ДОПЪЛНИТЕЛНО РЕШЕНИЕ

 

№61                                      18.02.2014 г.                          гр. С.З.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                   ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осемнадесети февруари                                                                   2014 година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар: …………..,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик Трифон Минчев гражданско дело номер 94 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

           

            Производството е по реда на  чл. 250 , във вр. с чл. 248 и чл. 78, ал. 5 от ГПК.

           

По делото е постъпила молба вх. № 16116/30.12.2013 г. от Й.Д.С., Н.Й.П., Т.Й.Б. и Т.В.Р., чрез адв. Л.Б., с искане съдът да допълни решението си, както и да измени решението си в частта за разноските. В молбата, молителят моли съда да допълни решението си, като се произнесе по иска на Н.Й.Р., починал в хода на процеса и заместен от неговите наследници по закон – ищците по делото. 

 

В срока за отговор е постъпил такъв от другата страна - ЗД"БУЛ ИНС" АД гр. София, като по отношение на молбата за допълване на решението, предоставя на съда. Относно молбата за изменение на решението в частта за разноските, счита същата за недопустима.

 

В срока за отговор от другата страна В.Е.Д., няма постъпил такъв.

 

Молбата за допълване на решението не следва да се внася в открито съдебно заседание за разглеждане, тъй като съдът намира, че за останалата неразрешена част от спора не е необходимо доказателствено изясняване.

 

С решение № 480 от 16.12.2013 г., постановено по в. гр. дело № 94 от 2013 г., на ОС С.З. е осъдил ЗД"БУЛ ИНС" АД, гр. София, на основание чл.226, ал.1 във вр. с чл.223, ал.1 от КЗ, да заплати на Й.Д.С., сумата от 70 000 лева /седемдесет хиляди лева/, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, претърпени от смъртта на жена му **, б.ж. на град С.З., причинена в резултат на ПТП на 18.09.2009 г. ведно със законната лихва върху сумата, считано от 18.09.2009 г. до окончателното й изплащане, като е отхвърлил иска в останалата му част до претендирания размер от 100 000 лева, като неоснователен; Осъдил е ЗД"БУЛ ИНС" АД, гр. София, да заплати на Й.Д.С., сумата от 30 000 лева /тридесет хиляди лева/, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди,  вследствие претърпяната от него многостепенна средна телесна повреда причинена в резултат на ПТП на 18.09.2009 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 18.09.2009 г. до окончателното й изплащане, като е отхвърлил иска в останалата му част до претендирания размер от 40 000, като неоснователен; Осъдил е ЗД"БУЛ ИНС" АД гр. София, на основание чл.226, ал.1 във вр. с чл.223, ал.1 от КЗ, да заплати на Н.Й.П., сумата от 70 000, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, претърпени от смъртта на майка и **, б.ж. на град С.З., в резултат на ПТП на 18.09.2009 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 18.09.2009 г. до окончателното й изплащане, като е отхвърлил иска в останалата му част до претендирания размер от 100 000 лева, като неоснователен; Осъдил е ЗД"БУЛ ИНС" АД гр. София, на основание чл.226, ал.1 във вр. с чл.223, ал.1 от КЗ да заплати на Т.Й.Б., сумата от 70 000 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, претърпени от смъртта на майка и **, б.ж. на град С.З., в резултат на ПТП на 18.09.2009 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 18.09.2009 г. до окончателното й изплащане, като е отхвърлил иска в останалата му част до претендирания размер от 100 000 лева, като неоснователен; Осъдил е ЗД "БУЛ ИНС" АД гр. София, на основание чл.226, ал.1 във вр. с чл.223, ал.1 от КЗ да заплати на Т.В.Р., сумата от 60 000 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, претърпени от смъртта на дъщеря и **, б.ж. на град С.З., в резултат на ПТП на 18.09.2009 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 18.09.2009 г. до окончателното й изплащане, като е отхвърлил иска в останалата му част до претендирания размер от 100 000 лева, като неоснователен; Осъдил е ответника ЗК ”Бул Инс” АД,  гр.София, да заплати дължимата държавна такса в размер на 12 000 лв., представляваща 4 % от уважената част от исковете, по сметка на ОС- Ст.Загора в обслужващата го КТБ- АД, клон Ст.Загора; Осъдил е Й.Д.С.,***, сумата от 5 965 лева разноски по делото; Осъдил е Н.Й.П.,***, сумата от 4 473 лв. разноски по делото; Осъдил е Т.Й.Б.,***, сумата от 4 473 лв. разноски по делото; Осъдил е Т.В.Р.,*** - 1000, сумата от 5 965 лева разноски по делото; Осъдил е Й.Д.С., Н.Й.П., Т.Й.Б., и Т.В.Р., да заплатят на В.Е.Д., сумата от 1200 лева, представляваща направени по делото разноски.

 

Действително между страните няма спор, че в хода на делото е починал ищеца Н.Й.Р., като негов наследник по закон е съпругата му – Т.В.Р. и дъщерите му Н.Й.П., Т.Й.Б. - видно от удостоверение за наследници: № 00254/21.07.2011 г. на Община Е..

 

Съобразно горното, съдът намира, че следва да допълни решението си, тъй като е пропуснал да се произнесе по претенцията на починалия ищец.

 

По претенцията на ищеца Н.Й.Р., починал в хода на делото и заместен от неговите наследници по закон - съпругата му Т.В.Р. и дъщерите му Н.Й.П., Т.Й.Б. за сумата от 100 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на  **, съдът намира следното: Безспорно ищеца е изживял болезнено загубата на дъщеря си. От показанията на свидетеля В.Н.Б. се установява, че смъртта на дъщеря му се отразила много зле и по време на делото починал. Съобразявайки тези обстоятелства и съгласно чл. 52 от ЗЗД, съдът намира за справедливо обезщетение в размер на 70 000 лева за наследниците по закон на ищеца Н.Й.Р.. В останалата част до претендирания размер от 100 000 лева, иска следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

 

При този резултат, разноските за ответниците остават така, както са присъдени.

 

По отношение на молбата за намаляване адвокатския хонорар на ответника “Бул инс” ЕАД гр. София, съдът намира следното:

 

Съгласно разпоредбата на чл. 78, ал. 5 ГПК, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.

 

Следва да се има предвид, че производството по чл. 78, ал. 5 от ГПК е различно от това по чл. 248 от ГПК. Разпоредбата на чл. 78, ал. 5 от ГПК дава възможност на насрещната страна да поиска от съда да присъди по – нисък размер на заплатените разноски за един адвокат, ако същото е прекомерно, като това искане следва да е направено от страната преди постановяване на съдебното решение.

 

При производството по чл. 248 от ГПК, страната ще има възможност да се възползва от този институт, когато съдът е пропуснал или е присъдил по – нисък размер от действително направените от нея разноски.

 

В случая, молителите са пропуснали да направят искане по реда на чл. 78, ал. 5 от ГПК за присъждане на по – нисък размер на заплатените разноски за един адвокат, поради което същите не могат да направят това в производство по чл. 248 от ГПК. 

 Ето защо съдът намира, че молбата е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

 

По отношение на молбата да бъде отменено решението в частта за разноските, присъдени на първия ответник, съдът намира същото за неоснователно. Това е така, защото съдебната практика трайно и непротиворечиво е дала разрешение на релевантния за настоящото производство въпрос: "Следва ли да се присъжда адвокатско възнаграждение на евентуалния ответник по делото при условие, че искат срещу него въобще не е разгледан?" На този въпрос е даден отговор с опр. №82/19.02.2009 год. на ВКС по ч.т.д. №60/2009 г. І т.о.,ТК; опр. №89/22.01.2010 г. на ВКС по ч.т.д. №752/2009 г. І т.о., ТК. В цитираните определения е прието, че „не разглеждането на евентуалния иск, поради уважаване на главния иск заличава с обратна сила последиците от предявяването му. Прекратяването на исковото производство има същото правно значение – отпадане с обратна сила последиците, които законът свързва с подаване на исковата молба в съда. Правото на разноски за ответника по чл.78, ал.4 от ГПК не е обвързано с наличието на конкретно основание, послужило за прекратяване на производството по иска(оттегляне, отказ и др.), а единствено с действителното заплащане на такси и възнаграждения от страната по делото. Евентуалният ответник, като участник в производството, извършва процесуални действия, по които заплаща разноски, включително и за защита от адвокат. В този смисъл и процесуалните му права следва да са приравнени с тези на ответника, по отношение на когото производството по делото е прекратено.

 

Водим от горните мотиви,  Окръжният съд

 

          Р Е Ш И:

 

          ДОПЪЛВА решение № 480 от 16.12.2013 г., постановено по в. гр. дело № 94 от 2013 г., на ОС С.З., със следното:

 

ОСЪЖДА ЗД "БУЛ ИНС" АД със седалище и адрес на управление гр. София - 1000, бул. "Витоша" № 17, ЕИК 831830482, на основание чл.226, ал.1 във вр. с чл.223, ал.1 от КЗ, да заплати на Т.В.Р., ЕГН ********** ***, Н.Й.П., ЕГН ********** *** и Т.Й.Б., ЕГН ********** ***, в качеството им на наследници по закон на Н.Й.Р., ЕГН **********, починал на 06.01.2011 г. в ***, сумата от 70 000 лева /седемдесет хиляди лева/, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, претърпени от смъртта на **, б.ж. на град С.З., в резултат на ПТП на 18.09.2009 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 18.09.2009 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендирания размер от 100 000 лева /сто хиляди лева/, като неоснователен.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх. № 16116/30.12.2013 г. от Й.Д.С., Н.Й.П., Т.Й.Б. и Т.В.Р., чрез адв. Л.Б., с искане съдът да измени решението си в частта за разноските и да намали размера на присъдения адвокатски хонорар, който следва да заплатят на ответника ЗД "БУЛ ИНС" АД гр. София.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 16116/30.12.2013 г. от Й.Д.С., Н.Й.П., Т.Й.Б. и Т.В.Р., чрез адв. Л.Б., с искане съдът да измени решението си в частта за разноските - да бъде отменено решението в частта за разноските, присъдени на първия ответник В.Е.Д..

 

РЕШЕНИЕТО е неразделна част от решение № 480 от 16.12.2013 г., постановено по в. гр. дело № 94 от 2013 г., на ОС С.З. и подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, чрез ОС С.З. пред АС гр. Пловдив.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: