О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 30                                 08.01.2014 г.                        град  Стара Загора

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД               ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осми януари                                                                                  Година 2014

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Трифон Минчев гражданско дело номер 163 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е образувано по искова молба от “Римска баня” ООД, с. Баня, общ. Разлог против И.Н.И. с която ищецът моли да се осъди ответницата да му заплати сумата 48 497,07 лв., представляваща обезщетение за причинени вреди за периода 01.08.2008 г. до датата на прекратяване на трудовия договор – 01.12.2011 г., заедно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на ИМ до окончателното и заплащане.

 

В ИМ ищецът сочи, че ответницата е изпълнявала през процесния период длъжността "управител на хотел" по силата на трудов договор и длъжностна характеристика към него, като ответницата е заемала тази длъжност до прекратяване на трудовото и правоотношение. Ищецът сочи още, че в правомощията и задълженията на ответницата е било да организира цялата дейност на хотела, да организира и контролира оперативната финансова дейност на хотела, да контролира състоянието на финансовата отчетност, да отговаря за опазване имуществото на хотела, за реда и финансовата дисциплина. От изложеното в ИМ се обосновава категоричният извод, че заеманата от ответницата длъжност е отчетническа по смисъла на чл. 207 от КТ.

 

От изложените фактически обстоятелства и искането на ищеца обосновават извода, че заявените претенции са с правно основание чл. 207, ал. 1, т. 2 от КТ. От обстоятелствената част на исковата молба следва, че правоотношенията между страните по делото са възникнали по силата на трудовоправни отношения, като ответницата е заемала отчетническа длъжност. При и по повод на осъществяваните от нея трудови функции същата е извършила действия, в резултат на които е констатирана вреда за нейния работодател. Наличието на трудовото правоотношение, изключва приложението на общия режим на непозволеното увреждане, тъй като КТ предвижда специален правен режим, а нормите на ЗЗД намират субсидиарно приложение.

 

От тези обстоятелства се извежда изводът, че спорът по своя характер е трудов, в какъвто смисъл е и установената съдебна практика. В тази връзка, съгласно разпоредбата на чл. 104 т. 4 ГПК на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет. Т.е., тъй като спорът за имуществената отговорност на работника/служителя е трудов по своя характер, то тази характеристика, а не цената на иска, е определяща родовата подсъдност на предявения иск за реализирането й. /Определение № 1520/31.10.2011 г. по ч. гр. дело № 1181 от 2011 г. на ПАС/. Ето защо, съдът приема, че родово компетентен да разгледа настоящия спор е Старозагорският районен съд. Следва освен това да се отбележи, че за родовата подсъдност, съдът следи служебно.

 

Поради тази причина производството по делото следва да бъде прекратено поради родова неподсъдност на спора, като делото следва да бъде изпратено на компетентния съд – Районен съд Стара Загора.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 163/2013 г. по описа на ОС  Стара Загора, поради родова неподсъдност на спора.

 

            ИЗПРАЩА делото на компетентния съд - Районен съд Стара Загора.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищеца по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :