О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 139             04.02.2014г.   град Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

На четвърти февруари 2014 г.

в закрито заседание в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Г.,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 3 по описа за 2014 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

Производството е на основание чл. 129, ал.3 във вр. с чл.128, т.2 от ГПК и във вр. с чл.69 от СК/2009г./.

 

Производството по делото е образувано въз основа на първоначално постъпила Искова молба с вх. № 257/10.01.2014г./л.2-3 от делото/, с която ищцата Д.Г.А. *** предявява против К.П.И. *** иск по чл.69 от СК/2009г./, ведно със законните последици.

 

    Поради наличието на първоначални нередовности в ИМ и приложенията към нея, с Определение от з.з. на 10.01.2014г./л.11, стр.1 и 2 от делото/, съдът е оставил ИМ без движение, като е дал на ищцата законния 1- седмичен срок по чл.129, ал.2 от ГПК да отстрани първоначалните нередовности по чл.127, ал.1, т.2, 4 и 5, и ал.2 във вр. с чл.128, т.2 и 3 от ГПК.

 

Въпреки официалното съобщаване, връчено на ищцата на съдебния адрес на кантора на 20.01.2014г./л.13 от делото/ и на самата ищца на посочения й домашен адрес по делото на 21.01.2014г./л.14 от делото/, тя не е отстранила никое от първоначалните нередовности в ИМ и в приложенията към нея.

   

Съдът намира, че е налице хипотезата на чл.129, ал.3 във вр. с чл.127, ал.1, т.2, 4 и 5, и ал.2 и във вр. с чл.128, т.2 и 3 от ГПК, и поради неотстранените от ищцата първоначални нередовности в ИМ и приложенията към нея в законния 1- седмичен срок, исковата молба се връща обратно на ищцата, а производството по делото се прекратява, ведно със законните последици от това.

 

Настоящото първоинстанционно изцяло прекратително съдебно Определение може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от връчването му на ищцата на двата посочени нейни адреса по делото/съдебен и домашен/, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

Ето защо поради изложените мотиви и на основание чл.129, ал.2 във вр. с чл.127, ал.1, т.2, 4 и 5, и ал.2 във вр. с чл.128, т.2 и 3 от ГПК, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

   ВРЪЩА обратно на ищца Исковата молба, и приложенията към нея.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по първоинстанционното гр.д.№ 3/2014 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от връчването му на ищцата на двата посочени адреса/съдебен и домашен/, с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :