Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 16                    21.01.2014 г.                            Град Стара Загора

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                    ІІ  Граждански състав

На седемнадесети декември                                                 Година 2013

в публичното заседание, в следния състав:

                                                         

                                  Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                      Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                     2. АСЕН ЦВЕТАНОВ       

                

Секретар  С.С.

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1430 по описа за 2013 година.

 

Производството е на основание чл.258 и сл. от ГПК.

          Постъпила е въззивна жалба от адв. Г.С. ***, като пълномощник на въззивника Я.Х.Г., против Решение № 315/21.06.2013г. постановено по гр. дело № 1746/2012г., по описа на Казанлъшкия районен съд в частта, касаеща направените разноски по делото, като считат постановеното решение за неправилно и немотивирано, тъй като своевременно е било направено искане за присъждане на разноските с представен списък, удостоверяващ направени такива. Първоинстанционният съд е приел, че от претендираната сума …лева за снабдяване с докумeнти са представени доказателства за … лева – такси за съдебни удостоверения и други документи.

          Считат, че решението от Казанлъшкия районен съд в частта относно присъдените разноски е немотивирано и неправилно, като неправилно съдът е приел за изплащане и сумите направени за назначаване на съдебни експертизи по делото, което е довело до неправилното разпределяне на сумите между страните по делото. Не била  и присъдена съразмерната част на уважения иск по заплатената експертиза в размер на … лева. Съдът е приел, че адвокатски хонорар не се дължал, тъй като било ясно каква част от него се дължи по иска за делба и за каква част за претендираното обезщетение от …лева . Хонорарът твърдят, че бил заплатен по производството в първата фаза на съдебната делба. Районният съд е намалил размера на присъдения хонорар до минималния съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения, но е пропуснал да осъди ответницата Т.П. да го заплати. Въззивникът не е съгласен с изводите на първоинстанционния съд относно отказа да присъди адвокатски хонорар по втората съдебна фаза на производството, тъй като не били налице данни за заплащането му в срок, като по делото се установявало, че пред районния съд в две съдебни заседания е участвал процесуалният представител на страната и сумите са преведени в срок.

Молят постановеното първоинстанционно решение да бъде отменено в обжалваната част и бъдат присъдени претендираните разноски съгласно приложения списък по делото.

 

По делото е постъпил писмен отговор от въззиваемата Т.Х.П., срещу въззивната жалба по гр. дело № 1746/2012г. по описа на РС-Казанлък. В писмения отговор въззиваемата излага доводи относно това, че живее в допуснатия до делба имот от 1982г., а не от 1972г.; никога не била канена от въззивника Я.Х.Г. да си уредят взаимоотношенията, като твърди, че по искове за делба държавна такса не се внасяла. Въззиваемата излага доводи,че има възражения относно експертизата и определянето на пазарната цена и отхвърля сумата … лева, държавна такса, която не се дължала. Твърди, че не приема на два пъти присъждане на адвокатски хонорар по … лева, както и не приема претенцията за обезщетение за пропуснати ползи, тъй като такива не били поискани.

В писменият отговор въззиваемата твърди, че при явяването й по четири дела пред Казанлъшкия районен съд, нито веднъж не й била дадена думата да изрази становището си, като съдът е отказал да се запознае с представени 2 бр. доказателства – протокол за доброволно предаване с подписа на Л. Георгиев и фактура от КЦМ- гр. Пловдив. Счита, че въззивника увеличава умишлено своите разходи, с цел да я изнудва занапред. Моли, да се преразгледа делото от съдебен състав, който да не бъде предубеден и обективно да разгледа делото във въззивната инстанция.

 

         Въззивникът Я.Х.Г. - редовно и своевременно призован, не се явява в съдебно заседание и не изпраща упълномощен представител по делото.

 

Въззиваемата Т.Х.П., редовно и своевременно призована, явява се лично, заедно със служебния адвокат – адв. Н.Г. от адв.колегия – Стара Загора, надлежно преупълномощен от адв. Р.Р., като молят подадената въззивна жалба да бъде отхвърлена, като неоснователна и молят решението на районния съд да бъде потвърдено. Подробни съображения и доводи са изложени в съдебното заседание по съществото по делото и в депозирания по делото писмен отговор.

 

Втория въззиваем К.Н.П. - редовно и своевременно призован, не се явява в съдебно заседание и не изпраща упълномощен представител по делото.

 

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:

 

Предявен е иск за делба с правно основание чл. 353 и сл. от ГПК.

 

Безспорно установено по делото е, че първоинстанционното гр.д. под № 1746/2012г. по описа Казанлъшкия районен съд е образувано по искова молба от ищеца – въззивник Я.Х.Г., против въззиваемите и ответници Т.Х.П. и К.Н.П. по предявен иск за делба на жилище - апартамент №39, находящ се в гр. Казанлък на бул."…" №…, вх…., ет…., със застроена площ 83,72 кв.м., състоящо се три стаи, кухня и сервизни помещения с прилежащото му избено помещение №39, 0,95 % идеални части от сградата и 67 кв.м. идеални части от правото на строеж върху терен с площ 7055кв.м.

 

С решението по първата фаза на делбата под № 113 от 08.03.2013г. постановено по гр. дело № 1746/2012г. по описа на РС-Казанлък, същият съд е допуснал делбата между страните по делото, както следва: при квоти 1/6 идеални части за Я.Х.Г., 4/6 идеални части за Т.Х.П. и 1/6 идеални части за К.Н.П..

 

С първоинстанционно решение по втората фаза на делбата под № 315/21.06.2013г. постановено по същото дело, първоинстанционният съд е постановил да се изнесе на публична продан процесния имот – подробно описан по-горе, с пазарна стойност …лева, при квоти на съделителите: 1/6 идеални части за Я.Х.Г., 4/6 идеални части за Т.Х.П. и 1/6 идеални части за К.Н.П..

Със същото решение първостепенният съд е осъдил Т.Х.П. ЕГН ********** *** да заплати на Я.Х.Г., ЕГН ********** *** сумата …лв., представляваща обезщетение за лишаване от ползването на 1/6 идеална част от изнесения на публична продан имот за времето от 18.06.2012г. -28.05.201З година, като е отхвърлил претенцията в частта й до …лв. като неоснователна. Също така е осъдил Я.Х.Г., ЕГН ********** *** да заплати и сумата от …лв. държавна такса на РС Казанлък. Съдът е осъдил и К.Н.П. ЕГН ********** *** да заплати …лв. държавна такса на РС Казанлък.

Освен това, съдът е осъдил Т.Х.П. ЕГН ********** *** да заплати …лв. държавна такса на РС Казанлък за имота и …лв. държавна такса на РС Казанлък за обезщетението а пропуснати ползи, както и да заплати на Я.Х.Г., ЕГН ********** *** сумата …лв., от които …лв. разноски за експертиза и …лв. разноски за снабдяване с документи по делото. Осъдил е К.Н.П. ЕГН ********** *** да заплати на Я.Х.Г., ЕГН ********** сумата …лв., от които …лв. разноски за снабдяване с документи и …лв. разноски за адвокатско възнаграждение.

 

От доказателствата по делото, събрани от двете съдебни инстанции се установява, че в мотивите към обжалваното Решение, касателно разноските по делото, съдът е приел,  че въззивникът Г. е представил списък с разноските, в който е посочил, че е направил следните разноски - …лв. за държавна такса, …лв. за адвокатски хонорар, още …лв. за адвокатски хонорар, …лв. за експертиза и …лв. за снабдяване с документи за прилагане по делото. От така претендиранте разноски по делото е представен документ за внесени …лв. държавна такса при подаване на исковата молба /д. такса при подаване на иск за делба не се дължи/, …лв. такса за удостоверение /л.19./, …лв. д.т. за удостоверения /л.47, л.48, л.49. л.50, л.51/, договор за правна ЗС от 19.11.2012г. с договорено и внесено възнаграждение от …лв. /л.37/, договор за правна защита и съдействие /ПЗС/ от 27.05.201Зг. с договорено възнаграждение от …лв. с посочен срок за плащане до 28.05.2013г., но без данни договореното възнаграждение да е внесено. В приложените договори за ПЗС изобщо не е указано и не е конкретизирано за какво се договаря адвокатския хонорар графата “оказване на правна защита и съдействие, изразяващи се в: е непопълнена. Не е ясно каква част от възнаграждението е договорена по иска за делба и каква от заявената още с исковата молба претенция за обезщетение от …лв. Разноските на ищеца за експертиза по иска за обезщетение са …лв. Разноските за експертиза за цената и поделяемостта на имота са внесени по равно от ищеца — …лв. и от ответника К.П. -…лв. От приложените по делото книжа е видно, че въззивникът вероятно е направил и други разноски - за вписване на исковата молба, за снабдяване с удостоверения за настоящ и постоянен адрес, за снабдяване с преписи от документи, но документи за такива разноски не се представят по делото и не се посочват в приложения списък с разноските.

Въз основа на представените документи първостепенният съд правилно и обосновано е приел, че размерът на необходимите, дължими и направени от ищеца разноски по делото възлиза на …лв., от които …лв. за адвокатски хонорар. … лв. за експертиза, …лв. такса за снабдяване с удостоверения. Държавната такса внесена при подаване на исковата молба в размер на …лв. е била недължима. След изнасянето на имота на публична продан дължимата от ищеца държавна такса съответстваща на неговата квота от правото на собственост върху имота възлиза на …лв. Тъй като внесената предварително такса надвишава дължимата съдът намира, че тя покрива дължимата от ищеца при постановяване на решението държавна такса.

От внесените от ищеца …лв. разноски за експертиза …лв. съставляват платено от ищеца задължение на Т.П. за експертиза затова ответницата Т.П. следва да заплати на Я.Г. разноски за експертиза в размер на …лв. От направените от ищеца разноски за …лв. за експертиза по иска за обезщетение с цена …лв. съразмерно с уважената част -…лв. ответницата Т.П. следва да му заплати - …лв.

От направените от ищеца разноски от …лв. за снабдяване с документ съответни на неговото участие в правото на собственост върху имота са …лв., …лв. следва да му заплати ответникът К.П. и …лв. - ответницата Т.П..

 

Казанлъшкият районен съд обосновано и законосъобразно е приел, че предвид специфичния характер на производството, в което всяка от страните е едновременно и ищец и ответник, участието й в производството не зависи от желанието или поведението й, а е абсолютно задължително за действителността на целта на производството -прекратяване съсобствеността върху вещ, направените от ищеца разноски за адвокатско възнаграждение могат да бъдат претендирани от съделителите в съответствие с участието на всеки в правото на собственост върху вещта.

 

Първостепенният съд законосъобразно и мотивирано е приел в обжалваното определение, че претенцията на ищеца за адвокатско възнаграждение е основателна до размера, предвиден в чл. 7, ал. 4, във вр. с ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, като правилно и изчислил и размера на това възнаграждение.  Във връзка с оплакването във въззивната жалба на жалбоподателя, че в мотивите на съдебния акт съдът е счел, че следва да уважи частично направените разноски, а същите липсвали в осъдителната част от акта, въззивния съд счита, че страната е имала процесуалната възможност да иска допълването на същия съдебен акт в тази му част, но в срока по чл.250, ал.1, което жалбоподателят не е направил. В тази връзка съдът счита, че този срок е пропуснат, поради което това оплакване се явява неоснователно.

 

Освен това въззивният съд следва да отбележи, че по искане на въззивника РС-Казанлък е постановил и изрично Определение под № 1915/18.09.2013г. постановено по гр. дело № 1746/2012г., по описа на РС-Казанлък, с което е ИЗМЕНИЛ и ДОПЪЛНИЛ първоинстанционното Решение в частта му именно за присъждане на направените по делото съдебни и деловодни разноски в съответния размер.

 

В тази връзка възраженията и оплакванията във въззивната жалба на въззивника Г. се явяват неоснователни и необосновани, а твърденията му, че разноските са неправилно определени – изцяло недоказани.

 

В заключение въззивният съд намира, че решението на Казанлъшкия районен съд в обжалваната му част относно присъдените по делото разноски е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено, ведно с всички законни последици от това, като в останалата му част Решението е влязло в законна сила.

 

На основание чл. 78, ал. 1 във връзка с чл. 273 от ГПК въззивникът следва да бъде осъден да заплати на въззиваемата, направените от последната разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция, но тъй като въззивният съд намира, че такива разноски не са направени от въззиваемата пред настоящия въззивен съд и не са налице доказателства в тази насока, то и такива не следва да бъдат присъждани.

 

Съобразно императивната разпоредба на чл. 280, ал.1 и ал. 2 ГПК, настоящото въззивно съдебно решение подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен  съд  гр.София

 

Водим от горното, съдът

 

                           Р    Е    Ш    И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 315/21.06.2013г., постановено по гр. дело № 1746/2013г., по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му за разноските, като правилно и законосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен  съд  гр.София чрез ОС-Стара Загора при наличието на касационните основания, предвидени в чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                              ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

                                                                2.