О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 128                                               30.01.2014 г.                       Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,         ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На тридесети януари                                       две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                      

            ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНЯ ТИХОЛОВА

                                                         

                                                                               МАРИАНА МАВРОДИЕВА             

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от  съдията МАРИАНА МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело №  1010  по описа за 2014 година.

 

                    Производството е по реда на чл. 435 и следващите от ГПК.

 

                    Жалбоподателят Ц.И.П. обжалва действията на ЧСИ по изп. д. № 443/2012г. по описа на ЧСИ, с рег.№ 766 – К.А., с район на действие – ОС Стара Загора – постановление от 18.10.2013г. за приключване на делото, във връзка с размера на дължимата сума и разноските по изпълнителното дело. Моли да се намали размера на адвокатския хонорар на взискателя по изп. дело и тези на ЧСИ като неправилно изчислени/дублирани/ и изключително високи, както и да му се възстановят надвнесените суми.

                  

                   В постъпилото възражение, пълномощника на взискателя адв. М.Д. взема становище за неоснователност на жалбата. Моли да се отхвърли изцяло. Алтернативно счита, че жалбата е недопустима и моли да се остави без разглеждане.

 

                    На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ, с рег.№ 766 – К.А., с район на действие – ОС Стара Загора, в които СИ взема становище за недопустимост, евентуално - неоснователност на жалбата.

 

                    Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери допустимостта на жалбата, намери за установено следното:

 

                   

 

          Изпълнително дело № 443/2012г. по описа на ЧСИ, с рег.№ 766 – К.А., с район на действие – ОС Стара Загора е образувано по молба на взискателя Д.С.Г., действащ чрез пълномощник адв. М.Д., по приложен изпълнителен лист срещу длъжника Ц.И.П. за сумата от …лв. – главница; …лв. лихва от 28.12.2010г. до 09.05.2011г.; законната лихва върху главницата считано от 09.05.2011г.; …лв. разноски. Изпратена е покана за доброволно изпълнение, в която се съобщава за общо дължимите задължения на длъжника в размер на … лв., включително разноски за адв. възнаграждение и такси за ЧСИ. В ПДИ е отбелязано, че същата е получена с обратна разписка на 27.03.2012г. Изпратена е и призовка за принудително изпълнение, на която е отбелязано връчване на 17.04.2012г. с обратна разписка. От приложените пи изпълнителното дело, известия за доставяне на куриерска фирма “М и ВМ Експрес” е видно, че поканата за доброволно изпълнение и призовката за принудително изпълнение са връчени на длъжника на 20.04.2012г.  лично на адресите в гр. Казанлък, ул….№ …и пл. “Севтополис” № …, ет…..

 

          С постановление от 18.10.2013г., отразено в протокол от същата дата, ЧСИ е приключил изпълнителното дело, поради издължаване и е вдигнал наложените възбрани и запори. Съобщението до длъжника П. е връчено на 22.10.2013г. при условията на чл. 41, ал.2 от ГПК.

 

          В разпоредбата на чл. 435 от ГПК изрично е посочено кои действия на съдебния изпълнител могат да бъдат обжалвани,  както и лицата, които могат да сторят това. В настоящия случай Ц.И.П. е длъжник по изпълнителното дело. С оглед на това същия може да обжалва посочените в ал.2 на чл.435 ГПК действия.

 

          Постановлението за приключване на изпълнителното дело,  не е сред посочените в ал.2, на чл.435 от ГПК действия на СИ. Ето защо, окръжният съд намира, че жалбоподателя няма правен интерес от обжалване, тъй като обжалваните действия по приключване на изпълнително дело № 443/2012г.  по описа на ЧСИ, с рег.№ 766 – К.А., с район на действие – ОС Стара Загора,  не са от кръга на действията на съдебния изпълнител, които подлежат на съдебен контрол в конкретния случай. 

         

          От друга страна, жалбата на длъжника е просрочена, тъй като е подадена след изтичане на срока за обжалване на това действие, който за длъжника е изтекъл на 29.10.2013г.

         

          Видно от изпълнителното делото, длъжникът е подавал две жалби против определения размер на разноските и адвокатското възнаграждение, който са оставени без движение от ЧСИ. Поради не проправяне нередовностите в тях, двете жалби са върнати от ЧСИ. 

                      В изпълнителното производство на общо основание е приложима разпоредбата на чл.248 ГПК, съгласно която ЧСИ може да допълни или измени  постановлението си за разноски, поради което въззивната жалба се явява недопустима.  Искането по чл.78, ал.5 от ГПК, най – напред по реда на чл.248 ГПК, следва да бъде направено пред ЧСИ. Едва след постановяване на определение по реда на чл.248 ГПК, длъжникът ще има възможност да обжалва определението по изп. дело за определяне на разноски. Такова искане пред ЧСИ не е направено от длъжника в хода на изпълнителното дело.

 

          Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че жалбата на Ц.И.П. против действието на Частния съдебен изпълнител по изпълнително дело № 443/2012г. по описа на ЧСИ, с рег.№ 766 – К.А., с район на действие – ОС Стара Загора, отразено в Протокол от 18.10.2013г. с което се приключва изпълнителното дело, следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

 

          Водим от горните мотиви, окръжният съд       

         

О П Р Е Д Е Л И :

 

                   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.И.П. ***, ЕГН ********** против действието на Частния съдебен изпълнител по изпълнително дело № 443/2012г. по описа на ЧСИ, с рег.№ 766 – К.А., с район на действие – ОС Стара Загора, отразено в Протокол от 18.10.2013г. с което се приключва изпълнителното дело като недопустима.

 

                   ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1010/2014г. по описа на ОС-Стара Загора.

 

          Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    

 

 

ЧЛЕНОВЕ: