Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 65   …………………21.02.2014 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На двадесет и втори януари…………………………………..………..Година 2014              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.……………..………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1510…………по описа за 2013……….година.

 

        Обжалвано е решение № 1179 от 16.10.2013 г., постановено по гр.дело № 3352/2013 г. на Старозагорския районен съд, с което са отхвърлени предявените от Г.А.Г. в качеството на ЕТ „Детелина - ХГ – Г.Г.” против М.Д.К. искове за заплащане на сумата в размер на … лв., представляваща частично претендирана сума от причинените му виновно от ответника имуществени щети като водач на поверения му от предприятието тежкотоварен автомобил в размер на …евро, произтичаща от платена от ЕТ глоба на испанската държава за нарушаване на правилата за пътуване, заедно със законната лихва върху нея от 31.07.2012 год. до окончателното й изплащане, както и за заплащане на сумата в размер на …лв., представляваща пропуснатите от ЕТ ползи, причинени виновно от ответника, произтичащи от изоставянето от него на същия автомобил на пристанище Алджазира, Испания, без да осъществи превоза на товарите до Мароко, договорен с испански спедитор.

 

        Въззивникът ЕТ „Детелина- ХГ- Г.Г.” гр.Хасково, чрез пълномощника си по делото адв.Т.П., счита, че решението в частта, с която е отхвърлен иска за сумата …лв., представляваща част от виновно причинените имуществени щети от …евро, е незаконосъобразно. Моли същото в обжалваната му част да бъде отменено и спорът решен по същество като този иск бъде уважен като основателен и доказан. Претендира за разноските в двете съдебни инстанции. Подробните съображения, изложени във въззивната жалба, са докладвани в с.з.

 

        Въззиваемият М.Д.К., чрез пълномощника си по делото адв.П.П., взема становище, че обжалваното решение е правилно, обосновано и законосъобразно, поради което моли да бъде потвърдено. Претендира за разноските по делото. Подробните съображения, изложени в отговора по чл.263, ал.1 ГПК, са докладвани в с.з.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:

        Пред районния съд са били предявени кумулативно обективно съединени   искове с правно основание чл.211 във връзка с чл.203, ал.2 КТ. Ищецът ЕТ „Детелина- ХГ- Г.Г.” гр.Хасково е твърдял, че докато били в трудовоправни отношения с ответника, последният му причинил умишлено вреди при и по повод изпълнение на служебните му задължения. Със заповед № 47/01.09.2011 г. командировал ответника от 01.09.2011 г. до 17.10.2011 г. да извърши превоз на товари от Испания до Мароко с тежкотоварен автомобил марка: ДАФ, рег. № СА 2372 ВС. За виновно нарушени от ответника правила за отчитане на пътуването с изправен тахограф на фирмата на ищеца бил съставен акт № 2630/10.10.2011 г. от властите в Кастия Ла Манча, Испания, впоследствие наложена глоба от … евро, с левова равностойност … лв., която била платена от ищеца на 31.07.2012 г. Нарушението на ответника се изразявало в „шофиране на МПС СА 2372 СВ на 10.10.2011 г., снабдено с тахограф, като бил фалшифициран поставения регистрационен лист, на който би трябвало да бъде написана дата 10.10.2011 г., а била написана 05.10.2011 г.”, което било подробно описано в решението за санкциониране /наказателно постановление/ от испанските власти ТО/0000000332/2012. Освен това, на 14.10.2011 г. ответникът изоставил посочения по-горе тежкотоварен автомобил на пристанището в Алджазира, Испания, без да извърши превоза на товари до Мароко,  договорен с испански спедитор. Размерът  на  пропуснатите  от  ищеца  ползи- неполучено възнаграждение възлизал на … евро, с левова равностойност 979.20 лева. Наложило се да командирова друг шофьор от фирмата за прибиране на автомобила в България. Претендирал е ответникът да бъде осъден да му заплати сумата в размер на …лв., представляваща частично претендирана сума от причинените му виновно от ответника имуществени щети като водач на поверения му от предприятието тежкотоварен автомобил в размер на …евро, с левова равностойност …лв., произтичаща от платена от фирмата глоба на испанската държава за нарушаване на правилата за пътуване,  заедно  със  законната лихва върху нея от 31.07.2012  г.  до окончателното изплащане, както и сумата   в   размер   на   …лв.,   представляваща   пропуснатите   от фирмата    ползи,    причинени виновно от ответника, произтичащи от изоставянето от него на същия автомобил на пристанище Алджазира, Испания, без да осъществи превоза на товарите до  Мароко, договорен с испански спедитор, заедно със законната лихва върху нея от датата на извършване на нарушението до окончателното и изплащане.

        В отговора си по чл.131 ГПК ответникът М.Д.К. оспорил изложените в исковата молба твърдения. Твърди, не бил причинил преки щети и пропуснати от тях ползи на своя работодател. От приложения с ИМ трудов договор не ставало ясно от кога същият би влязъл в сила. От друга страна, извършването на превози на пътници и товари с автомобилен транспорт на територията на Европейския съюз- LООТ, независимо от тяхната релация подлежали на задължително застраховане, наблюдение и контрол включително и с GРS системи. Ответникът твърди още, че след констатиране на различията в датите на превозвания товар от контролните органи било взето решение за санкциониране, касаещо ЕТ, тъй като документите за превоз се изготвяли от фирмата- спедитор, след което се връчвали на водача на МПС. Твърди също, че успял да закара товара до пристанище „Алджазира", където оставил влекача на своите колеги В.М.Г.и С.С.З., а товарното ремарке било натоварено на ферибота и заминало за Мароко. Нямало и никакви доказателства дали наказателното постановление, с което е била наложена глоба на ищеца е влязло в законна сила. От ИМ не ставало ясно също така, имало ли направена и депозирана рекламация за забавяне на товара от крайния получател в Мароко до фирмата- спедитор, както и наличие на претенция за щети по това „застрахователно събитие”. В случай, че имало рекламация и платено обезщетение за забавяне на товара, предявеният иск се явявал не само неоснователен, но и недопустим.

        Районният съд е отхвърлил предявените искове. Решението е обжалвано само в частта, с която е отхвърлен иска за сумата … лв., представляваща частично претендирана сума от причинените на ищеца виновно от ответника имуществени щети като водач на поверения му от предприятието тежкотоварен автомобил в размер на …евро, с левова равностойност …лв., произтичаща от платена от фирмата глоба на испанската държава за нарушаване на правилата за пътуване,  заедно  със  законната лихва върху нея от 31.07.2012  г.  до окончателното изплащане.

 

        От представения по делото трудов договор № 65/01.09.2011 г. е видно, че ответникът е заемал при ищеца длъжността „шофьор, товарен автомобил”, считано от 01.09.2011 г. Със заповед № 47 от същата дата, издадена от ищеца, М.Д.К. бил командирован за осъществяване на международен автомобилен превоз на товари, с товарен автомобил ДАФ, рег. СА 2372 ВС, за периода 01.09.2011 г.- 17.10.2011 г. Представен е Договор за сътрудничество и съвместна дейност, сключен на 01.08.2011 г., между „Сан Хосе- Лопес” и ЕТ „Детелина-ХГ-Г.Г.", по силата на който страните са уговорили осъществяване на сътрудничество и извършване на съвместна дейност за превоз на товари в условията на Европейски съюз. Видно от представеното Решение за санкциониране ТО/0000000332/2012 от 09.07.2012 г., издадено от Областен съвет Кастия Ла Манча, Испания, на ЕТ"Детелина-ХГ-Г.Г." е наложена санкция в размер на …евро за следното нарушение: „шофиране на МПС, снабдено с тахограф, като е бил фалшифициран поставения регистрационен лист, на който би трябвало да бъде написана датата 10.10.2011 г., а е написана 05.10.2011 г.”, като в решението е посочено, че МПС - то е с рег. № СА 2372 ВС, с шофьор М. Д.К.. Посочено е още, че глобата следва да бъде платена в 15- дневен срок от подписване на решението, което подписване ще бъде извършено при необжалване на решението. Представено е и уведомление от „Сан Хосе- Лопес” до ЕТ „Детелина-ХГ-Г.Г.” за прекратяване на сключения между тях договор за сътрудничество и съвместна дейност, считано от 01.11.2011 г. Като причина за това е посочен инцидент на 17.10.2011 г. с влекач с рег.№ СА 2372 ВР на пристанище „Алджазира”, изоставен от водача му, вследствие на който дружеството „Сан Хосе- Лопес” търпяло вреди в размер на …евро- разходи по предвижване на изоставеното ремарке. Със същото испанското дружество уведомява ЕТ, че му налага санкция в размер на … евро.

 

        От заключението на назначената по делото съдебно- икономическа експертиза, неоспорено от страните, глобата по горепосочения административен акт, съставен на ЕТ, в размер на … евро била фактурирана от трета фирма- „Гуретрук" ООД Ластаола 20, Ирун, ЦИФ: В20720611 на спедитора „Сан Хосе- Лопес” АД, а не на ЕТ "Детелина-ХГ-Г.Г."-  Хасково. Издадената фактура била с номер А 42103 за сумата от …евро и в нея било записано- глоба-обезпечение … евро за манипулиране на диск 2630. От предоставената на вещото лице от счетоводството на ищеца Справка от „Сан Хосе- Лопес” АД, било видно, че глобата от …евро е вписана като задължение на ЕТ "Детелина-ХГ-Г.Г." по издадената от „Гуретрук” ООД фактура № А 42103, както и било вписано задължение за сумата в размер на …евро- санкция на ЕТ. Според същата справка тези задължения на ЕТ били прихванати срещу вземания от „Сан Хосе- Лопес” АД. „Сан Хосе- Лопес” АД не е издавало фактури за тези суми на ЕТ „Детелина-ХГ-Г.Г.”. Съдът възприема заключението като компетентно и мотивирано.

 

        При така установените факти, от правна страна съдът приема следното:        Както бе посочено по- горе, ищецът твърди, че ответникът му е причинил умишлено вреди при изпълнение на работата си по трудов договор, изразяващи се в това, че ЕТ е бил наказан да заплати санкция в резултат на нарушени от работника правила за отчитане на пътуването с изправен тахограф. Следователно, обстоятелството на което е основан искът е, че увреждането е причинено при изпълнение на задълженията по трудовия договор между страните и то умишлено, при което правната квалификация на иска е по чл.203, ал.2, пр.1 КТ. С оглед на тази правна квалификация, правилно районният съд е разпределил и доказателствената тежест.

                                                                                                                          

        Съгласно разпоредбата на чл.203, ал.2 КТ за вреда, която е причинена умишлено или в резултат на престъпление, отговорността на работника се определя от гражданския закон. Основанието за възникване на тази отговорност е наличието на умисъл у работника при причиняването й.

 

        Безспорно установено по делото е, че на ищеца е наложена санкция в размер на …евро с решение на Областен Съвет Кастия Ла Манча за следното нарушение: „шофиране на МПС, снабдено с тахограф, като е бил фалшифициран поставения регистрационен лист, на който би трябвало да бъде написана датата 10.10.2011 г., а е написана 05.10.2011 г.". Не е спорно, че въпросното МПС е било управлявано от ответника, който по това време е в бил в трудово правоотношение с ищеца и командирован от последния за осъществяване на международен транспорт на товари.

 

        По делото обаче липсват доказателства ответникът да е действал при умисъл, т.е. да е целял или допускал настъпването на вредоносния резултат. Всички предпоставки за реализиране на отговорността по чл.203, ал.2 КТ са в доказателствена тежест на работодателя, който в случая не установи причиняването на вредите да е извършено умишлено от работника. Недоказано е твърдението на ищеца, на който е доказателствената тежест, че ответникът е лицето, фалшифицирало регистрационния лист, за което деяние ЕТ „Детелина-ХГ-Г.Г.” е санкциониран със сумата от …евро. При условията на пълно и главно доказване ищецът не установи, че ответникът му е причинил твърдените в исковата молба вреди при изпълнение на работата си по трудов договор и то умишлено, за да бъде ангажирана отговорността на последния по реда на чл. 203, ал.2 КТ. Поради това предявеният иск се явява неоснователен и следва да бъде отхвърлен, както правилно е приел районният съд.

 

        Пред вид гореизложените съображения въззивният съд намира, че решението в обжалваната му част е правилно и следва да бъде потвърдено. Въззиваемият претендира за разноските по делото, но не е представил доказателства за извършени такива във въззивната инстанция, а направените в първата инстанция разноски са му присъдени.

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

                                       Р   Е   Ш  И :

         ПОТВЪРЖДАВА решение № 1179 от 16.10.2013 г., постановено по гр.дело № 3352/2013 г. на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част.

        Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                          2.