О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 160                                               12.02.2014г.                    град Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд,  Гражданско отделение, Четвърти състав

На дванадесети февруари 2014 г.

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело 9 по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

         Производството е на основание чл.124, ал.1 и 2 от ГПК във вр. с чл.105 от СК/2009г./.

 

         Първоначално е предявена Искова молба с вх.№ 344/13.01.2014г./л.2 от делото/ от ищеца С.Т.С. ***, с искане за разкриване тайната на твърдяното от него осиновяване по реда на чл.105 от СК/2009г./.

 

Поради наличието на първоначални нередовности в ИМ и приложенията към нея, с определение от з.з. на 20.01.2014г./л.4 от делото/, настоящият първоинстанционен съд е оставил Исковата молба без движение, като е задължил ищеца в законния 1- седмичен срок да отстрани множеството нередовности в Исковата молба и приложенията към нея, като е бил предупреден изрично за последиците от неотстраняването на тези констатирани нередовности по делото.

 

Съобщението е връчено на ищеца лично на неговия домашен адрес на 28.01.2014г.- вторник/Разписка на л.6 от делото/, като в дадените му законен 1- седмичен срок той по никакъв начин не е отстранил никое от множеството нередовности и до днес- 12.02.2014г./сряда/.

 

Поради което ИМ следва да се върне обратно на ищеца, ведно с всички законни последици от това, като се прекрати производството по делото.

        

Това първоинстанционно изцяло прекратително съдебно Определение  може да се обжалва в  1- седмичен срок от връчването му на молителя- ищец, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд– гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр. Пловдив.

 

 

         Ето защо и на основание чл.127- 128 от ГПК във вр. с чл.105 от СК/2008г./., първоинстанционният Окръжен съд- гр.Стара Загора

        

 

  О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

 

         ВРЪЩА  обратно на ищеца Исковата молба вх.№ 344/13.01.2014г. поради неотстраняване на посочените в първоначални нередовности в ИМ и в приложенията към нея.

 

 

         ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по първоинстанционното гражданско дело 9/2014 г. по описа на Окръжен съд – гр. Стара Загора.

 

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва в  1- седмичен срок от връчването му на молителя- ищец, с частна жалба чрез Окръжен съд – гр.Стара Загора пред Апелативен съд -   гр. Пловдив.

 

 

                                          ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :