Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 51                                  13.02.2014 година                        гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 15 януари                                                                                    2014 година

В открито заседание в следния състав

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                    МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                    

СЕКРЕТАР: П.В. ……………………………………………….

ПРОКУРОР:………………………………………………………………………..

Като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1493 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на П.П.Д. против решение № 481 от 14.10.2013г., постановено по гр.дело № 1849/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

 

Въззивницата П.П.Д. е останала недоволна от горепосоченото решение, поради което го обжалва в законния срок чрез процесуалния си представител адв. Д.Г.. Счита, че същото е незаконосъобразно   и   неправилно, поради което моли да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде отхвърлен предявения срещу нея иск по съображения, които е изложила във въззивната си жалба, докладвани подробно в с.з.

 

Въззиваемият С.Т.К. чрез пълномощника си адв.Б. моли да бъде оставена без уважение въззивната жалба като неоснователна и в сила обжалваното решение като правилно и законосъобразно. Подробни съображения излага в писмен отговор, докладвани в с.з.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намира за установено следното:

 

Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Предявен е иск с правно основание чл. 280 и сл. от ЗЗД.

 

Безспорно е установено по делото, че страните са  сключили договор за поръчка на 30.06.2012г., по силата на който ищецът С.Т.К. /въззиваем в настоящото производство/  в качеството си на доверител възлага на ответницата П.П.Д. /въззивник в настоящото производство/ в качеството й на довереник да му достави от името и за негова сметка употребявано оборудване за закусвалня /миялни машини, фурни, маси и столове/за сумата … лв.,представляваща авансово плащане за изпълнението на поръчката. Като срок за изпълнение на поръчката страните са посочили до 30.07.2012г. Довереникът се е задължил да достави оборудването в добро състояние, като съгласно чл. 4 доверителят има право да откаже закупуването на оборудването в случай, че не одобри доставката. Уговорено е, че в този случай довереникът дължи връщане на сумата …лв. в срок до 30.07.2012г. Договорът е с нотариална заверка на подписите.

На 27.07.2012г. въззивницата изпратила до ищеца писмо, в което го уведомява, че възложената й поръчка е изпълнена и поръчаното оборудване се намира в къщата й в гр. Казанлък, като  го поканва да дойде на място  и прецени качествата на доставената стока. Посочила, че в случай, че не се яви до 30.07.2012г. ще счита, че той се отказва. Не се спори, че въззивникът е получил това писмо. Същия на 03.08.2012г. е отишъл в гр. Казанлък, за да види поръчаното оборудване. По делото е представен констативен протокол, който е изготвен на място и от същия се установява, че въззиваемият е констатирал, че доставените хладилна витрина, аспираторен чадър, топла витрина и маса за кухня са били огледани и за тях е вписано, че са малки, с лош външен вид и по тях има ръжда, за аспираторния чадър е посочено, че е в много лошо състояние. Не можело да се установи дали работят, не му били представени никакви документи. Въззиваемият е посочил, че доставените вещи не отговарят на поръчаните, а именно не представлявали оборудване на закусвалня съгласно сключения договор, поради което на осн. чл.4 от него въззиваемият посочил, че не ги одобрява, отказва закупуването им и иска връщане на дадената сума от …лв. Уговорили се с въззивницата тя да му върне парите – …лв., като бил определен срок за връщане на парите до 03.09.2012г. Изрично е записано, че довереникът П.Д. е заявила, че ще се издължи в посочения срок,  поради което отказва да се подпише. Отказът й е удостоверен с подписа на един свидетел- Св.П..

От обясненията, дадени от страните по делото се установява, че процесните … лв. представляват цената на поръчаното оборудване, платена авансово.Въззивницата твърди, че в сумата влизали стойността на оборудването и пътните разходи, вещите били докарани от Австрия от трето лице, което в същност договаряло с ищеца, а тя само по документ била страна по договора. Тя лично не била се обаждала на въззиваемия, а това сторило третото лице. Вещите били докарани в гр. Казанлък, за да се разопаковат и да им се придаде търговски вид и били налични на склад. Твърди, че друг човек купувал вещите, а не тя.

Пред районният съд е допуснат и разпитан като свидетел лицето  С., който установява, че на 03.08.2012г.  заедно с ищеца и още едно лице пристигнал в гр. Казанлък за преглед на оборудването. То се намирало на двора в къщата на родителите на ответницата, покрито с покривки. Представлявало маса, две малки витрини и още нещо, захабени и ръждясали. Въззиваемият заявил, че уредите не му харесват и иска да му се върнат …лв., а въззивницата заявила,че в момента няма сумата и искала срок и страните се разбрали за едномесечен срок. Тъй като заявила, че ще върне парите, отказала да подпише протокола.

Други доказателства по делото не са искани от страните и не събрани по делото. 

При така събраните доказателства по делото, въззивният съд намира, че изводите на районния съд са правилни и законосъобразни. Действително  съгласно разпоредбата на чл.280 от ЗЗД с договора за поръчка довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му от последния действия. Довереникът е длъжен да изпълни възложените му действия лично, а ако е овластен от доверителя може да възложи това на друго лице при посочените в чл.283 ал.2 от ЗЗД обстоятелства, като трябва да извести незабавно доверителя за заместването. Ако не е имал това право, довереникът отговаря за действията на заместника си като за свои, а ако е имал това право - отговаря за вредите, причинени от лошия избор на заместник. Довереникът е  длъжен да уведоми доверителя за изпълнението на поръчката, както и да му даде сметка и му предаде всичко, което е получил в изпълнение на поръчката. Доверителят е длъжен да заплати на довереника възнаграждение само ако е  уговорено. Договорът за поръчка се прекратява освен по други причини, посочени в закона още и с оттегляне на поръчката от доверителя, с отказ на довереника и със смъртта или поставяне под запрещение на някой от тях.

По делото е установено, че страните са сключили помежду си договор за поръчка. В същия  е посочен срок на изпълнение и цена, която въззиваемият е  изплатил предварително /авансово/. В тази връзка е несъстоятелно твърдението на въззивницата, че това е задатък, тъй като няма такава уговорка между страните. В договора изрично страните са се съгласили, че ако доверителят не одобри доставката има право да се откаже и в този случай довереникът дължи връщане на сумата от …лв. Безспорно установено е точно това обстоятелство по делото. Липсват доказателства, че въззивницата е дала сметка на въззиваемия за извършеното от нея, че изпълнението на поръчката е предоставено на трето лице, както и че страните са договорили заплащане на възнаграждение. Ето защо след като в уговорения срок въззивницата не е изпълнила възложената й поръчка съгласно договореното и доставката не е била приета от доверител поради лошото качество на доставените вещи, то между страните влиза в действие клаузата на чл.4 от договора им- довереникът дължи връщане на посочената сума. Въззивницата не твърди, че не е получавала такава сума, нито пък че я е върнала на въззиваемия в дадения й срок. С оглед на гореизложеното тя дължи връщането й ведно със законната лихва, считано от 03.10.2012г. до окончателното й изплащане.

 

Предвид горното въззивният съд намира, че изводите на КРС, че предявеният иск е основателен и доказан, поради което следва да бъде уважен са правилни и законосъобразни.

 

Предвид гореизложените съображения, въззивният съд намира обжалваното решение за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони.

 

Искания за присъждане на разноски пред въззивната инстанция не са направени, поради което съдът не следва да се произнася по този въпрос.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд

 

          Р Е Ш И :     

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 481 от 14.10.2013г., постановено по гр.дело № 1849/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

 

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 


                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

ЧЛЕНОВЕ: