Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№3                              07.01.2014г.                    град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,     ІІІ ГРАЖДАНСКИ състав

   

на двадесет и втори октомври 2013 година

в публично  заседание, в следния състав: 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                       

Секретар  П.Г.

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА – ДОКЛАДЧИК УРУКОВ  

Гражданско дело № 1082 по описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

 

          Производството е на основание чл. 30, ал.1 от ЗН във връзка с чл.124, ал.1 от ГПК.

 

Постъпила е искова молба от ищеца К.Г.А., чрез неговата майка и законна представителка Б.К.А., двамата с постоянен адрес ***  против Ж.С.Г., Г.С.З. и Т.Г.Й.,***, с която моли съдът да постанови решение, с което да възстанови запазената част от наследството по предявения от малолетния К.Г.А. иск срещу тримата ответници  от наследството на Г.А.Й., починал на 18.02.2012г., в размер на 1/3 (една трета) идеални части в негова полза, чрез намаляване на извършеното дарение в същия размер, обективирано в нот. акт № 187, том Х, рег.   № 15283, дело № 1694 от 06.11.2007г. на нотариус Денчо Недялков, рег. № 181, с район на действие РС – гр. Стара Загора, вписан с акт№ 67, том. ХІ, дело № 10070/06.11.2007г., служба “Вписвания” РС- Стара Загора, с който Г.А.Й. дарява на сина си С. Г.Й. следния си собствен личен недвижим имот: ½ ид. част от дворно място, находящо се в ***, цялото с площ от 330кв.м., представляващо УПИ ІХ 3061 в кв. 70 по плана на града, заедно и реално с целия втори етаж от масивната жилищна сграда, построена в западната част на дворното място, заедно с ½ ид. част от общите части на сградата и заедно с ½ ид. част от избеното помещение, и ½ ид. част от таванското помещение, при граници на дворното място: север – УПИ Х 3062, изток – УПИ VІІ 3060, юг – УПИ І 3059 и запад – улица, на основание чл. 30, ал. 1 от ЗНасл.

 

След като се запозна с изложеното в исковата молба, с писмените доказателства към нея, с допълнителното изисканите и представени по делото писмени доказателства, и като взе предвид приложимите по случая материално-правни и процесуални норми, съдът счита за изяснено следното:

 

Съдът счита, че искът е процесуално допустим, своевременно предявен и следва да бъда разгледан в настоящото съдебно производство, тъй като искът е родово и местно подсъден по правилата на родовата и местната подсъдност като първа инстанция на настоящия Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

В законния 1- месечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК/2008г./ има постъпил писмен отговор на Исковата молба от първата ответница Ж.С.Г., чрез пълном. й адв. Д.Х., с който считат, че предявената ИМ е нередовна и като такава следва да бъде оставена без движение, по съображенията подробно изложени в писмения отговор. Също така, относно основателността на иска оспорват изцяло същия и молят иска да бъде отхвърлен изцяло по съображенията подробно изложени в писмения отговор.

 

Вторият и третата ответници Г.С.З. и Т.Г.Й. в законоустановения 1-месечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК/2008г./ не са подали писмени отговори на Исковата молба.

       

Искът е с правно основание чл.30, ал.1 ЗН и исковата молба се явява от категорията на актовете, които подлежат на задължително вписване съгл. чл. 11, б.”в”, във вр. с чл.4, б.”з” и б.”а” от Правилника за вписванията. Исковата молба, заедно с уточняващата такава са били надлежно вписани в службата по вписванията гр.Стара Загора с вх. рег. № 5310/т.ІV, № 65/23.05.2012 год. /съответно на лист 64 до лист 69 включително от първоначалното дело на РС-Стара Загора/.

 

 

Ищеца по делото К.Г.А., малолетен, действащ чрез неговата майка и законна представителка Б.К.А., редовно и своевременно  призован, явява се лично майката, заедно с пълномощника си адв.К.С. от Ямболската адв.колегия, като заемат становището, че искът се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде изцяло уважен по съображения подробно изложени в съдебно заседание по съществото на делото и депозираната по делото писмена защита.

 

Ответниците по делото Ж.С.Г., Г.С.З. и Т.Г.Й., редовно призовани по делото не се явяват и не вземат становище в съдебното заседание по съществото на делото.

 

           След като се запозна с направените в Исковата молба претенции, със становищата на всяка една от страните по делото, със събраните по делото писмени доказателства и с приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, ОС-Ст.Загора счита за изяснено и доказано следното :

 

ОТНОСНО ДОПУСТИМОСТТА НА ИСКА :

 

Безспорно по делото се установява от представените и приети като доказателства по делото, че така предявения иск се явява родово и местно подсъден на настоящия Окръжен гр. Стара Загора. Същият е процесуално допустим, поради което следва да бъде разгледан по съществото си в настоящото гражданско съдопроизводство.

Също така съдът намира, че по делото са представени кадастр. скица на поземления имот с идент. 68850.503.744, в който се намира сграда с идент. 68850.503.474.1, като реално дарение втори жил. етаж от тази сграда, представляваща самостоятелен обект и следва да има идентификатор. В ИМ имота предмет на дарението е описан съгл. нот. акт а в допълнителната /уточняваща/ ИМ е посочен само идент. на поземления имот и този на цялата сграда,в която се намира реално обособения жил. етаж. Не е представена кадастр. схема на този самостоятелен жил. етаж – обект в сградата. Също така е налице отказ изх. № 94-15 207-24-10-468/28.02.2012Г. на Началника на СГКК – Стара Загора, за изменение на кадастралната карта и кадастр. регистър на гр. Стара Загора, на състоящо се нанасяне на нов самостоятелен обект – жилище, апартамент с проектен идентификатор 68850.503.474.1.1. Цитираният отказ е потвърден и от АС-Стара Загора с решението по адм.дело № 92/12г. Именно поради тази причина е било прекратено гр. дело № 7089/12г. по описа на РС-Стара Загора, по което е бил предявен иска за делба на същия имот.

 

        В тази връзка производството по наст. дело е било прекратено и исковата молба е била върната от първоинстанционния съд с Определението под № 414 от 10.04.2013 год., като същевременно с това е било оставено без уважение искането на ищеца за конституирането на като трети лица помагачи на основание чл.219 от ГПК на Й. А.Й. и А. Й.З. на страната на ищеца като неоснователно.

С Определение под № 1338/06.06.2013 год., постановено по ч.гр.дело под № 551/2013 год. АС-Пловдив Е ОТМЕНИЛ определение под № 414 от 10.04.2013г., постановено по гр.д. № 1082/2012г. по описа на Окръжен съд Стара Загора - III гр.с, в частта, с която е върната исковата молба на К.Г.А. ЕГН **********, действащ чрез своята майка и законен представител Б.К.А. ЕГН ********** с адрес *** и е прекратено производството по гр.д. № 1082/2012г. по описа на Окръжен съд Стара Загора и е ВЪРНАЛ делото на Окръжен съд Стара Загора за продължаване на следващите се процесуални действия.

Със същото Определение АС-Пловдив е и ПОТВЪРДИЛ определението под № 414 от 10.04.2013г., постановено по гр.д. № 1082/2012г. по описа на Окръжен съд Стара Загора - III гр.с, в частта, с която е оставено без уважение искането на К.Г.А. ЕГН **********, действащ чрез своята майка и законен представител Б.К.А. ЕГН ********** с адрес *** за допускане в качеството им на трети лица помагачи на ищеца на Й. А.Й. и А. Й.З. и двамата с адрес ***.

 

В тази насока първоинстанционният съд сита, че на практика са изчерпани и разрешени с влязло в законна сила Определение процесуалните въпроси, касаещи редовността на исковата молба и нейната допустимост, поради което същата следва да бъде разгледана относно нейната материална основателност.

 

        ОТНОСНО ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ИСКА:

 

Безспорно установено по делото е, че ищеца К.Г.А. се явява наследник, с право на запазена част от наследството на наследодателя Г.А.Й., по заместване на своя баща - Г.Г.А., син на Г.А.Й.. По силата на чл.29, ал.1 от ЗН се определя и размера на запазената му част- 1/3.

 

С договор за дарение, обективирано в нот. акт № 187, том Х, рег. № 15283, дело № 1694 от 06.11.2007г. на нотариус Денчо Недялков, рег. № 181, с район на действие РС – гр. Стара Загора, вписан с акт под № 67, том. ХІ, дело № 10070/06.11.2007г., служба “Вписвания” РС- Стара Загора, общият наследодател Г.А. Й. е дарил на другия си син С.Г.Й. следния си собствен личен недвижим имот, а именно: ½ ид. част от дворно място, находящо се в **, цялото с площ от 330 кв.м., представляващо УПИ ІХ-3061 в кв. 70 по плана на града, заедно и реално с целия втори етаж от масивната жилищна сграда, построена в западната част на дворното място, заедно с ½ ид. част от общите части на сградата и заедно с ½ ид. част от избеното помещение, и ½ ид. част от таванското помещение, при граници на дворното място: север – УПИ Х-3062, изток – УПИ VІІ-3060, юг – УПИ І-3059 и запад – улица.

 

В тази насока съобразно разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от ЗН Запазената част на низходящи (включително и осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг, е: при едно дете или низходящи от него - 1/2, а при две и повече деца или низходящи от тях - 2/3 от имуществото на наследодателя. Според чл.29, ал.2 от ЗН Запазената част на родителите или само на преживелия от тях е 1/3. Съобразно специалната разпоредба на чл.10. ал.1 от ЗН Низходящите на наследодателя, които са починали преди него или са недостойни, се заместват в наследяването по закон от своите низходящи без ограничение на степените.

 

Общият наследодател Г. А.Й. има двама сина: Г.Г.А.и С. Г.Й.. Ищецът се явява син на първия от тях. По силата на чл.29, ал.1 от ЗН  общият наследодател е имал правото да се разпореди само с 1/3 от процесния имот. Запазената част от наследството му за неговите низходящи /респективно техните наследници/ е 2/3 от имуществото му, тъй като същият е оставил двама низходящи – горепосочените му синове. Затова на основание чл.29, ал.1 във връзка с чл.10 , ал.1 от ЗН за ищеца К.Георгиев Ангелов запазената част се явява 1/3 от имуществото, останало в наследство от общият наследодател Г.А.Й..

 

По отношение на въведеното с отговора на исковата молба от Ж.С.Г. основание за отхвърляне на иска, а именно, че след като малолетният ищец не е приел наследството по опис губи правото си на предявяване на иск по чл.30, ал.1 от ЗН съдът възприема следното, което изцяло е и в съответствие с константната практика на Върховните съдилища на Републиката, а именно:

Приемането на наследството по опис има защитна функция-да се определи наследственото имущество, за да се ограничи само до неговия размер отговорността на наследниците за задълженията на наследодателя. Недееспособните са защитени от закона, който въвежда изискването те да приемат наследството само по опис - чл.61, ал.2 от ЗН. Пропускането на тримесечния срок по чл.61, ал.1 от ЗН обаче не може да ги лиши от възможността по-късно да приемат наследството и да претендират за дял от наследственото имущество, тъй като не може една защитна правна норма да води до отнемане наследствените права на защитените лица. С отпадането на срока по чл.50 от ГПК те могат винаги да приемат наследството. Това тяхно право не се погасява, до навършване на пълнолетие и те могат да приемат наследството по опис и след изтичане на тримесечния срок по чл.61, ал.1 от ЗН. Противното би означавало недееспособните да бъдат лишени от защитата, която законът им предоставя по отношение на кредиторите на наследството, което е недопустимо, т.е., малолетните, който не са приели в срока по чл.61, ал.1 от ЗН наследството по опис, имат право да искат възстановяване на запазената им част от наследството по реда на чл.30 ал.1 от ЗН. Ако при подаване на исковата молба, лицето е все още недееспособно, съдът следва да им определи по реда на чл.51 ал.1 от ЗН срок, в който да приемат наследството по опис.

 

В конкретния случай съдът намира, че наследството е прието по опис по частно гражданско дело № 774 /2013г. по описа на Районен съд Стара Загора, за което ищецът и пълномощниците му са представили удостоверение с изх.№ 774/2013 от 05.03.2013г. /на лист 79 от делото/. Вярно е, че това е станало след изтичането на срока, определен в чл.61, ал.1 от ЗН, но с оглед на гореизложените съображения настоящият съд счита, че срокът за приемането на наследството по опис не е пропуснат от ищеца.

 

В правната теория и съдебната практика /Решение № 82 от 16.03.2011 г. на ВКС по гр. д. № 221/2010 г., II г. о., ГК, Решение № 108 от 15.02.2010 г. на ВКС по гр. д. № 105/2009 г., I г. о., ГК,/ трайно и безпротиворечиво се приема, че срокът по чл.61, ал.1 от ЗН не е давностен или преклузиван, а се явява съдебно-процесуален, а също така се и отнася само за лицата, които не са наследници по закон. В конкретния случай ищецът се явява наследник по закон по силата чл.10, ал.1 от ЗН по право на заместване на своя наследодател и баща Г.Г.А., ПОЧИНАЛ НА 05.09.2007 год., който от своя страна е син на общия наследодател.

 

В конкретния случай от доказателствата по делото се установява, че искът се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен ведно със законните последици от това.

 

На основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответниците  следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца направените от последния разноски по делото общо в размер на 720 лева, от които 200 лева възнаграждение за вещото лице от съдебно-техническата експертиза, внесени и заплатени от ищеца, сумата от 500 лева, /внесени и заплатени от ищеца/, представляваща възнаграждението за  един адвокат  - адв.Д.Л. ***, /първия адвокат на ищеца/, съобразно представения договор за правна защита и съдействие от 21.02.2013 год /на л.54 от делото/ и представения списък на разноските по чл.80 от ГПК, както и сумата 20 лева, представляваща ДТ за издаване на съдебно удостоверение.

 

        Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл. 30, ал.1 от ЗН, Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

                                 Р      Е      Ш      И     :

 

възстановява запазена част от наследството, оставено от общия наследодател Г.А.Й., починал на 18.02.2012г., в размер на 1/3 (една трета) идеални части в полза на ищеца К. Г.А., действащ чрез неговата майка и законна представителка Б.К.А., двамата с постоянен адрес ***, чрез намаляване на извършеното дарение, обективирано в нотариален акт № 187, том X, рег.№ 15283, нот.дело № 1694 от 06.11.2007г. на нотариус Денчо Недялков, рег.№ 181, с район на действие РС - Ст.Загора, вписан с акт № 67, том XI, дело № 10070 /06.11.2007г. в служба „Вписвания" РС-Ст.Загора, с който Г.А.Й. дарява на сина си С. Г. Й. следния свой собствен личен недвижим имот: 1/2 ид.ч. от дворно място, находящо се в **, цялото с площ от 330 кв.м., представляващо УПИ IX 3061 в кв.70 по плана на града, заедно и реално с целия втори етаж от масивна жилищна сграда, построена в западната част на дворното място, заедно с  1/2  ид.ч. от избеното помещение и  1/2  ид.ч. от таванското помещение, при граници на дворното място: север - УПИ Х 3062, изток-УПИ VII 3060, юг-УПИ I  3059, запад-улица.

 

ОСЪЖДА Ж.С.Г., с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, Г.С.З. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и Т.Г. Й. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** с адрес за призоваване и съобщения *** адв. Антоанета Масленска да заплатят на К. Г.А., действащ чрез неговата майка и законна представителка Б.К.А., двамата с постоянен адрес ***, сумата от 720 лева /седемстотин и двадесет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото.

 

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2-седмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :