Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

Номер 2                                             06.01.2014г.                       Град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На пети декември                                                  две хиляди и тринадесета година              

В публичното заседание в следния състав:

                                             

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА       

                   

                            ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА                                                                                                                                                                                   

 

     М. МАВРОДИЕВА                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Секретар П.В.…………………………………………

Прокурор………………………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия  М. МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело номер 515 по описа за 2012 година.

 

Производството е образувано по въззивната жалба на Г.Д.Д., действащ чрез пълномощника си адв. С.П. против решение № 3 от 24.02.2011г., постановено по гр.д.№ 43/2011г. по описа на Чирпанския районен съд.

Въззивникът е останал недоволен от обжалваното решение, като счита, че е нищожно и неправилно. Моли да се прогласи нищожността на решението или да се отмени като неправилно. Решението било нищожно, тъй като в производството по делба участвало недееспособно лице, което било поставено под пълно запрещение – М.Д.Г.. Това лице не разполагало с назначен настойник по съответния ред, нито съдът му назначил особен представител за да защити интересите му. Завещанието, направено в полза на Д.С.Г. от завещателя С.Г.С., представлявало завет по смисъла на ЗН и следвало съдът да изследва действителността му, с оглед на това дали към момента на откриване на наследството, съответните имоти били собствени на завещателя. Моли да се обяви нищожността на решението на Районен съд - Чирпан, съответно да се отмени като неправилно.

 

С определение от 10.12.2012г. делото е спряно до назначаване на настойник на поставеното под пълно запрещение лице М.Д.Г.. След представяне на протокол от 07.10.2013г. на Органа по настойничество и попечителство за назначаване на временен настойник на поставеното под запрещение лице, производството по делото е възобновено и делото насрочено за съдебно заседание, като поставеното под запрещение лице М.Д.Г. е призовано чрез настойника си Г.Д.Д..

Въззиваемият Л.Д.С., чрез пълномощника си адв. А.Н. взема становище за основателност на жалбата, тъй като недееспособността на М.Г. прави решението нищожно. Моли да се обяви нищожността на решението на Чирпанския районен съд и да се върне делото за нова разглеждане.

Въззиваемите А.Г.Г., Д.Л. Атанасова – Антова, Г.Д.Д., като настойник на М.Д.Г. и Н.Н.Н., редовно и своевременно призовани не се явяват, не изпращат представител и не вземат становище по жалбата.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, намери за установено следното :

Производството по делото е образувано по искова молба от Л.Д.С. против А.Г.Г., Д.Л. А.– А., М.Д.Г., Г.Д.Д. и Н.Н.Н. за делба на наследствени земеделски земи от 07.02.2011г. На 24.02.2012г. съдът е постановил решение, с което е допуснал съдебна делба между страните.

С решение за поправка на очевидна фактическа грешка от 31.08.2012г., постановено по делото, съдът е поправил датата на постановяване на решението, като вместо 24.02.2011г. се чете 24.02.2012г. 

Към въззивната жалба на Г.Д.Д. е представено Решение № 96 от 15.10.2009г., постановено по гр.д.№ 1029/2009г. по описа на Старозагорския окръжен съд, с което М.Д.Г. се поставя под пълно запрещение. Решението е влязло в сила на 30.10.2009г.

В производството пред Чирпанския районен съд, ответникът – съделител М.Д.Г. не е била представлявана от настойник, въпреки поставянето и под пълно запрещение с влязло в сила решение. Производството е проведено в нарушение на императивната норма на чл.28, ал.4 от ГПК.

Особеност на делбеното производство, каквото е настоящото, е, че за да породи правно действие съдебното решение, в делбата трябва да участват всички съсобственици /сънаследници/. Неучастието на някои от тях води до нищожност на делбата по силата на чл. 75, ал. 2 ЗН като тази нищожност е от материално правно естество - нищожна е самата делба, а не решенията, с които е допусната и извършена, затова за прекратяване на съсобствеността следва да се извърши нова делба с участието и на тези съсобственици, които не са били конституирани като страни в предходната делба. Именно на това основание съсобствениците са задължителни другари и съдът трябва служебно да следи за участието на всички съсобственици в делбата. Това е необходимо, за да може делбеното производство да постигне целеният ефект - прекратяване на съсобствеността и да не се наложи това да стане в нов процес.

Тъй като в производството пред първата инстанция не е взело надлежно участие лице-  задължителен другар, чието участие е задължително, въззивното решение се явява недопустимо и следва да бъде обезсилено като такова.

Това е така, защото въззивният съд,  макар и такъв по същество, не може да поеме функциите на първоинстанционния съд в хипотезата, когато не е конституирана надлежна страна по делото, тъй като процесуалната легитимация на страните е една от абсолютните положителни предпоставки за упражняване правното на иск и нейната липса води до недопустимост на производството и на постановеното в него решение. Съгласно разпоредбата на чл.270, ал.3 от ГПК, при недопустимост на първоинстанционното решение същото се обезсилва, а делото се връща на районния съд за произнасяне по предявения иск.  Участието на надлежна страна във въззивното производство за пръв път би довело до недопустимо ограничаване на защитата на новоконституираната страна, предвид специфичните функции на въззивната инстанция при условията на ограничен въззив.

Поради изложените съображения, обжалваното решение се явява недопустимо и следва да бъде обезсилено, а делото – върнато на районния съд за ново разглеждане от друг състав, при участие на поставеното под пълно запрещение лице, чрез назначения му настойник. /чл.28, ал.4 ГПК/.

 

Предвид горните съображения, и на основание чл.270, ал.3 ГПК, Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 3 от 24.02.2011 г., поправено с решение от 31.08.2012г., постановени по гр.дело № 43/2011г., по описа на Чирпанския районен съд.

 

ВРЪЩА делото на Чирпанския районен съд за ново разглеждане от друг състав.

 

            Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     

 

 

ЧЛЕНОВЕ: