Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 72                                         25.02.2014 г.                     град С.З.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На единадесети февруари                                                                  2014 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: П.Г.,

Прокурор:………………………..,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 154 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл. 95 от ЗАПСП, във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК.

 

Постъпила е Искова молба от ищеца Г.Р.Х. от гр. В.Т., с правно основание по чл. 95, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП във вр. чл. 35, чл. 18, чл. 15 от ЗАПСП и чл. 310, ал. 1, т. 3 от ГПК, който твърди, че е автор на кръстословици, а ответникът - търговското дружество ИК “Марица изток” ЕООД, гр. Р., обл. С., издава вестник „Марица изток", който е регионален седмичник за град Р., обл. С.. Твърди, че в бр. 8 (3244) от 26.02.2009 г. на вестник „Марица изток" е публикувана негова кръстословица без негово знание и съгласие, като при публикуването й е премахнат надписа: „съставил: Г.Х.", обозначаващ неговото авторство, както и речника с трудните думи, който е съществена част от кръстословицата. Твърди, че кръстословиците му представляват обект на авторско право и съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗАПСП се ползват от закрилата на закона. Счита, че това поражда правото му да търси установяване на факта на нарушението на авторското му право от страна на издателството- ответник. Твърди, че авторското ми право е нарушено чрез следните действия:

Използването на негово произведение без разрешението му- в нарушение на чл. 18, ал. 1 и чл. 35 от ЗАПСП.

Премахване на надписа, обозначаващ авторството му- в нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗАПСП.

Премахването    на    речника    с    трудните    думи- в    нарушение    на чл. 15, ал. 1, т. 5 от ЗАПСП.

 

Като доказателство, че е автор на процесната кръстословица, представя бр. 34(954) от 05.09.2008 г. на вестник „7 дни С.З." - регионален седмичник за град С.З., където същата е публикувана преди това. Според него, съгласно чл. 6 от ЗАПСП: „До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки/. В публикацията на вестник „7 дни С.З." се вижда надписа: „Съставил: Г.Х.", доказващ авторството му както и наличието на речник с трудните думи. При сравняване на двете кръстословици лесно може да се установи, че кръстословицата, публикувана във вестник „Марица- изток" е идентична с тази, публикувана във вестник „7 дни С.З.".

 

Ето защо и предвид гореизложеното, за него се пораждал интерес от водене на настоящия установителен иск с правно основание чл. 95 от ЗАПСП. Моли съда да ги призове на съд и като се убеди в основателността на претенциите му, да приеме за установено, че ответникът търговско дружество ИК “Марица изток” ЕООД, гр. Р., е нарушило авторското му право върху процесната кръстословица. Също така моли съда да осъди ответника да му заплати направените по делото разноски, включително деловодни и адвокатски хонорар.

 

Ответникът не оспорва процесуалната допустимост на иска против себе си, но оспорва исковите претенции изцяло, като излага своите съображения за това.

 

 


След като се запозна със събраните по делото доказателства, съдът намери за установено следното от фактическа страна:

 

            Между страните не се спори, че кръстословиците във бр.34(954) от 05.09.2009 г. на вестник „7 дни С.З." и в бр. 8 (3244) от 26.02.2009 г. на вестник „Марица изток " са еднакви, както и че в публикацията на вестник „7 дни С.З." се вижда надписа: „Съставил: Г.Х.", както и наличието на речник с трудните думи.

 

Ищеца Г.Х. по въпросите, зададени по реда на чл.176 от ГПК признава, че не е имал договор с издателите на вестник “7 дни С.З.” за публикуването на процесната кръстословица и не е получил възнаграждение за публикуването и във същия вестник. .

 

От събраните по делото гласно доказателство се установява, че в “Литера принт” работила през 2008г. и там се извършвала печатната и предпечатна обработка на вестник “М.изток”. Предоставяли са и материали в насипен вид, снимки, репортажи, журналистически материал, който започвала да се оформя и странира. Включването на кръстословици е станало по желание на клиента, като иска запълване на страница. Литера принт запълвала тези страници по време на предпечатната подготовка. Изборът им не се е извършвал от ИК “М.изток”.

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

Не се спори, че кръстословицата е обект на авторско право. Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 ЗАПСП сочи като обект на авторско право всяко произведение на литературата, науката и изкуството, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като изрично посочените форми не са изчерпателно изброени. Казаното съобразено с чл. 2 от Конвенцията за закрила на художествените произведения, ратифицирана от България, в който е дадено легално определение на понятието „литературни и художествени произведения” – всеки продукт от научната и художествена област, независимо от начина на изразяването му, налага да се приеме, че кръстословицата представлява именно произведение на литературата и науката, което е създадено в резултат на положен творчески труд по събирането, подбора и подреждането по определен начин на понятия от областта на географията, историята, биологията или други области на науката.

 

Ответникът макар формално да оспорва авторството на ищеца върху процесната кръстословица, по същество не оспорва авторството на ищеца върху двете идентични процесни кръстословици, което е отразено в Отговора му на Исковата молба, поради което съдът счита, че авторството върху процесните кръстословици на ищеца се явява безспорно установено.

 

Установи се от събраните по делото гласни доказателства, че едно трето, външно за ответника лице е включило тази кръстословица за запълване на останалото свободно “каре” в този брой на изданието- седмичник. Наред с това ответникът не установи и доказа по какъвто и да е несъмнен и безспорен начин, че ответното търговско дружество - издател на това периодично издание не е извършило нарушението. Напротив, от гласните доказателства на свидетелката А.С. се установява още, че включването на кръстословици е станало по желание на клиента, като иска запълване на страница, а съгласно чл.95 “б”, изр.1, пр.3 от ЗАПСП юридическите лица носят гражданска отговорност за нарушаването на авторските права по този закон, извършени виновно от лицата, наети от тях.

 

Тоест ответникът не е оборил законова презумпция по чл.95 б, изр.2 от ЗАПСП, че вината по изр.1, пр.3 на чл.95б от ЗАПСП се предполага до доказване на противното.

 

Другото нарушение на авторските права е свързано с това, че вестник ответникът не е посочил кой е автора на публикуваната кръстословица – нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗАПСП. От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установи, че ищецът Г.Р.Х. е автор на процесната кръстословица, публикувана бр. 8 (3244) от 26.02.2009 г. на вестник „ Марица изток", в която не е посочен автор, издаван от ответното търговско дружество ИК “Марица изток” ЕООД, гр. Р.. Абсолютно същата идентична кръстословица е публикувана във бр. 8 (3244) от 26.02.2009 г., на вестник „7 дни С.З." където се вижда надписа: „Съставил: Г.Х.", както и наличието на речник с трудните думи.

 

Следователно ищецът се явява автор и на графичното оформление на кръстословиците, тъй като според разпоредбата на чл.10 от ЗАПСП, авторското право върху отделните части, включени в периодично издание, принадлежи на авторите им и ищеца е носител и на това авторско право изцяло и неделимо.

 

По отношение на възражението на проц. представител на ответника в писмената защита по делото, че ищеца няма писмен договор с вестник “7 дни С.З.” следва да се отбележи, че липсата на писмен договор за използване по на процесната кръстословица не е елемент фактическия състав  установяващ авторството на ищеца върху същата.

 

Правото да се използва обект на авторско право или да се разрешава използването му е предоставено на автора му, съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 1 и чл. 18, ал. 1 от ЗАПСП, респ. публикуването на кръстословицата без такова разрешение е в нарушение на признатите авторски права.

 

Ето защо, съдът намира, че ищецът е авторът на публикуваната от ответника процесната кръстословица и няма писмено съгласие от автора за публикуване на неговата кръстословица от ответника.

 

Според чл. 95, т.1 от ЗАПСП е предвидено, че носителят на нарушеното авторско право лично може да иска по съдебен ред установяване факта на това нарушение против нарушителя, което е установено и доказано по несъмнен и безспорен начин в хода на съдебното дирене по настоящото дело. Поради което установителният иск следва да се уважи изцяло.

 

С оглед изхода на делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, следва да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца направените разноски по делото в размер на 330,70 лв..

 

 Ето защо, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответникът ИК “Марица изток” ЕООД, гр. Р., със седалище и адрес на управление: гр. Р., обл. С., ул. “Гита” № 2, ЕИК 123521271, че е нарушил авторското право на ищеца Г.Р.Х., ЕГН ********** ***, върху неговата кръстословица, публикувана в бр. 8 (3244) от 26.02.2009 г. на вестник „ Марица изток", издаван от ответника.

 

ОСЪЖДА ИК “Марица изток” ЕООД, гр. Р., със седалище и адрес на управление: гр. Р., обл. С., ул. “Гита” № 2, ЕИК 123521271, да заплати на Г.Р.Х., ЕГН **********,***, сумата от 330,70 лв./триста и тридесет лева и 70 ст./, представляваща направените по делото разноски.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от днес 25.02.2014 г., с въззивна жалба чрез ОС Ст.Загора пред АС гр.Пловдив.

 

 

                                                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :