Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  

номер    468                                12.12.2013 година                      град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                 Втори граждански състав

На дванадесети декември                                                                         2013 година

В закрито заседание, в следния състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

2. АСЕН ЦВЕТАНОВ

като разгледа докладваното от младши съдия Цветанов, въззивно гражданско дело номер 1461 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК. 

 

Постъпила е жалба от А.М.И. и Г.А.И. – взискатели по изпълнително дело № ........., подадена чрез адв. П. ***, против отказа на частен съдебен изпълнител А. П. рег. № . на КЧСИ, да извърши демонтаж на единия от двата бойлера, намиращи се в избеното помещение на съсобствения с длъжниците имот, находящ се в гр. П., ул. “И.” № ., № ., УПИ . в кв. по плана на града, с площ от 868 кв.м.

Длъжниците по изпълнителното дело Л.М.И. и С.А.И., не са взели становище по така депозираната жалба.

Частният съдебен изпълнител на основание чл. 436, ал. 3 ГПК е изложил мотиви по обжалваното действие, като счита жалбата за недопустима, алтернативно за неоснователна.

 

Окръжният съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в предвидения в чл. 436, ал. 1 ГПК срок, срещу подлежащо на обжалване действие по чл. 435, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима, поради което подлежи на разглеждане по същество.

Изпълнително дело № ….. по описа на ЧСИ А. П. рег. № . на КЧСИ, е образувано по молба на А.М.И. и Г.А.И. с приложен изпълнителен лист от 06.07.2012 г., издаден въз основа на одобрена с протоколно определение от 21.11.2011 г. съдебна спогодба по гр.дело № 103/2011 г. на Казанлъшки районен съд, в частта, с която Л.М.И. и С.А.И. са се задължили спрямо А.М.И. и Г.А.И. в едномесечен срок да освободят избеното помещение, в което се намира бойлера им, от всички останали вещи. По делото се установява, че на двамата длъжници по изпълнителното дело са връчени на 11.07.2012 г. покани за доброволно изпълнение. С молба вх. № 02441/14.08.2012 г. взискателите са поискали съдебният изпълнител на основание чл. 526, ал. 1 ГПК да ги оправомощи да извършат заместимо действие /изнасяне на вещите/ за сметка на длъжниците. С постановление от 23.08.2012 г. на съдебния изпълнител, взискателите са оправомощени на основание чл. 526, ал. 1 ГПК за сметка на длъжниците “да освободят избеното помещение, в което се намира бойлера на длъжниците, от всички останали техни вещи”. С молба вх. № 02688/12.09.2012 г. пълномощникът на длъжниците е уведомил съдебния изпълнител, че преди получаване на постановлението от 23.08.2012 г. доверителите й били освободили избеното помещение от всички вещи, с изключение на двата свързани бойлера. С молба вх. № 01574/05.06.2013 г. взискателите са поискали съдебният изпълнител да насрочи дата, на която да се явят длъжниците и да посочат кой от двата бойлера да бъде демонтиран, както и да осигурят демонтирането на втория бойлер. В молбата е посочено длъжниците да осигурят техническо лице (специалист по ВиК) за демонтаж на втория бойлер. Длъжниците са уведомени с призовка за принудително изпълнение, връчена им на 23.07.2013 г., че на 07.08.2013 г. от 10,00 ч. до 17,00 ч. е насрочено изпълнително действие – изнасяне на всички техни вещи от избеното помещение, в което се намира бойлера им, като на място ще следва да посочат кой от двата бойлера следва да бъде демонтиран. В отговор на получената призовка, длъжниците са депозирали молба вх. № 02128/30.07.2013 г., с която прилагат по изпълнителното дело служебна бележка от лицензирана фирма “С. – П. и сие” от 27.07.2013 г., от която се установява, че двата бойлера /електрически и със серпентина, включена към соларна батерия/, свързани към водопроводната мрежа, представляват неразделно цяло към изградения модул за захранване с топла вода. Видно от протокол от 07.08.2013 г., на същата дата е направен оглед на избеното помещение, където са монтирани бойлерите, като съдебният изпълнител е отказал да извърши исканото изпълнително действие, който отказ е предмет на обжалване в настоящото съдебно производство.

Постигнатата съдебна спогодба има действието на влязло в сила съдебно решение (чл. 234, ал. 3 ГПК). По съществото си съдебната спогодба представлява договор между страните, който се одобрява от съда по висящо дело. Съдебната спогодба не подлежи на тълкуване по реда, предвиден за съдебните решения, тъй като по съществото си е договор, чието действие е приравнено на това на решенията (Решение № 2694/17.11.60 г., по гр.д. № 7272/60 г., на І г.о.). От установеното по делото следва извод, че длъжниците по изпълнителното дело са се задължили със съдебната спогодба да изнесат от избеното помещение, в което се намира бойлера им, всички техни останали вещи. Установи се също, че изграденият модул за захранване с топла вода включва като неразделна част два бойлера – електрически и със серпентина, включена към соларна батерия /такива монтажи се осъществяват в географски ширини, в които има значителен брой дни, през които слънчевите лъчи са недостатъчни да захранят с нужната топлинна енергия соларния панел, за което се монтира подпомагащ електрически бойлер/. Поради това несъмнено е за настоящият съдебен състав, че със съдебната спогодба длъжниците по изпълнителното дело са се задължили да изнесат останалите движими вещи, извън модулът за захранване с топла вода, включващ двата бойлера.

Съгласно чл. 110 от Закона за собствеността недвижими вещи е всичко, което от действието на човека е прикрепено трайно към постройката. Инсталираният модул за захранване с топла вода е трайно прикрепен към постройката и в този смисъл представлява недвижима вещ. В съдебната спогодба страните са уговорили да се изнесат всички останали вещи, т.е. касае се за всички останали движими вещи в избеното помещение. Поради това двата бойлера попадат извън уговорката на страните за преместване на “останалите вещи” и не се дължи изнасянето на който и да било от тях.

 

Предвид гореизложеното, Окръжният съд намира, че жалбата на А.М.И. и Г.А.И. – взискатели по изпълнително дело № ........., подадена чрез адв. П. ***, против отказа на частен съдебен изпълнител А. П. рег. № . на КЧСИ, да извърши демонтаж на единия от двата бойлера, намиращи се в избеното помещение на съсобствения с длъжниците имот, находящ се в гр. П., ул. “И.” № ., УПИ . в кв. .по плана на града, с площ от 868 кв.м., следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.

 

Съдът констатира, че жалбоподателите са внесли по сметка на Окръжен съд – С. сумата от 15 лв. държавна такса за разглеждане на жалбата. Държавната такса за разглеждане на жалби срещу действия на съдебни изпълнители обаче се определя по чл. 16 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК – за образуване на дело от граждански характер, извън случаите по чл. 1 – чл. 15, който определя такса в размер на 25 лв. Поради това жалбоподателите следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на Окръжен съд – С. още 10 лв. държавна такса.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.М.И., ЕГН **********, и Г.А.И., ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес ***, против отказа на частен съдебен изпълнител А. П. рег. № . на КЧСИ, да извърши демонтаж на единия от двата бойлера, намиращи се в избеното помещение на съсобствения с длъжниците имот, находящ се в гр. П., ул. “И.” № ., УПИ … в кв. . по плана на града, с площ от 868 кв.м., по изпълнително дело №…….

 

         ОСЪЖДА А.М.И., ЕГН **********, и Г.А.И., ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес ***, да заплатят по сметка на Окръжен съд – С. сумата от 10 лв. – държавна такса за съдебното производство.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                        

 

            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 2.