О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 46         14.01.2014г.     град Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

На четиринадесети януари 2014 г.

в закрито заседание в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 145 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е на основание чл.129, ал.3 във вр. с чл.128, т.1, 2 и 3, и във вр. с чл.71- 73 от ГПК във вр. с чл.45 от ЗЗД.

 

Производството по делото е образувано въз основа на постъпила Искова молба с вх.№ 13771/07.11.2013г./л.2- 4 от делото/, с иск от 3 ищци за осъждане на ответника да му заплати парично обезщетение за претърпени неимуществени вреди по чл.45 и сл. от ЗЗД в размер на 240 000 лв., ведно със законната лихва върху тях от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумите, като претендира и разноските по делото.

Въпреки официалните съобщения, връчени на ищците първоначално на 15.11.2013г./л.46 от делото/ и повторно на 09 и 16.12.2013г./л.53- 55 от делото, те не са отстранили никое от първоначалните нередовности в Исковата си молба и приложенията към нея, указани им с Определение от з.з. на 08.11.13г./л.41 от делото/.

Съдът намира, че е налице хипотезата на чл.129, ал.3 във вр. с чл.127, ал.1, т.2, 3, 4 и 5, ал.2 във вр. с чл.128, т.2, пр.1 и във вр. с чл.71- 73 от ГПК, съгласно която при неотстраняване от ищците на нередовностите в дадения им законен 1- седмичен срок, исковата молба се връща обратно на ищците, а производството по делото се прекратява, ведно със законните последици от това.

Настоящото прекратително съдебно Определение може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

Ето защо поради изложените мотиви и на основание чл.129, ал.3 във вр. с чл.127, ал.1, т.2, 3, 4 и 5, ал.2 във вр. с чл.128, т.2, пр.1 и във вр. с чл.71- 73 от ГПК във вр. с чл.45 и сл. от ЗЗД, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

 

 

        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

ВРЪЩА обратно на ищците Исковата молба  вх.№ 13771/07.11.2013г. по делото.

 

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по първоинстанционното гражданско дело № 145/2013г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :