказателства относно фактите, от които вземането произтича. Общото оспорване на вземането по редовен от външна страна запис на заповед не представлява възражение на длъжника срещу съществуването на задължението. В производството по чл. 422 ГПК съдът извършва проверка за съществуването на каузално отношение, само ако длъжникът е направил възражение за наличието на такова правоотношение, за обезпечаване на изпълнението на което е издаден записът на заповед, послужил като документ за издаване на заповедта за изпълнение. В този случай, тежестта на доказване е на ищеца - поемател по записа на заповед.

 

Предвид гореизложените съображения въззивният съд намира, че  Записът на заповед с определен падеж, който не е предявен за плащане е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу издателя. При липса на възражение от длъжника - издател на редовен от външна страна запис на заповед за съществуването на каузално отношение, за обезпечаването на изпълнението по което е издаден менителничният ефект, кредиторът - поемател не е задължен да доказва съществуването на каузална сделка. Издаването на запис на заповед е каузална сделка, която не е лишена от основание, но основанието е поставено извън съдържанието на документа. Основанието би могло да произтича от други отношения между издателя и поемателя, но правата и задълженията по тях са без значение за редовността на ценната книга.

 

С оглед на това предявеният иск се явява основателен и доказан, поради което следва да бъде уважен. Обжалваното решение като неправилно и незаконосъобразно следва да бъде отменено като вместо него бъде постановено друго, с което се признае за установено, че А.Х.Х.  дължи на А.Г.Х. сумата от 20 000 лв. по запис на заповед от 19.08.2009г., за която е издадена заповед за изпълнение.

С оглед основателността на въззивната жалба следва въззиваемият да бъде осъден да заплати на въззивника и направените разноски по делото които са общо в размер на … лв.

 

         Водим от горните мотиви, Старозагорския Окръжен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА решение № 876 от 04.07.2013г., постановено по гр.дело № 6641/2012г. по описа на Старозагорския  районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл. 422 ГПК, че А.Х.Х. с ЕГН **********, с адрес гр. Стара Загора, ул. … бл. …, ет. …, ап. … дължи на А.Г.Х. с ЕГН **********,***, сумата от …лв. /…лева/ по запис на заповед от 19.08.2009г. с падеж 30.09.2009г., ведно със законната лихва върху тази сума считано от 08.05.2012г. до окончателното й изплащане, за която е издадена заповед за изпълнение №2117 от 10.05.2012г. по ч.гр.д. № 2989/2012г. от Старозагорския районен съд.

 

ОСЪЖДА А.Х.Х. с п.а. да заплати на А.Г.Х. с п.а. сумата …лв. /…лева/, представляваща направените разноски пред двете съдебни инстанции. 

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: