Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 13                                  14.01.2014г.               град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, ТРЕТИ граждански състав,

на пети ноември 2013 г.

в публичното заседание в следния състав:

                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : Николай Уруков

 

Секретар  П.Г.

Прокурор  ……………………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдията – докладчик УРУКОВ 

Гражданско дело № 1086 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

 

Производството е на основание чл.55, ал.1 и чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗЗД.

 

Постъпила е искова молба от юридическото лице и търговско дружество “Маре” ООД със седалище и адрес на управление в гр.К., обл.Старозагорска, против ответницата- пълнолетната българска гражданка З.Д.Г. ***, с която се иска от съда да осъди ответницата да му заплати паричната сума от 70 000 евро, представляваща продажната цена на недвижимия имот по договора за покупко- продажба от 27.07.2006 год., обективиран в нотариален акт под № 197, том III, рег. № 4677, дело 597/2006 год. на нотариус Росица Буркова, район на действие Районен съд, гр. К., мораторна лихва от 10 000 лв. върху главницата от 70 000 евро за времето от 18.12.2008г. до 27.07.2011г., ведно със законната лихва върху главницата 70 000 евро от датата на завеждане на иска в съда- 27.07.2011г., до окончателното изплащане на сумите, както и всички разноски по делото.

 

Съдът счита, че искът е процесуално допустим, своевременно предявен и следва да бъда допуснат до разглеждане в настоящото съдебно производство, тъй като искът е родово и местно подсъден по правилата на родовата и местната подсъдност като първа инстанция на настоящия Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

След изпълнение на процедурата по размяна на книжа по чл.131, ал.1 от ГПК, в рамките на законния 1- месечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК, ответницата е подала писмен Отговор на Исковата молба, изразила е становище по спора и по исковите суми, като е възразила и срещу претенциите, квалификациите и твърденията на ищеца в ИМ. Твърди в писмения си отговор, че не дължи на ищеца никакви пари и моли искът да бъде отхвърлен изцяло, като неоснователен и недоказан, по съображенията подробно изложени в писмения отговор на ответницата З.Д.Г..

Искът е процесуално допустим, исковата молба е редовна, отговаря на изискванията по чл.127, чл.128 и чл.129, ал.1 от ГПК/2008г./, не са налице пречки по смисъла на чл.129, ал.2-6 и чл.130 от ГПК и искът следва да бъда допуснат до разглеждане в настоящото съдебно производство, тъй като искът е родово и местно подсъден по правилата на родовата и местната подсъдност като първа инстанция на настоящия Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

Ищецът “МАРЕ” ООД гр.К. редовно и своевременно призован, явява се лично управителя М.С., заедно с пълномощниците си адв. Т.Г. и адв. М.К., които заемат становище, че искът се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде изцяло уважен, по съображенията подробно изложени в писмена защита и в съдебното заседание по съществото на делото.

 

Ответницата З.Д.Г., редовно и своевременно призована, не се явява лично, вместо нея се явява пълномощника й адв. Е.Д., като заема становището, че искът се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде изцяло отхвърлен по съображенията, подробно изложени в съдебното заседание по съществото на делото и в депозираната по същото писмена защита, в определения от съда срок.

 

        След като се запозна с направените в Исковата молба претенции, със становищата на всяка една от страните по делото, със събраните по делото доказателства и с приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, ОС-Ст.Загора счита за изяснено и доказано следното:

 

На 27 юли 2006 год. между З.Д.Г. като продавач и търговското дружество "МАРЕ" ООД като купувач, е сключен договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт под № 197, том III, рег. № 4677, дело 597/2006 год. /в самия нотариален акт неправилно е вписана 2009 год., като датата на изповядване на сделката е 27.07.2006 год., което е отбелязано както с цифри, така и с думи в началото на същия нот. акт/ на нотариус Росица Буркова, район на действие Районен съд, гр. К., с който продавачът продава на купувача собствения си недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 395 кв.м., съставляващ УПИ ІХ-5075. кв. 156, по плана на ***, заедно с построените в него жилищна сграда и други подобрения, при граници на имота: улица, УПИ VІІІ-5076, УПИ VІ-5074 и УПИ Х-5072. Нотариалният акт е подписан от упълномощено от управителя на дружеството лице — адвокат Маргарита Денкова, чиято представителна власт произтича от представеното в нотариалното производство пълномощно рег. № 3946 от 26.06.2006 год. на нотариуса Росица Буркова. По този въпрос спор по делото няма. Продажната цена в размер на 70 000 евро е платена в деня на изповядване на сделката, като в нотариалния акт е записано изявлението на продавача, че е получил изцяло и в брой от купувача посочената сума, в деня на подписването на нотариалния акт.

 

От представените по делото банкови документи и от заключението на приетата от съда съдебно-икономическа експертиза се установява, че на 27.07.2006 год. с мемориален ордер № МО0003 е извършен превод от банковата сметка на А.М.Д. по сметката на З.Д.Г. с отбелязано основание за превода - покупко-продажба на недвижим имот. В отговора на исковата молба пълномощникът на ответницата е оспорил предявения иск, като е заявил изрично, че признава като безспорно обстоятелството, че на датата 27 юли 2006 год. между страните е бил сключен договор за покупко-продажба на описания в нотариален акт № 197, том, III, рег. № 4677, дело № 597/2009 год. на нотариус Росица Буркова, недвижим имот, но оспорва факта, че купувачът търговското дружество "МАРЕ" ООД е заплатило на З.Г. изцяло и в брой продажната цена, в деня на сделката. В разпита си по реда на чл. 176, ал. 1 от ГПК същата е заявила: "Не познавам А.Д.. Бях информирана от пълномощника, че сумата по сделката ще бъде платена в брой или по сметка от името на търговското дружество "МАРЕ" ООД. След сделката отидохме до ТБ "Алианс Б." АД, за да получа парите". Заявява още, че е приела прехвърлянето на парите от Анка, но твърди, че това не е от името на търговското дружество.

 

Освен това, съдът намира, че по делото не са наведени твърдения за извършеното плащане с друго основание на същата дата, освен процесното, т.е. налага се извода, че с цитирания банков документ, съставен в деня на подписването на нотариалния акт за покупко-продажбата, на продавача З.Д.Г. е била платена уговорената по договора цена в размер на 70 000 Евро, за получаването на които тя е направила изявление в текста на документа. Несъответствието между записаното в нотариалния акт получаване в брой и извършване на плащането чрез банков превод не може да мотивира различен извод от направения дотук, а именно, че с превода на 70 000 евро с посочените документи е платена цената на имота, предмет на договора за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт № 197, том III, рег. № 4677, дело 597/2006 год. на нотариус Росица Буркова, независимо, че преводът е нареден от сметка на трето лице - А.Д.. От банковите документи, представени по делото и от заключението на приетата съдебно-икономическа експертиза се установява, че сумите по сметка № ВО61В1ЛК71454490001318, открита през 2005 година на името на А.Д., от която е извършено плащането на продажната цена по договора, сключен между ответницата и търговското дружество "МАРЕ" ООД, са превеждани от М.Т.С. и П.С.С., съпрузи , съдружници и управители в търговското дружество "МАРЕ" ООД.

 

От отговорите на управителите на дружеството П.С., дадени в откритото съдебно заседание на датата 01.10.2013 год. /стр. 2 и 3 от съдебния протокол от същата дата/ и М.С., съответно дадени в откритото съдебно заседание на 05.11.2013 год. /стр. 3 и 4 от съдебния протокол от същата дата/, както и от показанията на разпитаните по делото свидетели Н.Х.В. и Д.Т.Б., разпитани в съд. заседание на 01.10.2013 год. се установява, че двамата управители на ищцовото дружество са собственици на недвижим имот в гр. К. и са имали намерение да купят и друг имот и са постигнали съгласие с А.Д. бъде открита нарочна сметка на нейно име, по която М. и П.С.и да извършват преводи от Г. за нуждите на бъдещото търговско дружество, което имат намерение да регистрират в Б. с цел покупка на недвижим имот. Тези действия са продиктувани от факта, че съпрузите С. са граждани на Ф.Р. Г. и към онзи момент - 2006 година, съгласно законовите правила не могат да купят недвижим имот като физически лица. За покупката на името им е регистрирано търговското дружество "МАРЕ" ООД, за сметка на което е извършено плащане от сметката на А.Д., сумите по която са набрани от преводите извършени именно от М.С. и П.С. и с които е финансирана покупката от името на дружеството.

 

От представените финансови и данъчни документи от заключението на съдебно-икономическата експертиза се установява, че процесния имот, придобит с нотариален акт под № 197, том, III, рег. № 4677, дело 597/2006 год. на нотариус Росица Буркова е включен и заприходен като дълготраен материален актив по счетоводния баланс и в инвентарната книга на търговското дружество "МАРЕ" ООД. Установено е, че неговото включване в инвентарната книга е станало на датата 27.07.2006 год. и стойността на която е извършено заприходяването е 136 908.10 лв., т.е. левовата равностойност на платената сума от 70 000 Евро, изчислена по фиксинга на БНБ.

 

Описаните до тук факти и обстоятелства, както и изброяването на доказателствата, с които те се установяват, се установява от фактическа страна, че на 27.07.2006 год. между страните по делото е сключен договор в предвидената от закона нотариална форма за покупко-продажба на недвижимия имот, описан в нотариален акт № 197, том ІІІ, рег. № 4677, дело 597/2009 год. на нотариус Росица Буркова, при което уговорената и посочена продажна цена е платена от името и за сметка на търговското дружество “МАРЕ” ООД чрез превода на сумата 70 000 евро от сметката на А.М.Д. в “Алианс Банк Б.” АД, БЦ К., съответно под № ВО61В1Л1М71454490001318 по сметката именно на З.Д.Г., при което като основание за превода ясно е записано "покупко-продажба на недвижим имот".

 

При сключването на договора за покупко-продажба между страните по делото на 27.07.2006 год., продавачката и ответница се е легимирала като собственик с нотариален акт за дарение № 196, том III, рег. № 4676, дело № 596/2006 на нотариус Росица Буркова, като дарител по него се явява нейният баща Д.С.Г., който от своя страна е придобил имота с нотариален акт за покупко-продажба № 102, том, VI, рег. № 9446, дело № 952/2005 год. на нотариус Петранка Куцарова. Продавачи по този договор са били К.З.Б. и Р.З.Б.. По инициирана от двамата продавачи съдебна процедура с влязло в законна сила решение № 122 “-к" от 22.12.2006 год., постановено по гр. дело 785/2006 год. на районен съд, гр. К. е признато за установено, че сключеният между Р.Б. и К.Б. от една страна като купувачи и Д.С.Г., от друга като купувач, с нотариален акт № 102, том VI, рег. № 9446, дело № 952/2005 год. на нотариус Петранка Куцарова, договор за покупко-продажба на дворно място с площ от 395 кв. м, съставляващ УПИ ІХ-5075, кв. 156, по плана на ***, заедно с построените в него жилищна сграда и други подобрения, е нищожен поради липса на воля, абсолютна симулация и поради уговарянето предварително на начина за удовлетворяване на кредитора различен от този, който е предвиден от закона.

Позовавайки се на влязлото в законна сила решение, постановено по гр. дело № 785/2006 год. К.З.Б. и Р.З.Б. са предявили срещу търговското дружество "МАРЕ" ООД иск с правно основание чл. 97, ал.1 от ГПК (отм.) - делото е заведено през 2006 год. и с влязло в законна сила решение по гр. дело № 202/2011 год. на Районен съд, гр. К. е признато за установено по отношение на търговското дружество "'МАРЕ" ООД със седалище и адрес на управление в ***, че К.З.Б. и Р.З.Б., са собственици на УПИ ІХ-5075, кв. 156 по плана на гр. К., заедно с построените в него жилищна сграда и подобрения. В мотивите си съдът приема, че нищожният договор за покупко-продажба, сключен между Башалови и Д.С.Г., не е породил правни последици и при последващите договори - дарение и покупко-продажба, вещно прехвърлителен ефект не е настъпил поради факта, че отчуждителят по тях не е имал право на собственост, която да прехвърли надлежно. Същото Решение е влязло в законна сила.

При създалата се ситуация платената от търговското дружество "МАРЕ" ООД продажна цена по договора за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт № 197 том III рег. № 4677, дело 597/2006 год. на нотариус Росица Буркова, е без основание и получилата я продавачка дължи връщането й.

  

  В тази насока съгласно разпоредбата на чл.55, ал.1 от ЗЗД който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне.

Съобразно нормата на  чл. 55, ал. 1 ЗЗД, съдът намира, че същата сума е дадена без основание и съдът следва да установи предаването, съответно получаването на парите, както и, че няма основание за това. В тежест на ищеца е да установи единствено предаването и получаването на парите, а ответникът, ако твърди, че те са дадени на някакво друго правно основание следва да го уточни и съответно да го докаже по правилата на пълно главно доказване /Решение № 72 от 29.07.2013 г. на ВКС по гр. д. № 402/2012 г., IV г.о., ГК, постановено по реда на чл.290 от ГПК/.

В конкретния случай, от данните по делото е установено и страните не спорят, че на процесната дата при изповядването на горепосочения нотариален акт под № 197 посочена продажна цена е платена от името и за сметка на ищцовото дружество “МАРЕ” ООД чрез превода на сумата 70 000 евро от сметката на А.М.Д. в “Алианс Банк Б.” АД, БЦ К., съответно под № ВО61В1Л1М71454490001318 по сметката именно на ответницата З.Д.Г..

 

В текста на чл. 55, ал. 1 от ЗЗД са предвидени три хипотези, всяка от които е свързана с установяването на конкретни факти и обстоятелства. Утвърдената съдебна практика приема, че полученото въз основа на нищожен договор по характера си представлява начална липса на основание за престиране /в съответствие с ПП под № 1/1979 на ВС на РБ, т.6 от същото/. Именно в този смисъл трябва да бъде разгледан и конкретния казус. Купувачът по договора, търговското дружество "МАРЕ" ООД, е заплатило уговорената по него цена, за да стане собственик на имота. С постановеното и влязло в законна сила решение по гр. дело № 202/2011 год. по отношение на него е признато, че собственици на имота са трети лица, т.е. отречени са правата му по договора за покупко-продажба, извършен с нотариален акт № 197, том ІІІ, рег. № 4677 дело 597/2006 год. на нотариус Росица Буркова. Предвид това искането му за присъждане на сумата, заплатена като продажна цена в размер на 70 000 Евро, следва да бъде прието за основателно.

 

По отношение възраженията за извършеното плащане, първоинстанционният съд взема предвид следното:

Ответницата З.Г. не оспорва факта на получаване на сумата от 70 000 Евро на процесната дата 27.07.2006 год., т.е. денят, в който е подписан нотариален акт № 197, том III, рег. № 4677, дело 597/2006 год. на нотариус Росица Буркова. Оспорва получаването на сумата от търговското дружество "МАРЕ" ООД, извършена с превод от сметката на трето лице. В обясненията, дадени от последната по реда на чл. 176 ал. 1 от ГПК се съдържа противоречие. От една страна ответницата заявява, че е била предупредена, че цената ще й бъде заплатена в брой или по сметка от името на търговското дружество "МАРЕ ООД, след подписването на нотариалния акт, както и че "след сделката е отишла в търговска банка "АЛИАНЦ Б. АД, за да получи парите от "МАРЕ" ООД. И в същото време твърди, че е приела прехвърлянето от А.Д., а не от дружеството. В становището изразено по делото от името на ответницата, не само не се установи, но дори не се твърди да е имало други отношения между А.Д. и З.Г., т.е. друго основание за плащането на сумата от 70 000 Евро. Съдът като съобрази изложеното, на основание чл. 176, ал. 3 от ГПК приема за доказано обстоятелството, че ответницата З.Д.Г. е получила на 27.07.2007 год. сумата 70 000 (седемдесет хиляди) евро като плащане на цената по договор за покупко-продажба на недвижимия имот, описан в нотариален акт под № 197, том III, рег. № 4677, дело 597/2006 год. на нотариус Росица Буркова, чрез превод от банковата сметка на името на А.Д., от името и за сметка на купувача по договора търговското дружество "МАРЕ" ООД.

Следва да се приеме, че с извършване на превода от сметката на А.Д., сумите по която са превеждани от М.С. и П.С., за нуждите на регистрираното от тях търговско дружество "МАРЕ" ООД, са суми, с които те са финансирали дружеството за покупката на имота и представляват средства на дружеството. Това се установява от показанията на разпитаните в съдебното заседание на 1 октомври 2013 година свидетели В. и Б., които депозираха показания за отношенията между С., търговското дружество "МАРЕ" ООД и А.Д. в смисъл, че по сметка на последната открита изцяло за нуждите на търговското дружество, С. са превеждали суми от Г., като последният превод в размер на 60 000 е извършен непосредствено преди подписването на договора за покупко-продажба - на 20.07.2006 год.

Претендираната сума се дължи на дружеството-купувач на недвижимия имот по договора за покупко-продажба от 27.07.2006 год. и защото той е заприходен като дълготраен материален актив на дружеството с цената, на която е закупен. Какви са отношенията между съдружниците или други лица финансирали дружеството, е без значение за казуса. Основанието, на което са платени 70 000 Евро от името на търговското дружество "МАРЕ" не е осъществено.

Съгласно представените по делото доказателства собственик на имота, предмет на цитирания в текста нотариален акт, са трети лица, чиито права са признати с влязъл в сила съдебен акт. Следователно платената по договора за покупко-продажба, сключен между З.Г. и търговското дружество "МАРЕ" ООД е без основание, тъй като вещно-прехвърлителния ефект целен с подписването му не е настъпил, поради прогласената нищожност на предхождащи сделката договори.

 

На основание чл. 86 от ЗЗД съдът следва да присъди и т.нар. от съдебната практика и правната теориямораторна лихва” - лихвата за забава, началният момент на която е датата, на която е влязло в сила решението, с което е прогласена нищожността на нотариален акт за покупко-продажба № 102, том VI, рег. № 9446, дело № 952/2005 год. на нотариус Петранка Куцарова, а крайния момент е датата на завеждане на делото в ОС-Стара Загора 27.07.2011 год. Съдът намира, че претенцията е основателна за целия й размер, определен в заключението на съдебно-икономическата експертиза, но законните представители на дружеството, неговите управители, не са заявили в хода на процеса искане за увеличаване на предявения иск в тази му част и съдът следва да уважи този иск в предявения му размер - 10 000 (десет хиляди) лева, тъй като съдът не може да се произнесе извън това което е поискано от страните по делото и съобразно петитума на исковата молба.

 

         С оглед на гореизложените съображения и доводи, съдът намира, че искът се явява изцяло основателен и доказан и като такъв следва да се уважи, ведно със законните последици от това.

 

На основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответницата  следва да бъде осъдена да заплати на ищеца направените от последния разноски по делото общо в размер на 9303 лева, от които 6040 лева държавна такса за завеждане на делото и за допускане на обезпечение, 163 лева възнаграждение за вещото лице от съдебно-икономическата експертиза, внесени и заплатени от ищеца и сумата от 3100 лева, представляваща възнаграждението за  един адвокат – адв. М.К. ***, съгласно представения договор за правна защита и съдействие /на лист 37 от делото/.

 

        Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.55, ал.1, предл.1 и чл.86 от ЗЗД, Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

                                 Р      Е      Ш      И     :

 

ОСЪЖДА ответницата З.Д.Г. с ЕГН ********** *** и със съдебен адрес *** адв. Е.П.Д. да заплати на търговското дружество "МАРЕ"  ООД,   с ЕИК 123731296, със седалище и адрес на управление гр.К., ул. “Д-р Петър Берон” № 24, представлявано  от  управителите  М.Т.С.  и  П.С.С. със съдебен адрес гр.София, ул.“Стефан Караджа” № 12-Г, ет.1, адвокатска кантора – адв. М.К., следните суми: 70 000 (седемдесет хиляди) евро, платена без основание продажна цена по договор за покупко-продажба, сключен в изискваната от закона форма на нотариален акт №197, том III, рег. № 4677, дело № 597/2006 год. на нотариус Росица Буркова, с район на действие Районен съд, гр. К., ведно със законната лихва върху главницата от 70 000 (седемдесет хиляди) евро, считано от датата на завеждането на иска в съда - 27.07.2011 год. до пълното й изплащане, както и сумата от 10 000 (десет хиляди) лева мораторна лихва за забава за периода 18.12.2008 год. до датата на завеждане на иска в съда на 27.07.2011 год., както и направените от ищеца разноски по делото в размер на 9 303 лева /девет хиляди триста и три лева/.

 

        РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2-седмичен срок от връчването му на страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

                                          ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :