Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 66 ……………………21.02.2014 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На двадесет и втори януари…………………………………..………..Година 2014              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.……………..………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1491…………по описа за 2013……….година.

 

        Обжалвано е решение №  1065 от 05.09.2013 г., постановено по гр.дело № 1890/2012 г. на Старозагорския районен съд, с което П.Н.П. е осъден да заплати на И.Р.Н. …лв., представляваща стойност на неизвършените строителни работи по предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот от 11.06.2007 г., след извършено прихващане с неплатената от ищцата сума от …лв., представляваща левовата равностойност на останалите незаплатени … евро по същия предварителен договор. В останалата част- от … лв. до … лв. искът е отхвърлен.

 

        Въззивникът П.Н.П., чрез пълномощника си по делото адв.И.И., счита, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Моли същото да бъде отменено и вместо него постановено друго, което да е мотивирано с фактите по делото и да бъде признато направеното възражение за прихващане за дължимата лихва в размер на …лв. Претендира за направените по делото разноски за двете инстанции. Подробните съображения, изложени във въззивната жалба, са докладвани в с.з.

 

        Въззиваемата И.Р.Н., чрез пълномощника си по делото адв.Светозар З., взема становище, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Моли обжалваното решение да бъде потвърдено и й се присъдят разноските по делото за въззивната инстанция. Подробните съображения, изложени в отговора по чл.263, ал.1 ГПК, са докладвани в с.з.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемата, намери за установено следното:

 

        Производството по делото е образувано по искова молба от И.Р.Н. срещу П.Н.П., с която е предявен иск за плащане на сумата от …лв. /вж. уточняваща молба от 11.10.2012 г./, представляваща обезщетение за липсващи и некачествено изпълнени строителни работи. Ищцата твърди, че с ответника са в договорни отношения по силата на договор от 11.06.2007 г. за покупко-продажба на недвижим имот. Твърди, че този договор инконпорира два договора- за продажба на обект в строеж /право на строеж/ и за изработка /изпълнение/ на всички СМР по окончателното довършване на обекта и предаването му в подробно описан в договора вид. Твърди, че е изпълнила задълженията си по изплащане на договорените суми. Ответникът също изпълнил задълженията си в голяма степен, но останали неизпълнени определени СМР, както и имало некачественно изпълнение. В нотариална покана от 06.01.2011 г. били подробно описани неизпълнените от страна на ответника задължения по СМР, липсата на някои от тях, лошото и некачествено изпълнение. Освен това при извършването на строителните работи не били използувани материали от първо качество, както било договорено, а били използувани тухли втора употреба, фаянс и теракот, който не бил първо качество, и не били премахнати кофражите на определени места в тавана, както и липсвала дървена облицовка на тавана и същия бил оставен на гредоред. Тавана на втория етаж бил изпълнен от гипсокартон. Претендирала е ответникът да бъде осъден да й заплати обезщетение в размер на 25000 лв. за липсващите и некачествено изпълнени строителни работи.

 

        Ответникът в отговора си по чл.131 ГПК признава, че с ищцата сключили предварителен договор от 11.06.2007 г. за покупко-продажба на недвижим имот на основание чл.19 ЗЗД. Тъй като имотът бил в процес на строителство, в същия договор договорили степен на завършеност на обекта. Цената по договора била 135000 евро, от които … евро капаро и … евро, платими при подписване на окончателен договор и издаване на Акт, обр.16. Ответникът не оспорва, че до момента ищцата му платила сумата от …евро, като останалата неплатена част от дължимата по договора сума в размер на … евро била част от дължимото от ищцата капаро. Ответникът оспорва твърденията за липсващи и некачествено извършени СМР и вложени некачествени материали. Твърди, че всичко договорено по предварителен договор от 11.06.2007 г. за покупко- продажба на недвижим имот било изпълнено с грижата на добрият строител, с изключение на това, от което лично ищцата се е отказала и е заменила по неин проект с друг материал или модел или изобщо със съвсем друг вид артикул. По отношение на ограда, външна фасада, конструктивна и архитектурна част, обектът бил изпълнен съобразно техническите правила и норми, одобрения проект и лично одобрен от ищцата. По делото бил представен Акт обр.16, лично подписан без възражения от ищцата. Оградата била с каменни колони на входните врати и паркоместата, поставено било дърво само между къщите, когато ги правили и ищцата също била там и не е имала възражения. Държавната приемателна комисия и строителният надзор също подписали този акт. Акт обр.16 бил подписан без предписания. Ответникът оспорва твърденията на ищцата по изброените липсващи или некачествено изпълнени СМР по т.3, т.4, т.7, т.9, т.11, т.12 и т.13 от исковата молба. Всички видове СМР в тези пунктове касаели общи части, ограда и фасада, които били изпълнени качествено и в срок, с необходимата и дължима грижа. По отношение на останалите изброени от ищцата видове неизпълнени или некачествено изпълнени СМР, счита, че не бил неизправна страна по договора, тъй като ищцата не живеела в България, той нямал достъп до жилището й, като в отсъствие на ищцата не можело да се изпълняват СМР. При посещението си в жилището, ищцата всеки път променяла желанията си за визията, както на парапета, така и за отпадане на СМР и възлагане на нови такива, за вида на материалите, като той в нейна угода изпълнил всичките й желания по начин, както тя е искала. Закупени били всички необходими материали, част от които били вложени в жилището, останали обаче невложени, които стоели на склад поради липсата на достъп до жилището й. Твърди, че многократно след предварителна уговорка с ищцата викал „фирми”, които да монтират поръчаното от ищцата, но в уречения ден и час тя не идвала, нито е изпращала неин представител. Твърди, че не отговаряло на истината твърдението, че ищцата е извършвала довършителни работи, тъй като изброеното от нея вече било извършено от наетите от него „Пламинвест" ЕООД гр.Стара Загора и ЕТ „Н.Б.”. Всички вложени материали били първо качество, отговаряли на проекта и са съпътствани с документ- сертификат за качество. Относно басейна ответникът твърди, че през 2007 г., една седмица след като подписали договора, ищцата го уведомила, че се отказва от него и поискала 2бр. климатици. Първият климатик бил поставен на фасадата на сградата на посочено от ищцата място, а вторият бил доставен до къщата на 05.06.2011 г. На същата дата била осигурена и монтажна група от трима работници, но ищцата не отворила. При многократните му опити да се свърже с нея, не отговаряла. Най-накрая му заявила, вече не искала климатик, а равностойността му в пари. Водната риза на камината ищцата в присъствието на строителя му казала, че отпадала, като пожелала да й бъдат монтирани ел.радиатори, което било сторено. Автоматите на гаражните врати не били монтирани по желание на ищцата, тъй като тя се отказа от поставянето им. Автоматите обаче били закупени и налични. По отношение на парапетите, ищцата лично си избрала модела и лично присъствала, когато били монтирани. Относно тавана на къщата- на два пъти тавана на къщата и втория етаж имал проблеми, защото ищцата два пъти го наводнила, защото не си планирала мощността на ел.ток за солара. При първото наводнение изолацията на тавана паднала. Деформирали се всички дроселчета и дървени облицовки, за което нито той, нито „фирмата”- строител имали някаква вина. Стъпалата по двора били еднакви за всички осем къщи, облицовката, която ищцата поискала закупил още на 22.06.2009 г., но след това ищцата поискала същата да не се поставя, а да и се приспадне сумата, за което не бил съгласен, защото вече по желание на ищцата закупил поръчаната от нея облицовка. Барбекюто също било еднакво за всички осем къщи- тухлите не били огнеупорни, тъй като не се налагало да е изградено от такива, отделно моделът на барбекюто бил такъв, че поставената тухла по показатели издържала на топлината, отделяна за такъв вид барбекю и при нормална експлоатация поставените тухли не давали никакви отклонения в материала. Джакузито на ищцата било изградено и облицовано с плочки, единствено не били монтирани масажните дюзи, защото ищцата не им осигурява достъп. Фирмата- изпълнител „Темена” ЕООД, която го мотирала, нямала достъп до джакузито на ищцата, като след като ищцата не била открита. Фирмата- доставчик предала на него количествената сметка за това, което не били изпълнили не по тяхна вина, а поради виновното поведение на ищцата. Всички части били обаче закупени и били в наличност. Бидето също било закупено и било в наличност. Теракотът също бил закупен от „Темена” ЕООД, за което имало сертификат за качество, а и били вносител на стъклокерамиката, каквато е облицовката в банята на ищцата, която била положена. Ламперията била закупена от ЕТ „С.П.”, който продавал фасониран дървен материал, монтирали я в присъствието на ищцата и същата не е възразявала за това, че някъде се виждала небоядисана част. Душ-кабината също била налична, но нямало как да я монтират, защото нямали достъп до къщата на ищцата. Предявил е възражение за прихващане в размер на …лв., от които …евро част от капарото по договора, а останалата част- обезщетение за забавено плащане за периода от 11.06.2007 г. до датата на подаване на отговора 28.07.2012 г.

 

        Първоинстанционният съд приел, че между страните са възникнали отношения по договор за изработка. Ответникът не е изпълнил изцяло насрещната престация по този договор и дължал за плащане остатък в размер на общо …лв. Приел е, че е налице хипотезата на чл.79, ал.1 ЗЗД- неизпълнение по двустранен договор от страна на ответника, при което ищецът има право да иска обезщетение за неизпълнението в размер на невложените и некачествено изпълнени строително- монтажни работи /СМР/, установени по размер от заключението на първоначалната извършена по делото съдебно-техническа експертиза. Приел е, че от уговорената цена от … евро ищцата е заплатила сума от … евро, поради което възражението за прихващане до размера на остатъка за плащане от уговорената цена- до размера на …лв.- левовата равностойност на …евро, следвало да бъде уважено.

 

        Настоящата инстанция приема, че страните са сключили договор на 11.06.2007 г., който не само е именуван от тях като предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, но и по правната си същност е такъв, тъй като предметът му е сключване на окончателен договор за покупко-продажба на право на собственост върху жилищна сграда № 3, която към датата на сключването на договора е била в строеж. С друг договор, сключен между тях два месеца по-късно и оформен в нотариален акт № … от …г., т…., рег.№ …, дело № …г. на нотариус Е.Т., рег.№ 364 на НК, ответникът продава на ищцата правото на строеж на двуетажна жилищна сграда, представляваща жилище № 3, подробно описано според одобрения архитектурен проект, заедно с 1/8 идеални части от дворното място, в което ще бъде построена сградата и което е идентично с дворното място, описано в посочения по-горе предварителен договор. С прехвърлянето на правото на строеж за построяване на процесното жилище и идеалните части от дворното място за ищцата възниква правото да построи и да държи сградата, която става нейна изключителна собственост- чл.63 ЗС. С прехвърлянето на правото на строеж за построяване на описаната в предварителния договор жилищна сграда № 3 за ответникът-продавач по този договор възниква пълна и трайна безвиновна невъзможност за изпълнение на поетото задължение да прехвърли на купувача- ищца собствеността върху тази жилищна сграда, защото с построяването й тя няма да стане негова собственост, а собственост на ищцата по силата на посочения по-горе договор за покупко-продажба на право на строеж. Съгласно чл.89 ЗЗД при двустранните договори, какъвто безспорно е процесният, ако задължението на едната страна се погаси поради невъзможност за изпълнение, договорът се разваля по право. Затова длъжникът не носи отговорност да вредите, които кредиторът е понесъл- чл.81, ал.1 ЗЗД. С други думи, ответникът в настоящия случай не може да носи отговорност за това, че изграденото жилище не е в уговорения в чл.1, ал.3 от договора вид с изпълнени посочени в този текст довършителни работи. С прехвърлянето на правото на строеж страните по делото доброволно и в съгласие са се отказали от правата, респ. и задълженията, породени от предварителния договор, поради което той не може да бъде основание за предявяване на претенции за обезвреда.

 

        От друга страна, предварителният договор не е за изработка, защото няма уговорени права и задължения, свързани с извършване на строителни действия от страна на ответника- продавач. Видно е, че предметът е прехвърляне на собствеността на вещ /жилищна сграда/ в определен вид, а съгласно чл.258 ЗЗД договорът за изработка, какъвто по правната си същност е договорът за строителство, е друг, с други задължения /изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо, съгласно поръчката на другата страна/. Очевидно е, че по повод на строителството, ищцата е влязла в договорни правоотношения с други лица - ЕТ „Н.Б.”, на когото, според банковите извлечения, е плащала. В тази връзка са и показанията на разпитания пред първоинстанционния съд свидетел Н.П. Б.. Безспорно е, че в строителството е участвало и дружеството „Пламинвест" ЕООД, което е  закупувало строителните материали и е сключило договор с ответника, който към онзи момент е бил собственик на земята. Ищцата обаче не е предявила като основание на иска си факти и обстоятелства, свързани с тези правоотношения, а само с процесният договор, който, както бе посочено по-горе, от една страна е прекратен и не може да бъде основание за присъждане на обезщетение, а от друга не е договор за извършване на строителни работи. Поради това предявеният иск е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

 

        По изложените съображения въззивният съд намира, че решението е неправилно в частта, с която предявеният иск е уважен. Следва същото в тази му част да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което искът за сумата … лв. да бъде отхвърлен. В останалата част решението следва да бъде потвърдено. На въззивника следва да се присъдят направените разноски по делото за двете съдебни инстанции в размер на …лв.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                  Р   Е   Ш   И :

 

        ОТМЕНЯ решение    1065 от 05.09.2013 г., постановено по гр.дело № 1890/2012 г. на Старозагорския районен съд, в частта, с която П.Н.П. е осъден да заплати на И.Р.Н.  разликата между уважената стойност на иска за сумата от … лева /…стотинки/, представляваща стойност на неизвършените строителни работи по Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 11.06.2007 г., сключен между страните по делото, като извършва прихващане с неплатената от ищцата сума от … лева /… стотинки/- остатък от цената по договора, представляваща левовата равностойност на останалите незаплатени … евро по предварителен договор от 11.06.2007 г., до размера на разликата между двете суми, а именно …лева /…стотинки/, ведно със законната лихва върху сумата от датата на завеждане на исковата молба в съда- 14.03.2012 г. до окончателното заплащане на сумата”, както и в частта относно присъдените разноски, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

        ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Р.Н., ЕГН **********,***, чрез адв.С.З. ***, против П.Н.П., ЕГН **********,***, със съдебен адрес: адв. И.И. ***, иск за сумата …лв. /…стотинки/, представляващи стойността на неизпълнени и некачествено изпълнени строителни работи по Предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот от 11.06.2007 г., сключен между страните, като неоснователен.

 

        ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му част.

 

        ОСЪЖДА И.Р.Н., с посочен по- горе адрес, да заплати на П.Н.П., с посочен адрес, направените по делото разноски за двете съдебни инстанции в размер на … лв./…лева/.

 

        Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.

 

 

                                          

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                             2.