Р Е Ш Е Н И Е

 

 за поправка на очевидна фактическа грешка

 

 

№ 17                                          22.01.2014г.                     гр.С.З.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, Четвърти състав

На двадесет и втори януари 2014 г.

В открито съдебно заседание в следния състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар: Павлина Георгиева

Като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1114/2012г., за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е на основание чл.247, ал.1, 3 и 4 от ГПК във вр. с чл.45 от ЗЗД.

 

         С оглед констатираното в Определение № 97/16.01.2014г. по в.гр.д.№ 1082/2013г. по описа на ПАС/л.30 от въззивното дело/, и предвид мотивите и диспозитивите на постановените първоинстанционни първоначално Решение № 131/20.03.2013г./л.93- 97 и допълнително Решение № 280/10.07.2013г./л.119- 120 от делото/, съдът е допуснал очевидна фактическа грешка във втория отхвърлителен диспозитив на своето първоначално Решение/л.97, стр.2 от делото/, като вместо буквално написаното поради техническа грешка по т.1 “над претендираните 40 000 лв. до присъдените 30 000 лв.”, по т.2 “над претендираните 50 000 лв. до присъдените 30 000 лв.” и по т.3 “над претендираните 60 000 лв. до присъдените 30 000 лв.”, следва да се четат действително правилните по т.1 “над присъдените 30 000 лв. до претендираните 40 000 лв.”, по т.2 “над присъдените 30 000 лв. до претендираните 50 000 лв.” и по т.3 ”над присъдените 30 000 лв. до претендираните 60 000 лв.”, което следва да се поправи с настоящото Решение за поправка на Очевидна фактическа грешка/ОФГ/.

 

Съдът счита, че с оглед текстовете на Исковата молба и на съдебните си Решения/първоначално и допълнително/ по делото, в случая се касае до очевидна фактическа грешка/ОФГ/ от технически, а не от правен характер, която следва да се поправи, по реда на чл.247, ал.1, 3 и 4 от ГПК във вр. с чл.45 и сл. във вр. с чл.82- 86 от ЗЗД, ведно със законните последици от това.

 

Настоящото първоинстанционно съдебно Решение за поправка на ОФГ може да се обжалва по общия ред в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка една от страните, с въззивна жалба чрез първоинстанционния Окръжен съд – гр.С.З. пред въззивния му Апелативен съд – гр.Пловдив.

 

Ето защо предвид на горното и на основание чл.247, ал.1, 3 и 4 от ГПК във вр. с чл.45 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд – С.З.

 

                              Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка във втория отхвърлителен диспозитив на първоначалното си първоинстанционно Решение № 131/20.03.2013 г., постановено по настоящото първоинстанционно гражданско дело № 1114/2012 г. по описа на ОС- Ст.Загора, като вместо неправилните :

1. По т.1 “над претендираните 40 000 лв. до присъдените 30 000 лв.”,

2. По т.2 “над претендираните 50 000 лв. до присъдените 30 000 лв.”, и

3. По т.3 “над претендираните 60 000 лв. до присъдените 30 000 лв.”,

се четат правилните :

1.По т.1 “над присъдените 30 000 лв. до претендираните 40 000 лв.”,

2.    По т.2 “над присъдените 30 000 лв. до претендираните 50 000 лв.”, и

3.    По т.3 ”над присъдените 30 000 лв. до претендираните 60 000 лв.”

 

РЕШЕНИЕТО за поправка на ОФГ може да се обжалва по общия ред в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез Окръжен съд – гр.С.З. пред Апелативен съд – гр.Пловдив.

 

                                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :