Р Е Ш Е Н И Е

 

478                                   13.12.2013 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД           І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и седми ноември                              две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА                                        

         РУМЯНА ТИХОЛОВА

       ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                      МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар П.В.

Прокурор……………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N 1429 по описа за 2013 година.

         

                Производството е образувано по въззивната жалба на адв. З.Й. като пълномощник Г.П.К. против решение №  439 от 25.09.2013г., постановено по гр.д.№ 1488/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което се отхвърля, като неоснователен, предявения от Г.П.К. иск с правно основание чл.344 ал. 1 т. 1 КТ - да се признае за установено по отношение на „България-К” АД - гр. Казанлък, че уволнението му със заповед № 69/15.04.2013г., издадена на осн. чл. 328, ал.1,т.2, предл.2-ро от КТ е незаконно и за неговата отмяна, както и иска с правно основание чл.344 ал.1 т.2 КТ - да бъде възстановено прекратеното със заповед № 69/15,04.2013г. на изпълнителния директор на “България-К” АД трудово правоотношение; присъдени са разноски.

 

Въззивникът счита решението за необосновано и незаконосъобразно. Сочи, че било налице заобикаляне на процедурата по извършване на подбор при съкращаване на щата, тъй като формално се съкращавали две щатни бройки, с идентични функции, а се разкривала нова, с идентични функции. Излага подробни съображения във въззивната си жалба, които съдът е докладвал в съдебно заседание.  Моли да се отмени обжалваното решение и да се постанови ново, с което да се уважат предявените искове.

    

Въззиваемият “България – К” АД, гр.Казанлък, чрез пълномощника си адв. Е.П. оспорва жалбата. Счита, че решението на съда било постановено при спазване на процесуалния и материалния закон, било мотивирано и обосновано, като краен съдебен акт – правилно и законосъобразно. Излага подробни съображения в отговора си, които са докладвани в съдебно заседание. Моли да се потвърди решението.

 

Съдът, след като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

 

Производството е образувано по предявени искове за отмяна на уволнение и за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност, с правно основание чл.344 ал.1 т.1 и т.2 от КТ.

         

Ицецът Г.П.К. твърди в исковата си молба, че работил при ответника на длъжност “Инженер   механик”. Сочи, че с допълнително споразумение към трудовия договор поел задължение да бъде наставник на Д.А.Д.. Твърди, че на 15.03.2013г. получил предизвестие, с което бил уведомен, че след изтичане на срока на предизвестието, ще бъде прекратено трудовото му правоотношение, поради съкращаване на щата. На 15.04.2013г. му била връчена Заповед №69/15.04.2013г., с която на основание  чл.328, ал.1, т.2 от КТ, трудовото му правоотношение се прекратявало поради съкращение на щата. Счита уволнението си за незаконосъобразно, поради нарушение на материалноправни и процесуалноправни норми.Твърди, че в ответното дружество не било налице съкращаване на щата, тъй като на длъжността, която ищецът заемал, считано от 30.04.2013г. бил назначен Джавид Алиев Джамбазов, чийто наставник бил ищеца. Счита,  че била налице формална разлика в наименованието на длъжността, но задълженията, отговорностите и функциите, които изпълнявал Джамбазов почти изцяло преповтаряли тези на ищеца и по този начин ответника целял заобикаляне на закона и постигане на ефекта на съкращаване на щата. Сочи, че при прекратяване на трудовото му правоотношение не бил извършен подбор при спазване на критериите на чл.329, ал.1 от КТ. Моли да се постанови решение, с което да се признае за незаконосъобразно уволнението на ищеца и бъде отменено като незаконосъобразно и да бъде възстановен на заеманата преди уволнението длъжност. Ответникът оспорва исковете като неоснователни. Счита, че при упражняване правото си да освободи ищеца, работодателят не бил нарушил закона, тъй като заеманата от Д.Д. не била идентична с длъжността на ишеца и също била съкратена, а на Д. било отправено предизвестие за прекратяване на трудовия договор. Сочи, че  работодателят не бил длъжен да извърши подбор между тези две лица. Липсвали други щатни бройки от същата длъжност и други лица, заемащи сходна длъжност, измежду които ответникът да е бил задължен да извърши подбор. Твърди, че длъжността „Главен механик” била напълно различна от длъжностите, които са съществували до 01.03.2013г. Към датата на съкращаване на щата на заеманата от ищеца длъжност, длъжността „Главен механик” не съществувала и не била идентична, съобразно възложените трудови функции, със заеманата от К. длъжност, още повече, че последният не отговарял на изискванията за заемането й.

 

Не се спори по делото, че ищецът Г.П.К. и “България К” АД - Казанлък К. е работил на длъжността “Инженер механик” при ответника по силата на трудов договор № 141 от 18.05.2012г. Трудовият договор е сключен със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя. На 01.11.2012г. с допълнително споразумение към трудовия договор К. е поел задължение да бъде наставник на Д.А.Д.. На 02.01.201Зг. с допълннително споразумение уговорения срок на наставничеството на Д.А.Д. е удължен до 30.04.2013г. На 01.11.2012г. между “България-К” АД и Д.А.Д. е сключен трудов договор за стажуване № 256/01.11.2012г., като последният е приел да изпълнява длъжност „Инженер поддръжка” за срок от 01.11.2012г. до 30.04.2013г.

          Със Заповед №01-ВтрД-7631/23.02.2013г. изпълнителния директор на „България-К” АД с цел оптимизиране на работата в звено Ремонтно Механичен Цех, Комунално стопанство и Цветни градини е извършил, считано от 01.03.2013г. съкращаване на щата на звено Ремонтно Механичен Цех, Комунално стопанство и Цветни градини, като са закрити длъжности “инженер механик” - 1 щатна бройка и “инженер поддръжка” -1 щатна бройка. Изменено е щатното разписание на дружеството в звено РМЦ, КС и ЦВ ГР и е утвърдено ново щатно длъжностно разписание на звеното, считано от 01.03.2013г., в което двете длъжности липсват.

На 11.03.2013 година на Д. е връчено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на основание съкращение в щата на заеманата от него длъжност “инженер поддръжка”. Трудовият му договор е  срочен до 30.04.2013 г., поради което предизвестието съвпада с остатъка от срока на договора.

Безспорно е, че на 15.03.2013г. ищецът К. е получил предизвестие, че след изтичане на 30 дни, ще му бъде прекратено трудовото правоотношение поради съкращаване на щата. На 15.04.2013г. е получил Заповед №69/15.04.2013г., , с която на осн. чл.328, ал.1, т.2 от КТ е прекратено трудовото му правоотношение с ответното дружество, поради съкращаване на щата.

Със Заповед №01-ВтрД-8015/29.04.2013г. изпълнителния директор на „България-К” АД е наредил, считано от 30.04.2013г. промяна на щата на звеното като е създадена нова длъжност – “Главен механик” и е разкрита 1 щатна бройка на длъжността, утвърдена е длъжностна характеристика за длъжност “Главен механик”. Със Заповедта е изменено щатното разписание на дружеството в звено РМЦ, КС и ЦВ ГР и е утвърдено ново щатно длъжностно разписание за звеното, считано от 30.04.2013г. в съответствие с новоразкритата длъжност.

На 30.04.2013г. работодателят е сключил допълнително споразумение, с което Д. е освободен от длъжността “инженер поддръжка” и е назначен на длъжността “Главен механик”.

 

            Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие по чл. 328, ал.1, т.2, предл. второ от КТ е налице когато има съкращаване в щата, което означава намаляване, премахване за в бъдеще на отделни бройки от утвърдения общ брой на работниците и служителите. Причините за това могат да бъдат най-различни: отпадане на необходимостта от съответните щатни длъжности, рационализирането на работата и разпределянето на съответната длъжност, разпределението на задълженията по съответната длъжност между други работници и служители, внедряването на нова техника и др. Наличието на тези причини се преценява от работодателя и е въпрос на преценка за целесъобразното и ефективно осъществяване на производствената и служебна дейност в предприятието. Считано от 01.03.2013г. са закрити както длъжността на ищеца „инженер механик”, така и длъжността на Джамбазов „инженер поддръжка”, чиито трудови функции, видно от представените по делото длъжностни характеристики са идентични.  Считано от 15.04.2013г. трудовото правоотношение на К. на длъжност „инженер механик” е прекратено.

Действително основанието за уволнение по чл. 328, ал.1, т.2, предл. второ от КТ се преценява винаги с оглед заеманата от уволнения работник или служител конкретна трудова функция. То е приложимо само когато съкращаването на щата е реално -т. е. когато не само е премахната длъжността като щатна бройка, но и когато трудовата функция е престанала да съществува като съществено съдържание на отделна длъжност. Когато част от трудовите задължения на премахнатата длъжност са запазени в новосъздадена длъжност , но са комбинирани с нови съществени за тази длъжност трудови задължения, които предполагат и различни квалификационни изисквания за заемането й съкращаването на щата е реално. От щатното разписание на ответното дружество са премахнати длъжностите “инженер механик”, заемана от К. и “инженер поддръжка”, заемана от Д.. С допълнително споразумение Д. е освободен от длъжността “инженер поддръжка” и е назначен на длъжността “Главен механик”.

От представените длъжностните характеристики на длъжностите “инженер механик” и “главен механик” се установява, че и при двете са налице задължения за обезпечаване работните задания с информация за приложими стандарти, норми за охрана на труда, ефективността на разработваните машини и детайли и др. Тези идентични задължения, обаче са допълнени с нови,  трудови функции на длъжността „Главен механик”, в които са включени: да изработва проектни задания, свързани с целите и необходимостта на дружеството и отговаря за изпълнението им; участва в пранирането и организира изпълнението на инвестиционната програма на предприятието за изграждане на нови производствени мощности, реконструкция и модернизация; изготвя идейни проекти, скици и технически задания; въвежда в експлоатация придобити нови мощности и съобръжения; участва в разработването и изпълнението на програми по проекти на ЕС. В длъжностната характеристика на длъжността “главен механик”, основните задължения са описани много подробно и изчерпателно, поради което не може да се приеме, че е налице идентичност на задълженията по двете длъжностни характеристики. Ето защо, тъй като не е налице пълно съвпадение на задълженията по двете длъжностни характеристики, съдът намира че е налице реално съкращаване в щата.

        Предвид гореизложените съображения, предявеният иск с правно основание чл.344, ал.1, т.1 КТ се явява неоснователен и недоказан. Процесната заповед за дисциплинарното уволнение на ищеца е законосъобразна, поради което предявените искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1 и т.2 КТ следва да бъдат отхвърлени, както правилно е приел и първоинстанционният съд.  

        Неоснователни са оплакванията в жалбата на въззивника, за идентичност на двете длъжности – на ищеца и новооткритата длъжност. Това е така, защото съопоставката на задълженията по двете длъжности характеристика за длъжностите “инженер механик” и “главен механик”, видно от направената сравнителна таблица във въззивната жалба не са идентични. Безспорно е, че една част от функциите на съкратената длъжност “инженер механик “ са преминали в длъжността “главен механик”, но също така е видно, че голяма част от функциите на новата длъжност са различни. Липсата на съвпадение между функциите на съкратената длъжност и новооткритата установява, че е налице реално съкрашение на щата на длъжността “инженер – механик”, заемана от ищеца и откриване на нова длъжност “главен механик”, каквито правомощия са предоставени на работодателя, с оглед на ефективното осъществяване на производствената дейност. Самото закриване на една длъжност и откриване на друга от страна на работодателя е въпрос на целесъобразност, поради което не подлежи на съдебен контрол.

        Поради гореизложеното въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

        В полза на възиваемия не следва да се присъждат разноски в размер на 400 лв., съгласно приложения списък, доколкото до приключване на съдебното дирене не са представени доказателства за извършване на такива разноски. В представения договор за правна защита и съдействие № 078 от 22.11.2013г. е договорено възнаграждение, като е предвидено, че същото се плаща по банков път по посочена сметка на адвокатското дружество. Доказателства за извършено плащане по банковата сметка не са представени по делото. 

         Водим от горните мотиви, Окръжният съд  

                                                      Р  Е  Ш  И :

        ПОТВЪРЖДАВА решение №  439 от 25.09.2013г., постановено по гр.д.№ 1488/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

 

          Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                            

ЧЛЕНОВЕ: