Р Е Ш Е Н И Е

 

69                                     21.02.2014 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД           І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и втори януари                          две хиляди и четиринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА                                        

         РУМЯНА ТИХОЛОВА

       ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                      МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар П.В.

Прокурор……………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N 1492 по описа за 2013 година.

         

                Производството е образувано по въззивната жалба на “Български пощи” ЕАД гр.София, чрез юрисконсулт Я.Д. против решение № 1185 от 17.10.2013г., постановено по гр.д.№ 3279/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се отхвърля предявения от „Български пощи” ЕАД- гр. София против Р.И.Б. иск за признаване на установено по отношение на Р.И.Б., съществуването на вземането на „Български пощи” ЕАД за сумата …лв., представляваща обезщетение по чл.210 ал. 3, вр. чл. 203 ал. 2 КТ за причинена имуществена вреда на работодател от работник по трудов договор № 2394/02.10.1998г., представляващо стойността на неправомерно източени 7 литра дизелово гориво от резервоара на служебен автомобил с рег. № СТ 9021 АН, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 05.06.2013 г. до изплащането й, за което е издадена заповед № 1633/05.06.2013 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.дело № 2654/2013 г. по описа на РС - Стара Загора като неоснователен; присъдени са разноски.

 

Въззивникът е останал недоволен от обжалваното решение, поради което го обжалва в срока. Счита, че постановеното решение е неправилно, необосновано и незаконосъобразно и моли да бъде отменено, като се уважи предявения иск. Претендира за разноски и юрисконсултско възнаграждение. Излага подробни съображения в жалбата си, които съдът е докладвал в съдебно заседание.

Въззиваемият Р.И.Б., чрез пълномощника си адв.П.К., оспорва жалбата. Счита, че решението е правилно и законосъобразно, поради което моли да бъде потвърдено. Претендира за разноски.

 

Съдът, след като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

Предявен е иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 210 КТ и чл. 206 КТ.

Ищецът „Български пощи” ЕАД гр. София твърди в исковата си молба, че съгласно сключен трудов договор ответникът заемал длъжността „шофьор междурегионален маршрут” при ОПС Стара Загора - „Български пощи” ЕАД. Със заповед на ответника било наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение”, за това че при управление на служебен автомобил рег. № СТ 9021 АН, данните от фабричния датчик в резервоара на автомобила показвали допусната нерегламентирана разлика в горивото в размер на 7 литра в периода 27.02.2013 г. между 00:49:10 и 00:43:53 часа на 04.03.2013 г. Разликите в горивото били потвърдени от фабричен датчик на системата Еuro GPS SmsrtТrасkеr. Ищецът твърди, че извършеното от ответника нерегламентирано източване на гориво било констатирано и потвърдено от оторизираните длъжностни лица с разрешен достъп до горивни справки на GPS системата на РУ „БП” и оперативния GPS център и данните били официално потвърдени от „ИКОМ” ООД, доставчик на услугата за проследяване и контрол на автопарка. Констатираното нарушение представлявало нерегламентирано източване и присвояване на гориво, извършено в нарушение на Заповед №РД-08-123/24.04.2012 г. на Главния изпълнителен директор. На основание чл. 210, ал. 1 от КТ била издадена Заповед №376/16.04.2013 г, с която на ответника била наложена ограничена имуществена отговорност в размер на … лв. - сума представляваща стойността на 7 литра дизелово гориво по единична цена за литър … лв. с ДДС. Заповедта била оспорена от ответника, поради което ищцовото дружество предявило правата си по съдебен ред, като подало заявление по чл. 410 ГПК пред Старозагорски Районен съд. По образуваното ч.гр.д. №2654/2013г. по описа на СтРС била издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК. Тъй като ответникът възразил писмено, ищцовото дружество предявило иск за установяване на вземането си. Моли съда да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на страните, че съществува парично вземане на „Български пощи”, ЕАД срещу Р.И.Б. за сумата … лв., която сума представлявала стойността на нанесената щета на ищеца за неправомерно източено гориво 7 литра от резервоара на служебен автомобил с рег. № СТ 9021 АН, ведно със законната лихва от датата на образуване на заповедното производство до окончателното изплащане на сумата. Ответникът оспорва предявения иск и моли да бъде отхвърлен като неоснователен. Счита, че не е извършвал описаното в заповедта нерегламентирано източване и присвояване на посоченото количество гориво. Предвид гореизложеното моли предявения иск да бъде отхвърлен като неоснователен.

Не се спори по делото и се установява от представените трудов договор  и допълнително споразумение, че между страните по делото съществува  трудово правоотношение, по което ответника заема длъжността „шофьор лекотоварен автомобил междурегионален маршрут” при ищцовото дружество. От представената длъжностна характеристика за тази длъжност, се установява, че сред основните и задължения са да не извършват действия, насочени към увреждане, разхищение или присвояване на имущество, собственост на дружеството, а именно източване на гориво от резервоари на автомобили на „"Български пощи” ЕАД без изрично писмено разпореждане на директора на регионалното управление, като шофьора носи персонална отговорност за неправоверното и нецелесъобразно използване на ГСМ на автомобила.

Не се спори, че в служебния автомобил на ответника Ивеко Дейли с рег. № СТ 9021 АН, ищцовото дружество е внедрило система за контрол Euro GPS SmartTraker. Със заповед № РД - 08 - 123/24.04.2012 г. на Главния изп. директор на ищцовото дружество са регламентирани дейността по контрол на системата за повишаване на ефективността по повод постъпили данни от Оперативния център за GPS контрол и проследяване на автомобилния парк, за констатирани резки, неоправдани намаления на количеството гориво в резервоарите на автомобилите, които не кореспондират с изминатия пробег по изпълнените маршрути и предприемане на действия при регистриране на нерегламентирано източване и присвояване на гориво.

С писмо № 47-04-149/14.03.2013 г. на директор на дирекция „Пощенски услуги и логистика” до директора на РУ „Югоизточен регион” при „Български пощи” ЕАД се прави предложение за стартиране на дисциплинарно производство и искане на писмения обяснения от служители във връзка с отчетени спадове на горива от GPS система за м. март 2013 г., като към писмото са приложени становище за отчетен рязък спад в нивото на горивото от „Иком” ООД - доставчик на услугата за проследяване и контрол на автопарка. Констатациите и несъответствията по горивни справки от GPS система за автомобилите на „БП” са потвърдени от работна група в ЦУ, за което е представен Протокол № 4/08.04.2013 г.

Със заповед № 376/16.04.2013 г. на директора на „Български пощи” ЕАД, РУ „Югоизточен регион”, на осн. чл. 210 ал. 4 във връзка с чл. 203 ал.1 и чл. 206 ал. 1 от КТ, е наредено да бъде осъществена ограничена имуществена отговорност спрямо ответника Р.И.Б., като от брутното му трудово възнаграждение бъде удържана сума в размер на …лв. с ДДС. Заповедта е връчена на ответника на 19.04.2013 г, който я е оспорил, като е заявил, че не е съгласен да му бъде удържана сумата от … лв. и че не е извършвал така посоченото нерегламентирано източване на гориво.

В заповед № 376/16.04.2013 г. за налагане на ограничена имуществена отговорност са изложени обстоятелства, че данните от фабричния датчик в резервоара на служебния автомобил на ответника Ивеко Дейли с рег. № СТ 9021 АН показват, че ответника Р.Б. е допуснал нерегламентирана разлика в горивото в размер на 7 литра в периода 27.02.2013 г. между 00:49:10 и 00:43:53 на 04.03.2013 г. Разликите в горивото са потвърдени от фабричен датчик на системата Euro GPS Smart Traker. Извършеното от служителя нерегламентирано източване на гориво е констатирано и потвърдено от оторизираните длъжностни лица с разрешен достъп до горивни справки на GPS системата на РУ „БП” и оперативния GPS център и данните са официално потвърдени от „Иком” ООД, доставчик на услугата за проследяване и контрол на автопарка. Съгласно регламент за дейностите относно установяване на несъответствия по горивни справки от GPS система за автомобилите на „БП” е изготвено писмо изх. № 47-04-149/14.03.2013 г. на Директор на Дирекция „Пощенски услуги и логистика” и констатациите са потвърдени от работна група в ЦУ, от работата на която е изготвен протокол № 4/08.04.2013 г. Констатираното нарушение представлява нерегламентирано източване и присвояване на гориво, извършено в нарушение на Заповед № РД-08-123/24.04.2012 г. на Главния изпълнителен директор, с което са нанесени на дружеството щети по вина на ответника, които се изразяват в следното : 7 литра дизелово гориво по единична цена на дребно … лв. с ДДС, общо на стойност …лв. с ДДС.

Издадена е и заповед № 373/16.04.2013 г. от работодателя, с която се налага дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение” на ответника за посоченото по - горе нарушение. Ответникът е оспорил законосъобразността на наложеното му дисциплинарно наказание, за което е образувано гр. дело № 2882/2013 г. по описа на СтРС.

С оглед оспорване на заповедта за налагане на ограничена имуществена отговорност от работника, на основание чл. 210 ал. 3 от КТ работодателят „Български пощи” ЕАД е предявил правата си по съдебен ред, като на 05.06.2013 г. е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК за сумата …лв. Видно от приложеното ч.гр.дело № 2654/2013 г. по описа на СтРС, съдът е издал заповед № 1633/05.06.2013 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 410 ГПК, с която е разпоредено длъжника Р.И.Б. да заплати на кредитора „Български пощи” ЕАД гр. София, сумата … лв. - главница, представляваща обезщетение за причинена имуществена вреда на работодателя от служител по трудов договор № 2394/02.10.1998 г. на основание чл. 210, ал. 3 КТ вр. с чл. 203 ал. 2 КТ. В срока по чл. 414 ГПК е постъпило писмено възражение от длъжника Р.И.Б., което е обусловило правния интерес на ищеца от завеждане на настоящия специален установителен иск по чл. 422 ал. 1 ГПК.

При така установената фактическа обстановка, въззивната инстанция изцяло споделя мотивите на първоинстанционноия съд, към които препраща на основание чл.272 от ГПК. Издадената заповед за налагане на ограничена имуществена отговорност не отговаря на изискванията относно нейното съдържание, установени в чл. 210 ал. 1 КТ, тъй като в нея не е определено по ясен и недвусмислен начин основанието за отговорността на ответника. Определянето на основанието на отговорността по смисъла на чл. 210 ал. 1 КТ означава да се опишат признаците на фактическия състав на нарушението, от което се поражда ограничената имуществена отговорност, както и да се посочи законният текст, под който този състав се подвежда. В процесната заповед № 376/16.04.2013 г. признаците на фактическия състав на нарушението, извършено от ответника са описани по три различни начина: първо е посочено, че ответника е „допуснал” нерегламентирана разлика в горивото в размер на 7
литра”, след това е посочено, че е „извършил” нерегламентирано източване на гориво и накрая се сочи, че „констатираното нарушение представлява нерегламентирано източване и присвояване на гориво”. При това положение не става ясно какво точно е нарушението на ответника, тъй като в заповедта за налагане на ограничена отговорнтост са посочени три различни действия, които той е извършил. Ето защо издадената заповед за налагане на ограничена имуществена отговорност се явява необоснована.

От друга страна, в настоящото производство в тежест на ищеца е да докаже, че системата за контрол на количеството гориво в автомобилите от  автопарка на работодателя, функционира правилно, каквито доказателства не бяха ангажирани. Представените от ищеца писмени доказателства като частни документи нямат обвързваща съда доказателствена сила, тъй като удостоверяват изгодни за ищеца факти. От друга страна от представения протокол № 4/08.04.2013 г. на работната група на ЦУ не става ясно какви са критериите за преценка дали отчетените разлики се дължат на повреда на GPS системата или на спад на горивото. В този смисъл не се установи по категоричен начин и размера на отговорността на ответника в качеството му на работник.

По гореизложените съображения, съдът приема че в случая не се установява наличието на един от елементите от обективната страна на фактическия състав на чл. 203 ал. 1 от КТ, а именно основанието и размера на отговорността на ответника, при което не може да бъде установено налице ли е несъответствие между правно дължимото поведение и фактически осъщественото от ответника поведение. Ето защо предявения иск се явява неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Старозагорския районен съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено изцяло. 

        Въпреки направеното искане за присъждане на разноски във въззивното производство, тъй като не са представени доказателства за сторени такива от въззиваемия, в настоящата инстация не следва да се присъждат разноски. 

         Водим от горните мотиви, Окръжният съд  

                                                      Р  Е  Ш  И :

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 1185 от 17.10.2013г., постановено по гр.д.№ 3279/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

          Решението не подлежи на обжалване.                                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                            

ЧЛЕНОВЕ: