О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 188                                19.02.2014 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                  ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На деветнадесети февруари                                                              2014 Година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар……………………….,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 152 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

           

 

Производството е образувано е по искова молба от Р.Й.Г., с която моли съда да признае за установено, че е биологичен баща на детето В.А.А..

 

     След като се запозна с изложеното в исковата молба и с приложените доказателствата към нея съдът е оставил исковата молба без движение, като дал на ищеца едноседмичен срок за отстраняването на нередовностите по ИМ, в това число да представи доказателства за припознаването на детето В.А.А., с вписване на предупреждението, че в противен случай исковата молба ще бъде върната обратно на ищеца, а производството по делото прекратено.

 

По делото е постъпило писмо вх. № 2106/18.02.2014 г. от Община Братя Даскалови в която е посочено, че в Общината не е представена декларация за припознаване от лицето Р.Й.Г. – ищеца по делото.

           

Съдът приема, че с исковата молба е предявен иск за установяване на произход от бащата по чл.69 от СК.

 

            Съгласно чл. 130 от ГПК когато при проверка на исковата молба съдът констатира, че предявеният иск е недопустим, той връща исковата молба. Против връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба, от която препис за връчване не се представя.

           

В конкретния случай иска е недопустим, тъй като ищецът не разполага  с активна легитимация за предявяването му, която е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно.

 

            Иск по чл. 69 от СК за установяване произход от бащата, иск за търсене на бащата предпоставя, че детето няма установен произход /че детето е с неустановен произход, или произходът му е останал неустановен поради оборване на наличния/. С активна легитимация по този иск разполагат само майката и детето в преклузивните срокове по закона. Предявеният от ищеца иск по чл.69 е недопустим защото ищеца няма активна легитимация да води този иск, който е иск за търсене на произхода от бащата.

           

Уредените в закона правила относно  произхода, оспорването на произхода и исковете да установяването на бащинството и майчинството са строго определени, исковете за защита на правата, произтичащи от произхода са строго и изчерпателно уредени и за тях разширително тълкуване и аналогия са недопустими. Визираните в закона срокове за предявяването им са преклузивни.

                       

Законът предвижда само една хипотеза за предявяване на установителен иск за търсене на дете - искът на припознаващия за „установяване на произхода”- чл. 66, ал.2 СК, който е специален иск за защита на направено  припознаване. С този иск разполага само този, който е припознал и припознаването му е оспорено. Настоящият случай не е такъв, тъй като видно от посоченото по - горе писмо от Община Братя Даскалови, ищецът не е припознал детето.

                       

По изложените съображения, предявения иск е недопустим. Ищецът може да упражни твърдините от него права само в случай, че след което извърши припознаване по чл.65 СК, при оспорването му, проведе успешно иска за установяване на произход по чл.66, ал.2 СК. Съответно при уважаването на иск по чл.62 СК, произходът на детето от баща-ищец, може да бъде установяван само от майката, или детето. /Определение № 418/2011 г. по ч.гр. дело № 717/2011 г. по описа на Апелативен съд София/.

 

Поради тази причина производството по делото следва да бъде прекратено поради недопустимост на предявения иск, а ИМ бъде върната обратно на ищеца.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 152/2013 г. по описа на ОС  Стара Загора, поради недопустимост на предявения иск.

 

            ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищеца по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС гр. Ст.Загора пред АС гр.  Пловдив.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :