Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 63 /19.02.2014г.                  Година 2014              град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

С.Т ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 11.02.                                                                                      Година 2014

в публичното заседание, в следния състав:

                                                         

 

                                           Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                  

                                                                   Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                                                   2. АСЕН ЦВЕТАНОВ

 

Секретар  С.С.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1516 по описа за 2013 година.

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е жалба от въззивницата С.Т.А.,***, сутерен, офис 17, против Действията на съдебен изпълнител по изпълнително дело № ....... - ЧСИ Г.И., с която в предвидения от закона срок обжалва  пред въззивния съд извършените действия от ЧСИ Г.И., по горното изпълнително дело в качеството й на взискател относно следното:

 

Въззивницата А. твърди, че с протокол за оглед на имот от 17.10.201Зг. ЧСИ Г.И. е установила наличие на метална планка на пода на стълбището и ламаринена преграда в празното пространство между стълбището и вертикалната част на стълбищното рамо, като е бил задължен длъжника “И.” ЕООД гр.С.. На 25.10.2013г. с нов протокол за оглед ЧСИ е била установила, че констатираните прегради са премахнати.  А. твърди, че още при първият оглед е поискала назначаване вещо лице, което да присъства на огледа и да даде своето заключение, но ЧСИ Г.И. не я потърсила и не е назначила вещо лице.

 

Твърди, че и на втория оглед отново не е присъствало вещо лице и тогава въззивницата е възразила срещу протокола за оглед. Посочва,  че би могло веднага от всеки да се забележи, че металната планка е премахната наполовина и е срязана, защото останалата част крепи въпросната метална ламарина. В момента не й било известно как е премахната ламарината, като тази преграда и в момента съществувала. Въззивницата твърди, че с писмена молба след извършения оглед на 17.10.201Зг. поискала, да премахне констатираните прегради на основание чл. 526 ГПК, но на тази молба също не получила отговор от ЧСИ Г.И..

 

Въззивницата счита, че в нарушение на разпоредбите на ГПК ЧСИ Г.И. е извършила оглед без присъствието на вещо лице и въпреки направените от въззивницата възражения ЧСИ е приел, че длъжника е отстранил всички прегради, за които е издаден и изпълнителния лист.

 

Предвид изложените съображения въззивницата С.А. моли да бъдат отменени действията на ЧСИ Г.И. по изп. дело №.... - извършване на оглед и съставяне на протокол за оглед от 25.10.201Зг, който установява изпълнение на задължението по изпълнителното дело от длъжника “И.” ЕООД гр.С., макар и преградите да не са премахнати, ведно със законните последици от това.

 

В законоустановения срок по ГПК по делото не е постъпил писмен отговор от въззиваемия “И.” ЕООД гр. Стара Загора.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ Г.И., като моли жалбата на жалбоподателката да бъде оставена без уважение по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Въззивният съд намира, че в кантората на ЧСИ Г.И. е образувано процесното изп.дело № ....... срещу “И.” ЕООД, с ЕИК .... по писмената молба с вх. № 13595/11.09.2013г. на взискателите Ж.М.С., Н.Д.М., И.А.Б., С.Т.А. и Г.Б.М., към която е приложен изпълнителен лист от 12.07.2013г., издаден от С. районен съд по гр. дело 287/2О10Г., съгласно който длъжникът е осъден да премахне изградената на стълбището между сутерена и партерния етаж на масивна сграда, построена в дворно място от 1850 кв.м. в гр. С., бул. „Ц.”» ., преградна стена с врата 100/200 см., изпълнена с блокчетаИтонг" и метална ламарина, преграждаща празното пространство между стъпалата и вертикалната част по линията на стълбищното рамо, водещо към кота + 4,60 м. и пода на кота 0,00 м. и да възстанови за своя сметка първоначалното състояние на същото, преди изграждане на тази преградна стена с врата 100/200 см. С посочения изпълнителен лист длъжникът е осъден също така да заплати разноски по делото в размер на 3 735 лева  за всички съдебни инстанции.

С резолюция от 11.09.2013г. съдебния изпълнител е образувала изпълнително дело № ........ Изпратила е покана за доброволно изпълнение до длъжника, получена на 20.09.2013г. лично до управителя Л.С.М.. В отговор на получената покана за доброволно изпълнение длъжникът е депозирал молба с вх. № 21835/03.1.201Зг., според която обектът на изпълнениепреградна стена е премахната доброволно към 27.08.2013г. Към молбата е приложен констативен протокол № 167/27.08.201Зг., съставен от представители на РО „НСК" - град С. На 17.10.2013г. от 10.00 часа съдебният изпълнител е насрочила оглед в имота, находящ се в гр. С., бул. "Ца." № ., с цел установяване на обстоятелството премахната ли е изградената преградна стена с врата 100/200 см., изпълнена с блокчета „Итонг" и метална ламарина, преграждаща празното пространство между стъпалата и вертикалната част по линията на стьлбищното рамо, водещо към кота + 4,60 м. п пода на кота 0,00 м., така както е посочено в съдебното решение от 17.03.2013 год. и издадения въз основа на него изпълнителен лист от 12.07.2013 год. Съставила е протокол, и които е констатирала, че преградната стена с врата 100/200 см., която е била изпълнена с блокчетаИтонг" е била отстранена частично и е установила наличието на метална планка, здраво прикрепена към пода на стълбището, представляваща част от конструкцията на отстранената стена. Констатирала е също така, че длъжникът не е отстранил металната ламарина, преграждаща празното пространство между стъпалата и вертикалната част по линията на стълбищното рамо, така както е посочено в този изпълнителен лист, приложен по делото, както и че не е започнал действия по отстраняване на ламарината. В цитирания протокол съдебният изпълнител е отбелязала, че предвид направените констатации взискателите на осн. чл. 526 от ГПК могат с изрична писмена молба да поискат от съдебния изпълнител да ги оправомощи да извършат действията по премахване па процесната ламарина за сметка па длъжника “И.” ЕООД.

 

На 18.10.2013г. Л.С.М. в качеството й на управител на “И.” ЕООД е подала молба, с която уведомява ЧСИ, че доброволно е премахнала металната ламарина, за която взискателят е възразил и протокола от 17.10.2013г.а на 22.10.2013г. по делото е постъпила молба и от С.Т.А., която е поискала съдебният изпълнител да я оправомощи да отстрани останалата част от преградната стена за сметка на длъжника. Във връзка с постъпилите молби съдебният изпълнител е насрочила повторен оглед с цел установяване на обстоятелството премахната ли е преградната стена.

 

На 25.10.2013г. съдебният изпълнител е извършила повторен оглед в имота, за което е съставила протокол. На огледа са присъствали взискателпте Н.Д.М., И.А.Б. и С.Т.А., както и Л.С.М. в качеството й на управител на “И.” ЕООД. При съставянето на протокола съдебният изпълнител е констатирала, че металната планка на пода на стълбището и металната ламарина, преграждаща празното пространство между стъпалата и витринната част на стълбищното рамо, наличието на конто е установено с протокола от 17.10.201г., са премахнати. В протокола е записала и възражението на присъствалата И.Б., която е заявила, че ламарината, заедно с гипсокартона между стълбищата по граничната линия, заедно с метални рамки и остъклена дограма и врата, не са премахнати и няма достъп до магазините, както и видимост към стълбището, водещо до сутерена. Възразила е също така, че итонга, които е бил поставен допълнително отстрани на стълбището, както и един квадрат гипсокартон, пречат на видимостта и осветлението на стълбището към сутерена.

 

На 28.10.2013г. С.Т.А. е подала молба да й бъде върнат изпълнителния лист приложен но делото. Съдебният изпълнител е отказала, посочвайки обстоятелството, че паричното вземане по делото е удовлетворено, а действието, което длъжникът е бил осъден да извърши е осъществено, видно от протокола от 25.10.2013г.

 

На 01.11.2013г. е постъпила и процесната жалба с вх. № 24526, подадена от С.Т.А. с ЕГН **********, против действията на съдебния изпълнител по изпълнително дело № ........

 

При извършения оглед на място от въззивния съд на проведеното  съдебно заседание на 11.02.2014г., съдебният състав е констатирал в съдебния протокол, че металната ламарина преграждаща празното пространство между стъпалата и вертикалната част по линията на стълбищното рамо, водещо към кота +4.60 метра и пода на кота 0.00 метра, предмет на процесния изпълнителен лист от 12.07.2013г., не е премахната, като са премахнати всички други обекти, визирани в същия изпълнителен лист.

 

Поради което Окръжният съд намира, че се явяват незаконосъобразни действията на ЧСИ Г.И., констатирани в протокола за оглед от 25.10.2013г. относно премахването на процесната метална ламарина, тъй като същата съществува на място и не е премахната по надлежния ред.

 

С оглед на съвкупната преценка на доказателствата и материалите по делото съдът следва да постанови решение, с което да отмените на осн. чл. 435, ал.2 от ГПК действията на Частен съдебен изпълнител Г.И., с рег. № 765, с район на действие Окръжен съд- гр. С., по изпълнително дело № ......., изразяващи се в извършване на оглед и съставяне на протокол за оглед от 25.10.201Зг, който установява изпълнение на задължението по изпълнителното дело от длъжника “И.” ЕООД гр.С., в частта им относно  премахването на процесната ламарина, която все още съществува на място.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателката се явява основателна и доказана и като такава следва да бъде уважена, ведно с всички законни последици от това.

          

На основание чл. 78, ал. 1 и ал. 2, във вр. с чл. 273 и чл. 435, ал.2 от ГПК, въззиваемият следва да бъде осъден да заплати на въззивницата А. направените от последната разноски по делото, но тъй като такива не са поискани от жалбоподателката с нейната жалба, и поради това, че съдът не може да се произнесе извън това, което е поискано от страните по делото, то такива не следва да бъдат присъждани. 

 

На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр. С. в настоящият си състав и на основание чл. 435, ал.2 от ГПК

 

   Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ действията на Частен съдебен изпълнител Г.И., с рег. № 765, с район на действие Окръжен съд- гр. С., по изпълнително дело № ......., изразяващи се в извършване на оглед и съставяне на протокол за оглед от 25.10.201Зг, в частта им, с който установява изпълнение на задължението по същото изпълнителното дело от длъжника “И.” ЕООД гр.С., бул. “Ц.” № ., Търговски център “С.”, офис 20 и 21, представлявано от Л.С.М., относно  премахването на процесната метална ламарина, преграждаща празното пространство между стъпалата и вертикалната част по линията на стьлбищното рамо, водещо към кота + 4,60 м. и пода на кота 0,00 м., която все още съществува на място, като НЕПРАВИЛНИ и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ в тази им част.

 

ВРЪЩА изпълнително дело № .......  на Частен съдебен изпълнител Г.И., с рег. № 765, с район на действие Окръжен съд- гр. Стара Загора, за продължаване на изпълнителните действия по делото, съобразно указанията дадени с настоящото решение.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.