О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  

номер 1404                                  12.12.2013 година                      град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                 Втори граждански състав

На дванадесети декември                                                                         2013 година

В закрито заседание, в следния състав: 

                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ     

2. АСЕН ЦВЕТАНОВ

 

като разгледа докладваното от младши съдия Цветанов, въззивно гражданско дело номер 1471 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК. 

 

Постъпила е жалба от А.Д.П. – длъжник по изпълнително дело № ………, против действията на частен съдебен изпълнител Г.И., рег. № 765 на КЧСИ, район на действие ОС – С., изразяващи се в извършен опис на движими вещи на 25.09.2013 г.

Препис от жалбата е връчен на взискателите на 14.11.2013 г. (виж съобщение на л. 68 и обратна разписка на л. 82 от изпълнителното дело) за възражения съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, но такива не са постъпили.

Частният съдебен изпълнител на основание чл. 436, ал. 3 ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия, като счита жалбата за недопустима, алтернативно за неоснователна.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваните действия, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е недопустима.

Изпълнително дело № ....... по описа на ЧСИ Г.И., рег. № 765 на КЧСИ, район на действие ОС – С., е образувано по молба на взискателите С.Щ.Щ., М.Щ.Щ. и А.Т.Щ., подадена чрез пълномощника им адв. Г. М., с която са приложени изпълнителен лист от 05.11.2012 г. и заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК, издадени по ч.гр.д. № 2702/2012 г. на Казанлъшки районен съд срещу А.Д.П.. Изпратена е покана за доброволно изпълнение, получена на 04.01.2013 г. от Л. С.П. – съпруг на длъжника по изпълнителното, което връчване е редовно съгласно чл. 46, ал. 1 и ал. 2 ГПК. Поканата е получена и лично от длъжника по изпълнителното дело на 23.01.2013 г., след поискване с писмена молба. Изпълнителното производство е било спряно на основание чл. 420 ГПК. На 20.08.2013 г. с молба на пълномощника на взискателите е приложено по изпълнителното дело влязло в сила решение на К. районен съд, с което е признато за установено вземането, предмет на издадената заповед за изпълнение, като е поискано възобновяване на изпълнителното производство. Приложен е и изпълнителен лист за разноските в исковото производство, с искане за присъединяване вземането към изпълнителното производство. На длъжника А.П. е връчена лично на 04.09.2013 г. покана за доброволно изпълнение за присъединеното вземане и е насрочен опис на движими вещи на 25.09.2013 г. от 13:00 часа. На 25.09.2013 г. в 13,45 часа е извършен опис на движими вещи на длъжника в с. С., общ. П., в присъствието на майката на длъжника М. Н.М., която живее на същия адрес. За извършения опис е съставен протокол за опис на движимо имущество от 25.09.2013 г., видно от който длъжника редовно призован, не се е явил и не е присъствал при описа.

В разпоредбата на чл. 435 ГПК изрично е посочено кои действия на съдебния изпълнител могат да бъдат обжалвани,  както и лицата, които могат да сторят това. Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 2 ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

Действието извършване на опис на движими вещи на длъжника с твърдение, че не са собственост на длъжника, а на трето лице, не е сред посочените в чл. 435, ал. 2 ГПК. Съгласно тази разпоредба обжалваемо е отнемането на движима вещ на длъжника, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. Няма твърдения в жалбата, нито има доказателства, че описаните движими вещи да са отнети от длъжника. Няма твърдения в жалбата и за това длъжникът да не е уведомен надлежно за изпълнението, а и от доказателствата по делото се установява, че същият е уведомен надлежно за всяко изпълнително действие от частния съдебен изпълнител. Ето защо, окръжният съд намира, че жалбоподателят няма правен интерес от обжалване, тъй като обжалваното действие на ЧСИ – опис на движими вещи по изпълнително дело № ....... по описа на ЧСИ Г.И., рег. № 765 на КЧСИ, район на действие ОС – С., не е от кръга на действията на съдебния изпълнител, които подлежат на съдебен контрол.

 

Предвид гореизложеното, Окръжният съд намира, че жалбата на А.Д.П. против действията на частния съдебен изпълнител по изпълнително дело № ....... по описа на ЧСИ Г.И., рег. № 765 на КЧСИ, район на действие ОС – С., изразяващи се в извършен опис на движими вещи на 25.09.2013 г., следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.П., ЕГН **********, с постоянен адрес с. С., общ. П, против действията на частен съдебен изпълнител Г.И., рег. № 765 на КЧСИ, район на действие ОС – С., изразяващи се в извършване на опис на движими вещи на 25.09.2013 г. по изпълнително дело № ........

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1471/2013г. по описа на Окръжен съд – С..

 

Определението подлежи на обжалване от жалбоподателя А.Д.П. с частна жалба пред Апелативен съд – П.в едноседмичен срок от връчването на препис.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                        

 

            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 2.