О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 1424                                                  20.12.2013 г.                     град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На  20.12.                                                                                                 Година 2013

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                          2. АСЕН ЦВЕТАНОВ

 

Секретар  

като разгледа докладваното от съдия Николай Уруков въззивно частно гражданско дело номер 1501 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

           

 

Производството по делото е на основание чл. 274 и сл. от ГПК.

 

Производството е образувано по частна жалба подадена от Д.Т.А. чрез пълномощника му А.Г.М. от АК-В.,  против определение № 839/29.10.2013г. постановено по гр. дело № 546/2013г., по описа на РС-Г., с което е спряно производството по същото гр. дело № 546/2013г. до приключване на гр. дело № 511/2013г. по описа на РС-Г., с влязло в сила решение.

 

Жалбоподателят моли съда да отмени определение от 29.10.2013г. постановено по гр. дело № 546/20131г. по описа на РС-Г., с което е спряно производството по горепосоченото дело, тъй като същото било преюдициално по отношение на другото дело, като счита същото определение за неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Подробни съображения са изложени в частната жалба на жалбоподателя вх. № СД 02-08-4237/08.11.2013г.

 

 В законоустановения срок е постъпил отговор от другата страна С.С.С. чрез пълномощника Д.П., в който вземат становището си, че подадената частна жалба е недопустима и неоснователна и като такава следва да бъде изцяло отхвърлена, като бъде потвърдено обжалваното определение на РС-Г., по съображенията подробно изложени в същия писмен отговор.

Молят да им бъдат присъдени и извършените от тях разноски по делото, в това число и пред настоящото частно въззивно съдебно производство.

 

Окръжен съд – Стара Загора, след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното определение,  намери за установено следното :

 

Първоинстанционното гр. д. № 546/2013г. по описа РС-Г., е образувано по искова молба от жалбоподателя А., чрез адв. М., срещу С.С.С. ***, с която са предявени искове с правно основание чл.127, ал.2 във връзка с ал.1 от ЗЗД, във връзка с чл.32, ал.2 от СК, за присъждане на половината от сумите по теглени от страните по време на брака кредити, погасени от ищеца. Първоначално делото е било заведено пред ОС-Стара Загора, съответно под № 38/2013г., като същият съд с определението си от открито съдебно заседание е прекратил производството по делото и е изпратил делото за разглеждане на родово и местно компетентния РС-Г.. Същото определение не е обжалвано от страните по делото и е влязло в законна сила.

Действително, между същите страните е заведено и висящо гр.дело под №511/2013г. с правното си основание чл.29, ал.3 от СК за определяне на по-голям дял от семейното имущество на ищеца и жалбоподател Д.Т.А. *** срещу ответницата С.С.С. ***. Този факт е служебно известен както на първостепенният, така и на въззивния съд, поради което съобразно разпоредбата на чл. 155, ал. 1, предл. 2 от ГПК не подлежи на доказване.

 

 Въззивният съд счита, че решението по висящото гр.дело №511/2013г. по описа на РС-Г. не се явява преюдициално по отношение на спора по гр. дело № 546/2013г. също по описа на РС-Г..

Безспорно е, че страните по делото са бивши съпрузи, което обстоятелство се установява от приложеното към настоящото дело гр.дело № 266/2012г. също по описа на РС-Г..

 

Действително, съгласно императивната разпоредба на чл.28 от СК "При прекратяване на имуществената общност дяловете на съпрузите са равни.", т.е. приема се, че бездяловата съпружеска имуществена общност след развод се превръща в обикновена съсобственост при равни дялове. В производството по гр.дело №511/201Зг. по описа на ГРС ищецът цели да установи, че неговият принос в придобиването на семейното имущество е по-голям и съответно той е собственик на по-голям дял от придобитите по време на брака вещи.

 

Но същото не се отнася и не касае теглените от съпрузите кредити, които са предмет на производството по гр. дело № 546/2013г. по описа на РС-Г. /първоначално образувано като гр. дело № 38/2013г. по описа на ОС-Стара Загора/. Освен това за същите кредити се твърди, че са придобити по време на брака, макар и след фактическата раздяла на съпрузите, което налага извода, че този иск следва да бъде разгледан на самостоятелно основание. Освен това спора по същото дело се отнася за кредитни задължения на страните, които суми същите са теглили от различни банки на територията на страната.

 

В тази връзка изцяло необоснован и немотивиран се явява извода на РС-Г., че производството по гр. дело № 546/2013г. на същия съд се явява преюдициално и следва да бъде спряно до приключване на гр.дело №511/2013г. по описа на съда с влязло в сила решение.

 

Отделно от това, в частната жалба е направено и искане до Окръжен съд-С.да постанови определение, с което да определи, че “спорът по гр.д.№ 546/2013г. по описа на РС-Г. с преюдициален спрямо гр.д.№ 511/2013г. на РС-Г.”, което искане е недопустимо и съдът следва да го остави без разглеждане. По принцип така заявено искане всъщност не може да доведе до никакъв процесуален резултат, тъй като ако е налице връзка на преюдициалност между две дела, не е достатъчно само констатацията за такава, а съответното процесуално действие от страна на първостепенния съд. Нещо повече, преценката за наличие или липса на подобна връзка се прави от решаващия съд, пред който делото е висящо като първа инстанция и то по конкретното дело, а не от въззивната инстанция в производството по контрол на определение, постановено по друго дело.

В заключение въззивният съд счита, че обжалваното определение следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, а частната жалба на жалбоподателя се явява по принцип основателна и следва да бъде уважена.

На основание чл. 78, ал. 1, във вр. с чл. 273 и във вр. с чл. 278, ал. 4 от ГПК, въззиваемата следва да бъде осъдена да заплати жалбоподателят на направените по делото разноски пред настоящата инстанция и производството по частната въззивна жалба,  но тъй като такива не са поискани с частната жалба на жалбоподателя, и тъй като съдът не може да се произнесе извън това, което е поискано от страните по делото, то такива не следва да бъдат присъдени.

Тъй като с настоящото определение не се прегражда по нататъшния ход на делото и не е предвиден в тази връзка специален ред за обжалване на същото, то не подлежи на касационно обжалване.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 839/29.10.2013г., постановено по гр. д. № 546/2013г. по описа на Районен съд – гр. Г., с което е спряно производството по гр. дело № 546/2013г., до приключване на гр. дело № 511/2013г. по описа на РС-Г., с влязло в сила решение, като неправилно и незаконосъобразно.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба, подадена от Д.Т.А. с ЕГН **********,***, чрез пълномощника му адвокат А.Г.М. от АК – В., против определение № 839/29.10.2013г. постановено по гр. дело № 546/2013г., по описа на РС-Г., в частта й, с която се иска въззивният съд да определи, че спорът по гр.д.№ 546/2013г. по описа на РС-Г. е преюдициален спрямо гр.д.№ 511/2013г. на РС-Г., като НЕДОПУСТИМА в тази й част.

 

ВРЪЩА гр. д. № 546/2013г. по описа на Районен съд – гр. Г., за продължаване на съдопроизводствените действия по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 1-седмичен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ чрез ОС-С., при наличието на касационните основания по чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                   2.