Р Е Ш Е Н И Е

 

  490/21.12.2013 година                                                      Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На седемнадесети декември                                                               2013 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                      АСЕН  ЦВЕТАНОВ

Секретар С.С.

Прокурор   

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1433 по описа за 2013 година.

 

 

Обжалвано е решение № 52/19.09.2013г., постановено по гр. дело № 278/2013г., по описа на Ч. районен съд.

 

Въззивникът А.Н.А. счита, че решението е неправилно, тъй като в действията си не е извършил непозволено увреждане на ищеца и няма причинна връзка между неговите действия и направените разходи за вписване на нови обстоятелства. Моли да бъде отменено решението и присъдят направените по делото разноски.

 

Въззиваемият И.И.О. чрез адв. Д. е подал писмен отговор на въззивната жалба, в който и  в хода по същество на делото заявява, че РС-Ч. е постановил правилно и законосъобразно решение, което следва да бъде потвърдено. Моли да де присъдят направените по делото разноски в тази инстанция – платен адвокатски хонорар.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 45, ал. 1 от ЗЗД.  

 

Ищецът претендира възнаграждението което е заплатил за процесуалното представителство пред С. окръжен съд по договор за правна защита и съдействие № 57635/05.04.2013г., във връзка с подаденото заявление за вписване на нови обстоятелства по отношение на читалището.

 

На 29.03.2013г. в с. В. е било проведено редовно годишно отчетно изборно събрание на Народно читалище “С. - .”, което се установява от приложения протокол на комисията за провеждане на тайния избор на председател.

 

От представения заверен препис на писмо от 02.04.2013г. от ответника до настоятелството и проверителната комисия е видно, че същият е оспорил изборните резултати, като е заявил, че няма да подпише протокола от проведеното общо събрание.

 

От показанията на разпитаните свидетели Г. и С. се установява, че на посоченото общо събрание е бил избран нов председател на читалището – ищецът И.О., както и че ответникът А. е взел протокола от проведеното събрание и не го е предал на ищеца, като го предоставил в един по-късен момент заедно с другите документи на читалището.

 

  Видно от разпореждане от 12.04.2013г. на ОС-С. заявлението на ищеца е било оставено без движение за прилагане на необходимите документи, в това число и протокол от общото събрание.

 

С влязло в сила решение от 08.05.2013г. по ф.д. № 1744/1997г. на ОС-С.са били вписани в регистъра нови обстоятелства за освобождаване членове на настоятелството на проверителната комисия и други.

 

Съгласно чл. 45 от ЗЗД всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. За да възникне отговорност за ответника следва да са налице предпоставките на деликтната отговорност. Необходимо е противоправна, виновно, деяние, причинна връзка и вреда. За да има отговорност необходимо е деянието да причинява вредата. Само при наличността на такава връзка между деяние и вреда има гражданска отговорност. 

 

От събраните по делото гласни доказателства се установява, че ответникът не е предоставил на ищеца в качеството му на новоизбран председател на читалището протокола за проведеното общо отчетно изборно събрание, но това обстоятелство не установява причинна връзка между деянието и настъпилата за ищеца вреда. Ищецът е упълномощил адвокат за извършване на регистрация по чл. 595 и сл. от ГПК, което е задължително по Закона за народните читалища. Ищецът не притежава юридическа правоспособност и знания, поради което е упълномощил адвокат за извършване на посочените действия. Дали ответникът е предоставил всички документи за извършване на регистрацията или не, както е в случая, не е от значение във връзка с оставянето без движение на заявлението. Така или иначе заявлението за регистрация е следвало да бъде подадено и във връзка с това са извършени разходи. Допусната е грешка при оформяне на договора за правна защита и съдействие между ищеца и адвокат Д., тъй като ищеца е вписан като физическо лице, а не действащ от името на читалището, поради което очевидно сумата не може да се възстанови на ищеца-платец от читалището.

 

Единствено ответникът е оспорвал изборния резултат, което е негово право по Закона за народните читалища и с нищо не е допринесъл за настъпване на вредата. Освен казаното би могло да бъде добавено и това, че ако ищецът не е имал съзнание, че не е избран за председател, не е следвало да упълномощава адвокат и да предприема действия в производството по чл. 595 ГПК. Още веднъж,  разпореждането на съда за оставяне без движение на заявлението за вписване на нови обстоятелства е от 12.04.2013г. и няма връзка с извършеното упълномощаване и заплащане на адвокатско възнаграждение.

 

Във връзка с изложеното въззивният съд намира, че предявеният иск е неоснователен. Липсва поне една от предпоставките на деликтната отговорност – причинната връзка между деянието и вредата.

  

Въззивният съд счита, че обжалваното решение следва да бъде отменено и отхвърлен предявения иск.

 

В полза на въззивника следва да се присъдят направените разноски в тази инстанция за заплатена държавна такса 25 лева, съгласно чл. 78, ал. 3 от ГПК.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271 ГПК,  въззивният съд     

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 52/19.09.2013г., постановено по гр. дело № 278/2013г., по описа на Ч. районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от И.И.О. с ЕГН **********,*** ., против А.Н.А. с ЕГН **********,*** ., за заплащане на сумата от 450 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, изразяващи се в заплатен адвокатски хонорар по договор за правна защита и съдействие № 57635/05.04.2013г. и пълномощно от същата дата, сключен между него и адв. Д.К.Д., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

 ОСЪЖДА И.И.О. с ЕГН **********,*** ., да заплати на  А.Н.А. с ЕГН **********,*** . сумата 25 лева, представляваща заплатена държавна такса по въззивната жалба.

 

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                 2.