Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

15                                                    17.01.2014 г.                              гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осемнадесети декември                                      две хиляди и тринадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

        РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                           МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1456 по описа за 2013 година.

           

Производството е образувано по въззивната жалба на К.М.К., действащ чрез пълномощника си адв. С.С. против решение № 958 от 19.07.2013г., постановено по гр.д.№ 5615/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

Въззивникът К.М.К. е останал недоволен от обжалваното решение, поради което го обжалва в срока. Счита, че съдът постановил решението си без да обсъди всички събрани доказателства. Изводът, че не било налице неоснователно обогатяване и кооперацията – ответник не била отговорна за причинените му вреди, бил неправилен. Излага подробни съображения в жалбата си, които са докладвани в съдебно заседание. Моли да се отмени обжалваното решение и да се постанови друго с което да се уважи иска. Претендира и за разноски.

 

Въззиваемият Кооперация ВККЧЗС ”Земеделец” гр.Стара Загора, чрез пълномощника си адв. В.Ц., оспорва жалбата като неоснователна. Намира, че оплакването за нарушение на чл.55, ал.1 от ЗЗД било неоснователно. Излага подробни съображения, които са докладвани в съдебно заседание. Моли да се постанови решение, с което да се отхвърли жалбата и да се потвърди решението на районния съд.  Претендира за разноски.

 

Кооперация ВККЧЗС ”Земеделец” гр.Стара Загора предявява насрещна жалба срещу Ж.И.Ж., Н.Ж.И., И.Ж.И. и П.Ж.И.- ответници по насрещния иск, за солидарно осъждане за процесната сума, в случай на уважаване на въззивната жалба. Излага подробни съображения и моли съда, алтернативно да разгледа и уважи насрещния им иск.

            В писмения отговор на К.М.К., чрез адв. С.С. по насрещната въззивна жалба се взема становище за допустимост и основателност. Моли да се уважи предявения иск, да се разгледа и насрещния като алтернативен, а не като евентуален, както приел съдът. Моли да се осъди кооперацията, респективно наследниците на М.Ж. да му възстановят исковата сума, заедно със законната лихва. Претендира заплащане на направените разноски.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбите оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 55, ал.1, пр.1 от ЗЗД.

 Ищецът твърди в исковата си молба, че на 10.03.2010г. с постановление за възлагане на недвижим имот по изпълнително дело №1284/2004г. на Държавен съдебен изпълнител към Районен съд гр.Стара Загора му възложил нива, находяща се в землището на с. Тракия, Община Опан, Област стара Загора, в местността „Червения камък”, с площ на имота 8,502 дка, четвърта категория, съставляваща имот №035058, по плана за земеразделяне. Сочи, че имотът  принадлежал на длъжника по изп.дело № 2184/2004г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора М.П.Ж., а публична продан била поискана от взискателя Кооперация „ВККЧЗС- Земеделец”. Сумата, която заплатил за имота била в размер на 1772,16 лева, внесена в законоустановения срок на 09.03.2010 г. Постановлението за възлагане било вписано в имотния регистър на 26.03.2010 г. При проверка след възлагането на имота в службата по вписване установил, че този имот вече бил вписан като собственост и на „Адванс Терафонд Адцис”, придобит през 2003 година, от длъжницата М.Ж., с нотариален акт №…, дело №…г., а след това - с нот.акт №…, дело №… г., имотът бил прехвърлен на „Адванс Терафонд Адцис”. С Решение по гр.д.№1849/2011г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора „Адванс Терафонд Адцис” бил признат за собственик на описания по- горе имот, тъй като имота не бил собственост на М.П.Ж. към момента на публичната продан. Моли съда да постанови решение, с което ответника по делото да му възстанови сумите в размер на … лева, внесена като продажна цена на имота, с която ответника се обогатил, ведно с мораторната лихва в размер на … лева, както и законна лихва. Ответникът           Кооперация   „ВККЧЗС - Земеделец”, представлявана от председателя на УС Е.В.Б. оспорва предявените обективно   съединени   искове   по   основание   и   размер. Твърди, че не бил страна, нито трето лице помагач по гр.д.№ 1849/2011г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора и постановеното по него решение нямало задължителна сила спрямо кооперацията. Не било налице неоснователно обогатяване на ответника по чл.55 ал. 1 от ЗЗД. С извършената публична продан по изп.д. № 2184/2004г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора длъжницата М.Ж. получила сумата от продажбата на процесната земеделска земя. С тази сума тя изплатила задълженията си към кооперацията, следователно кооперацията не се обогатила с тази сума. Веднъж тя продала процесната зем.земя през 2003г. и получила процесната сума и втори път по нейна вина се извършила публична продан на същата земя и тя отново втори път получила нейната стойност през 2010г. Иска насочен към ответника бил неоснователен, тъй като той по никакъв начин не се обогатил, а получил от длъжника сумите, които му се дължат по изпълнителното дело. По този начин е станало погасяване на действително дължим дълг. Моли съда да отхвърли иска като неоснователен и да му присъди разноските по делото.

Конституираните трети лица помагачи на страната на ответника Ж.И.Ж., Н.Ж.И., И.Ж.И. и П.Ж.И. редовно призовани, не представят отговор по делото и не изразяват становище по предявения иск.

 

Ответникът по първоначалния иск Кооперация „ВККЧЗС- Земеделец”, представлявано от председателя на УС Е.В.Б. предявява против третите лица помагачи Ж.И.Ж., Н.Ж.И. , И.Ж.И., П.Ж.И. обратен иск за сумата от … лева, от които сумата в размер на …лева главница и мораторна лихва в размер на …лева. В случай, че бъдат осъдени по първоначалния иск съда, ответниците по обратния иск да им заплатят солидарно, като законни наследници на М.П. посочената по – горе сума, представляваща неправилно погасен дълг по изп.д.№ 2184/2004г. на ДСИ при РС- Стара Загора, заедно със законната лихва. Ответниците по обратния иск Ж.И.Ж., Н.Ж.И., И.Ж.И., П.Ж.И., редовно призовани, не вземат становище по предявения обратен иск.

От приложените към делото изп.д. № 2184/2004г. по описа на СИС при Районен съд гр.Стара Загора и гр.д. № 1849/2011г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора се установява, че с постановление за възлагане на недвижим имот от 10.03.2010г. Държавният съдебен изпълнител при Районен съд - Стара Загора, след проведена публична продан и въз основа на протокол от 09.03.2010 г. е възложил на ищеца К.М.К. следния недвижим имот: нива, находяща се в землището на с.Тракия, община Опан, област Стара Загора, в местността „Червения камък", с площ от 8,502дка и представляваща имот №035058, по плана за земеразделяне на с.Тракия, при граници: имоти с №035056, №035035, №035052, №035036, №035059, за сумата от … лв. В постановлението е посочено, че имотът принадлежи на длъжника по изпълнението  М.П.Ж.. Постановлението е вписано в Служба по вписванията -Стара Загора на 26.03.2010г. с вх.рег.№2794, том VI, №158. Върху процесната нива е била вписана възбрана на 30.10.2009г. по искане на кредитора Кооперация ВЗКЧС „Земеделец” по изпълнителното дело.

С нотариален акт №…, том …, рег.№…, дело №… г. на нотариус В.И., вписан под № 089 в регистъра на Нотариалната камара с район на действие Районен съд гр.Стара Загора, М.П.Ж. и нейният съпруг Ж.И.Ж. са продали Н. Д.Х. процесната нива, съставляваща имот 035058 по плана на землището на с.Тракия. С последващ договор за покупко - продажба, обективиран в нотариален акт №…, том …, рег.№…, дело … г. по описа на нотариус Д. Н., рег.№ 181 на Нотариалната камара с район на действие Районен съд гр.Стара Загора, Н.Д.Х. е прехвърлила на 25.01.2008г. правото на собственост върху същата нива на „Адванс Терафонд” АДСИЦ.

От представеното удостоверение за наследници № 241/24.01.2011г. на Община Стара Загора, се установява, че М.П.Ж. е починала на 20.12.2010г., като за свои законни наследници е оставила Ж.И.Ж., Н.Ж.И., И.Ж.И. и П.Ж.И..

С Решение № 822/17.07.2012г., постановено по гр.д. № 1849/2011г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора, влязло в законна сила на 07.08.2012г., съдът е отхвърлил иска по чл. 108 от ЗС, предявен от К.М.К. против „Адванс Терафонд” АДСИЦ по отношение на описания недвижим имот, като неоснователен.

От така установената фактическа обстановка е видно, че към датата на постановлението за възлагане 10.03.2010г., както и към момента на вписване на възбраната - 30.10.2009г., процесната нива не е принадлежала на длъжника по изпълнението М.П.Ж., тъй като собствеността върху нея е била прехвърлена още на 20.03.2003 г. на друго лице - Н. Д.Х., а впоследствие от нея - на ответника „Адванс Терафонд” АДСИЦ.

 

Съгласно разпоредбата на чл.55 от ЗЗД, който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне. По делото не се установи неоснователно увеличаване на имуществото на ответника Кооперация „ВККЧЗС-Земеделец”, представлявано от председателя на УС Е.В.Б., за сметка на имуществото на ищеца. Безспорно се установи, че с извършената публична продан по изп.д. № 2184/2004г. по описа на СИС при Районен съд гр.Стара Загора длъжникът М.П.Ж. е получила сумата от продажбата на процесната земеделска земя. С получената сума от публичната продан тя е изплатила задължението си към ответника Кооперация „ВККЧЗС- Земеделец”, отразено в изпълнителен лист от 15.03.2004г. по гр.д. № 632/2004г. по описа на Районен съд гр. Стара Загора. Ето защо, тази сума не е получена от ответника без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание. Елементите на фактическия състав на неоснователното обогатяване – настъпило обедняване в патримониума на едно лице, получено увеличаване на имуществото на друго лице, което увеличение да е без основание са налице по отношение на наследниците на длъжника М.П.Ж., като нейни правоприемници. Неоснователно обогатяване с тази сума не настъпило за ответника по делото - Кооперация „ВККЧЗС-Земеделец”,  който всъщност е получил изпълнение по свое надлежно установено вземане от длъжника по изпълнението М.Ж.. Не са налице елементите от фактическия състав на разпоредбата на чл.55, ал.1 от ЗЗД по отношение на ответника, тъй като не е налице неоснователно разместване на блага. Увеличението на имуществото на ответната кооперация е с надлежно основание – погасяване на съществуващо задължение от длъжника М.Ж.. 

 

Предвид гореизложеното, съдът намира, че предявеният иск е неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

 

С оглед отхвърлянето на първоначалния иск, правилно, съдът не се е произнесъл по отношение на предявения обратен иск. Обратният иск на ответника срещу третите лица - помагачи, на негова страна, е предявен в условията на ентуалност и при отхвърлянето на първоначалния иск съдът не следва да се произнася по него.

 

Неоснователно е оплакването на въззивника в жалбата му, че кооперацията била отговорна за причинената му вреда, защото като взискател по изпълнителното дело, посочила на ДСИ изпълнителния способ, чрез който да се съберат вземанията и. Въззивната инстанция не споделя твърденията на въззивника, че кооперацията се обогатила неоснователно за негова сметка с получената от ищеца сума за покупката на недвижимия имот, както и че в настоящия случай било налице отпаднало основание, тъй като имота не бил собствен на длъжника. В действителност, кооперацията е получила от съдебния изпълнител дължимата и сума по съществуващо задължение на М.Ж., установено по надлежния ред, с изпълнителен лист.   Процесната сума от …лв., представляваща цената на имота на публичната продан, е влязла в патримониума на длъжника М.Ж., без да е налице основание за това, тъй като имота към момента на публичната продан не е бил вече нейна собственост. По този начин, длъжникът е погасил свой дълг към кооперацията, но обогатяването е настъпило в нейното имущество, а не в имуществото на кооперацията. Не може да се търси и обосновава вина на взискателя по изпълнителното дело за посочване на изпълнителния способ. Не се установява недобросъвестност от негова страна, изразяваща се в знание, че имота, предмет на публичната продан не е принадлежал на длъжника към момента на насочване на изпълнение към него или към момента на публичната продан. Не се и твърдят такива обстоятелства от ищеца.

 

Неоснователно е оплакването, че кооперацията се обогатила неоснователно от продажбата на нива, която не е собственост на длъжника и за ищеца не било възможно да се удовлетвори с друг иск. Ищецът – въззивник в настоящото производство разполага с иск по отношение на наследниците на починалия длъжник М.Ж., като нейни универсални правоприемници, тъй като неоснователно обогатяване е налице за длъжника, а след неговата смърт за наследниците му.

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Старозагорския районен съд е правилно и законосъобразно. С оглед  не уважаването на въззивната жалба, не са налице основания за разглеждане и произнасяне по  насрещната въззивна жалба.  Ето защо, обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло. 

           

            В полза на въззиваемата страна следва да се присъдят направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 300 лв.

 

            Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение №  958 /19.07.2013г., постановено по гр.дело № 5615/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.

           

ОСЪЖДА К.М.К. ***
Симеон Велики № …, вх…, ап…., с ЕГН ********** да заплати на Кооперация
„ВККЧЗС- Земеделец”, ЕИК 123010111, със седалище и адрес на
управление: гр. Стара Загора, бул. Руски № 38, вх. А, ап. 30
сумата от 300 /триста/ лева, представляваща
направените пред въззивната инстанция разноски за адвокатска защита за изготвяне на отговор на въззивната жалба. 

           

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        

 

 

ЧЛЕНОВЕ: