Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 67                                  21.02.2014 година                        гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 05 февруари                                                                                          2014 година

В открито заседание в следния състав

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                    МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: ……………………..П.В.………………………..

ПРОКУРОР: ………………………………………………………………………

Като разгледа докладваното от зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1011 по описа за 2014 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на Д.К.Д. чрез адв. Р.М. против решение № 204 от 29.11.2013 г., постановено по гр.дело № 615/2013 г. по описа на Радневския районен съд.

 

Въззивникът Д.К.Д. счита, че така постановеното решение се явява незаконосъобразно и неправилно. Подробни съображения излага във въззивната си жалба, докладвани в с.з. Моли да бъде постановено  решение, с което да се отмени изцяло обжалваното решение, като вместо него да се постанови друго, с което се признае уволнението му за незаконосъобразно и бъде отменено, да бъде възстановен на предишната работа и да му се присъди обезщетение по чл. 225 от КТ в размер на …лева - за времето, през което е останал без работа, считано от 06.08.2013 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното й изплащане. Моли да му бъдат присъдени и направените по делото разноски пред въззивната и пред първата инстанция.

Въззиваемият “Мини Марица изток” ЕАД – гр. Раднево, клон рудник “Трояново – север” – с. Ковачево чрез пълномощника си моли да бъде потвърдено изцяло обжалваното решение като правилно, обосновано и законосъобразно. Подробни съображения излага в писмена защита. Моли да им бъде присъдено и юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намира за установено следното:

 

Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. чл. 344, ал. 1 т. 1, 2 и 3  от КТ – за признаване уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на преди заеманата работа, за изплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ.

По делото е безспорно установено, че ищецът Д.К.Д. /въззивник в настоящото производство/ е работил по трудово правоотношение с ответника “Мини Марица изток” ЕАД – гр. Раднево, клон рудник “Трояново – север” – с. Ковачево като е заемал длъжността „Ръководител отдел в битово обслужване”, със срок -  за неопределено време по силата на сключен трудов договор № 169/08.05.1998г. Длъжността по този договор е била “вулканизатор ГТЛ”. Изискванията за заеманата длъжност е била - образование “средно”.

         Въззивникът е подал заявление  вх.№10746/21.09.2010  година, с което   моли  да  бъде преназначен   от   длъжност   “вулканизатор   ГТЛ”   към   отдел   “Вулканизации”   на длъжността   “Ръководител отдел Битово Обслужване” в рудник “Трояново – север”, с.Ковачево.  С допълнително споразумение № 62/18.01.2011г. към трудов договор № 169/08.05.1998г. въззивникът е бил назначен на длъжността “Ръководител отдел в битово обслужване”. В длъжностната характеристика за тази нова длъжност, връчена му на 20.01.2011г., изискванията за длъжността “ Ръководител отдел БО” били следните: Образование: Висше – магистър; Образователно квалификационна степен: “Магистър”; Специалност: няма посочена; Трудов стаж: 3 години; Професионална квалификация: няма посочена.

         С новата длъжностна характеристика, връчена на въззивника на 05.07.2013г. /видно от приложеното по делото заверено ксерокопие от известие за доставяне/, работодателят е утвърдил ново изискване за заеманата от въззивника длъжност “Ръководител отдел в БО”, а именно: Образование: Висше- магистър; техническо, икономическо; Образователно квалификационна степен: “Магистър”; Специалност:  Разработка  на  полезни  изкопаеми;  Строителство  на  сгради  и съоръжения; Стопанско управление; Квалификация: Инженер; Икономист; Трудов стаж: 3 години; Професионална квалификация: няма посочено. Наименованието на длъжността не е променена.

         На 05.08.2013г. на въззивника е връчено предизвестие изх. № РД-11-466 от 05.08.2013г. при условията на отказ, удостоверен с двама свидетели, с което го уведомяват, че на основание чл.328 ал.1 т.6 от КТ предл. първо и второ, във вр. с чл.326 ал.2 от КТ  ще бъде прекратено трудовото му правоотношение поради липса на необходимото образование и професионална квалификация за изпълняваната работа.

С обжалваната заповед №63 от 05.08.2013г. на Управителя на Рудник “Трояново – север” с. Ковачево, при Мини “Марица Изток” ЕАД  е прекратено трудовото правоотношение на въззивника Д.К.Д. на основание чл.328 ал.1 т. 6 предл. първо и предл. второ от КТ, считано от 06.08.2013г. Като мотиви за прекратяването е посочено: липса на необходимото образование и професионална квалификация за изпълняваната работа. Заповедта е връчена при условията на отказ, удостоверен с двама свидетели.

         Видно от представената по делото диплома с рег. № 9118/2002г. въззивникът е завършил Аграрният факултет на ТУ гр.Стара Загора и притежава притежава висше образование с образователно –квалификационна степен – бакалавър,  специалност “животновъдство” и професионална квалификация “агроном – животновъд”.

            При така установената фактическа обстановка, въззивният съд намира, че е неоснователно оплакването на въззивника, че обжалваната заповед е немотивирана. В същата е посочено правното основание, на което се прекратява трудовото правоотношение с ищеца – чл.328 ал.1 т.6 предл. първо и второ от КТ, посочени са и мотиви за това - липса на необходимото образование и професионална квалификация за изпълняваната работа, като подробно са описани какви са изискванията по длъжностна характеристика и какво е неговото образование  и квалификация. Ето защо това възражение е неоснователно. При съпоставката им е видно различията между изискуемите се образование и квалификация и образованието и квалификацията, които притежава въззивникът.

Неоснователно е и оплакването, че е нарушена процедурата по промяна на длъжностната характеристика, тъй като новата длъжностна характеристика безспорно е утвърдена от управителя на ответното дружество. Това е необходимото и достатъчно условие за утвърждаване на нова длъжностна характеристика, което работодателя е сторил. Процедурата, описана от ищеца не намира никаква законова опора. Обстоятелството,че за новосъздадените  функции и изисквания по отношение на длъжността на  ищеца няма изрична издадена заповед от работодателя  не се отразява върху законосъобразността на процедурата  по въвеждането на новите изисквания за образование и професионална  квалификация. Факта на утвърждаване на новата длъжностна характеристика е фактически заповедта, с която е одобрена от управителя на ответното дружество. Правото да упражни това свое право –да промени изискванията за заеманата длъжност, като въведе друг вид образование или професионална квалификация категорично  принадлежи на работодателя и то се преценя единствено и само от него, като това е въпрос за целесъобразност.

Неправилно се твърди също така от въззивника, че посочените мотиви в обжалваната заповед не кореспондирали с цитираното правно основание, като същия счита, че в случая сме изправени пред хипотезата на чл.328 ал.1 т.11 от КТ, а не по т. 6. Това не е така, тъй като разпоредбата на чл.328 ал.1 т.11 от КТ се отнася при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях. В настоящия случай не се касае за това основание за прекратяване на трудово правоотношение, а точно за т. 6 на чл.328 ал.1 от КТ, съгласно която когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната длъжност работодателят може да прекрати трудовия договор на това основание. Безспорно работникът в конкретния случай не притежава нито посоченото образование, нито изискуемата се професионална квалификация за заеманата от него длъжност.  Работодателят има право да променя с щатното разписание и с длъжностните характеристики изискванията за образование и квалификация за определена длъжност, когато същите не са определени в нормативен акт. Волята на работодателя в този случай е подчинена на негова суверенна преценка - съдът не е компетентен да се произнася каква квалификация налага нуждата на работата за дадена длъжност и дали има обективна необходимост от въведената промяна. Страните по трудовите правоотношения следва да спазват императивните законови изисквания, сред които са и забраната за злоупотреба с право или пряка и непряка дискриминация, поради което контролът на съда за законосъобразност на уволнението във всички случаи и в частност по  чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, включва и преценката дали трудовите права и задължения се осъществяват добросъвестно съобразно изискванията на законите.

         В настоящия случай въведената промяна в длъжностната характеристика е свързана с професионалните изисквания към трудовата функция, а именно наличието на допълнителна специалност. Новите изисквания са в сферата на изискуемото се образование - висше икономическо, поради което не може да се приеме, че е налице злоупотреба с право или дискриминация и съдебният контрол в този случай не може да бъде извършен.

         Въззивникът също така твърди, че прекратяването на трудовото му правоотношение било тенденциозно, тъй като на 17.07.2013г. работодателят му поискал писмени обяснения във връзка с констатирано неуплътняване на работното време на 16.07.2013г. Впоследствие е издал и обжалваната заповед. Въззивният съд  не споделя тези доводи, тъй като видно от материалите по делото и личното трудово досие на ищеца, макар че е имало започната процедура по вземане на писмени обяснения, то в крайна сметка не се е стигнало до дисциплинарно производство и дисциплинарно уволнение, поради което тези факти и обстоятелства не са предмет на настоящото производство. Искането на писмени обяснения не е част от процедурата по издаване на настоящата заповед за прекратяване на правоотношение.  Освен това тя е издадена на съвсем различно – безвиновно основание, а не поради допуснати дисциплинарни нарушения от ищеца.

Безспорно в настоящия случай въззивникът Д.Д. не притежава изискуемото образование, поради което трудовият му договор е прекратен от работодателя с обжалваната заповед на основание чл.328, ал.1, т.6 от КТ правилно и законосъобразно. Това  ново  изискване е залегнало  в  длъжностната  характеристика,  изготвена  за горецитираната длъжност в сектор "Човешки ресурси" към рудник „Трояново - север", село Ковачево. Ищецът притежава   висше   образование   с образователно - квалификационна степен - бакалавър, специалност - животновъдство, професионална   квалификация   -   агроном   -   животновъд.  

Изхождайки от залегналите нови функции  към длъжността „Ръководител отдел в битово обслужване” се налага извода, че промяната в изискванията за образование се налагат именно от изпълнението на тези функции, които предполагат и задължават владеенето на технически и икономически знания за постигането на по-голяма ефективност на изпълнената работа от страна на служителя. Преценката дали да въведе нови изисквания относно заеманите длъжности в  повереното му предприятие е изцяло на работодателя и е подчинена на целесъобразността  за осъществяване на ефективно управление. В този смисъл не подлежи на преценка от съда.  С оглед новите функции, които са възложени да се изпълняват от назначения на длъжността  „Ръководител отдел в битовото обслужване”  и които са разписани в новата длъжностна характеристика са достатъчно доказателство, за това  че е налице обективната необходимост за промяна изискванията в образованието – което е сторил и работодателя. Налице е  добросъвестно упражняване на права и в съответствие с необходимостта  от ефективно изпълнение на трудовите  функции. Доказателства  за противното не се събрани по делото. 

 

 

 

 

Последващото поведение  на работодателя, изразяващо се в назначаването на същата длъжност на друго  лице  М.Д.Б., притежаващ висше образование  и квалификация  инженер технолог по „Технология  на виното и високоалкохолните напитки”– което отново  не отговаря на изискванията за образование  и професионална квалификация,     /както е установено от приетата по делото  съдебно-счетоводна експертиза/ – е извън предмета на настоящия спор и не следва да се обсъжда.

Въззивникът прави възражение по отношение на законосъобразността на процедурата по прекратяване на правоотношение  като твърди, че  всъщност сме изправени пред недействително  правоотношение  още към момента на създаването му, тъй като и тогава изискването  за притежавано  образование е било  „висше”  степен „магистър”, а ищеца не притежава такова, т.е. той никога не е притежавал квалификационна степен  „магистър”. Действително  към момента на сключване на трудовото правоотношение с работодателя  към 18.01.2011г. той отново не е отговарял на изискванията за образование. Неправилно е в този случай на работодател да се отказва възможността да прекрати трудово-правната връзка на предвиденото в  чл. 328, ал. 1 т. 6 КТ основание.

В този  случай и двете страни са знаели и не са се  противопоставили на несъответствието  още към момента на сключването на договора, поради което те не могат да черпят права от това си поведение в един по-късен момент, когато това им е изгодно. Работодателят видно от заповедта за прекратяването на трудовото  правоотношение не се е позовал на тази липса, защото той я приел за дадена още при сключването на трудовото правоотношение. Въведени са нови  изисквания, които обуславят прекратяването на трудовото правоотношение – а именно висше техническо  или икономическо образование  за заемане на длъжността, като  специалност  „Разработка на полезни изкопаеми; строителство на сгради и  съоръжения ;стопанско управление.Квалификация  :инженер,икономист, трудов стаж 3 години.Професионални  квалификации няма.В този  смисъл  напълно законосъобразно е прекратено  трудовото правоотношение.

При така установената фактическа обстановка, въззивният съд намира, че правилно РРС е приел, че предявеният иск за отмяна на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение и признаване на уволнението за незаконно е неоснователен и следва да бъде отхвърлен като такъв.

По отношение на исковете с правно основание чл.344 ал.1 т.2 и 3 от КТ, въззивният съд намира следното: Неоснователни се явяват и другите два обективно съединени иска за възстановяване на работа и за заплащане на обезщетение по чл.225 ал.1 от КТ поради незаконно уволнение. Правото на ищеца да бъде възстановен на преди заеманата длъжност и да получи посоченото обезщетение е обусловено от признаването на обжалваната заповед за незаконна и нейната отмяна. Първият иск е преюдициален по отношение на исковете за възстановяване на работа и за изплащане на обезщетение, поради което и с оглед неоснователността и недоказаността на първия обективно съединен иск, неоснователни и недоказани се явяват и обективно съединените искове с правно основание чл.344 ал.1 т.2 КТ и чл.225 ал.1 КТ във вр. с чл.344 ал.1 т.3 от КТ.Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че предявените от въззивника  искове за възстановяване на преди заеманата длъжност и  иска за заплащане на обезщетение за времето, през което ищеца е останал без работа, като неоснователни и недоказани правилно са били отхвърлени от първоинстанционният съд.

С оглед на гореизложените съображения, въззивният съд намира, че решението на Радневския районен съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено изцяло. При постановяването му е са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон.

 

         С оглед изхода на делото пред въззивният съд следва на въззиваемия да се присъдят направените разноски по делото за въззивната инстанция, които са в размер на …лв. – юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции, определено съобразно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

        

         Водим от горните мотиви, Окръжен съд – гр. Стара Загора

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 204 от 29.11.2013 г., постановено по гр.дело № 615/2013 г. по описа на Радневския районен съд.

 

ОСЪЖДА Д.К.Д.  с ЕГН ********** *** Загора  ДА ЗАПЛАТИ на МИНИ”Марица Изток”ЕАД, клон Рудник „Трояново-север” село Ковачево, Община Раднево, обл. Стара Загора, ЕИК 8330175520038, представляван от управителя  инж.М.П.М. сумата от …лева /…лева/, представляваща направени разноски по делото за юрисконсултско  възнаграждение  пред първата и  въззивната инстанция.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: