Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

50                                                    13.02.2014 г.                              гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На петнадесети януари                                       две хиляди и четиринадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

        РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                           МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1475 по описа за 2013 година.

           

Производството е образувано по въззивната жалба на Б.В.В.,  чрез пълномощника си адв. И.С. против решение № 1136 от 03.10.2013г., постановено по гр.д.№ 1599/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се отхвърля предявения от Б.В.В. против С.П.Д. иск за заплащане на сумата от 282,50 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди вследствие на наводнение през м. юни 2011 г. на стопанската му сграда в с. Малка Верея и съхранявани в нея в чували фураж - зърно, смес от пшеница и ечемик и ярма, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 28.03.2013 г. до окончателното й изплащане, като неоснователен; отхвърля се предявения от Б.В.В., солидарно против С.П.Д. и Г.С.Д. иск за заплащане на сумата от 1100 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди вследствие на наводнение през м. май 2012 г. на стопанската му постройка в с. Малка Верея и съхраняваното в нея в чували царевично зърно, като неоснователен; присъдени са разноски по делото.

 

Въззивникът е останал недоволен от обжалваното решение, поради което го обжалва в срока. Счита, че било произнесено при непълнота на доказателствата и затова било неправилно. Излага подробни съображения, които са докладвани в съдебно заседание. Моли да се отмени обжалваното решение и да се постанови друго, с което да се уважи иска.

 

Въззиваемите С.П.Д. и Г.С.Д., чрез пълномощника си адв. М.Г., оспорват жалбата. Считат, че решението било правилно и законосъобразно, а доводите на въззивника за неправилност на съдебния акт, като постановени при непълнота на доказателствата – неоснователни. Излагат подробни съображения в отговора си, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Молят да се постанови решение, с което да се потвърди изцяло обжалваното решение. Претендират за разноски.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД.

Ищецът Б.В.В. твърди в исковата си молба, че заедно с ответниците С.П.Д. и Г.С.Д. ***, стопански постройки - близнаци, построени на обща граница. Ищецът поставил улуци на покрива на неговата част от сградата и от гаража си и направил отвод под нивото на земления тротоар, който извеждал дъждовната вода от улуците извън тротоара, на асфалтираното пътно платно. Многократно настоявал С.Д. да направи същото, но той отказвал. Нищо не се променило и след като ответникът С.Д. прехвърлил собствеността на западната половина от двора си и намиращите се в нея части от постройките на ответника Г.С.Д.. Проявеното от ответника С.П.Д., а впоследствие и от ответника Г.С.Д. бездействие станало причина на два пъти да бъде наводнена стопанската постройка на ищеца от стичащите се дъждовни води от покрива на тяхната стопанска постройка и от покрива на гаража им и да му бъдат причинени имуществени вреди. В края на м. юни 2011 г. и втори път в края на м. май 2012 г., вследствие на проливен дъжд в селото, от стичащите се от покривите на стопанската сграда и на гаража на ответника С.П.Д. по земления тротоар дъждовни води, стопанската сграда на ищеца била наводнена, заедно със съхраняваните в нея чували фураж. След наводняването ищецът се опитал да спаси намокреното зърно и ярма в чувалите като ги отделил от сухото и ги изсушил, но въпреки това те се спарили, мухлясали и се наложило да ги изхвърли. Причинените вреди в резултат на това наводнение възлизали на  450 кг зърно, смес от пшеница и ечемик, на стойност … лв.;  150 кг зърно, смес от пшеница и ечемик на стойност …лв. и 100 кг ярма на стойност …лв., възлизащи на обща стойност …лв. При второто наводнение унищоженото между 2000 и 2500 кг царевично зърно, възлизало на стойност … лв. Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника С.П.Д. да му заплати обезщетение в размер на … лева за нанесените вследствие на деянието му имуществени вреди, както и солидарно с ответника Г.С.Д. да заплатят обезщетение за причинените с деянията им имуществени вреди в размер на 1100 лева, ведно със законната лихва. Ответниците оспорват исковете като неоснователни. Оспорват изложените в исковата молба обстоятелства. Считат, че със самоволните си и неправомерни действия по осъществяване на определени СМР, несъобразени с техническите изисквания и норми ответникът сам причинил наводненията в имота си, от които произлезли описаните в исковата молба имуществени вреди. Липсвало виновно поведение на ответниците, посочено като тяхно бездействие, изразяващо се в неполагане на улуци на стопанската им сграда. Липсвало виновно поведение от страна на ответниците като пряка и непосредствена последица, от която да са настъпили имуществени вреди в имота на ищеца. Липсвала причинно-следствена връзка между твърдяното бездействие на ответниците и вредоносния резултат. С оглед на това ответниците считат, че не са осъществили състава на непозволеното увреждане, тъй като причинените в имота на ищеца вреди не били пряк резултат от тяхно виновно действие или бездействие. Оспорват размера на унищоженото  количество зърно, предвид което претенцията се явявала неоснователна и недоказана. Молят съда да постанови решение, с което да отхвърли изцяло предявените в обективно съединяване искове.

 

Не се спори по делото, че ищеца и ответника С.Д. са съседи, притежаващи стопански постройки - близнаци в с. Малка Верея, построени на общата им граница. Видно от представения нотариален акт № …, дело № …г. на Нотариус Р.П., на 29.11.2011 г. С.Д. е прехвърлил на втория ответник и негов син Г.Д. собствения си недвижим имот в с. Малка Верея - дворно място, заедно с постройките и подобренията в него, като си е запазил пожизнено и безвъзмездно право на ползване на целия имот.

От показанията на свидетелите Н.В.Н. /бивш кмет на с. Малка Верея/ и Е.В.Б. се установява, че в края на м. юни, 2011 г. е имало проливни дъждове в с. Малка Верея, като дъждовните води са наводнили стопанската сграда на ищеца и съхраняваните в нея чували фураж. Свидетелят Н., в качеството си на кмет на селото е съставил констативен протокол изх. № 21/04.07.2011 г., в който е отразил че на 04.07.2011 г. при проверка складовото помещение за съхраняване на зърно и друг фураж за животни на ищеца е установил, че от поройните дъждове в края на м. юни 2011          г. водата от постройката на съседа му от запад С.П.Д., която е без улуци, се стича по тротоара и наводнява помещението с фуражите, с което са нанесени щети на ищеца.Свидетелят заявява, че при огледа си на място е установил, че от основите на постройката и водата, че наводнението е  в резултат на  пороен дъжд и  от това,  че постройката на ответниците   няма   улуци   и   при   порой   водата   се   стича   по тротоара. Св.Н. сочи, че няма подкопаване към имота на ищеца и че пред вратата на постройката към склада има праг и от там не влиза вода. Свидетелят сочи, че при  това   наводнение   в   стопанската   постройка на ищеца имало пшеница, ечемик и някакви трици, но не си спомня точно какви количества. Не знае дали ищецът е извършвал някакви СМР във връзка с постройката.

 

Свидетелят Е.Б. също сочи, че постройката на ответниците нямала поставени улуци и при пороен дъжд водата течала от С. към Б.. Ищецът получавал зърно от рента и го държал в постройката, но при наводнението чувалите били прогизнали на дъното. Складовото помещение на ищеца имало две врати, имало бордюр и на вратите имало прагове с височина около едно стъпало. Нямало подкопаване на тротоара.

 От представения констативен протокол от 20.06.2012 г. на кметско наместничество с. Малка Верея, се установява, че на 20.06.2012 г. тогавашния кмет на селото Д. Б. е посетил дома на ищеца по повод жалбата му за наводнената стопанска сграда, както и фуражна царевица. Констатирано е, че от капчуците на съседа му С.П.Д. при силен дъжд се стича вода в стопанската постройка на ищеца. При посещението се е сушала царевица на плочата над гаража. В тази връзка Св. Н. сочи, че през 2012 г.въпреки, че  вече не е бил кмет на селото, ищецът отново го извикал и му показал, че помещението му отново било наводнено, като в склада имало царевица. И при второто помещение водата течала от същото място.

 

Свидетелят Д.М.П. установява, че при наводнението през 2012г. лично видял мокрите чували с царевица в стопанското помещение на ищеца, като увреденото зърно било около 10 или 15 чувала, всеки от по 100 кг.
Зад вратите на  наводнения  склад  на  ищеца  имало  прагове.  Тези  прагове спирали водата отвън, за да не може да влезе в склада при дъжд. Водата можела да влезе по-скоро отгоре. Нивото на улицата било едно и също пред стопанските постройки на ищеца и на ответниците. Стопанската сграда и гаража на ответниците нямала улуци, а само керемиди. Свидетелят не знае дали ищецът е извършвал СМР на тротоара пред стопанската си постройка. Свидетелят Е.В.Б. също сочи, че през 2012 г. ищеца съхранявал царевица в стопанската си постройка и имал голяма реколта - може би тонове била царевицата, но не може да каже дали всичката царевица била повредена.

Разпитаните свидетели К.П.М. и П.К.С. сочат, че имало подкопаване на тротоара към имота на ищеца.Св. М. твърди, че имало доста голяма денивелация, като къщата на
ищеца била последна от запад на изток. Тротоарът пред имота на ищеца не бил
равен. Имало копано от към външна част на постройката на ответника С..
Стопанската постройка на ищеца имала улуци, а стопанската постройка на
ответниците нямала. Свидетелката сочи, че предполага че са извършвани
някакви СМР към тротоара, тъй като имало циментирана пътека, но лично не е виждала ищеца да извършва тези СМР. Свидетелят П.К.С. установява, че самата улица, на която се намирали постройките на ищеца и ответниците била доста стръмна и имала наклон. Ищецът циментирал на метър откъм ответниците, направил нещо като тераска. Помещенията на ищеца вероятно били по-ниски от тротоара, имало лек наклон от тротоара към сградата на ищеца. Свидетелят сочи, че лично не бил виждал ищецът да извършва СМР на тротоара, но счита, че от това изменение на тротоара можела да се наводни сградата при голям дъжд. Виждало се, че има лек обратен наклон от тротоара към сградата, а не към улицата.

От заключението на приетата СТЕ се установява, че има голям наклон на тротоара пред имотите на ищеца и ответника. Наклонът е с посока от имота на ответника към имота на ищеца. Наклонът води към долния край на улицата, където тя се пресича перпендикулярно от другата улица. Т.е при дъжд водата се стича свободно по тротоара и по улицата надолу, без предпоставки за задържането й, поради малък наклон или някакви препятствия. Видимо големия наклон бил достатъчна предпоставка да се каже, че водата при дъжд тече силно надолу по тротоара и по улицата. В съдебно заседание вещото лице заявява, че извършва корекция в заключението си, досежно наличие на преграда - праг на вратата на стопанската постройка, която възпрепятства навлизането на водата, стичаща се при дъжд в имота на ищеца. Налице е подкопаване на тротоара и в основата на външната стена на имота на ответника. Причината за наводнението в имота на ищеца, според вещото лице е стичащата се към къщата дъждовна вода поради големия наклон на улицата и тротоара на север от постройката. Дали тази вода се стича само от тротоара или само от покрива на постройката на ответника не можело да се каже от визуален оглед в недъждовно време. Категоричната причина за наводнение можела да се установи само след направен оглед откъде идва водата, когато вали дъжд. Вещото лице предполага, че най-вероятно наводняването на постройката на ищеца е причинено от комбинация от стичащата се по тротоара пред постройката вода и стичащата се от съседния покрив вода. В съдебно заседание вещото лице е заявило, че ако на стопанската постройка на ответниците има направени улуци – цялостна система, това щяло да спомогне да няма надолу стичащи се води и съответно да няма наводнения при ищеца. 

Назначената съдебно-оценителна експертиза дава заключение, че през м. юни 2011 г. стойността на унищожения фураж /пшеница и ечемик/ е …лв., а стойността на унищожената ярма е …лв. През м. май 2012 г. стойността на унищоженото зърно - царевица е на стойност …лв. В с.з. вещото лице уточнява, че посочените в заключението стойности на унищожения фураж, ярма и царевица са на база посочените от ищеца в исковата молба количества.

Съгласно разпоредбата на чл. 45 ЗЗД, всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. За да е основателна предявената претенция с правно основание чл. 45 ЗЗД, ищецът следва да ангажира доказателства относно кумулативното наличие предвидения от закона фактически състав на непозволеното увреждане, а именно - виновно противоправно поведение /действие или бездействие/ от страна на ответника, претърпени от ищеца вреди, както и причинна връзка между поведението на ответника и настъпилия вредоносен резултат. По отношение на вината съществува законова презумпция в полза на увредения, че поведението на причинителя на вредата е виновно, т.е вината на дееца се предполага до доказване на противното.

В случая, от така събраните по делото доказателства не може да се установи, по безспорен начин конкретната причина за наводняването на стопанската постройка на ищеца и на съхраняваните в нея чували фураж - зърно, смес от пшеница и ечемик и ярма през 2011 г. и чували с царевично зърно през 2012 г. Вещото лице в заключението си не дава категоричен отговор, за причината за наводняването на стопанската постройка на ищеца. Вещото лице прави  вероятно предположение, че най -вероятно наводняването на постройката на ищеца е причинено от комбинация от стичащата се по тротоара пред постройката вода и стичащата се от съседния покрив вода. Както в заключението, обаче, така и в отговорите си в с.з., вещото лице сочи като възможна причина за наводнението в имота на ищеца - стичащата се към къщата дъждовна вода, поради големия наклон на улицата и тротоара от имота на ответниците към имота на ищеца и че тротоара пред постройката на ищеца е по-ниско от тротоара пред постройката на ответниците, както и че има силно изразен наклон на самата улица и на самите тротоари и силна денивелация.

 

Предвид така установената фактическа обстановка, не става ясно каква е действителната причина за наводняването на имота на ищеца. Безспорно е, че стопанската постройка на ответниците няма изградени улуци, но по делото не се установява,че бездействието на ответниците да изградят тези улуци представлява
противоправно деяние, което е в пряка причинна връзка с причинените на
ищеца вреди. При положение, че съществува и друга възможна причина на наводняването, не може да се направи категоричния извод, че ако ответниците имаха поставени улуци по време на поройните дъждове през 2011 г. и 2012 г., то със сигурност нямаше се наводни стопанската постройка на ответника и да се увреди съхранявания там фураж и ярма през 2011 г. и царевичното зърно през 2012 г. В този смисъл не би могъл да се направи и категоричен извод за противоправност на деянието на ответниците, изразяващо се в общото правило по чл. 45 ЗЗД да не се вреди другиму, от което противоправно деяние като пряка и непосредствена последица да са настъпили имуществените вреди на ищеца.

 

От друга страна, по делото не се установява размера на причинените и претендирани от ищеца имуществени вреди. В двата констативни протокола, представени по делото, не се сочи какво е  количеството фураж, съхранявано от ищеца в стопанската постройка, нито какво количество от него се е увредило при двете наводнения през 2011 г. и 2012 г. Свидетелите Н. и Б. заявяват, че не могат да кажат какво количество зърно е било увредено при наводненията, а св. П. също не е категоричен и не установява количеството на увреденото зърно. При това положение, въззивната инстанция споделя изцяло съображенията на районния съд, че не са доказани твърдяните от ищеца имуществени вреди. Предвид гореизложеното, предявените искове се явяват неоснователни и недоказани и като такива следва да бъдат отхвърлени.

 

Неоснователно е оплакването, че съдът не е указал на ищеца да ангажира доказателства за установяване на количеството унищожено от наводненията зърно. В направения по делото доклад в съдебно заседание на 25.06.2013г., районният съд е посочил какво следва да установи ищеца – елементите от фактическия състав на непозволеното увреждане: деяние на ответника, причинени вреди, наличие на причинно следствена връзка между деянието и причинените вреди и противоправност. На следващо място е указал на ищеца, че не сочи доказателства във връзка с размера на претендираните имуществени вреди. В този смисъл напълно неоснователно е оплакването, че съдът не е изпълнил задълженията си, като не указал на ищеца да представи допълнителни доказателства, а съдействал искът да остане недоказан.

 

Неоснователно е и оплакването, че поради недопускане на допълнителна задача на вещото лице, съдът допринесъл искът да остане недоказан. Това е така, защото исканата допълнителна задача към назначената съдебно - техническа експертиза от пълномощника на ищеца касае установяване на отрицателни факти, а именно липса на съпричиняване на вредоносния резултат от страна на ищеца. Тези факти следва да се доказват от страната, която твърди наличието им – а именно ответниците, които при позоваване на съпричиняване следва  да установят наличието му. 

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Старозагорския районен съд е правилно и законосъобразно.  Ето защо въззивната жалба следва да се остави без уважение, а обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло. 

           

            С оглед изхода на делото, в полза на въззиваемата страна следва да се присъдят направените пред настоящата инстанция разноски в размер на … лв.

 

            Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение №  1136/ 03.10.2013г., постановено по гр.дело № 1599/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.

           

ОСЪЖДА Б.В.В., ЕГН ********** *** Загора да заплати на С.П.Д., ЕГН ********** *** Загора и Г.С.Д., ЕГН ********** *** Загора сумата от … /…/ лева, представляваща направените пред въззивната инстанция разноски за адвокатска защита. 

           

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        

 

 

ЧЛЕНОВЕ: